ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Скрипник Г.А. ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Inst_Rylskogo_NAN_Ukr (останній перегляд: 16.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ – н.-д. установа в складі Національної академії наук України. Заснований 1936 як багатопрофільна установа, на яку покладалося завдання комплексного студіювання нар. і професійної к-ри. Тогочасна назва – Ін-т укр. фольклору. Базою ін-ту стали народознавчі підрозділи ВУАН 1920-х рр., до складу яких входили Етнографічна комісія при ВУАН, Відділ примітивної к-ри і нар. творчості (див. Кабінет примітивної культури і народної творчості при ВУАН), Музей антропології і етнології імені Ф.Вовка, Кабінет муз. етнографії. Цим установам належала провідна роль у розгортанні фольклорно-етногр. досліджень, створенні джерельної бази народознавчої науки, формуванні кореспондентської мережі, започаткуванні профільних періодичних видань ("Етнографічного вісника", "Матеріалів до етнології", "Первісного громадянства та його пережитків на Україні"). В царині дослідження муз. фольклору результативно працював Кабінет муз. етнографії, очолюваний проф. К.Квіткою. Широкоформатні мистецтвознавчі студії здійснювалися Кабінетом мист-в, очолюваним акад. Ф.Шмітом і Каф-рою мистецтвознавства та історії укр. мист-ва під кер-вом О.Новицького.

Ін-т укр. фольклору АН УСРР (з 1937 – АН УРСР) успадкував не лише наук. традиції й досвід, а й архів та наук.-документальну базу цих установ. Мав у своєму складі 3 сектори: словесного фольклору, муз. фольклору та рукописних фондів. 1938 при ін-ті відкривається аспірантура, 1940 – ставиться питання про організацію від. етнографії. Для висвітлення результатів наук. студій у галузі нар. творчості ін-т започатковує періодичні вид. – "Український фольклор" (1937–39), "Народна творчість" (1939–41).

Першим дир. Ін-ту укр. фольклору був А.Хвиля (1936–37). Від 1939 до 1941 ін-том керував Ю.Соколов.

Під час Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 ін-т було евакуйовано до Уфи (нині столиця Республіки Башкортостан, РФ) й реорганізовано у від. фольклору зведеного Ін-ту сусп. наук АН УРСР. В черв. 1942 на базі цього від. постав Ін-т нар. творчості та мист-в АН УРСР, до складу якого, крім народознавців, увійшли й мистецтвознавці. Спочатку ін-т очолив фольклорист і музикознавець проф. М.Грінченко, а з кін. 1942 незмінним кер. установи став на два десятиліття поет, акад. АН УРСР М.Рильський. У берез. 1944 ін-т переїхав до Києва й був реорганізований в Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. Зусиллями М.Рильського сформовано етногр. від. та відділи фондів образотворчого мист-ва, музики, театру. Від 1947 по 1958 ін-т видавав "Наукові записки" (т. 1–4) з питань мист-ва, фольклору та етнографії, а 1957 відновлено випуск ж. "Народна творчість та етнографія", що продовжив видавничу традицію Етногр. комісії, Від. примітивної к-ри і нар. творчості, а згодом – Ін-ту укр. фольклору. Високий авторитет поета-академіка сприяв утвердженню керованої ним гуманітарної багатопрофільної установи, що стала визначним народознавчим та мистецтвознавчим центром.

1964 ін-ту присвоєно ім'я М.Рильського. Після М.Рильського ін-том керували М.Сиваченко (1964–73), С.Зубков (1974–87), О. Костюк (1987–2000), Г. Скрипник (од 2001). Від 1994 ін-т носить сучасну назву. В структурі ін-ту функціонують відділи музикознавства, фольклористики, театрознавства, кінознавства, культурології, мист-ва та нар. творчості зарубіжних країн, образотворчого мист-ва, а також Укр. етнологічний центр, наук. б-ка та рукописні фонди, які налічують понад 20 тис. одиниць зберігання. Працюють наук.-координаційні ради – "Проблеми збереження й дослідження традиційної культури", "Національна спадщина й сучасний мистецький процес". На базі ін-ту функціонує Міжнар. асоц. укр. етнологів.

До пріоритетних наук. напрямів діяльності ін-ту належить дослідження етнічної та етнокульт. історії укр. народу, історії та теорії професійного мист-ва і нар. творчості та мист-ва зарубіжних країн. Ін-т здійснює широку програму тотального фольклорно-етногр. обстеження України та створення комп'ютерної бази даних з етнокультури українців та етнічних меншин. Забезпечує вихід періодичних видань: "Народна творчість та етнографія", "Мистецтвознавчі студії", "Матеріали до української етнології" й "Матеріали до українського мистецтвознавства".

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Березовський І.П. Українська радянська фольклористика. Етапи розвитку і проблематика. К., 1968
 2. Музиченко С.М. До 50-річчя заснування Етнографічної комісії Всеукраїнської Академії наук. "УІЖ", 1971, № 6
 3. Скрипник Г.А. З історії української етнографії. К., 2002.

Посилання:
 • ЕТНОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ПРИ ВУАН
 • ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК
 • ГРІНЧЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА
 • КАБІНЕТ ПРИМІТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ ПРИ ВУАН
 • ХВИЛЯ АНДРІЙ АНАНІЙОВИЧ
 • КВІТКА КЛИМЕНТІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КИЇВ
 • МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГІЇ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ Ф.ВОВКА
 • НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОГРАФІЯ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСА ПЕТРОВИЧ
 • ПЕРВІСНЕ ГРОМАДЯНСТВО ТА ЙОГО ПЕРЕЖИТКИ НА УКРАЇНІ
 • РИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ
 • ШМІТ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • СОКОЛОВ ЮРІЙ МАТВІЙОВИЧ
 • СИВАЧЕНКО МИКОЛА ЄФРЕМОВИЧ
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.

 • Пов'язані терміни:
 • ФОНОДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
 • ФОТОДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
 • ГРІНЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ
 • КРАВЧЕНКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
 • КРАВЧЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ЛИТВИНОВА (ЛИТВИНОВА-БАРТОШ) ПЕЛАГЕЯ (ПОЛІНА) ЯКІВНА
 • ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В.СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ (ЛННБУ)
 • МАКАРЧУК СТЕПАН АРСЕНТІЙОВИЧ
 • МАРТОВИЧ ЛЕСЬ
 • МАТЕРІАЛИ З АНТРОПОЛОГІЇ УКРАЇНИ
 • МУШИНКА МИКОЛА
 • НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОГРАФІЯ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • НАУЛКО ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ
 • НОВИЦЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ
 • РИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ
 • СТЕПОВИК ДМИТРО ВЛАСОВИЧ
 • ЗАКЛИНСЬКИЙ БОГДАН РОМАНОВИЧ
 • ЗАКЛИНСЬКИЙ РОСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ
 • ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)