ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

  Бібліографічне посилання: Верба І.В. ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО Наталія Дмитрівна [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Polonska_V (останній перегляд: 22.01.2020)
ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО Наталія Дмитрівна (13.02(31.01). 1884 – 08.06.1973) – історик, археолог, архівіст. Д-р істор. н. (1940). Н. в м. Харків. Закінчила Києво-Фундуклеївську жін. г-зію (1900), київ. Вищі жін. курси (1911) і Київ. ун-т (1913). На Вищих жін. курсах працювала асистентом по кафедрі рос. історії та кафедрі методики 1912–15. У Київ. ун-ті 1913 вела семінарські заняття з історії Росії.

1915 здала магістерські іспити і наприкінці 1916 була удостоєна посади приват-доцента Київ. ун-ту. Брала участь у діяльності багатьох наук. т-в, насамперед історичних: Київського товариства охорони пам'ятників старовини та мистецтва (1911), київ. Історичного товариства Нестора-літописця (1912), Таврійської вченої архівної комісії (1916).

1917 П.-В. виступила одним з ініціаторів заснування Київ. археол. ін-ту. Вчений секретар цієї інституції (1918–24). У Київ. археол. ін-ті читала курс археології Росії та України, вела семінарські заняття. Завідувала музеєм старожитностей Київ. ун-ту (1918–20). Викладач і директор київ. трудової школи № 56 (1921–23).

Із 1924 – співробітник ВУАН, де працювала під кер-вом акад. Д.Багалія над дослідженням історії Пд. України та Запорожжя 18 ст., 1925–27 – архів. реєстратор і помічник ученого архівіста Центр. архіву давніх актів. У травні 1926 була учасницею 1-го Всеукр. з'їзду архівістів України.

Із 1929 – член Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України. Учений секретар Комісії для виучування соціально-екон. історії України 18–19 ст. (1929–34).

1930 була обрана членом Археогр. комісії ВУАН. У травні 1932 разом з архівістом М.Тищенком розробила план видання "Архіву Запорізької Січі" у 8-ми т.

Із жовтня 1934 – співробітник Рукописного відділу Всенар. б-ки України. Старший наук. співробітник сектору феодалізму Ін-ту історії України АН УРСР (1938–41). У жовтні 1940 в Москві захистила докторську дис. на тему: "Очерки по истории заселения южной Украины в середине ХVIII века (1734–1775)".

У листопаді 1940 відновила професорство в Київ. ун-ті.

На поч. 1941 очолила вели-кий колектив, що мав написати й видати 4-х томну "Історію м. Києва".

Із початком гітлерівської окупації Києва 20 жовтня 1941 очолила Археол. ін-т, а з грудня 1941 – і Київ. центральний архів давніх актів (із травня 1942 – на правах відділу Гол. істор. архіву).

1942 – співробітник Музею-архіву переходової доби історії м. Києва.

У вересні 1943 виїхала спочатку до Львова, а потім – на еміграцію. Професор Українського вільного університету в Празі (нині столиця Чехії; 1944–45) та в Мюнхені (Німеччина; 1945–73). Декан філософічного ф-ту УВУ (1945–72). Дійсний член Українського історичного товариства (1965–73), УВУ і Наукового товариства імені Шевченка, а з 1953 – і Міжнар. академії наук у Парижі (Франція).

П. в м. Дормштадт, похована в м. Новий Ульм (обидва міста в Німеччині).


Праці:
 1. Происхождение и состав Русской правды. В кн.: Русская история в очерках и статьях, т. 1. К., 1910
 2. Историко-культурный атлас по русской истории с объяснительным текстом, вып. 1–3. К., 1913–1914
 3. Перший Всеукраїнський з'їзд архівних робітників в Харкові. "Бібліографічні вісті" (К.), 1926, № 1
 4. Історики Запоріжжя. В кн.: Ювілейний збірник на пошану акад. Дмитра Івановича Багалія. К., 1927
 5. Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження Запоріжжя. В кн.: Нариси з соціяльно-економічної історії України: Праці комісії соціяльно-економічної історії України, т. 1. К., 1932
 6. До історіографії Запоріжжя ХVIII століття (Леклерк і Болтін). "Записки Історичного і Філологічного відділення Львівського державного університету" (Львів), 1940 т. 1
 7. Про-фесор д-р О.Оглоблин. "Вісник Ор-ганізації оборони чотирьох свобод України", 1955
 8. Українська академія наук, ч. 1–2. Мюнхен, 1955–58
 9. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків. "ЗНТШ" (Париж–Чикаго), 1962, т. 173
 10. Запоріжжя ХVIII століття та його спадщина, т. 1–2. Мюнхен, 1965–67
 11. Історія України, т. 1–2. Мюнхен, 1972–76.
Література:
 1. Винар Л. Професор Наталія Полонська-Василенко і Українське історичне товариство. "Український історик", 1969, № 1/3
 2. Омельченко В. Наталія Полонська-Василенко (з нагоди 85-ї річниці з дня народження і 60-ї річниці науково-академічної діяльності. Там само
 3. Винар Л. Матеріяли до біографії проф. Наталії Полонської-Василенко. "Український історик", 1983, № 2–4
 4. Моргун О. До життєпису Наталії Полонської-Василенко-Моргун. Там само
 5. Пазуняк Н. Постать великої ученої. "Свобода", 1983, 8–10 листопада
 6. Білокінь С. Н.Д. Полонська-Василенко – історик, філософ, біограф. "Книжник", 1991, № 4
 7. Верба І.В. "Запорізька матка": Н.Д. Полонська-Василенко: Короткий нарис життя та діяльності. "Старожитності", 1992, № 20
 8. Мазур І.Д., Водотика С.Г. Н.Д. Полонсь- ка-Василенко як історик Запоріжжя. В кн.: Шляхи розвитку слов'янських народів: Актуальні проблеми історії, вип. 2/3. К., 1992
 9. Верба І.В. Н.Д. Полонська-Василенко. "Київська старовина", 1993, № 5
 10. Його ж. Н.Д. Полонська-Василенко: Сторінки життєвого та творчого шляху. "УІЖ", 1993, № 7/8, Верба І.В., Водотика С.Г. Документи архівосховищ України про життєвий і творчий шлях Н.Д. Полонської-Василенко. "Архіви України", 1993, № 4/6
 11. Верба І.В. та ін. Н.Д. Полонська-Василенко: Історично-біографічний нарис життя та діяльності. В кн.: Полонська-Василенко Н.Д. Українська академія наук: Нарис історії. К., 1993
 12. Ульяновський В. Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко-Моргун: Сторінками життєпису. В кн.: Полонська-Василенко Н. Історія України, т. 1. К., 1995
 13. Верба І.В. Археографічна діяльність Н.Д. Полонської-Василенко. К., 1996
 14. Його ж. Життя і творчість Н.Д. Полонської-Василенко (1884–1973). К., 2000
 15. Швайба Н. Постать Петра Калнишевського в українській історіографії 1920 та 1930-х років. В кн.: Козацька спадщина, вип. 3. Нікополь, 2006
 16. Верба І.В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884–1973). Ніжин, 2008
 17. Н.Д. Полонська-Василенко: покажчик документальних матеріалів в архівах України. К.–Запоріжжя, 2008.

Посилання:
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • ХАРКІВ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • ЛЬВІВ
 • МОСКВА
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ТАВРІЙСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ (1887)
 • ТИЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО (ВИНАР)
 • УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРАЗІ (У МЮНХЕНІ)

 • Пов'язані терміни:
 • АНТОНОВИЧА ВОЛОДИМИРА КИЇВСЬКА ШКОЛА ІСТОРИКІВ
 • БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВА ОЛЬГА ДМИТРІВНА
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ З ВИВЧЕННЯ СРСР
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • ІСТОРИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНІКИ
 • ІВАНЦОВ ІВАН ОВСІЙОВИЧ
 • ІЗГОЇ
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА УКРАЇНИ, КОМІСІЯ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ НАРОДНОГО (ЗВИЧАЄВОГО) ПРАВА УКРАЇНИ (З 1921), КОМІСІЯ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО (НАРОДНОГО)ПРАВА УКРАЇНИ (З 1925), КОМІСІЯ ІСТОРІЇ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА (З 1931)
 • КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
 • КУБІЙОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛАЗАРЕВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРIВНА
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • МЕМУАРИСТИКА
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Д. БАГАЛІЯ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОГЛОБЛИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • ПІВДЕННА УКРАЇНА
 • РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
 • САМОСТІЙНА УКРАЇНА - ЧАСОПИС
 • САВИЧ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТ ІМЕНІ В. ЛИПИНСЬКОГО
 • СОЮЗ ГЕТЬМАНЦІВ-ДЕРЖАВНИКІВ (СГД)
 • ТАВРІЙСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ (1887)
 • ТИЩЕНКО ЮРІЙ ПИЛИПОВИЧ
 • УЛЬЯНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІРИНАРХОВИЧ
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК МИСТЕЦТВА І СТАРОВИНИ (ВУКОПМИС)
 • ЗАПИСКИ ЧИНА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО
 • ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО–ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН (ЗІФВ)
 • ЗАПИСКИ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)