ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ПОВСТАНСЬКИЙ

  Бібліографічне посилання: Юренко О.П. НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ПОВСТАНСЬКИЙ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Narodnyj_povstanskyj (останній перегляд: 23.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ПОВСТАНСЬКИЙ

НА­РОД­НИЙ СЕ­КРЕ­ТА­РІАТ ПОВ­СТАНСЬ­КИЙ ("Дев'ятка", "Пов­стансь­ка дев'ятка", "Рево­лю­ційна дев'ятка") – ор­ган для кер-ва підпіль­ним і повстансь­ким ру­хом проти ні­мець­ко-ав­стрійс. окупа­ції Укра­ї­ни, Укра­їнської Цен­тральної Ради, по­тім – геть­ма­на­ту, за відно­влен­ня в ній ра­дянсько-біль­шо­виць­кої влади. Утворе­ний 18 квітня 1918 на се­сії ЦВК Рад. Укра­ї­ни в м. Таганрог (ни­ні мі­сто в Ростов­ській обл., РФ) за­мість формаль­но лікві­до­ва­но­го там Народно­го се­крета­ріату. До Н.с.п. входи­ли 9 членів, розпо­ді­ле­них по 3-х се­кретарствах (відді­лах): зв'язку, військо­во­му, ре­во­люц. пропа­ганди. Пер­со­наль­но: біль­шо­ви­ки А.Буб­нов, В.Затонський, Г.Пя­та­ков, М.Скрип­ник (го­ло­ва); рос. лі­ві есери С.Мстислав­ський, П.Севе­ров-Одо­євський, В.Сьо­мушкін, Є.Тер­лець­кий; укр. лі­вий со­ціал-де­мо­крат М.Вру­блев­ський. Парт. склад "Дев'ятки" віддзер­ка­лю­вав си­туацію, ко­ли біль­шо­ви­ки не ма­ли біль­шо­сті в об­ра­но­му Дру­гим Все­ук­ра­їнським з'їздом рад (бе­ре­зень 1918) ЦВК. Через це во­ни му­си­ли в Н.с.п. пі­ти на формаль­ний пред­став­ниць­кий па­ри­тет з Рос. парті­єю лівих со­ціалі­стів-ре­во­лю­ці­оне­рів. Кіль­кісно­му й парт. скла­ду був то­тожний склад канди­да­тів. Та по­заяк група лі­вих укр. со­ціал-де­мо­кратів стала по­літ. са­те­лі­том біль­шо­ви­ків, і то­му, що Н.с.п. ба­зу­вався в Мос­кві, вплив останніх у ньому до­мі­ну­вав. Хоча лі­ві со­ціалі­сти-ре­во­лю­ці­оне­ри й на­ма­га­ли­ся прово­ди­ти че­рез нього свою такти­ку підго­товки повстан­ня шля­хом ство­рення добре ор­га­ні­зо­ва­них і технічно підго­то­влених бо­йо­вих груп та осередків, підпо­рядко­ва­них центр. штабо­ві, емі­са­ри РКП(б) об­стою­ва­ли прі­ори­тет розгортання по­літ. ру­ху й структур, які б ма­ли пе­ре­брати владу. Однак і се­ред верхівки біль­шо­ви­ків Укра­ї­ни, по­ді­ле­ної на групи "правих", "лі­вих" та центр, не бу­ло єдно­сті у ви­ро­блен­ні стра­те­гії "Дев'ятки", її завдань і перс­пектив. Зброй­ний ви­ступ лі­вих со­ціалі­стів-ре­во­лю­ці­оне­рів 6–7 липня 1918 в Мос­кві проти біль­шо­виць­кої дикта­ту­ри зробив неможли­вою співпрацю цих партій взага­лі й у "Дев'ятці" зо­крема та по­клав кі­нець її мо­ду­су міжпарт. рад. ор­гану.

На 1-му з'їзді КП(б)У по­зи­ція "правих" взя­ла го­ру: 9 липня 1918 бу­ло ух­ва­ле­но ре­зо­лю­цію Я.Яко­влє­ва (Епштей­на), в якій зазна­ча­ло­ся: "Існу­вання Народно­го Секрета­ріату [повстансь­ко­го] як центру Рад. влади в умовах відсутно­сті Рад як ор­га­нів влади на місцях є фікці­єю шкідли­вою, що сприяє самообма­ну мас…" Згі­дно з ре­зо­лю­ці­єю, Н.с.п. розпу­скав­ся, на­то­мість мав бу­ти ство­ре­ний Центр. військо­во-ре­во­люц. к-т. Характерно, що на
1-му з'їзді КП(б)У, об­го­во­рю­ю­чи пи­тання про Н.с.п., на­віть йо­го члени уника­ли на­зи­ва­ти конкрет­ні приклади ро­бо­ти "Дев'ятки", окрім ви­пу­ску "Коротко­го ке­рівництва до утво­рення ВРК". І не так че­рез конспі­ра­цію, як че­рез ре­альну відсутність та­кої ро­бо­ти. Тому згодом ко­му­ніст. істо­ріографія змуше­на бу­ла са­мо­тужки за­повню­ва­ти ці ло­гічні ла­ку­ни, фрон­таль­но вдаю­чи­ся до фаль­си­фі­ка­цій, аж до на­дання за­днім чи­слом Н.с.п. ідеоло­гічно ви­ві­ре­ної назви – "Все­ук­ра­їнське бю­ро для ке­рівництва повстансь­кою бо­роть­бою проти ні­мець­ких окупантів".

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. III Всеукраїнський з'їзд Рад: Стенографічний звіт. Х., 1932
 2. Всеукраїнське бюро для керівництва повстанською боротьбою проти німецьких окупантів. В кн.: Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник. К., 1987
 3. Первый съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины 5–12 июля 1918 года: Протоколы. К., 1988.

Посилання:
 • БІЛЬШОВИКИ
 • БУБНОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 • ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1918
 • МОСКВА
 • НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
 • ПЯТАКОВ ГЕОРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
 • СКРИПНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ТЕРЛЕЦЬКИЙ ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • ВРУБЛЕВСЬКИЙ МИКОЛА ЄВТИХІЙОВИЧ
 • ЗАТОНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
 • ПЯТАКОВ ГЕОРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)