ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЕВОЛЮЦІОНІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

  Бібліографічне посилання: Галушко К.Ю. ЕВОЛЮЦІОНІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Evoljucionizm_v_istor_nauci (останній перегляд: 15.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЕВОЛЮЦІОНІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

ЕВОЛЮЦІОНІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ (від лат. evolutio – розгортання, від evolоо – розгортаю) – теор. напрям, що інтерпретує історію як різновид еволюційного розвитку, продовження космічної, геологічної та біологічної еволюції. Почав формуватися в серед. 19 ст. під впливом теорії Ч.-Р.Дарвіна про походження видів шляхом природного добору. Концепція еволюційного розвитку сусп-ва близька до концепції істор. прогресу (див. Прогресу історичного теорія). В основі еволюціонізму лежить припущення, що розвиток – ускладнення існуючих форм – проходить через послідовні фази, жодна з яких не може бути пропущена. Еволюційний розвиток – це процес поступовий і причинно-наслідковий (див. Історичний детермінізм). Відгалуженнями еволюціонізму в сусп. науках є соціал-дарвінізм, органіцизм, органічна школа. Заг. установкою еволюційного підходу до розгляду соціального життя є інтерпретування останнього як арени безперервних конфліктів, зіткнень між індивідами, групами, сусп-вами, рухами, інститутами, звичаями. Ця установка випливає з ідеї, що гол. механізмом, рушійною силою істор. поступу є боротьба за існування різних проявів волі до життя.

Починаючи з 2-ї пол. 19 ст., майже всі зх. теорії істор. та сусп. розвитку, зокрема теорії військ. і пром. сусп-ва (Г.Спенсер), громади й сусп-ва (нім. соціолог Ф.Тьонніс), статусного і контрактного сусп-ва (Г.Мен), механічної та органічної солідарності (Е.Дюркгейм), нар. і міськ. сусп-ва (амер. етнограф Р.Редфілд), утворення первісної к-ри (англ. етнограф Е.-Б.Тайлор), розвивалися під впливом ідей еволюціонізму. Духові еволюціонізму були близькі: расова теорія, елітаризму підхід в історичній науці, аграризм, соціалізм, фашизм. Як наук. метод істор. пізнання еволюціонізм критикувався, зокрема, марксизмом, неокантіанством, позитивізмом (див. Марксизм в історичній науці, Неокантіанство в історичній науці, Позитивізм в історичній науці). Наприкінці 19 ст. в Німеччині та Австро-Угорщині поширився напрям, який визнавав еволюційну боротьбу, але заперечував існування прогресу (Ф.Тьонніс, Л.Гумплович, Г.Ратценгофер). На поч. 20 ст. класичний еволюціонізм вичерпав свій евристичний потенціал.

Неоеволюціонізм. Поновлення інтересу до Е. в і.н. відбулося в 1950-х рр. під впливом нових відкриттів у природничих науках, зокрема в біології та космології, а дещо пізніше – у нелінійній термодинаміці. Поширились уявлення про те, що сусп-во і к-ра – це складові ноосфери, яка, у свою чергу, є етапом – локалізованим у просторі й часі – заг. світ. еволюції. Проте, враховуючи минулий досвід, еволюціонізм в істор. пізнанні зосередився на дослідженнях розвитку окремих цивілізацій і к-р, а не людства в цілому, і не акцентував увагу на проблемах, пов'язаних з ідеєю заг. прогресу. Найвідоміші представники неоеволюціонізму – Т.Парсонс, Л.Вайт, Г. і Дж. Ленські. Від 1980-х рр. Е. в і.н. найбільш успішно розвивається в антропології історичній.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Гумплович Л. Социология и политика. М., 1895
 2. Спенсер Г. Сочинения, т. 1–7. К.–СПб.–Х., 1898–1900
 3. Дарвин Ч. Сочинения, т. 5. М., 1953
 4. Осипов Г. Современный эволюционизм и проблема социального прогресса. М., 1970
 5. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989
 6. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.

Посилання:
 • АГРАРИЗМ
 • АНТРОПОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • ДЮРКГЕЙМ (DURKHEIM) ЕМІЛЬ
 • ЕЛІТАРИЗМУ ПІДХІД В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • ФАШИЗМ
 • ІСТОРИЧНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ
 • МАРКСИЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • ПРОГРЕСУ ІСТОРИЧНОГО ТЕОРІЯ
 • ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНИ, НАЦ. І ДЕРЖ. ГІМН УКРАЇНИ
 • СОЦІАЛІЗМ
 • СПЕНСЕР ГЕРБЕРТ
 • ЦИВІЛІЗАЦІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ФАШИЗМ
 • ІСТОРІОСОФІЯ, ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ
 • ОРТЕГА-І-ГАСЕТ
 • ПОСТУПУ ТЕОРІЇ
 • СПЕНСЕР ГЕРБЕРТ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)