ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОМПАН ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. КОМПАН Олена Станіславівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kompan_O (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОМПАН ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

КОМПАН Олена Станіславівна (19(06).03.1916–17.07.1986) – укр. історик. Н. в м. Єнакієве в родині поляка, техніка-залізничника, який був згодом репресований (1937), та його дружини, росіянки. Навч. в Ін-ті іноз. мов (1933–34) та Польс. пед. ін-ті (1934–35) у Києві. Викладала у 53-й серед. шк. м. Київ (1935–36). Закінчила істор. ф-т Київ. ун-ту (1940). Працювала екскурсоводом у Київ. екскурсійному бюро, старшим методистом Дитячої екскурсійної станції в Києві (1939–40), н. с. Краєзнавчого музею в м. Чернівці (1940–41). В роки Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 перебувала в евакуації у Ферганській обл. Узб.РСР, де працювала ланковою бригади бавовноробів (1941–43). 1944 повернулася до Києва. Зав. від. історії ХIХ ст. в Держ. респ. істор. музеї УРСР в м. Київ (1944–47). З 1947 – в Ін-ті історії України АН УРСР (з 1953 – Ін-т історії АН УРСР; нині Інститут історії України НАН України): аспірантка (1947–50), м. н. с. (1950–56), ст. н. с. (1956–72). Захистила канд. дис. на тему: "Формування робітничого класу залізорудної та металургійної промисловості Півдня України 80–90-ті рр. 19 ст." під кер-вом Ф.Лося (1950). 1964 захистила докторську дис. на тему: "Міста України в другій половині 17 ст.". Брала активну участь у русі шістдесятників та в діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, зокрема очолювала секцію досоціаліст. формацій. У 2-й пол. 60-х – поч. 70-х рр. 20 ст. була чл. ред. колегії щомісячного респ. радіож. "Скарби України". Мала широкі зв'язки серед шістдесятників, зокрема завдяки другому чоловікові – відомому укр. письменникові І.Сенченку (1901–75). 12 верес. 1972 була звільнена з Ін-ту історії АН УРСР, формально – за скороченням штатів.

Автор низки праць з історії пізнього Середньовіччя та ранньомодерних часів, зокрема з історії укр. міст і міщанства 17 ст. Співукладач збірників "Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы (К 300-летию. 1654–1954)" (Москва, 1953. Т. 3: 1651–1654) та "Документы об освободительной войне украинского народа. 1648–1654 гг." (Київ, 1965). У своїх студіях прагнула позбутися жорсткої детермінованості та апріорних схем, намагалася вивчати укр. середньовіччя в загальноєвроп. контексті. У працях К. представлені оригінальні розробки проблеми міжформаційних стиків (див. також: Марксизм в історичній науці) на фактографічному матеріалі з історії укр. міст, теза про симбіоз середньовічного міста і села та ін.

П. в м. Київ.

дата публікації: 2007 р.

Праці:
 1. До питання про формування пролетаріату залізорудної промисловості Криворіжжя (1880–1900 рр.). "Наукові записки Інституту історії", 1953, т. 5
 2. Вплив визвольної війни українського народу на розвиток антифеодального руху в Польщі. К., 1954
 3. Значення визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. для визвольної боротьби в Білорусії і антифеодальних рухів у Польщі. В кн.: Історичне значення возз'єднання України з Росією. К., 1954
 4. Участь міського населення у визвольній війні українського народу 1648–1654 рр. К., 1954
 5. Творчість Климентія Зинов'єва як одне з джерел вивчення історії Лівобережної України другої половини XVII і початку XVIII ст. "Наукові записки Інституту історії", 1957, т. 9
 6. До питання по заселеність України в XVII ст. "УІЖ", 1960, № 1
 7. Міста України в другій половині ХVII ст. К., 1963
 8. Єдність світового історичного процесу. К., 1966
 9. О некоторых особенностях социально-экономического развития городов Правобережной и Левобережной Украины в XVII – XVIII вв. В кн.: Города феодальной России: Сборник статей памяти Н.В. Устюгова. М., 1966 (у співавт. з В.Маркіною)
 10. Ономастика як допоміжна історична дисципліна. "Історичні джерела та їх використання", 1966, вип. 2
 11. Порівняльно-історичний метод і всесвітньо-історичний аспект дослідження пізнього феодалізму. "УІЖ", 1966, № 1
 12. Предпролетаріат на Україні в XVII–XVIII ст. В кн.: Історія робітничого класу Української РСР, т. 1. К., 1967
 13. Український Ренесанс. Роздуми історика над проблемами мистецтвознавства. "ЛУ", 1967, 17 жовтня, № 82
 14. Українські словники XVI–XVII ст. як історичне джерело. "Історичні джерела та їх використання", 1969, вип. 4
 15. Вплив Коліївщини на антифеодальну боротьбу в Росії, Польщі і Білорусії. В кн.: Коліївщина 1768: Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання. К., 1970
 16. Культурна спадщина в світлі марксистсько-ленінської теорії. К., 1970
 17. Общие черты исторического развития средневековых городов Грузии и Украины. В кн.: Из истории украинско-грузинских связей. К., 1971
 18. Проблеми українського середньовіччя. В кн.: Середні віки на Україні, вип. 1. К., 1971
 19. На поклик альбатросів. "ЛУ", 1986, 31 липня, № 31.
Література:
 1. Брайчевський М. Розум у пустелі бездуховності. "Старожитності", 1993, № 3/4
 2. Заремба С.З. Українське пам'яткознавство: Історія, теорія, сучасність. К., 1995
 3. Апанович О. Спогади про видатного вченого і незвичайну особистість. В кн.: Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірка наукових праць та спогадів. Число 4, ч. 1. (Пам'яті Олени Станіславівни Компан). К., 2000
 4. Брайчевський М. Пам'яті Олени Компан. Там само
 5. Дзира Я. Чверть століття поруч. Там само.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ЧЕРНІВЦІ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЄНАКІЄВЕ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КИЇВ
 • ЛОСЬ ФЕДІР ЄВДОКИМОВИЧ
 • МАРКСИЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • СЕНЧЕНКО ІВАН ЮХИМОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ (1966)
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ЯСЬ ОЛЕКСІЙ
 • ЮРИДИКИ
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НОВА ІСТОРІЯ
 • ПОЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ
 • РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
 • СЕРЕДНІ ВІКИ НА УКРАЇНІ ЗБІРНИК


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)