ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГУБЕРНАТОР

  Бібліографічне посилання: Шандра В.С. ГУБЕРНАТОР [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gubernator (останній перегляд: 23.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУБЕРНАТОР

ГУБЕРНАТОР – урядова посада в Російській імперії з адм., поліцейськими та військ. функціями місц. управління. Введена за швед. зразком Петром I 1708 при поділі Рос. д-ви на губернії. Укр. землі ввійшли до Київської губернії. Г. особисто призначався монархом, підпорядковувався верховній владі, Сенату, а з 1802 уряд Г. поступово ставав установою МВС. Статус Г. визначався "Настановою губернаторам" (1764), "Установленням для управління губерній" (1775; див. Губернська реформа 1775) імп. Катерини II, "Наказом губернаторам" (1837) імп. Миколи I. Повноваження Г. як гол. представника імператора й центр. влади в губ. полягали в кер-ві всією місц. адміністрацією, у т. ч. становою (див. Стани), а також в оприлюдненні законів. Нагляд здійснювався шляхом ревізій при вступі на посаду та щорічних ревізій, перевіркою звітної документації. Г. головував у к-тах і комісіях, які укладали кошториси земських зборів, встановлювали ціни на осн. продукти харчування, контролював виконання держ. і місц. повинностей, зокрема виплату прямих податків і недоїмок, схвалював торги до 20 тис. рублів. У губерніях Правобережної України Г. упродовж 1830–60-х рр. очолював комісії з ліквідації боргів конфіскованих маєтків учасників польського повстання 1830–1831, з 1844 – інвентарні к-ти (див. Інвентарні правила 1847–1848). Безпосередньою військ. діяльністю Г. не займався (губернською реформою 1775 військ. й цивільні повноваження були розмежовані), однак на Г. покладався обов'язок комплектувати й утримувати війська, контролювати виконання рекрутської повинності. Г. був нач. місц. поліції, відповідав за дотримання державної безпеки та соціально-госп. життєдіяльності нас., зокрема за функціонування мед. і санітарної служб. Був наділений одночасно адм. і суд. повноваженнями (останні були значно обмежені указами імп. Олександра I). Відповідав за призначення губернських чиновників і проходження ними служби. Г. контролював діяльність вищих губернських судів через призначення їх особового складу. Найбільшу увагу звертав на справи про розкрадання держ. маєтностей та карні й стежив за ходом попереднього слідства. Схвалював рішення карних суд. палат, совісного й повітового судів із правом пом'якшення, а то й відміни їх рішень.

Ліберальні реформи 1860–70-х рр. значно вплинули на повноваження Г. Селянська реформа 1861, проведена за участю губернаторів, залишала за цією посадою функцію нагляду за сел. са-моуправлінням. Відокремлення суду від адміністрації 1864 (див. Судова реформа 1864) зводило нанівець суд. діяльність Г. Земська реформа 1864 і міська реформа 1870 звільнили Г. від вирішення місц. соціально-госп. питань, але підвищили наглядово-контролюючі функції. Контрреформи імп. Олександра III розширили повноваження Г., надали йому право впливати на суд. рішення, контролювати вибори суддів та присяжних засідателів, затверджувати на посадах чл. земських установ. У роки царювання імп. Миколи II губернатори брали участь у придушенні революц., радикальних і соціально-нац. рухів. Інститут губернаторства був ліквідований у ході Лютневої революції 1917 (див. Губернські комісари).

Дж.: Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1833, т. 7, 1832, № 54678; СПб., 1837, т. 9, отд. 1, 1836, № 9053.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Министерство внутренних дел: Исторический очерк. СПб., 1901
 2. Блинов И.А. Губернаторы: Историко-юридический очерк. СПб., 1905
 3. Градовский А.Д. Начала русского государственного права. В кн.: Градовский А.Д. Собрание сочинений, т. 9, ч. 3. СПб., 1908
 4. Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII – начала ХХ века). М., 2001.

Посилання:
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГУБЕРНСЬКА РЕФОРМА 1775
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • ІНВЕНТАРНІ ПРАВИЛА 1847–1848
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • МІСЬКА РЕФОРМА 1870
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • МИКОЛА II
 • ОЛЕКСАНДР І
 • ОЛЕКСАНДР ІІІ
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1830–1831
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РЕКРУТСЬКА ПОВИННІСТЬ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РУБЛЬ
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861
 • СУДОВА РЕФОРМА 1864
 • ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ДВОРЯНСЬКІ КОМІТЕТИ
 • ГРАДОНАЧАЛЬСТВО
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГУБЕРНСЬКА РЕФОРМА 1775
 • ГУБЕРНСЬКЕ ПРАВЛІННЯ
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ
 • ІНОРОДЦІ
 • ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
 • КАЗЕННА ПАЛАТА
 • КОНТРОЛЬНІ ПАЛАТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
 • КИЇВ
 • МІСЬКА ДУМА
 • МІСЬКА РЕФОРМА 1870
 • МОРДОВЕЦЬ ДАНИЛО ЛУКИЧ
 • МУЗЕЙ ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • МИКОЛАЇВ
 • МИРОВИЙ ПОСЕРЕДНИК
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ОЛЕКСАНДР ІІІ
 • ПАЛАТИ ДЕРЖАВНИХ МАЄТНОСТЕЙ
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • РОДЗЯНКИ
 • САХНО-УСТИМОВИЧІ
 • СКАРЖИНСЬКІ
 • СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • СПРАВНИК
 • СТАН, АДМ.-ТЕР. ОДИНИЦЯ
 • СТАРИЦЬКІ
 • СТОЛИПІН ПЕТРО АРКАДІЙОВИЧ
 • СТОЛИПИНСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР
 • СУДОВІ ПАЛАТИ
 • СУДОВА РЕФОРМА 1864
 • СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА 1889
 • СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 • СИНЕЛЬНИКОВ ІВАН МАКСИМОВИЧ
 • ТОМАРИ
 • ТИМКОВСЬКІ
 • УПРАВА ВОЛОСНА, ВОЛОСНЕ ПРАВЛІННЯ – СТАНОВО-АДМ. УСТАНОВА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СЕЛЯНАМИ В РОС. ІМПЕРІЇ
 • ВІЙСЬКОВІ ГУБЕРНАТОРИ
 • ЗЕМСЬКІ ПОВИННОСТІ
 • ЗАВАДОВСЬКІ
 • ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ ГУБЕРНСЬКІ ТА ПОВІТОВІ КОМІСІЇ
 • ЗЕМСЬКІ УПРАВИ
 • ЗЕМСЬКИЙ ДІЛЬНИЧНИЙ НАЧАЛЬНИК
 • ЗЕМСТВА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)