Проекти | Інститут історії України

ПРОЕКТИ


Покажчики: Ключові слова Назви Автори Установи Роки
Ключові слова: логіка :  

 


 

Українські історики ХХ століття: бібліографічний довідник


(2003–2010)


Говорити про багатьох діячів ХІХ ст., особливо його першої половини, як про істориків-дослідників у сучасному розумінні цього слова можна досить умовно. Йшов процес становлення історії як науки зі своїми завданнями, предметом дослідження, методологією та джерельною базою. Багато діячів ХІХ століття займалися не лише суто історією, а й цікавилися багатьма суміжними дисциплінами – етнографією, фольклористикою, краєзнавством тощо. Їх аматорський інтерес був зумовлений любов’ю до свого народу, батьківщини, захопленням власним минулим. З цієї точки зору праці любителів-аматорів історії мають особливу вартість з огляду й на їх цінність у якості джерела знань про розвиток тогочасних наукових уявлень та методології.

Наукова і суспільна цінність серії “Українські історики” очевидна. Довідники персоніфікують донедавна безособову вітчизняну історичну науку.

Перший випуск, який започаткував серію “Українські історики”, вийшов з друку в 1998 році під назвою “Вчені Інституту історії України”. Він став частиною проекту “Українські історики”, який був започаткований Інститутом історії України НАН України, Міністерством освіти України та Фондом розвитку історичних досліджень при сприянні Міжнародного фонду “Відродження” в 1996 р. У першому випуску серії подані у систематизованому вигляді матеріали про 418 вчених – наукових співробітників Інституту історії України НАН України, які працювали в установі з моменту створення (1936 р.) і до 1998 року, коли був виданий збірник.

У 2002 р. видано другий випуск ч.1 “Українських істориків ХХ ст.”, що продовжив цю серію. До випуску внесені біобібліографічні статті про українських та зарубіжних істориків, які працювали або працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, державних установах, громадських організаціях в Україні та за її межами, зробили помітний внесок у розвиток української історіографії

Принцип і структура кожного тому спрямовані передусім на висвітлення наукової діяльності особи. У статтях дається прізвище чи псевдонім історика, ім’я та по-батькові, дати життя, місце народження, вказано спеціалізацію, науковий ступінь, наукові і почесні звання, роки їх одержання, заклад, де здобуто освіту, місце роботи, названі основні наукові праці, які найповніше характеризують діяльність особи та її внесок у розвиток історичної науки, в підготовку фахівців-істориків, вказані державні відзнаки, премії, нагороди.

Наприкінці кожної статті під рубрикою “Тв.:” подаються, переважно мовою оригіналу, назви основних праць вчених, під рубрикою “Літ.:” – література про них. Статті мають загалом єдину структуру, хоча повнота і міра уніфікованості відомостей про кожну особу різна. Обсяг статті, її архітектоніка обумовлені наявною інформацією про вченого в архівах, літературі, особистих анкетах, а також особливостями стилю і манерою письма авторів.

Статті випуску розміщено в алфавітному порядку із застосуванням скорочень, список яких додається.

Джерельна база довідника охоплює різні носії історичної інформації, передусім матеріалами анкетування, а також архівні документи, тематичні та універсальні довідники, вітчизняні та зарубіжні публікації, періодику. Більшість статей містить перелік джерел, які використано для їх написання і які можуть бути використані дослідниками проблем історії України, загальної історії, історіографії та ін. Бібліографічні списки подано за хронологічним принципом.

Переважна частина матеріалів довідника є оригінальною і публікується уперше.


Матеріали Електронної бібліотеки порталу Інститута історії України:
(перелік генерується автоматично)

  1. (1996) Українські історики ХХ ст. : Бібліогр. довід. Вип. 1: Вчені Інституту історії України   
  2. (1996) Українські історики. Біобібліографічний довідник   
  3. (1998) Українські історики ХХ ст. : Бібліогр. довід. Вип. 1: Вчені Інституту історії України   
  4. (2003) Українські історики ХХ ст. : Бібліогр. довід. Вип. 2, ч. 1   
  5. (2003) Українські історики. Біобібліографічний довідник   
  6. (2004) Українські історики ХХ ст. : Бібліогр. довід. Вип. 2, ч. 2   
  7. (2006) Українські історики ХХ ст. : Бібліогр. довід. Вип. 2, ч. 3   
  8. (2006) Українські історики. Біобібліографічний довідник   
  9. (2010) Українські історики ХХ ст. : Бібліогр. довід. Вип. 3