ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ"

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. "ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istor_zapiski (останній перегляд: 18.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

"ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ" – неперіодичний збірник, який видавався протягом 1937–68 Інститутом історії АН СРСР, а 1969–90 – Інститутом історії СРСР АН СРСР у Москві. Відповідальні редактори: М.Лукін (1937), Б.Греков (1938–53), А.Сидоров (1954–67), О.Самсонов (1969–90). Вийшло 118 томів. 1995 видання поновлено Відділенням історії (нині Відділення історико-філологічних наук) Російської АН (Москва) спільно з Домом наук про людину (Париж, Франція). Перші два номери відновленого видання видрукувані за редакцією акад. І.Ковальченка та міжнар. редакційної ради: А.Гуревич (РФ), М.Емар (Франція), В.Бейлін (США), Г.Бонгард-Левін (РФ), Д.Оболенський (Велика Британія), А.Сахаров (РФ), Р.Торстендаль (Швеція), О.Чубар'ян (РФ), Ю.Шеррер (Франція) та ін. Має подвійну порядкову нумерацію (1/119 і т.д.). Том 2/120 присвячений пам'яті акад. І.Ковальченка (ред. – акад. Г.Севастьянов) та методологічним і теор. проблемам історичної науки. Починаючи з третього тому "И.з." видаються за редакцією акад. Б.Ананьїча.

На сторінках "Исторические записки" вміщувалися численні розвідки й матеріали з історії народів СРСР і загальної історії (включно до 1948; т. 26), в тому числі з давньоруської та української історії, студії з джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (археографії, архівознавства, дипломатики, історичної географії та історичної картографії, літописознавства, метрології, палеографії, хронології та ін.), а також статті, присвячені визначним історикам, критичні огляди, рецензії, наукова інформація, хронікальні замітки, бібліографія та ін. Публікувалося чимало матеріалів з історії народів Росії та СРСР, в яких у межах основної проблематики в різних контекстах розглядалися, зокрема, й проблеми історії України майже всіх періодів.

Друкувалися також студії, присвячені видатним історикам й ученим-гуманітаріям, огляди наукових конференцій, симпозіумів, сесій тощо, в тому числі присвячені висвітленню історії СРСР на 10-му Міжнародному конгресі істориків у Римі, 4–11 верес. 1955 (1956, т. 55), Першій науковій сесії з історії російської революції у Варшаві (1956, т. 56), Науковій сесії з проблем історії землеробства радянської доби (1953, т. 43) та ін.

До середини 1950-х рр. в "И.з." були широко представлені студії, які охоплювали проблематику доби середньовіччя та ранньомодерних часів. Чільне місце посідали наук. розвідки й матеріали з історії Русі, в тому числі з історії зовнішньої політики, ідеології та культури давньоруських земель, проблем літописання, соціально-економічних і міжнародних відносин Російської держави, зокрема її стосунків з Польщею, Литвою, Кримським ханством та ін. країнами Східної і Центральної Європи, а також праці з соціально-економічної, політичної, військової та дипломатичної історії Росії 18 – початку 20 ст. Публікувалися також студії з історіографії й джерелознавства історії народів СРСР, у тому числі огляди окремих джерел і джерельних комплексів, праці з проблемної історіографії та біоісторіографії, присвячені, зокрема, аналізові відомих пам'яток історичної думки, творчій спадщині визначних учених, певних проблем і періодів тощо.

Від кінця 1950-х рр. в "И.з." домінувала тематика праць з історії революційного руху 19 – початку 20 ст. та радянської доби, передусім з історії революції 1905–1907, подій, пов'язаних із Жовтневим переворотом у Петрограді 1917, соціалістичного будівництва, в тому числі колективізації сільського господарства та індустріалізації СРСР, Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945, повоєнної відбудови народного господартва, економічної та національної політики РКП(б)–КПРС тощо. Пріоритетна увага приділялася соціально-політичній та економічній історії, в тому числі історії робітничого класу, соціалдемократичного руху, історії КПРС та іншим проблемам, переважно з історії 19–20 ст.

У новій серії "И.з." визначені новітні пріоритети редакційної політики щодо публікації наукових розвідок і матеріалів. Передусім висвітлюються методологічні й теоретичні проблеми, в тому числі поняття поступу в історії, монізм і плюралізм у науковій думці, системний підхід та проблеми моделювання й конструювання в історичній науці, теорія інформації, взаємодія та взаємопроникнення методів окремих дисциплін і галузей історичного знання, феноменологія пізнання історичного та культури, а також співвідношення методів природничих і соціогуманітарних дисциплін, макро- й мікроістор. підходів, специфіка гуманітарного знання, проблема мови, світогляду та ціннісних орієнтацій істориків, історичного наративу тощо.

У проблемно-тематичному й фахово-дисциплінарному плані широко розглядаються проблеми історії Росії, особливо 18–20 ст., методології, теорії і методики істор. науки, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та ін.

В "И.з." публікувалися також статті українських учених, у тому числі О.Барановича, С.Борового, В.Голобуцького, І.Гуржія, Ф.Лося, Н.Полонської-Василенко, П.Федоренка та ін.

Деякі статті, надруковані в "И.з.", присвячені історії Північного Причорномор'я доби античності, наприклад: Д.Каллістов "Античная литературная традиция о Северном Причерноморье" (1945, т.16) та ін.

З історії Русі в "И.з." опубліковані праці: А.Арциховського "Городские концы в древней Руси" (1945, т. 16), М.Бережкова "О хронологии русских летописей по XIV век включительно" (1947, т. 23), І.Будовніца "Владимир Мономах и его военная доктрина" (1947, т. 22), С.Веселовського "Из истории древнерусского землевладения" (1946, т. 18), В.Гарданова "“Дядьки” Древней Руси" (1962, т. 71), О.Горського "Русско-византийские отношения при Владимире Мономахе и русское летописание" (1987, т. 115), О.Дробинського "Русь и Восточная Европа во французском средневековом эпосе" (1948, т. 26), Р.Жданова "Крещение Руси и Начальная летопись" (1939, т. 5), О.Зиміна "Феодальная государственность и “Русская Правда”" (1965, т. 76), О.Ковалевського "О степени достоверности Ибн-Фадлана" (1950, т. 35), Д.Лихачева "Русский посольский обычай ХI–XIII вв." (1946, т. 18) та “Устные летописи” в составе Повести временных лет" (1945, т. 17), Є.Ліпшица "О походе Руси на Византию ранее 842 года" (1948, т. 26), В.Любимова "Смерд и холоп" (1941, т. 10), А.Насонова "Тмуторокань в истории восточной Европы" (1940, т. 6), В.Пашута "Киевская летопись 1238 г." (1948, т. 26), С.Пештича "О "договоре" Владимира с волжскими болгарами 1006 г." (1946, т. 18), М.Присьолкова "Задачи и пути дальнейшего изучения “Русской Правды”" (1945, т. 16), Б.Рибакова "К библиографии русских надписей XI–XV вв." (1938, т. 4), І.Смірнова "Проблема "смердов" в Пространной “Правде”" (1959, т. 64), О.Соловйова "Политический кругозор автора “Слова о полку Игореве”" (1948, т. 25), М.Тихомірова "О частных актах в древней Руси" (1945, т. 17) та "Список русских городов, дальних и ближних" (1952, т. 40), Л.Тиверіадського "К вопросу о происхождении Руси в связи с этногенезом славян" (1942, т. 13), М.Устюгова "Очерк древнерусской метрологии" (1946, т. 19), А.Хорошкевич "Из истории русско-немецких отношений в ХIII в." (1965, т. 78), Л.Черепніна "Из истории формирования феодально-зависимого крестьянства на Руси" (1956, т. 56), "К вопросу о характере и форме Древнерусского государства Х – начала ХIII в." (1972, т. 89), "Летописец Даниила Галицкого" (1941, т. 12) та "“Повесть временных лет”, ее редакции и предшествующие ей летописные своды" (1948, т. 25), Я.Щапова "Памятники церковного права IX–XII вв. Древней Руси и славянских стран: Опыт сравнительно-исторического изучения" (1982, т. 107) та ін.

В "И.з." видруковано низку студій з української історії доби пізнього середньовіччя та ранньомодерних часів: Г.Бабушкіної "Международное значение крымских походов 1687 и 1689 гг." (1950, т. 33), О.Барановича "Население предстепной Украины в XVI в." (1950, т. 32), С.Борового "Национально-освободительная война украинского народа против польского владычества и еврейское население Украины" (1940, т. 9) та "Давид Лехно и его история Крымского ханства" (1941, т. 10), В.Голобуцького "О социальных отношениях в Задунайской Сечи" (1949, т. 30), "К вопросу о социально-экономических отношениях на Запорожье во второй половине XVIII в." (1953, т. 44), "К вопросу о дипломатической борьбе Богдана Хмельницкого за воссоединение Украины с Россией" (1954, т. 47) та "Гайдамацкое движение на Запорожье во время "Колиивщины" и крестьянского восстания под предводительством Е.И. Пугачева" (1956, т. 55), І.Гуржія "К вопросу о характере помещичьего хозяйства на Левобережной Украине во второй половине XVIII в." (1950, т. 34), З.Звездина "К вопросу о социальных отношениях на Слободской Украине в конце XVII в. – начале XVIII в." (1952, т. 39), Є.Зевакина та М.Пенчко "Из истории социальных отношений в генуэзских колониях северного Причерноморья в XV в." (1940, т. 7), М.Маловіста "Экономическое развитие феодальной Польши в XIV–XVII вв." (1955, т. 53), О.Мальцева "Война за Белоруссию и освобождение Смоленска в 1654 г." (1951, т. 37), Н.Полонської-Василенко "Из истории южной Украины в XVIII в." (1942, т. 13), В.Пічети "Польша на путях к колонизации Украины и Белоруссии: Люблинская уния и её политические последствия" (1940, т. 7) та "Институт холопства в великом княжестве Литовском в XV–XVI вв." (1946, т. 20), Г.Подозерської "Второй литовский статут" (1945, т. 17), Л.Похилевича "Движение феодальной земельной ренты в великом княжестве Литовском в XV – XVI вв." (1950, т. 31) і "Перевод государственных крестьян Великого княжества Литовского с отработочной ренты на денежную в XVII в." (1951, т. 37), К.Сербиної "“Книга Большому чертежу” и её редакции" (1945, т. 14) та "Источники “Книги Большому чертежу”" (1947, т. 23), П.Федоренка "“Рудни” XVI – XIX вв. на территории СССР" (1956, т. 57), О.Французової "Из истории русско-польских отношений в последней трети XVII в. (по материалам межевых комиссий)" (1980, т. 105), В.Шутого "Измена Мазепы" (1950, т. 31) і "Канун освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг.: крестьянско-казацкие восстания на Украине 1637–1638 гг." (1954, т. 46) та ін.

В "И.з" опубліковано чимало праць з історії України 19–20 ст., а також студій, де в межах провідної проблематики порушувалися українські теми: Б.Абаліхина "Украинское ополчение 1812 г." (1962, т. 72), А.Авреха "Вопрос о западном земстве и банкротство Столыпина" (1961, т. 70), В.Андрєєва "Продразверстка и крестьянство" (1976, т. 97), А.Барабоя "Правобережная Украина в 1848 г." (1950, т. 34), "Харьковско-киевское революционное тайное общество 1856–1860 гг." (1955, т. 52) та "О характере крестьянского движения в 1855 г. в Киевской губернии" (1958, т. 62), О.Беляєва "Местная противовоздушная оборона страны в годы Великой Отечественной войны" (1978, т. 102), О.Беркевича "Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г." (1947, т. 23), Л.Берліна "Развитие социалистического соревнования в тяжелой промышленности Украины в годы первой пятилетки" (1953, т. 43), Л.Берліна та О.Епштейна "Социалистическая взаимопомощь русских и украинских рабочих в борьбе за выполнение первой пятилетки" (1955, т. 50), В.Бовикіна "Концентрация промышленного производства в России в конце ХIХ – начале ХХ в." (1984, т. 110), М.Богденка "Колхозное строительство весной и летом 1930 г." (1965, т. 76), В.Булдакова "Национально-освободительное движение народов России в 1917 г. и крах российской буржуазной государственности" (1989, т. 117), П.Волобуєва "Из истории синдиката "Продуголь"" (1956, т. 58), Б.Вольфсона "Эмиграция крымских татар в 1860 г." (1940, т. 9), М.Гавлина "Роль центра и окраин Российской империи в формировании крупной московской буржуазии в пореформенный период" (1973, т. 92), Б.Гаврилова "К истории восстания на броненосце "Потемкин”" (1975, т. 95), Л.Гапоненка "Рабочий класс России накануне Великого Октября (численность, состав, концентрация и размещение по основным промышленным районам)" (1963, т. 73), М.Гефтера "Из истории монополистического капитализма в России" (1950, т. 35), "Царизм и монополистический капитал в металлургии юга России до Первой мировой войны" (1953, т. 43) та "Топливно-нефтяной голод в России и экономическая политика третьиюньской монархии" (1969, т. 83), Є.Гімпельсона "Ограбление хозяйства юга России интервентами и белогвардейцами в 1919 г." (1950, т. 35), Л.Горюшкина "Досоветская историография переселенческого движения в Сибирь в период капитализма" (1985, т. 112), О.Гуковського "Борьба с вооруженной интервенцией Антанты в Крыму" (1940, т. 6) та "Вторжение немцев в страну Советов в 1918 г." (1942, т. 13), Х.Гуревича "К вопросу об идейных истоках и направлении программ “Южно-Российского союза рабочих” и “Северного союза русских рабочих”" (1961, т. 70), Р.Дадикіна "О численности и источниках пополнения рабочего класса СССР (1928–1937)" (1971, т. 87), П.Денисовця "К вопросу о социальном расслоении крестьянства Украины в восстановительный период 1921–1925 гг." (1967, т. 80), В.Довженка "Крестьянское движение на Правобережной Украине в 40-х гг. ХIХ в." (1941, т. 12), С.Драбкіна "Крах продовольственной политики германских империалистов на Украине (февраль–июль 1918 года)" (1949, т. 28), І.Дроздова "Крестьянские союзы на Черниговщине в 1905–1906 гг." (1940, т. 9), Л.Іванова "Октябрьская политическая стачка 1905 г. на Украине" (1955, т. 54) та "Распределение землевладения на Украине накануне революции 1905–1907 гг." (1957, т. 60), Б.Ітенберга "Возникновение первой пролетарской организации в России – “Южнороссийского союза рабочих”" (1953, т. 44), В.Кабузана "Народонаселение Бессарабской области (губернии) в первой половине ХIX в." (1968, т. 82), І.Каменецької "Государственно-монополистическое регулирование сахарной промышленности в России" (1970, т. 86), Ю.Кир'янова "Экономическое положение рабочих Юга России в годы Первой мировой войны" (1962, т. 72), І.Ковальової "Славянофилы и западники в период Крымской войны (1853–1856 гг.)" (1967, т. 80), В.Ковальчука "Из истории обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны (Защита коммуникаций)" (1965, т. 75), Т.Красовицької "Совещание наркомов просвещения советских республик в 1919–1924 гг." (1986, т. 113), Т.Крупіної "К вопросу о взаимоотношениях царского правительства с монополиями" (1956, т. 57), В.Лаверичева "Зарождение государственно-монополистических тенденций в российской экономике конца ХIX в." (1983, т. 109), Ф.Лося "Декабрьское вооруженное восстание на Украине" (1954, т. 49), Л.Малиновського "Экономическое и социальное развитие колонистской деревни в Южной России в первой половине ХIX века" (1983, т. 109), М.Марковського "К истории крестьянских движений на Украине в 70-х гг. ХIX в." (1939, т. 5), О.Михайлюка "Крестьянское движение на Левобережной Украине в 1905–1907 гг." (1954, т. 49), М.Мохова та І.Хаселева "Борьба крестьян Бессарабии за землю в период проведения аграрной “реформы” 1918–1923 гг." (1951, т. 38), Л.Никифорової "Горловская забастовка 1916 г." (1953, т. 44), В.Ніколаєва "Партийные организации Украины в борьбе за восстановление и подъем социалистического сельского хозяйства республики в послевоенный период" (1952, т. 41), В.Пічети "Конец вековому расчленению украинского и белорусского народов" (1940, т. 6), О.Погребинського "К истории союзов земств и городов в годы??империалистической войны" (1941, т. 12) та "Строительство железных дорог в пореформенной России и финансовая политика царизма (60–90-е годы XIX века)" (1954, т. 47), В.Поликарпова "Из истории военной промышленности в России, 1906–1916 гг." (1979, т. 104), М.Прокопенка "Борьба за возрождение угольного Донбасса в 1920 году" (1948, т. 25), О.Рашина "Динамика численности и процессы формирования городского населения России в XIX – начале XX в." (1950, т. 34), "О численности и территориальном размещении рабочего класса России в период капитализма" (1954, т. 46) та "Рост городского населения в СССР (1926–1959 гг.)" (1960, т. 66), О.Семенової "Южные декабристы и П.Д. Киселев" (1975, т. 96), А.Сидорова "К истории топливного кризиса в России в годы Первой мировой войны 1914–1917 гг." (1957, т. 59) та "О структуре промышленности России в конце XIX в." (1961, т. 69), М.Симонової "Политика царизма в крестьянском вопросе накануне революции 1905–1907 гг." (1965, т. 75) та "Аграрная политика самодержавия в 1905 г." (1968, т. 81), О.Смирнова "Земляческие организации рабочих и солдат в 1917 г." (1957, т. 60), П.Софинова "Роль южных районов в снабжении Советской республики продовольствием летом 1918 года" (1949, т. 28), Г.Топузлу "Сотрудничество Молдавской ССР с братскими союзными республиками в развитии сельского хозяйства на завершающем этапе строительства социализма" (1982, т. 107), Е.Урібеса "Коксобензольная промышленность России в годы Первой мировой войны" (1961, т. 69), В.Фарсобина "О времени установления Советской власти в Харькове" (1963, т. 73), В.Федорова "Восстание военных поселян в Чугуеве в 1819 г." (1955, т. 52), О.Фраймана "Борьба с контрреволюционным мятежом Корнилова на Украине" (1957, т. 61), Т.Хаїта "II съезд Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского округа (Румчерод)" (1971, т. 88), С.Хесина "Русский флот накануне Октября (положение, численность, состав)" (1968, т. 81), О.Цукерника "Из истории цементного синдиката Южной России" (1965, т. 78), К.Шацилло "Забастовка рабочих Николаевского судостроительного завода “Наваль” в январе–феврале 1916?г." (1963, т. 74) та "Развитие Черноморского флота накануне Первой мировой войны 1907–1914 гг." (1965, т. 75), Д.Шемякова "Крестьянское движение в Молдавии в 1905–1907 гг." (1954, т. 49), П.Шморгуна "Советы рабочих депутатов на Украине в 1905 г." (1954, т. 49), С.Якубовської "Преодоление хозяйственных трудностей Донбасса в 1924 г." (1950, т. 31) та ін.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Указатель статей и материалов, помещенных в первых двадцати томах "Исторических записок". "Исторические записки", 1946, т.20
 2. Указатель статей и материалов, помещенных в томах 21–40 "Исторических записок". Там само, 1952, т.40
 3. Указатель статей и материалов, помещенных в томах 41–60 "Исторических записок". Там само, 1957, т.60
 4. Указатель статей и материалов, помещенных в томах 61–80 "Исторических записок". Там само, 1967, т.80
 5. Данилина Г.Я. Содержание "Исторических записок" тт.1–100. Там само, 1977, т.100
 6. Її ж. Содержание "Исторических записок" тт.101–110. Там само, 1984, т.110
 7. Ковальченко И.Д., Эмар М. К началу выхода нового издания. "Исторические записки", 1995, т. 1/119.

Посилання:
 • АНТИЧНІСТЬ
 • АРХЕОГРАФІЯ
 • АРХІВОЗНАВСТВО
 • БАРАНОВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • БОРОВОЙ САУЛ ЯКОВИЧ
 • ФЕДОРЕНКО ПАВЛО КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ГОЛОБУЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ГУРЖІЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ
 • ІСТОРИЧНА КАРТОГРАФІЯ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА
 • КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР
 • КРИМСЬКЕ ХАНСТВО
 • ЛІТОПИСАННЯ
 • ЛОСЬ ФЕДІР ЄВДОКИМОВИЧ
 • МОСКВА
 • ПАЛЕОГРАФІЯ
 • ПІЗНАННЯ ІСТОРИЧНЕ, ГНОСЕОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА, ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • РЕВОЛЮЦІЯ 1905–1907 В УКРАЇНІ
 • РУСЬ
 • САМСОНОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)