ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ОСНОВА - ЧАСОПИС

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ОСНОВА - часопис [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Osnova_z (останній перегляд: 26.06.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 7: Мі-О ) в електронній біблотеці

ОСНОВА - ЧАСОПИС

"ОСНОВА" – укр. суспільно-політ. і літературно-мистецький часопис. Видавався щомісячно в Санкт-Петербурзі українською, частково російською мовами протягом січня 1861 – жовтня 1862. Заснований колиш. членами Кирило-Мефодіївського товариства. Формування інтелектуального й культ. образу журналу значною мірою відбувалося під впливом істор. студій М.Костомарова, поезій Т.Шевченка, прозових творів й етногр. збірок П.Куліша, написаних, переважно, протягом 2-ї пол. 1850-х рр. Вважають, що помітну роль у цьому процесі відіграв укладений і редагований П.Кулішем 2-томник "Записки о Южной Руси" (1856–57). Останній планувався як 12-томне серійне видання. Зокрема, В.Петров обстоював думку, що саме "Записки о Южной Руси" наблизили П.Куліша до проекту видання укр. часопису. Редагувався В.Білозерським, О.Кістяківським, М.Костомаровим, П.Кулішем та ін. Видавець – В.Білозерський. Із журналом співробітничали визначні культ. та громад. діячі, науковці й публіцисти різних поколінь, у т. ч. В.Антонович, О.Афанасьєв-Чужбинський, Ганна Барвінок, Марко Вовчок, О.Гатцук, Г.Ге, Л.Глібов, П.Гулак-Артемовський, П.С.Єфименко, П.Житецький, О.Кониський, О.Котляревський, Я.Кухаренко, О.Лазаревський, М.Максимович, О.В.Маркович, М.Мізко, Д.Мордовець, О.Навроцький, Т.Рильський, С.Руданський, А.Свидницький, О.Сєров, М.Симонов (Номис), П.Чубинський та ін. Друкувалися публіцистика та літературно-наук. критика, твори красного письменства і поезії, розвідки з історії, етнографії, фольклористики, педагогіки, економіки, історії права, літератури та мист-ва, статті, присвячені тогочасним проблемам громад. (необхідність створення широкої мережі народних шкіл, видання навчальної та науково-популярної літератури тощо) й суспільно-політ. життя (земельна реформа, взаємини з підавстрійс. Галичиною, міжнац. відносини та ін.), спогади, епістолярні матеріали і документи, бібліографія, поточна хроніка (відомості про настрої селянства, госп. справи тощо), некрологи. Серед теор. питань порушувалися проблеми походження, самобутності та етнополіт. рис укр. народу, теорія федеративного устрою давньорус. д-ви (М.Костомарова), причини соціальної диференціації укр. сусп-ва наприкінці 17 – у 18 ст. (П.Куліш) та ін. На сторінках "О." було видрукувано понад 70 поезій Т.Шевченка, його щоденник (зі значними скороченнями), епістолярні матеріали (листи до С.Гулака-Артемовського, Я.Кухаренка, М.Лазаревського, З.Сєраковського, М.Щепкіна та ін.) та мемуари про нього. Гроші на видання часопису надав багатий рос. поміщик із с. Заніно Чухломського пов. Костромської губ. М.Катенін (1818 – після 1876), дядько Н.Білозерської, дружини В.Білозерського. Після того, як гроші М.Катеніна закінчилися, видання журналу припинилося, оскільки укр. поміщики не надали "О." фінансової підтримки. Плани В.Білозерського реорганізувати місячник у двотижневик і зробити його самоокупним зазнали фіаско, позаяк міністр внутр. справ Рос. імперії П.Валуєв не санкціонував видання "О." за оновленою програмою. Водночас серед найактивніших співробітників журналу виявилися істотні розходження в редакційній політиці, зокрема щодо ставлення до укр. панства тощо.

Культурно-освітня, наук. та сусп. діяльність "О." відбувалася на хвилі піднесення укр. громадівського руху на поч. 1860-х рр., який розгортався в контексті національно-визвол. рухів у Центр. та Сх. Європі. Відтак журнал став знаковим явищем модерного українства, зокрема спричинився до становлення його культурно-освіт. та громад. програми. "О." була першим укр. журналом, який репрезентував культурницькі, інтелектуальні й літ. прагнення пореформеної інтелігенції української.

дата публікації: 2010 р.

Література:
 1. Пыпин А.Н. История русской этнографии, т. 3. СПб., 1891
 2. Шугуров Н. К истории "Основы". "Киевская старина", 1899, № 5
 3. Грушевський О. З українського культурного і наукового життя всередині XIX в. "ЗНТШ", 1906, т. 74
 4. Петров В. Шевченко, Куліш, В. Бєлозерський – їх перші стрічі. "Україна", 1925, № 1/2
 5. Грушевський О. Історичні статті Костомарова в "Основі". "Україна", 1928, № 1
 6. Петров В. Пантелеймон Куліш у п'ятидесяті роки: Життя. Ідеологія. Творчість, т. 1. К., 1929
 7. Данилов В. М. Максимович і журнал "Основа" (листи В. Білозерського до М. Максимовича). "ЗНТШ", 1930, т. 100, ч. 2
 8. Животко А. Журнал "Основа" 1861–1862. Львів, 1938
 9. Бернштейн М.Д. Журнал "Основа" і український літературний процес. "Радянське літературознавство", 1947, № 7–8
 10. Порський В. [ Міяковський В.В. ] З історії "Основи". "Літературно-науковий збірник" (Кіль), 1948, ч. 3
 11. Бернштейн М.Д. Журнал "Основа" і український літературний процес кінця 50–60-х років XIX ст. К., 1959
 12. Бородін В. Про публікацію творів Шевченка в журналі "Основа". В кн.: Збірник праць дев'ятнадцятої наукової шевченківської конференції. К., 1972
 13. Антонович М. Українська петербурзька громада. В кн.: Ювілейний збірник УВАН у Канаді. Вінніпег, 1976
 14. Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90
 15. Левенець Ю.А. Василь Білозерський. "УІЖ", 1994, № 2/3
 16. Дудко В.І. До історії журналу "Основа" (1861–1862). В кн.: Українська преса за межами України: Матеріали науково-теоретичної конференції (25–26 квітня 1996 р.). К., 1996
 17. Терлецький В. Костянтин Ушинський і "Основа". "Основа", 1996, № 30
 18. Гончарук Т.Г. Деякі аспекти висвітлення економічного життя на сторінках журналу "Основа". В кн.: Записки історичного факультету ОДУ ім. І.І. Мечникова, вип. 5. Одеса, 1997
 19. Дудко В.І. Статті для журналу "Основа" (1861–1862), заборонені цензурою. "Київська старовина", 1997, № 5
 20. Айтов С.Ш. Українська історіографія та журнал "Основа" як культурна система. В кн.: Південний архів: Збірник наукових праць: Історичні науки, вип. 2. Херсон, 1999
 21. Його ж. Часопис "Основа" як культурна система і розвиток українознавства у XIX ст. В кн.: Вісник Дніпропетровського університету: Серія: Історія і філософія науки і техніки. Дніпропетровськ, 1999
 22. Його ж. Журнал "Основа" (1861–1862) і культурно-національне відродження України у контексті східноєвропейських національних ренесансів середини XIX ст. "Грані", 2000, № 2
 23. Його ж. Українознавчі дослідження авторів журналу "Основа" і теорія культурно-історичних типів М.Я. Данилевського. "Бористен", 2000, № 5
 24. Його ж. Гурток журналу "Основа" крізь призму соціальної психології і побутової поведінки. "Бористен", 2000, № 7
 25. Його ж. Часопис "Основа" і зміна стереотипів мислення про Україну на початку 1860-х рр. В кн.: Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: Образи науки. Дніпропетровськ, 2000
 26. Його ж. Журнал "Основа" та історико-антропологічно орієнтовані підходи в українознавстві другої половини XIX – початку ХХ століття. В кн.: Дніпропетровський історико-археографічний збірник, вип. 2. Дніпропетровськ, 2001
 27. Його ж. Немецкая философская и историческая мысль конца XVIII – первой половины XIX вв. и украиноведческие исследования журнала "Основа" (1861–1862): Аспект изучения национального характера. В кн.: Вопросы германской истории. Днепропетровск, 2001
 28. Його ж. Українська історіографія та журнал "Основа" в контексті культурно-національного відродження України: Дис. ... канд. істор. наук. Дніпропетровськ, 2001
 29. Дудко В. Оголошення про вихід у світ чисел журналу "Основа". В кн.: Відкритий архів, т. 1. К., 2004
 30. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель, т. 1–2. К., 2007.

Посилання:
 • АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БАРВІНОК ГАННА
 • БІЛОЗЕРСЬКА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
 • БІЛОЗЕРСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 • ЧУБИНСЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ
 • ЄФИМЕНКО ПЕТРО САВИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГАТЦУК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ГЛІБОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
 • ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КУХАРЕНКО ЯКІВ ГЕРАСИМОВИЧ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО, УКРАЇНО-СЛОВ'ЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО, КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МАРКО ВОВЧОК
 • МАРКОВИЧ ОПАНАС ВАСИЛЬОВИЧ
 • МОРДОВЕЦЬ ДАНИЛО ЛУКИЧ
 • НАРОДНІ ШКОЛИ
 • НОМИС
 • ПОМІЩИКИ
 • РУДАНСЬКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • РИЛЬСЬКИЙ ТАДЕЙ РОЗЕСЛАВОВИЧ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ЩЕПКІН МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ
 • СЕЛЯНСТВО
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СЄРАКОВСЬКИЙ ЗИГМУНТ
 • СВИДНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАТРИКІЙОВИЧ
 • ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО ГНАТОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АЛЕКСАНДРОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • БАРВІНОК ГАННА
 • БІЛОЗЕРСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 • ЧУБИНСЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ
 • ДІДИЦЬКИЙ БОГДАН (ФЕОДОСІЙ) АНДРІЙОВИЧ
 • ЄФИМЕНКО ПЕТРО САВИЧ
 • ГАЙДЕБУРОВ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ГАТЦУК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ГНИЛОСИРОВ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КАМЕНЕЦЬКИЙ ДАНИЛО СЕМЕНОВИЧ
 • ХЛОПОМАНСТВО, НАРОДНИЦЬКО-КУЛЬТ. ТЕЧІЯ
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • КОХОВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ПОРФИРОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КУХАРЕНКО ЯКІВ ГЕРАСИМОВИЧ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КУШЕЛЬОВ-БЕЗБОРОДЬКО ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАВРОВСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • МАРКОВИЧ ОПАНАС ВАСИЛЬОВИЧ
 • МОРДОВЕЦЬ ДАНИЛО ЛУКИЧ
 • МОВА-ЛИМАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
 • НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НІС СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ
 • НОМИС
 • ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПОЗНАНСЬКИЙ БОРИС СТАНІСЛАВОВИЧ
 • РУДАНСЬКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • РИЛЬСЬКИЙ ТАДЕЙ РОЗЕСЛАВОВИЧ
 • СОШЕНКО ІВАН МАКСИМОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКИ
 • СВИДНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАТРИКІЙОВИЧ
 • ТРУТОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • УСТИЯНОВИЧ КОРНИЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ВЕЧЕРНИЦІ
 • ВОВЧОК МАРКО
 • ЖЕМЧУЖНИКОВ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО ГНАТОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)