ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОЗАЦЬКА СТАРШИНА

  Бібліографічне посилання: Щербак В.О. КОЗАЦЬКА СТАРШИНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kozacka_starshyna (останній перегляд: 22.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОЗАЦЬКА СТАРШИНА

КОЗАЦЬКА СТАРШИНА – 1) військ. та адм. керівний склад козацтва (див. Козацтво українське). Орг. оформлення К.с. розпочалося в період виникнення Запорозької Січі. До К.с. Запороз. Січі входили: кошовий отаман, суддя, писар, осавул, курінні отамани, хорунжий, бунчужний, довбиш, гармаш, товмач, шафар, кантаржей. Старшина зосереджувала у своїх руках адм. владу і судочинство, розпоряджалася фінансами і представляла січову громаду в зносинах з іноз. д-вами. Вона обиралася щорічно на заг. раді козацькій.

У реєстровому війську (див. Реєстрові козаки) всі представники К.с. (старший реєстру (див. Гетьман), військ. суддя, військ. писар, військ. осавул, полковники (див. Полковник козацький), сотники, отамани) складали присягу на вірність королю й зобов'язувалися нести військ. повинність.

Згідно з Ординацією Війська Запорозького 1638, посада старшого реєстру скасовувалася, а його функції передавалися урядовому комісарові (він обирався вальним сеймом за пропозицією коронних гетьманів Речі Посполитої і обов'язково належав до шляхти), водночас і посади, що були вищими від сотника, відтепер могли займати тільки представники польс. та сполонізованої шляхти. Раніше претенденти на ці посади обиралися козаками, а відтепер мали призначатися польс. властями.

Після початку національної революції 1648–1676 К.с. стала виконувати функції держ. влади в Укр. козац. д-ві (див. Гетьманщина). Відбулася диференціація старшини на генеральну старшину, полкову старшину та сотенну старшину.

Аналогічно була сформована полкова та сотенна старшина в Слобідській Україні.

Платнею за службу для К.с. були рангові маєтності. Разом з тим деякі представники старшини одержували і грошову винагороду від царського уряду, що передбачалося Березневими статтями 1654 та ін. статтями, укладеними між урядами Гетьманщини та Рос. д-ви.

Після ліквідації сотенно-полкового устрою в Лівобережній Україні (див. Сотенний устрій, Полковий устрій) значна ч. К.с. була зрівняна в правах з рос. дворянством. За указом імп. Катерини II від 1783 про перетворення козац. полків на регулярні карабінерські полки (див. Карабінери) К.с. отримала чини рос. армії. Різні армійські чини отримали й старшини слобідських козацьких полків після їх ліквідації 1765;

2) привілейований соціальний прошарок козац. стану.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорозької. В кн.: Праці Комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського права, вип. 3. К., 1927
 2. Окиншевич Л. Генеральна рада на Гетьманщині ХVII–ХVIII ст. Там само, вип. 6, 1929
 3. Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво. К., 1994.

Посилання:
 • БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 Р.
 • ДВОРЯНСТВО
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КАНТАРЖЕЙ
 • КАРАБІНЕРИ
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • ХОРУНЖИЙ
 • КОРОЛЬ
 • КОШОВИЙ ОТАМАН
 • КУРІННИЙ ОТАМАН
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОРДИНАЦІЯ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1638
 • ОСАВУЛ
 • ПОЛКОВА СТАРШИНА
 • ПОЛКОВНИК КОЗАЦЬКИЙ
 • ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ
 • РАДА КОЗАЦЬКА ЗАГАЛЬНА
 • РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
 • РЕЄСТРОВІ КОЗАКИ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • ШАФАР
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ
 • СОТЕННА СТАРШИНА
 • СОТЕННИЙ УСТРІЙ
 • СОТНИК
 • ВАЛЬНИЙ СЕЙМ
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АВТОНОМІЯ
 • БЕНДЕРСЬКА КОМІСІЯ 1709 Р.
 • БУДА
 • БУДИ ПОТАШНІ
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • ДЕРЖАВЕЦЬ
 • ДЕРЖАВНІ ЗЕМЛІ
 • ДЕЙНЕКІВ РУХ 1658–1665
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ВИВЛИОФИКА
 • ДВОРЯНСЬКІ ДЕПУТАТСЬКІ ЗБОРИ
 • ДВОРЯНСЬКІ ЗБОРИ
 • ДВОРЯНСТВО
 • ДВОРЯНСТВО СЛУЖИЛЕ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА
 • ДЖУРА
 • ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ 1767
 • ЄЛИЗАВЕТА ПЕТРІВНА
 • ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
 • ЕВЛІЯ ЧЕЛЕБІ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ФЕДОРОВИЧА ПОВСТАННЯ 1630
 • ФЕОДАЛІЗМ В УКРАЇНІ
 • ГАДЯЦЬКОГО ПОЛКУ ПОВСТАННЯ 1687
 • ГАМАЛІЇ
 • ГАНЖА ІВАН
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД
 • ГЕНЕАЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ МЕЖУВАННЯ
 • ГЕТЬМАНЩИНА ТА РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ГЛУХІВСЬКІ РАДИ 1750, 1763
 • ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ 1669
 • ГОГОЛЬ ОСТАП
 • ГОРЛЕНКО ДМИТРО ЛАЗАРЕВИЧ
 • ГОРОДНИКИ
 • ГРАБ'ЯНКА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ І ЙОГО ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ГРУЗІЯ (САКАРТВЕЛО)
 • ГУБЕРНСЬКА РЕФОРМА 1775
 • ГУЛЯНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • ГУЛИК МОКІЙ СЕМЕНОВИЧ
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • КАЛАМАР, КАЛАМАР КОЗАЦЬКИЙ
 • КАЛИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КАНЦЕЛЯРИСТ
 • КАРЛ Х ГУСТАВ
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.ПОЛЯ
 • ХУТІР
 • КЛЕЙНОДИ КОЗАЦЬКІ
 • КНЯЗІВСТВО ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ, ПРОЕКТ ЙОСИПА ВЕРЕЩИНСЬКОГО
 • КОЧУБЕЙ ВАСИЛЬ ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ 18–19 СТ.
 • КОМІСАРСЬКИЙ СУД ТА МЕЖОВІ СУДДІ
 • КОМПУТИ
 • КОНОНОВИЧ САВА
 • КОНОТОПСЬКІ СТАТТІ 1672
 • КОРОТКИЙ ОПИС МАЛОРОСІЇ
 • КОЗАЦЬКЕ КОЛО
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
 • КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОССИИ С 1506 ПО 1776 ГОД, С ИЗЪЯВЛЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ОБРАЗА ТАМОШНЕГО ПРАВЛЕНИЯ И С ПРИОБЩЕНИЕМ СПИСКА ПРЕЖДЕ БЫВШИХ ГЕТМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ СТАРШИН, ПОЛКОВНИКОВ И ИЕРАРХОВ
 • КРИМСЬКІ ПОХОДИ 1687 І 1689
 • КРИВОНОСЕНКО
 • КУПЕЦЬКІ ГІЛЬДІЇ
 • КУПЕЦТВО
 • КУРАКІН ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ, ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОСАДІ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МАЛОРОСІЇ В 1802–1807
 • КУРІННИЙ ОТАМАН
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛЯСОТА (ЛАСОТА) ФОН СТЕБЛАУ
 • ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • МАДЗАПЕТИ (МАЗАПЕТИ)
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • МАГНАТИ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ГЕРБОВНИК
 • МАРКОВИЧ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МАЗЕПИНСТВО
 • МЯКОТИН ВЕНЕДИКТ
 • МЯСКОВСЬКИЙ ВОЙЦЄХ
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ
 • МОГИЛА (МОГИЛЕНКО, МИГУЛА) АНДРІЙ
 • МОЛОДИКИ
 • МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ІМЕНІ В.В.ТАРНОВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА.
 • МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ
 • МИСЮРКА
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ В КИЄВІ
 • НОБІЛІТАЦІЯ
 • НОБІЛІТЕТ
 • НОВА ОДЕСА
 • НОВА СІЧ
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ГУРТОК
 • ОРЛИК ПИЛИП
 • ОСАВУЛ
 • ПАКТИ ТА КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1710
 • ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 1654
 • ПЕТРО ІІ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ПІКІНЕРСЬКІ ПОЛКИ
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • ПОДОБАЙЛО (ПОБОДАЙЛО) СТЕФАН ДАНИЛОВИЧ
 • ПОКОЗАЧЕННЯ
 • ПОЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ
 • ПОЛКОВА СТАРШИНА
 • ПОЛКОВНИК КОЗАЦЬКИЙ
 • ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ПОЛТАВСЬКЕ ЄПАРХІАЛЬНЕ ДАВНЬОСХОВИЩЕ
 • ПОМІЩИКИ
 • ПОРЯДОК ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ
 • ПОТЬОМКІН ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПОВСТАННЯ ЛІВОБЕРЕЖНЕ 1668
 • ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД
 • ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ
 • ПРОТЕКЦІОНІЗМ
 • ПУШКАР МАРТИН
 • РАДА ГЕНЕРАЛЬНОЇ СТАРШИНИ
 • РАЛЬЦІ
 • РАНГИ ЗНАЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТОВАРИСТВА
 • РАВИЧ ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • РЕВОЛЮЦІЇ
 • РОДОВІДНІ КНИГИ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1768–1774
 • СТАРШИНА КОЗАЦЬКА
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ
 • ЙОСИФ НЕЛЮБОВИЧ-ТУКАЛЬСЬКИЙ
 • ЗАБІЛА ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЗАПИСКА О НЕПОРЯДКАХ В МАЛОРОССИИ
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
 • ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
 • ЗБРОЯ
 • ЗЕЛЕНСЬКИЙ–ЯЦЕНКО ЛЕОНТІЙ
 • ЗЕМСЬКІ СУДИ
 • ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЗУПОЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)