ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАКАЗНИЙ ОТАМАН

  Бібліографічне посилання: Вронська Т.В. НАКАЗНИЙ ОТАМАН [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Nakaznyj_ataman (останній перегляд: 17.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАКАЗНИЙ ОТАМАН

НА­КАЗ­НИЙ ОТА­МАН – тимча­со­ва ко­мандна по­са­да в Армії Укра­їнської Народної Рес­пу­блі­ки. Була утво­ре­на відпо­відно до за­ко­ну від 24 лю­то­го 1919, ух­ва­ле­но­го Радою на­родних мі­ні­стрів Укра­їнської Народної Рес­пу­блі­ки. Її впро­ва­джен­ня су­прово­джува­ло­ся ре­формою в ар­мії, розпо­ді­лом і визна­ченням об­ся­гів прав та обов'язків Гол. отама­на, Н.о. та військ. мі­ні­стра. Н.о. фактично був за­ступ­ни­ком Гол. отама­на і че­рез нього підля­гав Директо­рії УНР. Він здійсню­вав безпо­се­реднє кер-во Ді­є­вою ар­мі­єю УНР. До йо­го компе­тенції на­ле­жа­ло ве­дення військ. опера­цій та кер-во всі­ма га­лу­зя­ми Ді­є­вої ар­мії. За Гол. отама­ном за­ли­ша­ло­ся заг. кер-во збройни­ми си­ла­ми. Деталь­но права Н.о. визна­ча­ли­ся із по­си­ланням на стат­ті "Пра­вил про польове ке­ру­вання військ у військо­вий час", ви­да­них ще 1914 для рос. ар­мії. 6 бе­резня 1919 відбувся черго­вий етап розме­жу­вання компе­тенції між Н.о. та військ. мі­ні­стром. Обов'язки Н.о. ви­ко­ну­ва­ли по­слі­довно ге­не­ра­ли О.Гре­ков, А.Мельник та О.Осець­кий. Остан­ній пе­ре­бу­вав на цій по­са­ді найдовше – з 15 квітня 1919 (за­ли­шаю­чись од­но­ча­сно ко­мандую­чим Хол­мською групою військ) і аж до її скасу­вання 19 липня 1919, ко­ли у відпо­відно­сті до за­ко­ну Директо­рії УНР од­но­осібне ко­манду­вання Ді­є­вою ар­мі­єю повні­стю пе­рейшло до компе­тенції Гол. отама­на (на правах Вер­ховно­го го­ловно­ко­манду­ва­ча), який до то­го здійсню­вав ли­ше "до­гляд" за нею. Тоді ж був ре­ор­га­ні­зо­ва­ний штаб Ді­є­вої ар­мії, на­чаль­ни­ку яко­го пе­ре­да­ва­ли­ся певні функ­ції Н.о. та ство­рю­ва­ла­ся Військ. ра­да на чо­лі з Гол. отама­ном військ УНР в скла­ді членів: військ. мі­ні­стра, нач. штабу Ді­є­вої ар­мії, держ. інспек­то­ра та пред­став­ни­ка від Кабі­не­ту нар. мі­ні­стрів. Для лікві­да­ції розформо­ва­но­го штабу Н.о. бу­ла ство­ре­на спец. ко­мі­сія на чо­лі з ко­мендантом штабу Ді­є­вої ар­мії ос­авулом Кли­мом. Н.о. О.Осець­кий пі­сля скасу­вання йо­го по­са­ди був прико­манди­ро­ва­ний до Гол. упра­вління Ген. штабу.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. "Вістник державних законів", 1919, вип. 16, ч. 222, 13 травня
 2. Там само, 1919, вип. 27, ч. 362, 15 вересня
 3. Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. К., 2001.

Посилання:
 • АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ГРЕКОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • МЕЛЬНИК
 • ОСЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
 • РАДА НАРОДНИХ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (РНМ УНР)

 • Пов'язані терміни:
 • КРАСНОВ ІВАН КУЗЬМИЧ
 • МАЛАМИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)