ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Ворона В.М. ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Instytut_sociologii_NAN_Ukr (останній перегляд: 26.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ – н.-д. установа в складі Національної академії наук України. Ств. 1990. Розташов. у Києві. Здійснює дослідження фундаментальних і прикладних проблем соціології, теоретико-методологічних засад соціологічної науки, а також проводить аналіз соціально-політ., соціально-екон., соціально-психологічних, соціокульт., етносоціальних процесів і явищ.

Перший імпульс розвиткові соціологічної науки в Україні надав акад. АН УРСР П.Копнін, який наприкінці 1960-х рр. в керованому ним Ін-ті філософії АН УРСР (нині Інститут філософії імені Г.Сковороди НАН України) створив від. методології і техніки соціологічних досліджень. Поступово розширюючись, цей від. 1983 став Від-ням соціології Ін-ту філософії. На базі останнього через 7 років було створено Ін-т соціології.

Формування Ін-ту соціології як самостійної наук. установи передбачало, перш за все, визначення гол. напрямів його діяльності. Такими стали дослідження заг. закономірностей і тенденцій розвитку укр. сусп-ва, змін його соціальної структури, особливостей соціальних відносин та поведінки різних верств укр. нас. в різних сферах життєдіяльності. При цьому за стрижневі було взято проблеми визначення типів сусп-в, механізмів соціальної інтеграції й диференціації, особливостей процесу сучасних глобальних сусп. трансформацій тощо, аналіз яких тією чи іншою мірою дає відповідь на запитання про те, яке сусп-во існує в Україні зараз й яке сусп-во утворюється.

Зміст і характер наук. досліджень ін-ту спрямовано насамперед на відтворення в наук. концепціях динамічного образу сучасного укр. соціуму, аналіз особливостей сусп. перетворень, визначення осн. показників, форм і наслідків соціальних змін, що відбуваються в Україні на зламі тисячоліть.

Предмет комплексного вивчення становлять процеси, пов'язані із формуванням моделі нових можливостей життя за умов, коли сусп-во й досі перебуває в ситуації ідентифікаційної непевності, що зумовлено, зокрема, руйнацією раніше виробленого соціального образу його і тих координат, у площині яких сусп-во розпізнавало себе й самостверджувалося.

Дослідницька практика колективу ін-ту останніх років довела необхідність розвитку сучасних методів і методологій пізнання укр. сусп-ва. Це, зокрема, стосується активнішого застосування методів порівняльно-соціологічного аналізу політ., екон., культ. та ін. систем розвинених країн світу й України, що може посприяти пошукові ефективніших моделей політ. й соціального ладу України. Виникає нагальна потреба в якомога ширшому використанні якісних методів соціологічного аналізу, які були б ефективними за умов, коли методи кількісного стат. аналізу й прямого вимірювання унеможливлюють виявлення реальних показників цілої низки соціальних процесів – таких, як поширення корупції, наркоманії тощо.

Актуальним є проведення масштабних, систематичних моніторингових соціологічних опитувань із застосуванням великих виборок як у загальнонац., так і в регіональному розрізах. Упродовж 1994–2004 проведено 11 загальнонац. опитувань, в яких зафіксовано динаміку соціальних показників розвитку України.

Необхідні умови для діагностики стану й прогнозованих тенденцій розвитку соціальних процесів в Україні та її регіонах закладають дослідження ін-ту в галузях методології й процедур соціологічного оцінювання соціального самопочуття та ціннісних орієнтацій нас. України, визначення соціально-психологічних чинників стабілізації та інтеграції сучасного укр. сусп-ва, вивчення джерел та специфіки політичної культури укр. народу.

Здобув визнання цикл фундаментальних праць ін-ту, присвячених соціально-психологічним наслідкам Чорнобильської катастрофи 1986. І.с. НАН України є координатором відповідного міжнар. проекту.

Широке визнання наук. громадськості отримала низка публікацій співробітників ін-ту "Правляча еліта сучасної України", в яких знайшли подальший розвиток існуючі концепції й теорії еліт.

Уперше у вітчизн. соціології розроблені методологічні засади, методика та процедура соціальної експертизи нац. та регіональних програм і проектів. У процесі розробки етносоціальної та етнополіт. проблематики досліджено сучасний стан етнічних меншин України, особливості їх функціонування як соціокульт. спільнот. Уточнено й розвинено теор. уявлення про істотні істор., етносоціальні, етнокульт. та етнополіт. аспекти міжетнічних взаємодій в укр. сусп-ві.

Методологічні розробки ін-ту дали поштовх до створення ефективної технології ідентифікації громад. думки. Застосування цієї технології дає змогу робити якісні соціальні прогнози майбутньої поведінки людей на підставі аналізу їхніх думок про зміст і засоби розв'язання актуальних сусп. проблем.

Важливим результатом праці вчених ін-ту є введення в наук. обіг теор. спадщини укр. науковців, які працювали в царині соціології: М.Драгоманова, М.Грушевського, Б.Кістяківського, В.Липинського та ін.

В ін-ті сформовано банк соціологічних даних, який відповідає міжнар. стандартам. Його створення слугує подоланню фрагментарності існуючих знань про соціальні процеси, які відбуваються в Україні, здійсненню порівняльного аналізу вже накопичених й очікуваних результатів емпіричних соціологічних досліджень.

Установа має розвинену мережу професійних інтерв'юерів, що робить можливим репрезентативне нац. опитування представників усіх соціальних верств нас. України.

Аналіз проявів глобальних тенденцій у житті укр. сусп-ва дав змогу накреслити оптимальні шляхи залучення людини до сучасних інформаційних технологій та нового соціального ареалу життя. Дослідження сучасних життєвих стратегій у соціально-просторових і соціально-часових координатах виявило суперечливу картину адаптаційних процесів, до яких залучені різні соціальні групи сусп-ва.

На базі ін-ту функціонує Соціологічна асоц. України, яка об'єднує вітчизн. науковців, установи та орг-ції, що працюють у сфері соціології. Ін-т є провідним центром України з підготовки аспірантів і докторантів із різних соціологічних дисциплін. При ін-ті діє Вища шк. соціології, де здійснюється підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі теор. і прикладних соціологічних досліджень. Видається наук.-теор. ж. "Соціологія: теорія, методи, маркетинг", заснований ін-том 1997 (з 1999 виходить також і рос. мовою).

дата публікації: 2005 р.

Посилання:
 • ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА 1986
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ЕЛІТА
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОПНІН ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

 • Пов'язані терміни:
 • ЕТНІЧНИЙ СКЛАД ТА ЕТНОМОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА ПЕРЕПИСАМИ НАСЕЛЕННЯ 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1994 ТА 2001
 • ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
 • МАРКУСЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПРИВАТИЗАЦІЯ
 • ТРОЩИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)