ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

  Бібліографічне посилання: Васи­лик С.М. НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Narodna_tvorchist (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

"НА­РОД­НА ТВОР­ЧІСТЬ" – науко­во-по­пу­лярний журнал Ін-ту укр. фоль­клору АН УРСР та Упра­вління у спра­вах мист-в при РНК УРСР. Дво­мі­сячник ви­хо­див у Киє­ві (1939–41) за­мість "Етно­графічно­го вісни­ка" (1925–32) та "Укра­їнсько­го фоль­­клору" (1937–39). 1957 по­но­влений під на­звою "Народна твор­чість та ет­но­графія".

У журна­лі пу­блі­ку­ва­ли­ся теор. стат­ті з пи­тань опові­даль­но­го, пі­сенно-муз. фоль­клору та ін. ви­дів нар. твор­чо­сті і ху­дож. са­мо­діяль­но­го мист-ва, критичні ма­те­рі­али й бі­бліографія ви­дань нар. твор­чо­сті, зраз­ки нар. твор­чо­сті, опові­даль­ний фольклор, нар. му­зичні твори, пісні, твори нар. об­ра­зо­твор­чо­го мист-ва, п'єси, ма­те­рі­али для са­мо­діяль­них драматичних ко­лекти­вів тощо.

Дея­кі но­ме­ри ма­ли те­матичний ха­рактер (№ 2, 1939 – кобзарсь­ке мист-во в Укра­ї­ні). Із 1940 вводить­ся по­діл на рубри­ки: теор. стат­ті, зраз­ки нар. твор­чості, бі­бліографія, чорно-бі­лі вклейки (1939 виокрем­лю­ва­ли­ся ли­ше зраз­ки нар. твор­чо­сті та хроні­ка).

На сторінках журна­лу висвітлю­ва­ли ми­стецькі по­дії УРСР, пи­тання за­ро­джен­ня кобзарства в Укра­ї­ні та роль кобза­рів і вплив їх твор­чо­сті на на­род, аналі­зу­ва­ли­ся вплив нар. твор­чо­сті на пись­менни­ків, нар. твор­чість про рад. вождів та її сві­то­глядні ви­то­ки, властиво­сті й по­ши­рення жанрів, те­атраль­ність у народних іграх то­що. Дру­ку­ва­ли­ся стат­ті І.Волоши­на, М.Грінченка, Ф.Колесси, М.Нагорно­го, Г.Нудь­ги, І.Рад­ловської, Є.Юце­ви­ча та інших.

дата публікації: 2010 р.

Посилання:
 • ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК
 • ГРІНЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КОБЗАРІ, БАНДУРИСТИ
 • КОЛЕНДА, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ГАВРИЇЛ
 • НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОГРАФІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОГРАФІЯ
 • СОКОЛОВ ЮРІЙ МАТВІЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)