ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КУПЧИНСЬКИЙ ОЛЕГ АНТОНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Гирич І.Б. КУПЧИНСЬКИЙ Олег Антонович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kupchinskiy_O_A (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КУПЧИНСЬКИЙ ОЛЕГ АНТОНОВИЧ

КУПЧИНСЬКИЙ Олег Антонович (псевдоніми і криптоніми – Олег Антонович, Антонович О., О. К., О. А.; н. 18.05.1934) – історик, філолог, археограф. Голова Наукового товариства імені Шевченка (2005). Н. в сім'ї священика в с. Сороцьке (нині село Теребовлянського р-ну Терноп. обл.; розташов. за 45 км від Тернополя). 1952 закінчив середню школу робітн. молоді в м-ку Скалат. Замешкав у Львові. 1958 закінчив філол. ф-т Львів. ун-ту. 1959–60 працював бібліотекарем Львів. наук. б-ки АН УРСР (нині Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника). Від 1960 – співробітник Центр. держ. істор. архіву УРСР у Львові. 1961 став одним із співорганізаторів, а в наступні роки був активним учасником Семінару з питань джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін при ЦДІА УРСР у Львові. Писав інформації про наукові конференції, огляди виставок, рецензії. Публікувався у виданнях: "Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР", "Вопросы географии", "Історичні джерела та їх використання", "Архіви України", "Український історичний журнал", "Советские архивы", "Жовтень" (див. "Дзвін"), "Мовознавство". 1974 захистив в Одес. ун-ті (нині Одеський національний університет) канд. дис. на тему: "Українські географічні назви на -ичі 14–20 ст." Від 1978 (і до 1996) працював у Ін-ті сусп. наук АН УРСР (з 1993 – Інститут українознавства імені І.Крип'якевича НАН України). Учень І.Крип'якевича та Л.Гумецької. У 2-й пол. 1980-х рр. належав до ініціативної групи львів. учених з відновлення матірного Наукового т-ва ім. Шевченка у Львові, став співавтором Статуту НТШ. Від 21 жовт. 1989 – наук. секретар НТШ, голова Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін т-ва. Від 1990 – відп. ред. "Записок Наукового товариства імені Шевченка" (під його кер-вом 1990–2008 вийшло 35 томів видання, № 221–256). Від 17 груд. 2005 – голова НТШ. 2006 захистив докторську дис. на тему: "Акти та документи Галицько-Волинського князівства 13 – 1-ї пол. 14 ст." Цього ж року став відп. ред. ж. "Вісник Наукового товариства імені Шевченка". Чл. редколегій багатьох видань, дійсний чл. Української вільної академії наук у США, низки наук. т-в в Україні та за кордоном. За сумісництвом протягом кількох років викладав спец. курси у Львівському національному університеті ("Галицько-Волинський літопис") і в Укр. катол. ун-ті у Львові ("Вступ до церковно-слов'янської мови").

Коло наук. зацікавлень К. – істор. науки (середньовічна історія України), філологія (істор. укр. мови, ойконімія), архівознавство та спец. істор. дисципліни (джерелознавство історичне, географія історична, хронологія історична, дипломатика та ін.), історія установ. У його доробку понад 500 наукових і науково-популярних праць, зокрема: з історії мови – "Мова “Казання” Мелетія Смотрицького на похорон отця Леонтія Карповича 2 листопада 1620 р." ("ЗНТШ", 2003, т. 246), "Лексичний склад актів та документів Святоюрської юридики у Львові 70-х років XVI–XVII ст." (у кн.: "На перехресті культур: Збірка наукових праць на пошану Л.Рудницького". Львів–Філадельфія, 2008); з проблем ойконімії – "Топоніми на -ичі і питання заселення України" ("Історичні джерела та їх використання", 1966, вип. 2), "Зміни словотворчої структури мікротопонімії" ("Вопросы географии", 1966, № 20), "Статистика та географія двочленних відприсвійних географічних назв України на *-jь" ("Історичні джерела та їх використання", 1969, вип. 4), "Питання генезису географічних назв на -ичі" ("Середні віки на Україні", 1973, вип. 2), "Стародавні слов'янські топонімічні типи і деякі питання розселення східних слов'ян" (у кн.: "Славянские древности". К., 1980), "Давні східнослов'янські композитні імена, мотивовані ойконімами на *-іtj-і" (у кн.: "З історії української лексикографії". К., 1980), "Найдавніші слов'янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень" (К., 1981), "Географічні назви Полісся" (у кн.: "Полесье". К., 1988); з філологічного джерелознавства – огляди документів про Т.Шевченка ("Науково-інформаційний бюлетень АН УРСР", 1965, № 1), І.Франка ("Архіви України", 1972, № 5), В.Стефаника ("Архіви України", 1971, № 4), Марка Черемшини ("Архіви України", 1974, № 2), І.Труша ("Архіви України", 1969, № 4), В.М.Гнатюка ("Збірник наукових праць НТШ", 1992), Г.Лужницького (вступне слово до твору останнього "Чорна ігуменя", 1994), "Słowo o pułku Igorowym. Przekład i opracowanie Jana Dalibora Wagilewicza. Do druku przygotowal i artykułem stępnym poprzedził Oleg Kupczyński" (Przemyśl, 1999); з питань архівознавства – "Про описання і каталогізацію картографічних творів" ("Архіви України", 1971, № 3), "Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233–1799" (К., 1972; у співавт. з Е.Ружицьким), "Методика наукового описання давніх документів" ("Архіви України", 1972, № 4), "До історії створення науково-довідкового апарату до фондів судово-адміністративних установ України XV–XVIII ст." ("Архіви України", 1976, № 1), "Розшифрування ранніх фотодокументів та їх описування в архівах і бібліотеках" ("Архіви України", 1978, № 6), "Земські та громадські судово-адміністративні фонди Львова" (Львів, 1998), "Рукописна спадщина Ярослава Падоха" (Львів, 2000); з історичного джерелознавства та археографії – "Втрачені пергаментні грамоти міст і сіл Галичини XIV – першої пол. XIX ст." (в кн.: "Бібліотекознавство та бібліографія: Збірник наукових праць". К., 1982), "Дослідження і публікація грамот Галицько-Волинського князівства в XVIII – першій половині XIX ст." (в кн.: "Київська Русь: культура, традиції: Збірник наукових праць". К., 1982), "Оцінка Михайлом Грушевським актової спадщини Галицько-Волинського князівства (грамоти князя Лева Даниловича)" (в кн.: "Михайло Грушевський: Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від народження М.Грушевського". Львів, 1994), "Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель XIII – першої половини XIV століть" ("ЗНТШ", 1996, т. 231), "Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХIII – першої половини XIV століть: Дослідження. Тексти" (Львів, 2004), "Згадки про акти та документи Галицько-Волинського князівства ХIII – першої половини ХIV ст. у тогочасних і пізніших документальних матеріалах" ("Вісник Львівського університету", 2005, вип. 39–40); з питань української дипломатики – "До питання про характеристику формуляра рукописних документів середньовіччя" ("Архіви України", 1974, № 6), "Розвиток галицько-волинського документа в контексті міжслов'янських зв'язків XIII–XIV ст." (в кн.: "З історії міжслов'янських зв'язків". К., 1983), "П'ять староукраїнських грамот" ("Мовознавство", 1986, № 1), "Забута грамота Костянтина Василя Острозького села Мала Тухля" ("Острозька давнина", 1995, т. 1); хронології – "О некоторых вопросах датировки средневековых документов на основе содержания" ("Советские архивы", 1976, № 3), "Перші датування документів за григоріанським календарем у державних установах України XVII ст." ("Записки НТШ", 1991, т. 222); з питань картографії – "Україна в картографічних творах колекцій Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові" ("Український історико-географічний збірник", 1971, вип. 1), "Рукописні карти України XVIII ст. Ермітажної збірки Державної публічної бібліотеки імені М.Є. Салтикова-Щедріна в Ленінграді" ("Архіви України", 1973, № 1), "Причинки до історії української картографії 1930–1940-х років: Микола Кулицький" (в кн.: "Mарра mundi: Збірник наукових праць на пошану Я.Дашкевича", 1996) та ін.; з історичного минулого церкви в Україні та її нинішніх проблем – "Унійний симпозіум у Варшаві" ("Вісник НТШ", 1997, ч. 16/17), "Ієрархія Київської церкви 861–1996 рр." ("Вісник НТШ", 1997, ч. 18), "Патріарший собор УГКЦ" ("Вісник НТШ", 1998), "Йосиф Сліпий про Берестейську унію та її роль в історії української церкви і народу" ("Київська церква", 2000, № 1), "Українська церква і питання української (руської) народно-розмовної мови у другій половині XIV–XVII століття" ("Warzawskie zeszyty ukrainoznawcze", 1997, № 4–5).

К. є автором монографії "Найдавніші слов'янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень" (К., 1981) та праць "Ранні твори А.Кримського і царська цензура" ("Архіви України", 1971, № 1), "Август Бєльовський та Іван Вагилевич: наукові контакти і співпраця" ("Warsawskie zeszyty ukrainoznawcze", 1999, № 8/9), а також є співупорядником документальних збірок: "Іван Франко: Документи і матеріали" (К., 1966), "Акти села Одрехови: XVI–XVII ст." (К., 1970), "Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст." (К., 1970), "Леся Українка: Документи і матеріали" (К., 1971), "Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні: XVI – перша половина XVII ст." (К., 1975), "Зародження робітничого класу на Україні: середина XVI ст. – 1861 р." (К., 1982); "Селянський рух на Україні: 1826–1849" (К., 1985), "Історія Львова в документах і матеріалах" (К., 1986), "Русалка Дністрова: Документи і матеріали" (К., 1989), "Володимир Гнатюк: Документи і матеріали" (Львів, 1998); "Михайло Драгоманов: Документи і матеріали: 1841–1994" (К., 2001) та ін.

Бібліогр.: Олег Купчинський: Бібліографічний покажчик. Львів, 2006.

дата публікації: 2008 р.

Література:
 1. Дишлевий П.С. Присудження заохочувальної премії Архівного Управління за кращу науково-дослідну працю. "Архіви України", 1973, № 2
 2. Дем'ян Г.В. Купчинський Олег Антонович. В кн.: УЛЕ, 1995, т. 3
 3. Трегуб М. Купчинський Олег Антонович. В кн.: Українська журналістика в іменах, вип. 7. Львів, 2000
 4. Гирич І. Слово про ювіляра. В кн.: "До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя", т. 1 К.–Львів, 2004
 5. Вальо М. Вчений рідкісного таланту та одержимості. В кн.: Олег Купчинський: Бібліографічний покажчик. Львів, 2006.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРХІВИ УКРАЇНИ
 • ЧЕРЕМШИНА МАРКО
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • ДЗВІН
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА
 • ГНАТЮК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.КРИП'ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
 • ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В.СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ (ЛННБУ)
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СКАЛАТ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТЕФАНИК ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
 • ТЕРНОПІЛЬ
 • ТРУШ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК (США)
 • УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 • ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОГРАФІЯ
 • КОДИКОЛОГІЯ
 • СЕРЕДНІ ВІКИ НА УКРАЇНІ ЗБІРНИК
 • ТЕКСТОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)