ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ИСТОРИЯ ФАБРИК И ЗАВОДОВ"

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. "ИСТОРИЯ ФАБРИК И ЗАВОДОВ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istorija_fabryk_i_zavodov (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ИСТОРИЯ ФАБРИК И ЗАВОДОВ

"ИСТОРИЯ ФАБРИК И ЗАВОДОВ" ("ИФЗ") – 1) серія наук., наук.-популярних, публіцистичних та ін. праць з історії великих пром. підпр-в СРСР, у т.ч. й УРСР.

Ініціатива створення серії "И.ф. и з." належала вищому парт. та рад. кер-ву. 10 жовт. 1931 ЦК ВКП(б) у постанові "Про видання “Історії заводів”" сформулював мету та завдання з підготовки відповідних наук.-істор. досліджень та наук.-популярних нарисів. В офіц. рад. історіографії ініціативу створення "И.ф. и з." пов'язували зі статтею Максима Горького, надрукованою 7 верес. 1931 у газетах "Правда" та "Известия". Письменник закликав організувати масовий рух з написання історії великих пром. підпр-в. Кампанія з написання серії "И.ф. и з." спочатку розгорталася як громад. рух, який очолила Гол. редакція під проводом Максима Горького. До її складу ввійшли рад. і парт. діячі, письменники, історики, представники громадськості: В.Іванов, О.Косарєв, Л.Мехліс, Г.Панкратова, П.Постишев, Л.Сейфулліна, О.Стецький, Д.Сулимов, М.Шверник та ін. Тоді ж були створені респ., обласні, заводські та фабричні комісії "И.ф. и з.". Упродовж 1931–38 у серії "И.ф. и з." було опубліковано понад 30 праць. 1932–34 видавалися спец. методичні бюлетені для написання "И.ф. и з." – "История заводов". У підготовці серії "И.ф. и з." брали активну участь Спілка рад. письменників України, Товариство істориків-марксистів, Ін-т історії Комуніст. акад. й ін. товариства та інституції. Розвідки, документи та матеріали з обсягу "И.ф. и з." широко публікувалися на сторінках журналів "Борьба классов", "История пролетариата СССР" та ін. На 7-му Міжнар. конгресі істориків у Варшаві (1933) рад. делегація представила доповідь Г.Панкратової, присвячену завданням і методам роботи над "И.ф. и з.". Втім, наприкінці 1930-х – поч. 40-х рр. цей рух поступово згасає внаслідок низки причин (масові репресії кін. 1930-х рр., ліквідація вид-ва "И.ф. и з." у 1938, Велика вітчизняна війна Радянського Союзу 1941–1945 та ін.). У повоєн. час кампанія з написання студій з історії з-дів і ф-к булавідновлена постановою ЦК КПРС "Про книги з історії фабрик та заводів" від 21 жовт. 1958. Вона висувала до зазначеної серії передусім політ. та пропагандистські вимоги, зокрема звертала увагу на необхідність підвищення ідейно-теор. рівня таких праць, а також на ретельний добір підпр-в для написання їхньої історії, пріоритетне висвітлення соціаліст. змагання, парт. кер-ва економікою тощо. В жанровому та тематично-проблемному плані серія "И.ф. и з." не була одноманітною, а складалася з різноманітних монографій, брошур, зб. документів і матеріалів, спогадів, фотоальбомів, путівників по заводських і фабричних музеях, бібліографічних покажчиків літ. з історії з-ду чи фабрики, наук.-популярних нарисів тощо. Серед авторів серії "И.ф. и з." були як професійні історики, так і аматори-краєзнавці, журналісти, колиш. працівники підпр-в, учасники громадян. війни 1918–20 та Великої вітчизн. війни Рад. Союзу 1941–45, ветерани праці та ін. Значна кількість публікацій з серії "И.ф. и з." мала історико-краєзнавче спрямування, ч. з них виконана у вигляді публіцистичних або мемуарних нарисів. Домінувало висвітлення історії формування пролетарських кадрів, матеріально-технічного становища підпр-в, класової боротьби та антагоністичних суперечностей на вир-ві за Російської імперії та Австро-Угорщини, соціалістичного змагання, індустріалізації, повоєн. відбудови та екон. політики ВКП(б)–КПРС у рад. добу та ін. Наук. рівень праць з серії "И.ф. и з." нерівномірний. Частина з них репрезентує апологію популярних парт. ідеологічних догматів того часу або публіцистичну, мистецько-худож. версію істор. подій з численними пропагандистськими пасажами. Деякі студії з серії "И.ф. и з.", особливо збірки документів і матеріалів, містять цікавий фактографічний матеріал про створення пром.-індустріального комплексу України та історію окремих підпр-в. Одночасно серія "И.ф. и з." спричинилася до становлення цілого напряму досліджень з обсягу історії великих пром. підпр-в, що виходив за її проблемно-тематичні межі. В предметному сенсі цей напрям досліджень поєднував риси історико-краєзнавчих досліджень з елементами історико-екон. студій, які здебільшого подавалися впопуляризаторському вигляді. Серед праць, опубл. у межах вивчення історії ф-к і з-дів, доцільно відзначити праці про: Бердянський завод дорожніх машин (Л.Ф.Алексеев "С веком наравне: Краткий очерк истории ордена Октябрьской революции Бердянского завода дорожных машин", 1983), Бердянський нафтомаслозавод (Л.Ф.Алексеев "Земное притяжение: Очерк истории Бердянского Трудового Красного Знамени опытного нефтемаслозавода", 1986), Великобичківський лісохім. комбінат ім. І.Локоти ("Імені комуніста Локоти", 1962), Він. суперфосфатний завод (И.П.Худолей, И.А.Пшук "Винницкий суперфосфатный", 1962), Вироб. об-ня "Артемвугілля" (В.И.Демидов "Шахта № 5 имени В.И. Ленина", 1970), Вироб. об-ня "Ворошиловградський тепловозобудівний завод" ім. Жовтневої революції (Г.В.Жданов "Верность традициям: Очерки истории Ворошиловградского ордена Ленина и ордена Октябрьской революции тепловозостроительного завода им. Октябрьской революции", 1981), Вироб. об-ня "Орджонікідзевугілля" (В.И.Громов "Стахановская вертикаль: Об опыте работы парткома производственного объединения по мобилизации горняков на выполнение заданий десятой пятилетки", 1980), Вироб. об-ня "Севастопольський морський завод імені С.Орджонікідзе" ("Севастопольский морской", Очерк, 1976), Вироб. об-ня "Торезантрацит" (А.П.Ермаков, П.В.Беляков "Солнце в забое": Научно-популярные очерки из истории Торезской шахты № 3-бис., 1980), Вироб. об-ня "Харківський турбінний завод імені С.Кірова" ("Харьковский турбинный завод им. С.М. Кирова", 1971), Вироб. енергетичне об-ня "Донбасенерго" (Н.С.Семенко "Огни Донбасса": Научно-популярные очерки истории производственного энергетического объединения "Донбассэнерго", 1982), Ворошиловградський з-д вугільного машинобудування ім. О.Пархоменка (Г.С.Довнар "Большая судьба. Очерки из истории Ворошиловградского завода угольного машиностроения им. А.Я. Пархоменко", 1972), Горлівський машинобуд. з-д ім.С.Кірова ("Горловский машиностроительный завод им. С.М. Кирова: Очерки из истории", 1971), Дніпровський з-д ім. Ф.Дзержинського ("Огонь Прометея: Очерки истории завода им. Дзержинского", 1969), Дніпроп. металургійний з-д ім. Комінтерну (Я.П.Заспенко, Ф.Г.Чайковский, Н.Г.Яценко "В строю ветеранов: Краткие очерки истории Днепропетровского металлургического завода им. Коминтерна", 1977), Дніпроп. трубопрокатний з-д ім. В.Леніна (Г.Г.Шестопалов, Д.И.Зуб "Конвейер стальных артерий: Краткий очерк истории Днепропетровского трубопрокатного завода им. В.И. Ленина", 1977), Донец. металургійний з-д ім. В.Леніна (Г.Г.Володин "По следам истории: Очерки из истории Донецкого ордена Ленина металлургического завода им. В.И. Ленина", 1967), Дрогобицький нафтопереробний з-д (В.П.Літовченко, М.І.Зеленський, Я.С.Хонігсман "Дрогобицький ордена Трудового Червоного Прапора нафтопереробний завод", 1972), Дружковський машинобуд. з-д ім. 50-ліття Рад. України (Б.И.Белашов, А.И.Климов, А.И.Коваленко "Кузнецы шахтерских рекордов: Очерки истории Дружковского ордена Ленина машиностроительного завода", 1978), Єнакіївський металургійний завод (Н.В.Крахмалева "Енакиевский металлургический завод: Очерки", 1973), Ждановський коксохім. з-д ("Молодость приходит с годами", 1961), ждановський металургійний з-д "Азовсталь" ім.С.Орджонікідзе ("30 пламенных лет", 1964), Ждановський металургійний з-д ім. Ілліча ("Ждановский металлургический завод имени Ильича", 1982), Запоріз. автомобільний з-д ("Коммунару" – 100 лет", 1963), Запоріз. електровозоремонтний з-д (Б.Сатановский, Л.Кириллова "Запорожский электроремонтный завод", 1965), запоріз. металургійний з-д "Запоріжсталь" ім.С.Орджонікідзе ("Запорожсталь: Краткий очерк истории Запорожского ордена Ленина и ордена Октябрьской революции металлургического завода “Запорожсталь” им. Серго Орджоникидзе – предприятия коммунистического труда", 1973), Запоріз. титаномагнієвий комбінат ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціаліст. революції (Ф.Н.Козловский, П.Н.Галкин "Путь к титану: Краткий очерк истории Запорожского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени титаномагниевого комбината им. 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции", 1985), Зуєвську держ. районну електростанцію (Н.И.Яковлев, П.И.Цыбулька, Н.С.Семешко "Зуевская ГРЭС: Очерки", 1973), Ізюмський тепловозоремонтний з-д ("Изюмскому тепловозоремонтному – 50 лет", 1965), Камишбурунський залізорудний комбінат ім. С.Орджонікідзе ("Агломерат Камыш-Буруна: Очерк", 1978), Київ. взуттєву фабрику № 1 (П.Ю.Тарасюк "Побратими арсенальців", 1962), Київ. авіац. вироб. об-ня ім. 50-ліття Великої Жовтневої соціаліст. революції (В.А.Степанченко, В.С.Петренко "Киевские самолетостроители: Очерки истории Киевского авиационного завода им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции", 1970), київ. з-д "Арсенал" ("“Арсенал” ім. В.І. Леніна. 1764–1964", 1964), Київ. з-д ім. І.Лепсе (М.Н.Мозговой "Сверстник первой пятилетки: Краткий очерк 50-летней истории Киевского завода им. И.Лепсе", 1980), київ. з-д "Ленінська кузня" (А.Б.Байбаков, Р.С.Кац "Завод “Ленинская кузня”, 1862–1962", 1962), кіровогр. з-д с.-г. машин "Красная Звезда" (П.М.Безтака, С.С.Линовиченко, Д.З.Портнов "“Красная Звезда”: Краткий очерк истории Кировоградского ордена Трудового Красного Знамени завода сельскохозяйственных машин “Красная Звезда”", 1974), коломийський завод сільськогосподарських машин "Коломиясільмаш" ("Горизонти Коломийського сільмашу", 1982), Комунарський металургійний з-д ("Коммунары", 1965), Конотопський паровозовагоноремонтний з-д (В.М.Варавва, Е.Е.Маленко "Молодость столетнего завода: Очерки истории Конотопского паровозовагоноремонтного завода", 1970), константинівський з-д "Автоскло" (Б.И.Белашов, А.Н.Климов "Константиновский завод стеклоизделий: Очерки", 1974), кременчуцьке вироб. об-ня "АвтоКрАЗ" ("Кременчугский автомобильный завод имени 50-летия Советской Украины: Очерк", 1972), кременчуцьке вироб. об-ня "Дормашина" ім. В.Леніна (Л.И.Евселевский, К.И.Крижевич, П.Н.Пустовит "Кременчугский завод дорожных машин: Очерки", 1970), криворізький металургійний комбінат "Криворіжсталь" ім. В.Леніна ("“Криворожсталь”: Очерк истории Криворожского металлургического комбината “Криворожсталь” им. В.И. Ленина", 1984), Лохвицький цукровий комбінат ("Трудовые пятилетки комбината: Очерк истории Лохвицкого ордена Ленина сахарного комбината", 1985), львів. вироб. об-ня "Кінескоп" ("Від майстерні до велета", 1975), Макіївський металургійний з-д ("Зарево над заводом", 1965), Макіївський труболиварний з-д ім. В.Куйбишева (М.И.Бубличенко "Испытание прочности: Научно-популярные очерки истории Макеевского труболитейного завода им. В.В. Куйбышева", 1985), Малинську паперову фабрику ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціаліст. революції (П.И.Идов "Малинская бумажная: Очерки истории Малинской бумажной фабрики им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции", 1971), Миколаїв. суднобудівний з-д ім. 61-го комунара (П.Выборный, В.Гуйван, А.Журавель "Имени 61 коммунара", 1973), Нижньодніпровський трубопрокатний з-д ім. Карла Лібкнехта (А.Ф.Батарина, Г.А.Бибик,В.С.Митяев "Ветеран индустрии: Очерки истории Нижнеднепровского ордена Октябрьской революции трубопрокатного завода им. Карла Либкнехта", 1978), Нікопольський південнотрубний з-д ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціаліст. революції (Г.Г.Шестопалов "С маркой Южнотрубного: Очерки истории Никопольского ордена Ленина Южнотрубного завода им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции", 1985), Новокраматорський машинобуд. з-д ім. В.Леніна (А.М.Зайцев, В.И.Барсуков "Новокраматорскому – 50 лет: Научно-популярные очерки истории производственного объединения “Новокраматорский машиностроительный завод”", 1983), Новокриворізький гірничозбагачувальний комбінат ім. Ленінського комсомолу (М.Д.Копылов "Имени Ленинского комсомола: Новокриворожскому горнообогатительному комбинату – 10 лет", 1969), Одес. з-д важкого кранобудування (З.Першина "Имени Январского восстания", 1963), Одес. нафтопереробний з-д ("Хозяева Шкодовой горы", 1962), Панютинський вагоноремонтний з-д (В.Сиваков "Сила рабочей традиции", 1965), Полтав. турбомех. завод ("Дорогой рабочей чести: Очерки истории Полтавского турбомеханического завода", 1974), Полтав. тепловозоремонтний завод ім. А.Жданова ("Полтавский тепловозоремонтный завод имени А.А. Жданова: Очерк истории", 1971), Придніпровську держ. районну електростанцію ім. 50-ліття Рад. України (И.К.Цененко "Крупнейшая в Европе", 1967), Рубежанський хім. комбінат (В.В.Микуленко, Л.А.Севастьянов, Л.А.Гриценко "Ордена Ленина Рубежанский химический комбинат: Очерк", 1973), Рудоуправління ім. Ф.Дзержинського ("Флагман горняцкого края: Краткий очерк истории ордена Трудового Красного Знамени рудоуправления им. Ф.Э.Дзержинского производственного объединения "Кривбассруда"", 1981), сум. вироб. об-ня "Хімпром" ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціаліст. революції (С.П.Черныш, И.Т.Тарасенко "Зрелость рабочего коллектива: Очерк истории Сумского ордена Ленина производственного объединения “Химпром” им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции", 1983), Харків. панчішну ф-ку (Г.Владимиров, Г.Семенов "Харьковской чулочной – 50лет", 1965), харків. моторобудівне вироб. об-ня "Серп і молот" ("Годы трудовых свершений: Очерк истории харьковского моторостроительного завода “Серп и Молот”", 1975), Харків. з-д агрегатних станків (Г.А.Томилин, Л.Е.Смолович, М.И.Жалнина "Авторитет заводской марки: Очерки истории Харьковского завода агрегатных станков", 1984), харків. з-д "Електротяжмаш" ім. В.Леніна ("Харьковский завод “Электротяжмаш” им. В.И. Ленина: Очерк", 1972), Харків. канатний з-д ім. 60-ліття Радянської України ("Верность долгу: Очерк истории Харьковского канатного завода им. 60-летия Советской Украины", 1978), харків. машинобуд. завод "Світло шахтаря" ("Флагман горного машиностроения: Очерк истории Харьковского ордена Ленина машиностроительного завода “Свет шахтера”", 1979), Харків. тепловозобудівний з-д ("История Харьковского тепловозостроительного завода. 1917–1932. Сборник документов и материалов", 1965), Харків. тракторний з-д ("Очерк истории Харьковского тракторного завода им. С.Орджоникидзе. 1931–1961", 1962; "История Харьковского тракторного завода им. Орджоникидзе: Сборник документов и материалов, т.2: 1941–1962", 1965), Харків. електромех. з-д ("Очерк истории Харьковского электромеханического завода", ч. 1–2, 1963), харків. депо "Октябрь" ("Славный путь", 1963), херсон. вироб. об-ня "Комбайновий завод ім.Г.Петровського" (Б.А.Миронов, Е.Б.Мокрецов, А.Ф.Хортенко "Кузница степных кораблей: Очерк", 1977), Черкаську тютюнову ф-ку (Д.М.Раппопорт, А.Д.Дувинский "Вехи роста: Краткий очерк истории Черкасской табачной фабрики", 1969), чернів. вироб. бавовняне об-ня "Схід" (П.А.Соболев "Радуга на полотне", 1984), Черніг. ф-ку муз. інструментів ім. П.Постишева (О.А.Деко "Майстри чарівних звуків: Нарис про Чернігівську фабрику музичних інструментів ім. П.П. Постишева", 1968), шахту "Трудовська" (И.Т.Пирогов "5-бис “Трудовская”: Очерк", 1971), Шахту ім. Челюскінців (И.Т.Пирогов "Шахтеры первыевсегда: Научно-популярные очерки истории шахты им. Челюскинцев производственного объединения “Донецкуголь”", 1986) та ін.

Упродовж 1960–80-х рр. історія з-дів і ф-к як напрям досліджень вийшла за межі історії пром. підпр-в. Зокрема, писалися праці з історії новобудов, радгоспів, колгоспів, наук. та культ.-освіт. установ та ін. Подібні до серії "И.ф. и з." ініціативи впроваджувалися й на теренах країн т. зв. соціаліст. табору, в т. ч. у НДР, Чехословаччині та ін.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. А.М. Горький и создание истории фабрик и заводов: Сборник документов и материалов в помощь работающим над историей фабрик и заводов СССР. М., 1959
 2. Тарле Г.Я. Ранние опыты организации собирания материалов по истории фабрик и заводов. "История СССР", 1959, № 2
 3. Марлінський С. За глибоке розроблення історії фабрик і заводів. "Комуніст України", 1960, № 9
 4. Блох Б.А. и др. История фабрик и заводов Украины (Обзор литературы, изданной после ХХ съезда КПСС). "История СССР", 1962, № 6
 5. Коломійченко І.І. Нові збірки документів з історії підприємств України. "УІЖ", 1962, № 4
 6. Рогачевская Л.С. Некоторые итоги изучения истории фабрик и заводов. "Вопросы истории", 1963, № 3
 7. Кулькова М.И., Фирсов И.Н. История фабрик и заводов. "Советские архивы", 1966, № 5
 8. Спасенко К. Героїчне і прекрасне поруч з нами (Нотатки про серію книг "Історія фабрик і заводів"). "Донбасс", 1966, № 3
 9. Дерев'янкін Т., Кульчицький С. Робітничий клас – прапороносець боротьби за комунізм (За матеріалами книг з історії фабрик і заводів України). "Комуніст України", 1967, № 9
 10. Рогачевская Л.С. История фабрик и заводов: Итоги и проблемы исследования. "Вопросы истории", 1967, № 8
 11. Пирогов В.К. Партийное руководство созданием литературы по истории заводов и фабрик СССР. "Вопросы истории КПСС", 1969, № 1
 12. Слабєєв І.С. Всесоюзна наукова конференція "Про досвід написання історії міст і сіл, фабрик і заводів, колгоспів і радгоспів СРСР". "УІЖ", 1972, № 8
 13. Воскресенський Ю.В. Висвітлення ролі фабрик і заводів у соціально-економічному розвитку регіонів. "УІЖ", 1973, № 6
 14. Панфилова А.М. Состояние и задачи изучения истории фабрик и заводов. "История СССР", 1973, № 2
 15. Рудь С.М. Початок роботи над дослідженням історії підприємств України. "Поліграфія і видавнича справа", 1975, № 11
 16. Євселевський Л.І. Діяльність Всеукраїнської редакції "Історії фабрик і заводів". "УІЖ", 1976, № 6
 17. Буцько М.О., Євселевський Л.І. Висвітлення подій періоду Великої вітчизняної війни у працях з історії фабрик і заводів. "УІЖ", 1980, № 2
 18. Буцко Н.А., Евселевский Л.И. Жива горьковская традиция. "Радуга", 1981, № 9
 19. История фабрик и заводов Украинской ССР: Ретроспективный библиографический указатель. К., 1981
 20. Скляренко Є.М. Про деякі підсумки створення історії фабрик і заводів в Українській РСР: Питання історичного краєзнавства. "УІЖ", 1981, № 10
 21. Евселевский Л.И. Освещение исторических связей и дружбы народов СССР в книгах об истории фабрик и заводов УССР. В кн.: Исторические связи и дружба народов СССР: Сборник научных трудов. К., 1983
 22. Грызунова С.С., Щерба Н.Н. Библиографическое обеспечение темы "История фабрик и заводов". "Научные и технические библиотеки СССР", 1985, № 7
 23. Скляренко Е.М. История фабрик и заводов Украинской ССР: Историография проблемы. К., 1986
 24. История промышленных и сельскохозяйственных предприятий в Украинской ССР (1946–1986 гг.): Научно-вспомогательный библиографический указатель. К., 1987.

Посилання:
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
 • ГОРЬКИЙ МАКСИМ
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • ПАНКРАТОВА ГАННА МИХАЙЛІВНА
 • ПОСТИШЕВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • РАДГОСПИ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ТОВАРИСТВО ІСТОРИКІВ-МАРКСИСТІВ
 • ВАРШАВА
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)