ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР

  Бібліографічне посилання: Марочко В.І. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kolektyvizaciya (останній перегляд: 08.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР. Термін "колективізація сільського господарства" набув офіц. вжитку після його оприлюднення влітку 1919 в листі наркома земельних справ УСРР В.Мещерякова до губернських земельних відділів, а от сама ідея масового створення колгоспів вперше була зафіксована в Декреті про землю 1917, ухваленому Другим Всеросійським з'їздом рад 1917. Планове здійснення колективізації окремих галузей с. госп-ва та вироб. процесів у межах с-ща, волості та р-ну накреслив 5-й Всеукр. з'їзд рад (25 лют.–4 берез. 1921). До осені 1926 осн. формами колективізації були артілі сільськогосподарські та комуни сільськогосподарські, а в наступні роки – товариства спільного обробітку землі (ТСОЗи).

Суть колективізації полягала в масовому створенні колективних госп-в шляхом примусового усуспільнення земельних ділянок, реманенту, робочої та продуктивної худоби; адм. усунення приватно-кооперативного сектору силовими методами; запровадження соціаліст. форм господарювання та утвердження держ. власності на засоби вир-ва в с. госп-ві.

Колективізація в УСРР відрізнялася від аналогічних процесів в ін. рад. республіках за орг. формами, методами і принципами їх здійснення, темпами усуспільнення сел. г-в, масштабами і наслідками запровадження. На 1 жовт. 1927 в УСРР діяли 242 с.-г. комуни, 2 тис. 180 с.-г. артілей та 3 тис. 894 ТСОЗи. Вони входили переважно до системи с.-г. кооперації на правах первинних кооп. т-в. Масова колективізація розпочалася восени 1929 в усіх галузях с.-г. вир-ва, охопивши села та р-ни. Її проведення ініціювали резолюції листопадового пленуму ЦК ВКП(б) (1929) на доповідь ген. секретаря ЦК КП(б)У С.Косіора "Про сільське господарство України і про роботу на селі". Колективізація мала подолати зернову проблему та кризу хлібозаготівель, які виникли внаслідок втілення у життя аграрної політики більшовицької партії впродовж 1917–27. Вона відбувалася за принципом розкладки, тобто планових завдань з усуспільнення засобів вир-ва в кожному селі та р-ні, а також загалом за галузями с. госп-ва. Її форсування спричинили постанови ЦК ВКП(б) "Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву" від 5 січ. 1930 та "Про темпи дальшої колективізації і завдання щодо зміцнення колгоспів" від 2 серп. 1931. Були офіційно встановлені критерії завершення "колективізації в основному": залучення до колгоспів не менше 68–70 % сел. г-в із охопленням 75–80 % їх посівних угідь. У берез. 1930 в УСРР було 23 тис. 594 колгоспи, вони об'єднували 3 млн 248,9 тис. сел. г-в (64,4 % їх заг. чисельності в республіці), їм належало 19 млн 682,3 тис. га орної землі (70,9 % усіх орних площ респ.). На поч. січня 1932 відповідні показники досягли значень 80 % (по сел. г-вах) і 86,6 % (по орних землях). У роки голодомору 1932–1933 років в УСРР колективізацію фактично було призупинено. Її продовжили в 2-й пол. 1930-х рр. Станом на 1 січ. 1938 в УРСР налічувалося 27 тис. 343 колгоспи та 7 млн 180 тис. колгоспників, приписаних до с.-г. артілей. Усуспільнення засобів вир-ва та створення самих колгоспів проводилося насильно з використанням карально-репресивних заходів (політика розкуркулення, депортації, висилки, ув'язнення, конфіскації майна). Здійснення колективізації призвело до скорочення поголів'я худоби в 7–8 разів та до недосіву 2,5 млн га, спричинило голодомор 1932–33.

Після приєднання до УРСР 1939 західноукр. земель тут також почали здійснювати К.с.г., однак невдовзі цьому завадила Велика вітчизняна війна Радянського Союзу 1941–1945, тому її завершили вже по закінченні повоєнної відбудови нар. госп-ва республіки.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Бондаренко В.В. Развитие общественного хозяйства колхозов в годы довоенных пятилеток. К., 1957
 2. Історія колективізації сільського господарства Української РСР 1917–1937 рр.: Збірник документів і матеріалів, т. 1–3. К., 1962–71
 3. Чмыга А.Ф. Колхозное движение на Украине (1917–1929 гг.): Очерки истории. М., 1974
 4. Кульчицький С.В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931–1933 рр. "УIЖ", 1988, № 3
 5. Колективізація і голод на Україні 1923–1933: Збірник документів і матеріалів. К., 1993
 6. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.), т. 11. К., 1999
 7. Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. Голодомори в Україні: 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Злочини проти народу. К–Нью-Йорк, 2000.

Посилання:
 • АРТІЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА В УСРР
 • ДЕКРЕТ ПРО ЗЕМЛЮ 1917
 • ДРУГИЙ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917
 • ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР
 • КОМУНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
 • КОСІОР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ
 • МЕЩЕРЯКОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ТОВАРИСТВА СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (ТСОЗ)
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.

 • Пов'язані терміни:
 • БАЛИЦЬКИЙ ВСЕВОЛОД АПОЛЛОНОВИЧ
 • БУХАРІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЧУБАР ВЛАС ЯКОВИЧ
 • ДАЛЕКОСХІДНІ ПОСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ
 • ДАНІЛОВ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
 • ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР УНР НА ЕМІГРАЦІЇ
 • ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20 СТ.
 • ДЕПОРТАЦІЇ В РЕТРОСПЕКТИВІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
 • ДЕРЖАВА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН
 • ДЕРЖАВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ УСРР
 • ДВАДЦЯТИП'ЯТИТИСЯЧНИКИ
 • ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ
 • ЕКСПРОПРІАЦІЯ ЕКСПРОПРІАТОРІВ
 • ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
 • ЕТНІЧНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ГОЕЛРО
 • ГОЛОД 1946–1947 РОКІВ В УРСР
 • ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР
 • ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1917–1921
 • ГРОМАДА ПОЗЕМЕЛЬНА
 • ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
 • ІЗМАЇЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КАБІНЕТ РАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА І ПРАВА ПРИ ПРЕЗИДІЇ ВУАН
 • КАГАНОВИЧ ЛАЗАР МОЙСЕЙОВИЧ
 • КАЛІНІН МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ХУТІР
 • КОЛГОСПИ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ, КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО ПРАВА
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА УКРАЇНИ, КОМІСІЯ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ НАРОДНОГО (ЗВИЧАЄВОГО) ПРАВА УКРАЇНИ (З 1921), КОМІСІЯ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО (НАРОДНОГО)ПРАВА УКРАЇНИ (З 1925), КОМІСІЯ ІСТОРІЇ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА (З 1931)
 • КОМІТЕТИ СЕЛЯНСЬКОЇ ВЗАЄМОДОПОМОГИ
 • КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СРСР: ТВОРЕННЯ, ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ, КРАХ
 • КОМУНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
 • КОМУНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 1919
 • КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ СПРАВА 1930
 • КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • КОРЕНІЗАЦІЯ
 • КОРСУНОВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОСІОР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ
 • КРАКІВСЬКІ ВІСТІ
 • КРАВЧЕНКО ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ
 • КУБАНЬ
 • КУЛІШ МИКОЛА ГУРОВИЧ
 • ЛІКВІДАЦІЯ КУРКУЛЬСТВА ЯК КЛАСУ
 • ЛІКВІДАЦІЯ НЕПИСЬМЕННОСТІ (ЛІКНЕП), КАМПАНІЇ ЛІКНЕПУ В УСРР–УРСР
 • ЛИСЕНКО ТРОХИМ ДЕНИСОВИЧ
 • ЛЮБЧЕНКО ПАНАС ПЕТРОВИЧ
 • МАШИННО-ТРАКТОРНІ СТАНЦІЇ (МТС)
 • МЕНОНІТИ В УКРАЇНІ
 • МЕНЖИНСЬКИЙ (MIENŻYNSKI, MĘŻYŃSKI) В'ЯЧЕСЛАВ (WIACZESŁAW) РУДОЛЬФОВИЧ
 • МІСТО
 • МОЛОТОВ (СКРЯБІН) В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
 • НАДЗВИЧАЙНІ ЗАХОДИ (1927-1928)
 • НАРОДНА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО В УСРР/УРСР 1924–1940
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОДИНЦОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПАЦИФІКАЦІЯ
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ПОЛІЩУК ВАЛЕРІАН ЛЬВОВИЧ
 • ПОЛІТБЮРО ЦК КПУ, ПОЛІТИЧНЕ БЮРО ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
 • ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ
 • ПОСТГЕНОЦИДНЕ СУСПІЛЬСТВО
 • ПОВСТАННЯ СЕЛЯНСЬКІ ПРОТИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ 1929–1932
 • РОСІЯ
 • РОЗКУРКУЛЕННЯ ПОЛІТИКА
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • РИБАЛКА ІВАН КЛИМЕНТІЙОВИЧ
 • СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА
 • СЕРЕДНЯКИ
 • ШЛІХТЕР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
 • СПЕЦПОСЕЛЕННЯ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ
 • ТЯЧІВ, МІСТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЦЕНТРАЛЬНА КОМІСІЯ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПРИ ВУЦВК
 • ЦИГАНИ В УКРАЇНІ
 • ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
 • ВОЛЮНТАРИЗМ
 • ВСЕСОЮЗНА ЛЕНІНСЬКА КОМУНІСТИЧНА СІЛКА МОЛОДІ (ВЛКСМ)
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНТОРА БАНКУ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (СОЮЗКОЛГОСПБАНК)
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА З РОБОТИ СЕРЕД НАЦМЕНШИН
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА ЖІНОК-КОЛГОСПНИЦЬ
 • ЗАПОРІЖЖЯ
 • ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
 • ЗЕМЕЛЬНІ КОДЕКСИ УСРР–УРСР


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)