ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАЇЗД

  Бібліографічне посилання: Бла­ну­ца А.В. НАЇЗД [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Naizd (останній перегляд: 23.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАЇЗД

НА­ЇЗД – ор­га­ні­зо­ва­ний пред­став­ни­ка­ми па­нівно­го стану збройний на­пад на шля­хетсь­ке, кня­зівське або мо­на­стир­сь­ке по­се­лення чи во­ло­діння з ме­тою по­грабу­вання, помсти, а та­кож за­во­ло­діння зе­млею, підда­ни­ми, си­ло­во­го розв'язання майно­вих су­пе­ре­чок (не­рідко між ро­ди­ча­ми), пі­дриву екон. по­зи­цій конку­рентів. Н. – со­ціальне яви­ще за­галь­но­є­вроп. ха­ракте­ру пе­ріоду се­редньо­віччя – раннього Ново­го ча­су. На укр. зе­млях у скла­ді Вели­ко­го кня­зівства Лито­вського та Речі Посполи­тої Н. як по­за­право­вий за­сіб розв'язання екон. су­пе­ре­чок шляхти ви­ник че­рез не­ефективність право­вої й суд. си­стеми та слаб­кість центр. влади й на­був ма­со­во­го ха­ракте­ру. У право­вих нормах Ста­ту­тів Вели­ко­го кня­зівства Лито­вського "на­їзд" клас­ифі­ку­єть­ся як на­пад кінно­го за­го­ну, а "на­ход" – пі­шо­го заго­ну.

Для розгля­ду кримі­наль­них справ, у т. ч. на­їздів, бу­ло ство­ре­но замко­вий суд (1566 – гродсь­кий суд). Відпо­відно до ха­ракте­ру за­по­дія­ної шкоди під час Н. в зако­но­давстві бу­ли пе­редба­чені різні ви­ди по­ка­рання: стра­та, компо­зи­ція (ви­плата по­терпіло­му грошо­вої компенса­ції), штраф. Н. ві­дрізнявся від розбою, за який по­ка­ранням бу­ла ли­ше стра­та. Однак на прак­ти­ці суд. рі­шення ви­ко­ну­ва­ли­ся ду­же рідко. У джере­лах не за­фіксо­ва­но жодно­го ви­падку по­ка­рання знат­но­го чи впли­во­во­го в певно­му ре­гіоні шляхти­ча. Напа­даю­чі й по­терпі­лі ча­сто розв'язу­ва­ли конфлікт по­за­суд. шля­хом укла­дання по­лю­бовної згоди.

Нерідко Н. мав ха­рактер симво­лічної де­монстра­ції конфлікту, спря­мо­ва­но­го на розрядку со­ціальної на­пруги всере­ди­ні шля­хетсь­кої корпо­ра­ції. Вод­но­час Н. су­пе­ре­чив та­ким ка­те­го­ріям шля­хетсь­кої си­стеми цінно­стей, як братерство, лю­бов до Вітчизни, ле­га­лізм по­ве­дінки в по­літ. житті, іде­ал згоди та вшану­вання тради­ції.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Loziсski W. Prawem i lewem: Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej polowie XVII wieku. Lwуw, 1931
 2. Gąsiorowski A. Dobrzy i podlejsi: Pryczynek do dziejуw kary pуznosredniowiecznej w Polsce. "Czasopismo prawnohistoryczne", 1985, t. 37, zesz. 2
 3. Мальченко О. Шляхетські наїзди у світлі маєткових актів кінця XVI – першої половини XVII ст. (військовий аспект). "Київська старовина", 1997, № 3–4.
 4. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.). К., 1998.
 5. Старченко Н. Публічність як домінанта культурної традиції (Волинь другої половини XVI століття). В кн.: Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей, т. 5. К., 1998
 6. Бутейко В. Відображення форм іллегітимного та легітимного насильства у правових поняттях Великого князівства Литовського (на матеріалі Литовських Статутів 1529, 1566, 1588 років). В кн.: Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів, т. 3. К., 1999
 7. Блануца А. Шляхетські наїзди на Волині у другій половині XVI ст.: щоденна практика чи соціальна девіація? В кн.: Література та культура Полісся, вип. 20. Ніжин, 2002
 8. Його ж. Соціально-станова зумовленість шляхетських наїздів на Волині у другій половині XVI ст. "УІЖ", 2003, № 4
 9. Гулевич В. "Наїзди" у русько-литовському праві XV – кінця XVI ст. (Розвиток та еволюція права на прикладі наїздів). В кн.: Просемінарій: Медієвістика: Історія Церкви, науки і культури, вип. 5. К., 2003.

Посилання:
 • ГРОДСЬКИЙ СУД
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВІТЧИЗНА
 • ЗАМКОВИЙ СУД, ЯК ТЕРМІН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)