ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyivska_arkh_komisiya (останній перегляд: 19.03.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (до 1914 – Временная комиссия для разбора древних актов, Высочайше учрежденная при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе; 1914–1917 – Временная комиссия для разбора древних актов при Министерстве внутренних дел). Заснована 31 трав. 1843 по "Высочайшему соизволению" імп. Миколи I за ініціативою М.Максимовича як Тимчасова комісія для розбору давніх актів при Київському, Волинському і Подільському генерал-губернаторі (див. Генерал-губернаторства). Проводила пошукову діяльність в архівах держ. установ, магістратів і монастирів, у приватних архівах на Київщині, Волині й Поділлі, а також, у разі потреби, у Москві, Санкт-Петербурзі, Варшаві та ін. містах. На основі зібраних нею матеріалів та документів 1852 створено Київський центральний архів давніх актів. Комісія підготувала та опублікувала низку фундаментальних видань: "Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе" (т. 1–4. К., 1845–1859), "Древности, изданные Временной комиссией для разбора древних актов" (за ред. М.Іванишева, вип. 1–3. К., 1846), "Архив Юго-Западной России" (ч. 1–8. К., 1859–1911), "Летопись событий в Юго-Западной России в XVII ст., составленная в 1720 г. бывшим канцеляристом малороссийской генеральной канцелярии Самоилом Величком" (за редакцією М.Рігельмана, І.Самчевського, В.Антоновича, т. 1–4. К., 1848–64), "Летопись гадяцкого полковника Григория Грабянки" (за ред. І.Самчевського, К., 1853), "Летопись Самовидца по новооткрытым спискам" (за ред. О.Левицького, К., 1878), "Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси" (за ред. В.Антоновича, К., 1888), "Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей" (за ред. В.Антоновича, П.Терновського, К., 1874), "Материалы по истории русской картографии" (за ред. В.Кордта, вип. 1–2. К., 1899–1910), "Палеографический изборник. Материалы по истории южнорусского письма в XV–XVIII вв." (за ред. І.Каманіна, К., 1899), "Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России" (вип. 1–2. К., 1911–1916) та ін.

З комісією співробітничали багато відомих учених та діячів к-ри: В.Антонович, М.Владимирський-Буданов, С.Голубєв, М.Дашкевич, М.Довнар-Запольський, В.Домбровський, М.Іванишев, В.Іконников, І.Каманін, В.Кордт, М.Костомаров, П.Куліш, О.Лазаревський, Ф.Лебединцев, О.Левицький, М.Максимович, Н.Молчановський, М.Рігельман, А.Стороженко, М.Стороженко, М.Судієнко, В.Щербина, М.Юзефович та ін. 1845–47 співробітником комісії на посаді художника був Т.Шевченко (окрім виконання замальовок, він також брав участь у збиранні етногр. та фольклорного матеріалу).

Після ліквідації 1914 Київ., Подільського і Волин. генерал-губернаторства (див. Київське генерал-губернаторство) Тимчасова комісія з розбору давніх актів була підпорядкована Мін-ву внутр. справ.

Протягом 1914–21 у зв'язку з воєн. та революц. подіями видавнича діяльність Тимчасової комісії з розбору давніх актів була практично паралізована. Втім, кер-во комісії докладало чимало зусиль, щоб поновити видавничу роботу та покращити матеріально-фінансове становище. Зокрема, в листоп. 1917 голова цієї інституції В.Іконников звертався до В.Вернадського, який очолював Комісію з навч. закладів та установ при Мін-ві нар. освіти, з клопотанням про перехід Тимчасової комісії з розбору давніх актів у підпорядкування цього мін-ва. У зв'язку з цим був розроблений проект "Положення про Київську археографічну комісію", в якому було розписано організаційну структуру інституції, права й обов'язки її членів та ін. Згідно з положеннями проекту установа перейменовувалася в Київ. археографічну комісію.

Наприкінці 1917 обговорювалися проекти з видання "Материалов по истории русской картографии" (за ред. В.Кордта; вип. 3), "Актов для истории провинциальных сеймиков в Юго-Западной Руси XVIII столетия" (за ред. І.Каманіна), "Актов по экономической статистике населения Волыни в XVI–XVIII веках" (М.Довнар-Запольського) та ін.

29 листоп. 1918 було проведене ювілейне засідання Комісії з нагоди 75-ліття її заснування, на ньому відбулися вибори (вони стали останніми виборами в історії К.а.к.) її дійсних членів.

Наприкінці 1919 розглядалася пропозиція А.Криловського щодо видання творів М.Смотрицького. Але найголовнішим напрямом тогочасної діяльності Комісії стало розповсюдження та продаж її власних видань, опубл. у попередні роки. Комісія безплатно надала свої видання Кам'янець-Подільському, Катеринославському, Київському, Харківському університетам, Вищим жін. курсам у Києві та ін. навч. закладам, а також багатьом відомим укр. ученим.

У квіт. 1921 на спільному засіданні К.а.к. та Археогр. комісії при ВУАН (заснованої 1919) було створено єдину інституцію під назвою Археогр. комісія ВУАН.

Покажчики: Новицкий И.П. Указатель к изданиям Временной комиссии для разбора древних актов. К., 1878. Т. 1: Имена личные; 1883. Т. 2: Имена географические; Систематический перечень изданий Временной комиссии для разбора древних актов при Киевском, Волынском и Подольском генерал-губернаторе (с 1845 по 1910 гг.). В кн.: "Сборник статей и материалов по истории юго-западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов при Киевском, Волынском и Подольском генерал-губернаторе, вип. 1. К., 1911; Перечень изданий Временной комиссии для разбора древних актов за 1911–1914 гг. Там само, вип. 2. К., 1916.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Максимович М.А. Известие о "Летописи" Г.Грабянки, изданной в 1854 г. Киевской временной комиссией. "Москвитянин", 1855, т. 5, № 17/18
 2. Левицкий О.И. Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов 1843–1893. Историческая записка о ее деятельности. К., 1893
 3. Торжественное публичное собрание Киевской комиссии для разбора древних актов в день пятидесятилетнего ее юбилея 19 ноября 1893 года. К., 1893
 4. Міяковський В. Кирило-методіївці в Археографічній комісії. В кн.: Ювілейний збірник на пошану академіка М.С. Грушевського з нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності, ч. 1. К., 1928
 5. Ватуля Б.С. Из истории археографической практики на Украине в ХIХ–ХХ вв. "Исторический архив", 1957, № 2
 6. Софинов А. Г. Из истории русской дореволюционной археографии: Краткий очерк. М., 1957
 7. Сваричевський А.В. Археографічна подорож Т.Г. Шевченка на Поділля. "Народна творчість та етнографія", 1973, № 2
 8. Брачев В.С. Киевская археографическая комиссия (1843–1917). "Вестник Ленинградского университета", серия 2: История, 1987, вып. 2, № 9
 9. Ковальський М.П., Журба О.І. Про використання дожовтневої спадщини в сучасній українській радянській археографії. В кн.: Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей республіканської наради (грудень 1988 р.). К., 1988
 10. Журба О.І., Ковальський М.П. Значення діяльності В.Ф. Домбровського у становленні Київської Археографічної комісії. "Вісник Київського університету: Історичні науки", 1989, вип. 31
 11. Павленко С.Ф. Деятельность Киевской Временной комиссии для разбора древних актов и её значение для развития источниковедения на Украине в ХIX веке. В кн.: Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: Тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции. 30 мая – 1 июня 1990. К., 1990
 12. Сергієнко Г.Я. Діяльність Т.Г. Шевченка у Київській археографічній комісії (1845–1847 рр.). "УІЖ", 1991, № 3
 13. Ульяновський В.І. Незнаний том "Архива Юго-Западной России". "Записки наукового товариства ім. Шевченка: Праці історико-філософської секції", 1991, т. 222
 14. Гончарук П.С. Участь кирило-мефодіївців у діяльності Київської тимчасової комісії для розгляду давніх актів. "Київська старовина", 1993, № 4
 15. Едиційна археографія в Україні у XIX–XX ст.: Плани, проекти, програми видань, вип. 1. К., 1993
 16. Журба О.І. Київська археографічна комісія, 1843–1921: Нарис історії і діяльності. К., 1993
 17. Ткаченко М. Археографічні студії Володимира Антоновича. В кн.: Історія української археографії: Персоналії, вип. 1: М.Костомаров, Д.Багалій, В.Антонович, М.Грушевський, о. А.Великий, К., 1993
 18. Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії (Київ–Седнів, 18–21 жовтня 1993 р.). К., 1997
 19. Нариси історії архівної справи в Україні. К., 2002.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • ДАШКЕВИЧ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ДОМБРОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ
 • ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • ІВАНИШЕВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • КОРДТ ВЕНІАМІН
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЇВСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ АРХІВ ДАВНІХ АКТІВ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • МАГІСТРАТ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МОЛЧАНОВСЬКИЙ НИКАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • МОСКВА
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ПОДІЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ
 • РІГЕЛЬМАН МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ ГЕРАСИМОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СУДІЄНКО МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ
 • ТЕРНОВСЬКИЙ ПИЛИП ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ВАРШАВА
 • ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ МИХАЙЛО ФЛЕГОНТОВИЧ
 • ВОЛИНЬ
 • ЮЗЕФОВИЧ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • ДОМБРОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ
 • ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ
 • ДУБИНА КУЗЬМА КІНДРАТОВИЧ
 • ЕДИГЕЙ
 • ЕВЛІЯ ЧЕЛЕБІ
 • ФУНДУКЛЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ҐАЛАҐАН ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ГРАБ'ЯНКА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ І ЙОГО ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА
 • ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ
 • ГУЛАК МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІВАНИШЕВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • ЯСИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКИТОВИЧ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • ХРЕБТОВИЧІ
 • КОМІТЕТ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРОЖИТНОСТЕЙ У КИЄВІ
 • КОРДТ ВЕНІАМІН
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
 • КОЗЕЛЕЦЬ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛУБНИ
 • ЛУЦЬКЕ БРАТСТВО
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МЛАКОВИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • МОЛЧАНОВСЬКИЙ НИКАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • МУЗЕЇ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
 • НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИСНИЙ ІЗВОД
 • НАПОЛЕОН І БОНАПАРТ
 • НАРОДНОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ СПРАВА(1930)
 • НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНОЗНАВЦІВ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НАЗАРЕНКО ІВАН ДМИТРОВИЧ
 • НЕДБАЙЛО АНАТОЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • НЕКРАСОВ ВІКТОР ПЛАТОНОВИЧ
 • НЕМЕТТІ ЕДВАРД КАРЛОВИЧ
 • НЕЗАБИТОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
 • НІКОЛАЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • НІКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • НІРОД ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
 • НІЖИНСЬКИЙ ВАЦЛАВ ХОМИЧ
 • НОТА КОЛБІ
 • НОВИЧЕНКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ
 • НОВИЦЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • НОВИЦЬКИЙ ВІКТОР ІЗМАЙЛОВИЧ
 • НИКИФОР ТУР
 • ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 • ПАМЯТНИКИ, ИЗДАННЫЕ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИЕЙ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ
 • ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ
 • ПОГОДІН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
 • РІГЕЛЬМАН МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ
 • ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКА ТАРАСА МУЗЕЇ ТА ЗАПОВІДНИКИ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СУДІЄНКО МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • ТИМЧАСОВА КОМІСІЯ ДЛЯ РОЗБОРУ ДАВНІХ АКТІВ
 • ТИМЧАСОВИЙ КОМІТЕТ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРОЖИТНОСТЕЙ У КИЄВІ
 • ВАЛУЄВСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР
 • ВЕЛЬЯМІНОВ-ЗЕРНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ТА ЙОГО ЛІТОПИС
 • ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ МИХАЙЛО ФЛЕГОНТОВИЧ
 • ЮЗЕФОВИЧ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ЗУБРИЦЬКИЙ ДЕНИС ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)