ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ОБОРОНИ УРСР

  Бібліографічне посилання: Гри­не­вич В.А. НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ОБОРОНИ УРСР [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Narodnyj_komisariat (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ОБОРОНИ УРСР

НА­РОД­НИЙ КО­МІ­СА­РІАТ ОБО­РО­НИ УРСР – ор­ган упра­вління військ. спра­ва­ми респу­блі­ки. Про­го­ло­ше­ний згі­дно з ух­ва­ле­ним 1 лю­то­го 1944 10-ю се­сі­єю ВР СРСР і 6 бе­резня 1944 6-ю се­сі­єю ВР УРСР Законом "Про утво­рення військо­вих форму­вань со­юзних респу­блік та пе­ре­творення у зв'язку з цим на­родно­го ко­мі­са­ріату оборо­ни із за­галь­носо­юзно­го в со­юзно-респу­блі­канський нарко­мат". Закон уві­йшов по­прав­кою до Кон­ститу­ції СРСР 1936 (ст. 18-а). Деклару­вання нарко­ма­ту оборо­ни УРСР бу­ло спря­мо­ва­не на до­ся­гнен­ня сталінським кер-вом зовнішньопо­літ. (вступ УРСР до Орга­ні­за­ції Об'єдна­них Націй, мо­жливе приєднання інших країн до СРСР) та внутрішньопо­літ. (бо­роть­ба з Орга­ні­за­цією ук­ра­їнських на­ціона­лі­стів й Укра­їнською повстансь­кою ар­мі­єю на за­хідноукр. те­ре­нах то­що) завдань. У хо­ді ви­ро­блен­ня "Поло­жень", які визна­ча­ли струк­ту­ру і функ­ції респ. військ. ві­домства, прояви­ло­ся прагнен­ня укр. по­літ. елі­ти до­сягти розши­рення прав респу­блі­ки у військ. сфері та не­ба­жання цього з бо­ку союзно­го центру. Де-факто військ. ві­домство УРСР припи­ни­ло своє існу­вання в жовтні 1945, де-юре існу­ва­ло до 1977: Військ. мін-во УРСР (Указ Пре­зи­дії ВР УРСР від 25 бе­резня 1946), Мін-во оборо­ни УРСР (Указ ВР УРСР від 10 квітня 1953). Нар­ком оборо­ни УРСР – ге­не­рал-лейте­нант В.Гера­си­менко (11 бе­резня 1944 – жовтень 1945).

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Гриневич В. Утворення Народного комісаріату оборони УРСР у 1944 році: З історії однієї політичної гри. "УІЖ", 1991, № 5.

Посилання:
 • ЕЛІТА
 • ГЕРАСИМЕНКО ВАСИЛЬ ПИЛИПОВИЧ
 • КОНСТИТУЦІЯ СРСР 1936
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
 • СРІБЛЯНИК
 • УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА)

 • Пов'язані терміни:
 • РАДЯНСЬКА АРМІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)