ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАХІМОВА ОРДЕН

  Бібліографічне посилання: Буза­ло Б.Й. НАХІМОВА ОРДЕН [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Nakhimova_orden (останній перегляд: 22.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАХІМОВА ОРДЕН

НА­ХІ­МО­ВА ОР­ДЕН – держ. на­го­ро­да СРСР. Заснова­на Ука­зом Пре­зи­дії ВР СРСР 3 бе­резня 1944. Цим же указом за­твер­джені статут і опис ор­де­на. До да­но­го указу внесе­но змі­ни указа­ми Пре­зи­дії ВР СРСР 26 лю­то­го, 16 груд­ня 1947. Н.о. на­го­ро­джува­ли­ся офі­це­ри ВМФ за ви­датні ус­пі­хи в розробці, здійснен­ні й за­безпе­ченні мор. опера­цій. Н.о. мав 2 ст. Орде­ном 1-го ст. на­го­ро­джува­ли­ся офі­це­ри за вдало розроблені й здійснені опера­ції на оборонній по­зи­ції, прове­дення проти­де­сант­них опера­цій, смі­ли­ве й рі­шу­че особи­сте кер-во дія­ми окре­мих з'єднань і ча­стин флоту, вдало ор­га­ні­зо­ва­ні дії сил флоту й мор. де­сантів, кер-во за­безпе­ченням прове­дення опера­цій. Орде­ном 2-го ст. на­го­ро­джува­ли­ся офі­це­ри за особи­сте
кер-во в оборо­ні влас­них ко­му­ні­ка­цій, прове­дення дій що­до вста­но­влен­ня і тралення мін, ус­пішне ви­ко­нання бо­йо­вої опера­ції та за­безпе­чення її ус­пішно­го прове­дення. Серед перших на­го­ро­джених ор­де­ном 1-го ст. – нач. бе­ре­го­вої оборо­ни Чор­но­мор. флоту ге­не­рал-лейте­нант бе­ре­го­вої служ­би П.Мор­гу­нов, ко­манду­вач Чор­но­мор. флоту ві­це-ад­мі­рал П.Октябр­сь­кий, ад­мі­ра­ли А.Голов­ко, В.Пла­то­нов, С.Куче­ров та ін.

Усього Н.о. 1-го ст. здійснено 80 на­го­ро­джень, се­ред них 5 ча­стин ВМФ СРСР, ор­де­ном 2-го ст. – по­над 460 на­го­ро­джень, у т. ч. 2 ча­стини ВМФ.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Колесников Г.А., Рожков А.М. Ордена и медали СССР. М., 1978
 2. Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. М., 1987. Изотова М.А. Царева Т.Б. Все награды России и СССР: Ордена, медали и нагрудные знаки. В кн.: Полная энциклопедия орденов и медалей России. Ростов-на-Дону, 2008.

Посилання:
 • ОКТЯБРСЬКИЙ ПИЛИП СЕРГІЙОВИЧ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ

 • Пов'язані терміни:
 • ФАЛЕРИСТИКА
 • НАХІМОВ ПАВЛО
 • ОРДЕНИ СРСР


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)