ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАРОД

  Бібліографічне посилання: Мос­квич Л.Г. НАРОД [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Narod (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАРОД

"НА­РОД" – двотижне­вий громадсько-по­літ. і науко­во-по­пу­лярний журнал прогресивно­го на­пря­му, ор­ган Рево­люц. де­мо­крат. ра­ди­каль­ної партії в Гали­чи­ні. Вихо­див 1890–95 у Льво­ві (від січня 1890) та Коло­миї (з 1892) за ре­дакці­єю М.Пав­ли­ка і І.Франка, за ак­тивною участю М.Дра­го­ма­но­ва. Редакція журна­лу праг­ну­ла на­да­ти йо­му всеукр. ха­ракте­ру. В журна­лі друку­ва­ли­ся ма­те­рі­али на со­ціально-екон., суспіль­но-по­літ., на­ціональ­но-ос­вітні те­ми, стат­ті з істо­рії мо­ви, лі­те­ра­ту­ри й лі­те­ра­турно-громад. життя, фоль­клор­но-ет­ногр. ма­те­рі­али, партійно-по­ле­мічні програм­ні до­ку­менти. Обго­во­рю­ва­ли­ся пи­тання про стано­ви­ще се­лян, ре­місни­ків, інте­лі­генції, ро­бітн. класу Гали­чи­ни та Буко­ви­ни, друку­ва­ли­ся ко­респонденції зі Сх. Укра­ї­ни, Росії, ві­до­мо­сті про ро­бітн. рух у краї­нах Зх. Європи, Аме­ри­ки. У журна­лі ак­тив­но ви­ступа­ли І.Франко, М.Павлик, М.Дра­го­ма­нов, В.Сте­фа­ник, О.Коби­лянська, Лесь Мар­то­вич, Н.Кобринсь­ка, Є.Яро­шинська. З Над­дні­прянщи­ни підтриму­ва­ли журнал Леся Укра­їнка, П.А.Гра­бовський, А.Кримсь­кий, К.Ара­ба­жин та ін., опублі­ку­вавши в ньому низку своїх творів.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Історія української дожовтневої журналістики. Львів, 1983.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРАБАЖИН КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
 • БУКОВИНА
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГРАБОВСЬКИЙ ПАВЛО АРСЕНОВИЧ
 • КОБРИНСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
 • КОБИЛЯНСЬКА ОЛЬГА ЮЛІАНІВНА
 • КОЛОМИЯ
 • КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
 • ЛЕСЯ УКРАЇНКА
 • ЛЬВІВ
 • МАРТОВИЧ ЛЕСЬ
 • ПАВЛИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • СТЕФАНИК ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРАБАЖИН КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГАЗЕТА
 • ГРАБОВСЬКИЙ ПАВЛО АРСЕНОВИЧ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
 • ЛУКІЯНОВИЧ ДЕНИС ЯКОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • ОХРИМОВИЧ (ОХРІМОВИЧ) ВОЛОДИМИР ЮЛІАНОВИЧ
 • ПАЧОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ
 • ПАВЛИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • РУСЬКО-УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (РУРП)
 • ШМІГЕЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ
 • СТЕФАНИК ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)