ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Narodnytskyj_napriam (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ

НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ, народницька школа (течія) в історіографії – термін для позначення неформальної інституціоналізації укр. істориків 2-ї третини 19 – поч. 20 ст., які відводили народу/нації провідну роль у концептуальному представленні минувшини. Розрізняють романтично-народницьке історіописання (30-ті – 60–70-ті рр. 19 ст.) у ностальгічній, героїко-легендарній та етногр. формах з містично-реліг. і морально-етичною мотивацією творчості й позитивістсько-народницьку (80-ті рр. 19 – поч. 20 ст.) історіографію, яка спирається на різноманітні методологічні й теор. засади. Поворот до висвітлення і репрезентації нар./нац. життя намітився в європ. історіописанні наприкінці 18 ст. Його пов'язують із хвилею критики раціонально-просвітницьких уявлень про однорідність людської природи як частини загального універсуму. Ці культурницькі й інтелектуальні устремління визрівали ще в середовищі мислителів пізньопросвітницького раціоналізму, зокрема в преромантичних мотивах творчості Й.-Г.Гердера, Ж.-Ж.Руссо та ін. європ. мислителів. Переломним часом їхнього поширення стала післянаполеонівська доба європ. історії. Саме тоді відбувається перенесення пріоритетів із самодостатнього культу Розуму та канонів природно-правового мислення на своєрідність і множинність культурно-національних або народних укладів життя, з апології незмінності, одноманітності побутування істор. людини на акцентування конфлікту "природного стану" з цивілізацією, поширюються ліберальні ідеали автономії особистості та середовища її існування тощо. Врешті, у перші десятиліття 19 ст. ще донедавна вельми популярні теорії просвітницького раціоналізму остаточно програють змагання з новітніми романтичними інтенціями (див. Романтизм). З романтичними інтерпретаціями до історичної науки ввійшов масовий, колективний герой – народ/нація з множинністю, ірраціональністю і містичністю способів дії та неосяжним розмаїттям форм її виявів. З його появою єдиний, всеохоплюючий і логічно впорядкований Космос минулого, представлений у просвітницько-раціональному світобаченні, воднораз поступився місцем романтичному Хаосові з безліччю епізодів і фрагментів. Заразом поява народу/нації в науково-істор. концепціях минувшини призвела до того, що істор. подія вилучається з логічного вмотивованого та зумовленого ланцюга раціоналістичних схем. Наразі ширяться уявлення про мозаїчність і розсіяність, розмитість наук. палітри світу історії. Індивідуалізація, локальна предметизація та національно-регіональна фрагментарність світу минувшини в романтичних інтерпретаціях сягають апогею. Та найголовніше – у полі романтичних систем світобачення опиняється істор. Людина з розмаїтими й унікальними проявами нац. і соціального буття, самобутніми, індивідуальними реакціями, яка остаточно руйнує логічні й універсальні схеми, тотально заперечує просвітницький потяг до абстрактних розумувань і уявлень. На часі постають дослідницькі зацікавлення унікальним і самобутнім фактографічним матеріалом, який розглядається в контексті різнорідних виявів нар./нац. духу. Мінливість, динамічність, суперечливість, конечність і нескінченість зробилися неодмінними характеристиками полівимірних істор. об'єктів, що функціонували в багатоплощинному середовищі, розглядалися з різних масштабів і ракурсів, зокрема з обсягу нац. та регіонально-провінційної проблематики. У широкому розумінні відбувалося виділення й розчленування цілісного потоку на локальні утворення, через які історики прагнули осягти внутр. сенс істор. руху, вловити відчуття часу тієї чи ін. доби. Кардинальні метаморфози європ. ладу перших десятиліть 19 ст. продемонстрували тодішнім інтелектуалам швидкоплинний зв'язок між минулим та сучасним, який реалізовувався за життя однієї генерації. Цей досвід переживання, споглядання катастрофічних революц., військово-політ. зрушень і масштабних соціокульт. трансформацій істотно підважив раціоналістичні уявлення про універсальність та лінійність змін у світі історії, сенс яких виводився з перспективи сучасності. Натомість постулюються новітні уявлення про час історичний як органічний потік, який може набувати різної подоби: стрімкої, бурхливої течії, кількох самостійних річищ або спокійної заводі, що майже завмерла у своєму плині тощо. Рух цього потоку в народницько-романтичній історіографії визначається ірраціональними засадами: волею Божого Провидіння, нар./нац. духом чи якимось об'єктивним розумом. Проте розмаїття світу історії, представлене в романтичних версіях минувшини, вимагало від історика більш різноманітного інструментарію, ніж за часів просвітницького раціоналізму. Тож дослідницькі канони вчених збагатилися за рахунок творчої уяви й споглядання, інтуїтивного проникнення та чуттєвого переживання, здатності до індивідуалізації істор. дійсності і сприйняття певного духовного стану конкретних осіб, спроможності до численних трансформацій різноманітних форм виразу ідей або колективних, масових образів із домінуючою увагою до просторово-часового колориту. Означені новації пронизують майже всі сюжетні лінії романтичного європ. історіописання 1820–30-х рр. Динамічні, багатовимірні реконструкції різноманітних виявів нар./нац. духу потребували й істотного розширення джерельної бази досліджень. Відтак постали проблеми встановлення ступеня вірогідності значних масивів фактів, себто критики й інтерпретації різноманітних видів джерел історичних. Кардинальні зрушення в опрацюванні джерел сталися із впровадженням критичного або історико-філол. методу. Його фундаторами вважаються нім. вчені Б.-Г.Нібур та
А.-Г.Геерен.

Інституціоналізація народницького напряму в укр. історіографії відбувалася поступово й нині уявляється як складний, не позбавлений суперечностей процес. На межі 18–19 ст. укр. історіописання містило строкате, іноді еклектичне сполучення провіденційних, просвітницьких та преромантичних складових. Зокрема, початки преромантизму деякі дослідники знаходять уже в "Історії Русів".

На поч. 19 ст. виникають і нові університетські центри секуляризованої від схоластичних догматів науки та культури "німецького типу" – у Харкові, а пізніше в Києві та ін. містах. Упродовж 1830–40-х рр. Харків став інтелектуальним осередком шеллінгіанства, під впливом якого сформувалися світосприйняття й погляди відомих укр. науковців, які належали до народницького напряму, зокрема М.Костомарова. Інституціоналізація народницького напряму в укр. історіографії частково відбувалася й за рос. посередництва, наприклад, за впливу відомих моск. інтелектуалів на М.Максимовича – філос. "вечори любомудрів" кн. В.Одоєвського, який разом із шеллінгіанцем В.Кюхельбекером видавав альманах "Мнемозина" (1824–25), лекції професора фізики та агробіолога М.Павлова й ін. Важливу роль у формуванні народницького напряму відіграла хвиля етногр. дослідів і студій з вивчення укр. фольклору, міфології 2-ї пол. 1820-х – 1850-х рр., зокрема збірки "Малороссийские песни" (Москва, 1827), "Украинские народные песни" (Москва, 1834), "Сборник украинских песен" (Київ, 1849), укладені й видані М.Максимовичем, "Украинские народные предания" (Кн. 1. Москва, 1847) та "Записки о Южной Руси" (Т. 1–2. С.-Петербург, 1856–57), зібрані й опубліковані П.Кулішем, магістерська дисертація М.Костомарова "Об историческом значении русской народной поэзии" (Харків, 1843) і його студія "Славянская мифология" (Київ, 1847), літературно-фольклористичний збірник "Запорожская старина" (1833–38), який видавався за редакцією І.Срезневського, та ін. Заразом публікувалися укр. літописні й істор. пам'ятки. Важливу роль у цьому процесі відіграв О.Бодянський, який був секретарем Моск. т-ва історії та старожитностей російських і редактором його "Чтений". У цьому періодичному виданні було видруковано низку праць і матеріалів з укр. історії, зокрема "Історія Русів" (1846). Завдяки етногр., мовній та літ. практиці спершу відбулося відкриття мистецько-естетичних та морально-етичних, а пізніше осягнення етносоціальних цінностей укр. народу/нації як масового, колективного героя на сцені історії. Саме вони окреслили канони істор. праць репрезентантів народницького напряму 1830–60-х рр., зокрема виняткову увагу щодо побутування нац. традицій, виявлення героїчних постатей минулого, масштабних явищ і процесів, переломних, критичних і драматичних епох укр. історії (Хмельниччина), апології творчої думки народу, славетних звершень і діянь, трагізму й легендарності істор. буття, руйнівних рухів (Гайдамаччина), декодування нар. образів і знаків (козац. могили – символ смерті й слави) тощо. Водночас фольклористичні та етногр. захоплення визначили не тільки творчі пріоритети істориків-народників, а й гол. об'єкт народницького історіописання – історія знизу, народ/нація в єдиному етнокульт. та етногеогр. просторі минулого, сьогодення і майбуття. Відтак реалізувалася "мовна програма" романтизму, яка через "словесні" (етнографія, фольклористика, мовознавство, література) практики відкрила екзистенцію народу/нації як духовної субстанції. Тоді ж в істор. працях впроваджується низка базових дихотомій: народ–аристократія, егалітаризм–елітаризм, федерація–єдинодержавність, народоправство–єдиновладдя, сила–безсилля, внутрішнє–зовнішнє, індивідуальне–загальне, якими оперують у своїй творчості репрезентанти народницького напряму. Крім того, саме поняття "держава" історики-народники зазвичай ототожнювали з централістично-бюрократичною абсолютистською Російською імперією, в якій признавали втілення єдинодерж. ідеалу, котрий пов'язували з соціокульт. впливом монголо-татарської навали (М.Костомаров). Проте певні ознаки єдинодержавності вбачали й у Великому князівстві Литовському. Власне, істор. досвід перебування укр. земель в імперії Романових уважався підставою для негативного ставлення представників народницького напряму щодо відтворення історії д-в, зокрема в сенсі побутування відомої антитези: народ–держава. Заразом ця негативна настанова істориків-народників досить часто генералізувалася й гіперболізувалася, особливо в істор.та суспільно-політ. думці 1-ї третини 20 ст., і штучно відокремлювалася від широких інтелектуальних контекстів і соціокульт. координатів їхньої творчості.

Важливий вплив у стано­влен­ні на­родниць­ко­го на­пря­му спра­ви­ли соціокульт. імпульси й інтелектуальні новації 2-ї пол. 19 ст., зокрема Відродження слов'ян. народів, революц. та національно-визвол. рухи в Зх. і Центр. Європі. Саме вони спричинилися до початку нового етапу укр. Відродження, пов'язаного з кирило-мефодіївськими братчиками на Наддніпрянщині та "Руською трійцею" в Галичині. Невипадково тодішній укр. рух порівнюють з "Молодою Європою" (1834), заснованою Дж.Мадзіні, а "Книгу буття українського народу", автором якої вважають М.Костомарова, – із "Книгами польського народу і польського паломництва" (1832) А.-Б.Міцкевича та "Книгою народу" (1838) франц. політ. діяча, проповідника християн. соціалізму, абата Ф.-Р. де Ламенне. Зокрема, у середовищі київ. молоді початку 1840-х рр., згодом серед кирило-мефодіївських братчиків ширяться ідеї укр. месіанізму, панславізму, федералізму й егалітаризму. Приміром, М.Костомаров обстоював ідею рівності людей, станів та етнонац. спільнот, нац. гармонії, що спиралася на трансцендентальні цінності християнства й морально-етичні відчування нар./нац. духу, актуалізовані постулати народоправства і федеративний спосіб організації сусп-ва, витоки якого він вбачав в удільно-вічовому укладі Київської Русі й демократ. традиціях козацтва.

Загалом упродовж 2-ї пол. 1820-х – 1840-х рр. укр. народницько-романтичне історіописання репрезентоване значною кількістю дрібних розвідок, заміток, рецензій, бібліографічних нотаток, публікацій окремих етногр. та фольклористичних матеріалів. Саме в цей час розпочався проект "винайдення України" та його легітимації, за термінологією модерністів чи конструктивістів, принаймні спостерігається процес його переходу із латентної фази до спроб окреслити культ. простір Малоросії в контексті ретроспективного відтворення козацько-гетьман. та києво-рус. спадщини. Перехід від дрібних істор. фрагментів і сюжетів до створення досить великої зв'язаної оповіді – гранд-наративу в укр. історіописанні відбувався досить швидко. Зокрема, уже в 1840-ві рр. кілька відомих кирило-мефодіївських братчиків (М.Костомаров, П.Куліш) мали солідні авторські проекти з написання укр. історії різного ступеня готовності. Вочевидь, погром Кирило-Мефодіївського товариства 1847 віддалив ці метаморфози в укр. історіографії на 10–15 років. Однак уже в 2-й пол. 19 ст. спостерігаємо тріумфальне поширення монографій М.Костомарова, творів П.Куліша та низки українознавчих публікацій у ж. "Основа" (1861–62) в рос. інтелектуальному просторі, зокрема в Санкт-Петербурзі. Напр., народжується відома формула "дві руські народності" в однойменній праці М.Костомарова (1861), в якій протиставлення малорусів та великорусів подано не тільки в сенсі громад. укладу і нар. психології, а й істор. побутування, попри його подвійну лояльність щодо Малоросії/України та Росії / Рос. імперії. Тим-то в текстах М.Костомарова як історика-народника фактично знаходимо майже всі технологічні складові, потрібні для реалізації легітимаційної функції нац. гранд-наративу: відправника – укр. інтелектуалів-романтиків, колективного героя – укр. народ та його призначення, й адресата – українофільську інтелігенцію.

На зламі 1860–70-х рр. в укр. історіографії шириться позитивізм, який тісно пов'язаний із культом науки, здебільшого в природознавчо-натуралістичному розумінні. Відтак відбувається сцієнтична переорієнтація та об'єктивізація істор. студій, зокрема піднесення їхнього фахового рівня, фактографічної достовірності й джерельного забезпечення (традиція документалізму В.Антоновича), а також дегероїзація та деміфологізація історії, поширення еволюційних й детерміністських тлумачень істор. руху, порівняльно-істор. статистичного, типологічного та ін. дослідницьких методів. Ці зміни спричинилися до трансформації змістовної сутності поняття "народ" у народницько-позитивістському історіописанні. Народники-романтики трактували цей термін у метафізичному й ідеалістичному розумінні, тобто спиралися на давню ідею тотального одухотворення сусп-ва і природи, врешті-решт усього макрокосмічного порядку. Натомість народники-позитивісти часто-густо тлумачили народ як надорганізм за аналогією з будовою та функціями живого організму, або в сенсі еволюційних біологічних чи соціологічних теорій, іноді сприймали його як соціальний, соціально-психологічний тип, напр., у студії В.Антоновича "Три національні типи народні" (1888). Заразом істотно розширюється предметна область науково-істор. студій в укр. історіописанні, які представлені в київ. школі В.Антоновича, котрий скеровував своїх учнів на розробку земельної (регіональної) історії давньої Русі. Монографічні студії, присвячені окремим землям, підготували та видали учні В.Антоновича (див. Антоновича В. київська школа істориків): М.Дашкевич "Болоховская земля и ее значение в русской истории" (Київ, 1878), Д.Багалій "История Северской земли до половины XIV ст." (Київ, 1882), Н.Молчановський "Очерк известий о Подольской земле до 1434 года" (Київ, 1885), О.Андріяшев "Очерк истории Волынской земли до конца XIV в." (Київ, 1887), М.Грушевський "Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV ст." (Київ, 1891), М.Довнар-Запольський "Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII ст." (Київ, 1891), П.Голубовський "История Смоленской земли до начала XV в." (Київ, 1895), В.Данилевич "Очерк истории Половецкой земли до конца XIV ст." (Київ, 1896), В.Ляскоронський "История Переяславской земли с древнейших времен до половины ХIII ст." (Київ, 1897) та ін. Праці науковців зі школи В.Антоновича кардинально розширили наукові уявлення про просторово-регіональну конфігурацію історичного процесу в Русі-України та стали своєрідними цеглинами, підготовчим матеріалом у творенні укр. гранд-наративу. Крім того, київська школа В.Антоновича виявила інтелектуальний і персональний зв'язок між різними поколіннями істориків-провідників народницького напряму: М.Максимович–М.Костомаров–В.Антонович–М.Грушевський. Важливим досягненням народницького напряму стало висунення та обґрунтування концепції про безперервність укр. істор. процесу і його самостійність щодо загальнорос. історії. Контури цієї конструкції представлені в знаменитому есе М.Грушевського "Звичайна схема "руської" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства" (1904), а її синтетичне втілення – у його монументальній "Історії України-Руси" (у 10 т., 13 кн. Львів–Київ, 1898–1936). Саме з цією працею пов'язу­ють творення укр. нац. гранд-на­ра­ти­ву та пе­ре­хо­ду проек­ту "ви­найдення Укра­ї­ни" з куль­турниць­кої до по­літ. фа­зи. З "легкої ру­ки" ре­презентантів державниць­ко­го напряму в українській історіографії М.Грушевського вважають останнім великим істориком-народником, але ця теза є досить суперечливою. Попри наявність персонального й інтелектуального зв'язку М.Грушевського з фундаторами народницького напряму його світосприйняття, погляди й наук. творчість сформувалися на вельми широкій інтелектуальній основі (позитивізм, неоромантизм, впливи неокантіанського й соціологічного поворотів тощо). Тому побутування контраверсії між народницьким – державницьким напрямами укр. історіописання значною мірою зумовлювалося політ. й ідеологічними потребами, які постали внаслідок травматичного, шокового сприйняття поразки української революції 1917–1921 та пореволюц. і міжвоєнної дійсності 1920–30-х рр. Відтак низка сучасних дослідників слушно вказують на розмитість меж між народницьким і державницьким напрямами в укр. істор. науці 1-ї третини 20 cт., зокрема підкреслюють абстрактність й умовність змістовного наповнення цих термінів (І.Гирич, Я.Дашкевич та ін.). В укр. еміграційній (1920–30-ті рр.) та діаспорній історіографії (1940–80-ті рр.) опозиції: народницький–державницький, народ–держава, нар. маса – аристократія тощо вживалися переважно як ціннісні, аксіологічні рефлексії, що не мали чіткого, окресленого епістемологічного статусу. Новий сплеск дискусій навколо означених дихотомій спостерігається після розпаду СРСР та введення до укр. історіографії впродовж 1990-х рр. т. зв. забороненої спадщини, утім, ця полеміка на поч. 2000-х рр. поступово перемістилася на периферію академічного життя.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии. Х., 1843
 2. Куліш П. Украйна: Од початку Вкраїни до Батька Хмельницького. К., 1843
 3. [ Костомаров Н.И. ] Мысли об истории Малороссии. В кн.: Библиотека для чтения, т. 78, № 9. Б/м, 1846
 4. Костомаров Н.И. Черты народной южнорусской истории. "Основа", 1861, № 3; 1862, № 6
 5. Його ж. Об отношении русской истории к географии и этнографии (лекция, читанная в Географическом обществе 10 марта 1863 г.). В кн.: Записки Императорского Русского географического общества, т. 12, № 2. Б/м, 1863
 6. Його ж. Историческое значение южнорусского народного песенного творчества. "Беседа", 1872, т. 4–6, 8, 10–12
 7. Пыпин А.Н., Спасович В.Д. История славянских литератур, т. 1. СПб., 1879
 8. Пыпин А.Н. История русской этнографии, т. 3: Этнография малорусская. СПб., 1891
 9. Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1901
 10. Грушевський М. Звичайна схема "руської" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства / Отдельный оттиск из сборника: "Статьи по славяноведению. I". СПб., 1904
 11. Грушевський О. З українського культурного і наукового життя в середині ХIХ в. "ЗНТШ", 1906. т. 74
 12. Грушевский М. Развитие украинских изучений в ХIХ в. и раскрытие в них основных вопросов украиноведения. В кн.: Украинский народ в его прошлом и настоящем, т. 1. СПб., 1914
 13. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. Прага, 1923 (2-ге, англомовне вид. – Нью-Йорк, 1957; 3-тє вид. К., 1996)
 14. Костомаров М. Дві руські народності. К.–Лейпциг, [1923]
 15. Грушевський М. Сто літ українського народництва. В кн.: Первісне громадянство та його пережитки на Україні, вип 1/3. К., 1927
 16. Багалій Д. Історіографічний вступ і доба натурального господарства. В кн.: Багалій Д. Нарис історії України: на соціально-економічному ґрунті. Х., 1928
 17. Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. [К.,] 1928
 18. Андрусяк М. Українська історіографія. В кн.: Збірник Українського наукового інституту в Америці. Сент Пол – Прага, 1939
 19. Крупницький Б. До методологічних проблем української історії УВАН. Секція історична: I. Праці конференції історичної групи 6 липня 1946. Авгсбург, 1946
 20. Г-ка В. Українська народницька історіографія в світлі державницьких ідей. "Голос Державника" (Авгсбург), 1947, № 2
 21. Коваленко Л.А. Народницька течія в українській історіографії. "Тези доповідей та повідомлень Ужгородського державного університету: Серія: Історична", 1959, № 3
 22. Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХIХ ст.). К., 1959
 23. Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії України: 3бірник статей. Мюнхен, 1959
 24. Коваленко Л.А. Конспект лекцій з української історіографії ХIХ ст. Кам'янець-Подільський, 1964
 25. Витанович І. Уваги до методології й історіософії Михайла Грушевського. "Український історик", 1966, № 1/2
 26. Сторчак Г.І. Радянська історична наука про народницьку історіографію історії України. "УІЖ", 1968, № 8
 27. Чубатий М. Українська історична наука: Її розвиток і досягнення. Філадельфія, 1971
 28. Saunders D. The Ukrainian impact on Russian Culture 1750–1850. Edmonton, 1985
 29. Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. К.–Кембридж, 1991
 30. Потульницький В.А. Історія української політології (концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці). К., 1992
 31. Пінчук Ю.А. Народницький і державницький напрями української історіографії: спільне і відмінне. В кн.: Історична наука на порозі XXI століття: підсумки та перспективи: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Харків, 15–17 листопада 1995 р.)

Посилання:
 • АНДРІЯШЕВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРИСТОКРАТІЯ
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БОДЯНСЬКИЙ ОСИП МАКСИМОВИЧ
 • ЧАС ІСТОРИЧНИЙ
 • ДАНИЛЕВИЧ ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ
 • ДАШКЕВИЧ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ДАШКЕВИЧ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ДЕРЖАВА
 • ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ
 • ДЖЕРЕЛА ІСТОРИЧНІ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГЕРДЕР ЙОГАН-ГОТФРІД
 • ГОЛУБОВСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА
 • ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС
 • ХАРКІВ
 • ХРИСТИЯНСТВО НАРОДНЕ
 • КНИГА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ АБО ЗАКОН БОЖИЙ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА СТАТУТ
 • ЛЯСКОРОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • МАДЗІНІ (MAZZINI) ДЖУЗЕППЕ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МІЦКЕВИЧ АДАМ
 • МОЛЧАНОВСЬКИЙ НИКАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • МОЛОДА ЄВРОПА
 • МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА
 • НІБУР БАРТОЛЬД-ГЕОРГ
 • ОСНОВА - ЧАСОПИС
 • ПАНСЛАВІЗМ
 • РОМАНОВИЧІ
 • РОМАНТИЗМ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РУСЬКА ТРІЙЦЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СРЕЗНЕВСЬКИЙ ІЗМАЇЛ ІВАНОВИЧ
 • СРІБЛЯНИК
 • ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920)
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ
 • ЗАПОРОЖСКАЯ СТАРИНА
 • ЗЕМЛЯ, ЯК ТЕРМІН

 • Пов'язані терміни:
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ЄФИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • ЛАЩЕНКО РОСТИСЛАВ МИТРОФАНОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • РОМАНТИЗМ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)