ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ

  Бібліографічне посилання: Федорова Л.Д. АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Arkhyv_Yuho_Zapadnoj (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ

"АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ" "Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый Временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, Высочайше учрежденною при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ генералъ-губернатор_"– зібр. істор. документів і літ. пам'яток України 14–19 ст. Видавець – Тимчасова комісія з упорядкування давніх актів, заснована при київ., подільському й волин. генерал-губернаторові (див. Київська археографічна комісія). Опубл. (1859–1914) 8 ч., 35 т. Концепція "Архива…", розроблена істориком права, проф. Київ. ун-ту М.Іванишевим, ґрунтувалася на проблемно-хронологічному принципі побудови серії, відповідно до чітко визначених тем, які складали її частини. Передбачалося видання документів переважно з фондів Київ. центр. архіву давніх актів, заснованого 1852 при Київ. ун-ті. Пізніше план і проблематику доповнив В.Антонович. Було розширено корпус істор. документів, особливо з історії укр. козацтва, і джерельну базу серії: використано архів. зб. із різних міст Рос. імперії та ін. країн – матеріали ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА, що зберігалася спочатку в архіві Синоду в м. Санкт-Петербург, пізніше – Мін-ва юстиції в м. Москва; документи Львівського ставропігійного інституту, Швед. держ. архіву в м. Стокгольм, архіви Львова, ВАРШАВА, ВАТИКАН тощо. Відбір документів здійснювався залежно від істор. і наук. значення для вивчення всіх аспектів минулого України, в т. ч. з такої маловивченої на той час проблематики, як соціально-екон. життя, соціальні, нац.-визвол. рухи. Тексти друкувалися мовою оригіналів з дотриманням правопису. Відмова від перекладів, застосування методу транскрипції дало змогу ввести до наук. обігу значну кількість документів, частина яких донині збереглася лише у вид. комісії. Роботу з відбору джерел та підготовки їх до публікації здійснювали гол. редактори – М.Іванишев, В.Антонович, М.Владимирський-Буданов. Кожен том відкриває вступна стаття, де здебільшого подаються ґрунтовні монографічні дослідження з відповідної тематики. Серед ред. і авторів передмов, крім гол. ред., відомі вчені – С.Голубєв, М.Грушевський, І.Каманін, 0А.Криловський, Ф.Лебединцев, О.Левицький, 0Н.Молчановський, С.Терновський та ін. чл. комісії. До томів додано іменні та геогр. покажчики. Ч. 1-ша (12 т.) містить документи з історії правосл. церкви в Україні 14–18 ст.: королів. грамоти, папські булли, патріарші грамоти, розпорядження духовної влади і королів. сановників; акти правосл. і унійних соборів, єпархіальних духовних судів; матеріали про стосунки правосл. з католиками і унійцями, правосл. БРАТСТВА, церкви і монастирі та організацію при них уч-щ і шпиталів; заповіти духовних і світських осіб, пожертвування маєтків церквам і монастирям; документи про діяльність архімандрита М.Значко-Яворського, підпорядкування Київ. митрополії Моск. патріархові, запровадження БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 р.; пам'ятки літ. полеміки правосл., католиків і унійців, серед яких уперше видруковано тв. І.Вишенського, 0П.Могили. Ч. 2-га (3 т.) вміщує постанови провінційних сеймиків та відповіді короля на їх звернення, інструкції послам на ген. сейм та ін. документи, датовані 1596–1726. Ч. 3-тя (6 т.) – акти про козаків і гайдамаків 1500–1789, що висвітлюють КОСИНСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1591–1593, Наливайка повстання 1594–1596, Федоровича Тараса повстання 1630, повстання 1638 під кер-вом Я.Острянина, добу і події Національної революції 1648–1676, дипломатичні зносини гетьман. уряду з Росією, Польщею та ін. країнами 1649–1716. Ч. 4-та (1 т.) – акти про походження шляхетських родів 1443–1780. Ч. 5-та (2 т., т. 2-й – 2 ч.) – документи з історії укр. міст 1432–1798 (Київщина, Волинь, Поділля), становище єврейс. нас. 1765–91 за даними переписів. Ч. 6-та (2 т. з окремим додатком до 1-го) – акти 1498– 1799 про екон. і юрид. становище селян. Ч. 7-ма (3 т., т. 3-й – 2 ч.) – документи про заселення Наддніпрянської України у 14–17 ст., описи замків, люстрації староств, інвентарі, скарги, донесення тощо, які характеризують географію розселення, етногр. і соціальний склад нас. Ч. 8-ма (6 т.) – матеріали з історії місц. управління, станів, землеволодіння та перерозподілу земель, акти цивільного та кримінального права, судочинства 15–18 ст.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Журба О.І. Київська археографічна комісія. 1843–1921: Нарис історії і діяльності. К., 1993.

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • БРАТСТВА
 • ФЕДОРОВИЧА ПОВСТАННЯ 1630
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІВАНИШЕВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • КОСИНСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1591–1593
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • МОСКВА
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • НАЛИВАЙКА ПОВСТАННЯ (1594-1596)
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОСТРЯНИН ЯКІВ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ЛЬВОВІ
 • СИНОД
 • ВАРШАВА
 • ВАТИКАН
 • ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ МИХАЙЛО ФЛЕГОНТОВИЧ
 • ВОЛИНЬ
 • ВИШЕНСЬКИЙ ІВАН

 • Пов'язані терміни:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • АРХІВНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ІВАНИШЕВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • ЯСИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКИТОВИЧ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛУЦЬКЕ БРАТСТВО
 • МЕРЕФА
 • МОЛЧАНОВСЬКИЙ НИКАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • НОВИЦЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
 • ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ МИХАЙЛО ФЛЕГОНТОВИЧ
 • ЮЗЕФОВИЧ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)