ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАПОЛЕОНІДА

  Бібліографічне посилання: Вар­варцев М.М. НАПОЛЕОНІДА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Napoleonidy_planovani (останній перегляд: 19.02.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАПОЛЕОНІДА

"НА­ПО­ЛЕ­ОНІ­ДА" – назва ва­саль­ної д-ви, яку плану­ва­ло­ся утво­ри­ти під протекто­ра­том Франції на те­ре­нах Укра­ї­ни і Росії. Її проект розро­блявся на­пе­ре­додні Війни 1812 у франц. МЗС у рамках стра­те­гії Напо­леона І Бона­парта стосовно розчлену­вання Російської імпе­рії. Гол. іні­ціато­ром пе­ре­бу­до­ви по­літ. конфі­гу­ра­ції Сх. Європи ви­ступав у своїх звер­неннях до франц. імпе­ра­то­ра ге­не­рал М.Соколь­ниць­кий, який пов'язу­вав ство­рення "Н." з од­но­ча­сним відно­влен­ням Польської д-ви в ме­жах до рі­чок Зх. Дві­на і Дні­про. До но­вої д-ви з "вождем і конститу­ці­єю" пе­редбача­ло­ся вклю­чи­ти Кате­ри­нослав­щи­ну, Хер­сонщи­ну, Крим, до­ли­ни Сі­версь­ко­го Дінця та Дону. "Н." ма­ла служи­ти бар'єром проти до­ступу Росії до Чор­но­го мо­ря й бу­ти по­стачаль­ни­ком до­по­міжно­го війська для франц. ар­мії. У перс­пекти­ві їй приз­на­ча­ла­ся по­літ. са­мо­стійність. Ще 2 д-ви ти­пу "Н." під на­звою герцогств (кня­зівств) Франція праг­ну­ла ство­ри­ти: од­ну в Пра­во­бе­режній Укра­ї­ні під орудою на­по­ле­онівсько­го марша­ла Ю.Поня­товсько­го, другу – у ме­жах Пол­тавщи­ни, Чер­ні­гівщи­ни та ча­стини рос. зе­мель з пн. кордо­ном бі­ля м. Орел.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Борщак І. Наполеон і Україна. Львів, 1937
 2. Сокольницкий М. "Исполнено по Высочайшему повелению...": Рапорт, поданный Наполеону начальником его контрразведки Михаилом Сокольницким, с рекомендациями "о способах избавления Европы от влияния России..." Минск, 2003
 3. Ададуров В. "Наполеоніда" на Сході Європи. Львів, 2007.

Посилання:
 • НАПОЛЕОН І БОНАПАРТ
 • ПОНЯТОВСЬКИЙ ЮЗЕФ-АНТОНІ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • ПРОТЕКТОРАТ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ВІЙНА 1812 Р.

 • Пов'язані терміни:
 • ФРАНЦІЯ, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1789–1804
 • НАПОЛЕОН І БОНАПАРТ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)