ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АНОМІЯ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. АНОМІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Anomiia (останній перегляд: 15.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АНОМІЯ

АНОМІЯ (від грец. – беззаконня), аномія соціальна– неврегульованість, дезорганізація традиційних цінностей, інституцій, зв'язків у період соціальних потрясінь. Термін А. вперше запровадили антич. автори, зокрема він трапляється в творах Еврипіда та 0Платона, пізніше його використовували у своїх студіях англ. історик В.Лембрейд, франц. філософ і соціолог Ж.Гюйо та ін. До широкого наук. обігу поняття А. введене франц. соціологом Е.Дюркгеймом наприкінці 19 – поч. 20 ст., який тлумачив А. як посилення відчуженості у сусп-ві зі слабким консенсусом, кризою системи цінностей, втратою ефективних соціальних і моральних норм, що регулюють колективне та індивідуальне життя. Він вважав одним із виявів аномії широке розповсюдження самогубств. У його концепції А. є результатом неспроможності спільноти перейти від "механічної солідарності" до "органічної солідарності". Термін активно використовував у своїй теорії політ. конфлікту нім. соціолог Р.Дарендорф, який розглядав А. як нелегітимний політ. конфлікт у зонах правового вакууму (вуличні заворушення та зіткнення, електоральна пасивність, антисоціальні, нігілістичні форми протестів та ін.).

Сучасну теорію А. розробив амер. соціолог Р.Мертон. Він розглядав А. як такий стан сусп-ва і свідомості, коли досягнення індивідуальних, особистих цілей, що визначаються соціокульт. чинниками та потребами, стає неможливим законними, легітимними шляхами й засобами. Мертон виділяв чотири типи реакцій на існуючий розрив між індивідуальними цілями та легальними засобами їх досягнення: 1) інновація – злочин або ін. асоціальні дії; 2) ритуалізм – спроби діяти "схвальними" засобами без надії на успіх; 3) ретреатизм – ситуативний вибір; 4) заколот – прагнення змінити існуючу систему.

Поняття А. застосовується у соціології, політології, соціальній психології, культурології та ін. соціогуманітарних дисциплінах. Інколи вживається воно у наук.-істор. студіях для позначення соціально-психологічного стану верств, прошарків, груп та ін. спільнот напередодні, після та в ході великих революц. зрушень, масштабних і тривалих воєн. конфліктів та ін. сусп.-політ. катаклізмів. Щодо укр. історії цей термін іноді використовується для позначення соціально-психологічних настроїв після поразки Української революції 1917–1921, голодомору 1932–1933, масових репресій 1937–39 (див. Єжовщина), рад. перебудови 1987–91 та ін. У деяких сучасних політологічних, соціологічних та культурологічних дослідженнях зазначається, що в багатьох сусп-вах посткомуніст. країн, у т. ч. й в Україні, спостерігається соціально-психологічний стан, близький до А., або принаймні наявність рис, притаманних їй.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Радлов Э. Принципы философии Гюйо. "Журнал Министерства народного просвещения", 1894, № 5
 2. Гюйо Ж. Собрание сочинений, т. 1–5. СПб., 1898–1901
 3. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. СПб., 1912
 4. Рубинштейн С.Л. Проблема индивидуального и общественного сознания человека: Психологическая концепция французской социологической школы. В кн.: Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959
 5. Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. М., 1961
 6. Мертон Р. Социальная структура и аномия. "Социологические исследования", 1992, № 3–4
 7. Раймон А. Этапы развития социологической мысли. М., 1993
 8. Дюркгейм Э. Социология: ее предмет, метод, предназначение. М., 1995
 9. Його ж. О разделении общественного труда. М., 1996.

Посилання:
 • ДЮРКГЕЙМ (DURKHEIM) ЕМІЛЬ
 • ЄЖОВЩИНА
 • ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР
 • УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

 • Пов'язані терміни:
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)