ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПРАЗЬКА ВЕСНА 1968

  Бібліографічне посилання: Дмитрук В.І. ПРАЗЬКА ВЕСНА 1968 [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Prazka_vesna (останній перегляд: 16.07.2019)
ПРАЗЬКА ВЕСНА 1968

"ПРАЗЬКА ВЕСНА" 1968 – період політ. лібералізації та суспільно-політ. реформ у Чехословаччині із січня (пленум ЦК Комуніст. партії Чехословаччини (КПЧ), обрання О.Дубчека 1-м секретарем ЦК КПЧ) до серпня (вторгнення військ. підрозділів ЗС СРСР і країн Варшавського договору до Чехословац. Соціаліст. Республіки (ЧССР) 21 серпня 1968), спрямованих на побудову "соціалізму з людським обличчям". У своїй основі "П.в." була сусп. рухом широких мас за демократ. перетворення в країні, зініційованим реформаторською течією всередині КПЧ і представниками інтелігенції.

Рад. пропаганда називала події в Чехословаччині "загрозою для соціалістичної системи". Усвідомлюючи це, влада прагнула створити щільний заслін впливу демократ. процесів у ЧССР на рад. сусп-во. В СРСР і, зокрема, в Україні важливу роль у формуванні громад. думки відіграли закриті інформаційні листи ЦК КПРС, які протягом 1968 – 1-ї пол. 1969 надсилалися первинним парт. орг-ціям країни. Вони стали стрижнем ідеологічних заходів, розрахованих на членів КПРС, широкі кола населення. Однією з форм ідеологічної і психологічної обробки населення стало проведення засідань парт. активів, закритих і відкритих парт. зборів, масових мітингів у трудових колективах. Дієвий вплив на населення здійснювали засоби масової інформації, які поширювали матеріали в руслі рішень вищого партійно-держ. кер-ва СРСР.

Незважаючи на протидію владних структур, жорстку цензуру, об'єктивна інформація про події 1968 в Чехословаччині різноманітними каналами доходила в Україну і поширювалася серед широких кіл населення. Важливим каналом розповсюдження зазначеної інформації залишалися ЗМІ ЧССР, які здійснювали свій вплив не лише на західні, а й на ін. регіони України. Принципово нове уявлення про те, що відбувалося в Чехословаччині, громадяни України отримували в процесі обміну офіц. делегаціями по лінії парт., рад., комсомольських, профспілкових органів, громад. орг-цій, туристських програм.

"П.в." активізувала суспільно-політ. процеси в Україні. Її ідеї певним чином політизували сусп-во, стимулювали розвиток укр. нац. правозахисного руху, в якому через "П.в." визрівала ідея можливості реальних змін у тоталітарній системі, що знайшло свій вияв у різноманітних формах невдоволень – від відкритого засудження окупації ЧССР до поширення листівок, прокламацій, написання анонімних листів, надписів, здійснення ін. протестних акцій, а також на побутовому рівні в усіх регіонах України, особливо після 21 серпня 1968.

Аби виправдати дії і втручання у внутр. справи ін. країни, кер-во СРСР намагалося дискредитувати демократ. процеси в Чехословаччині. Ці процеси називалися "контрреволюцією", тлумачилися як "намагання відновити буржуазний лад".

Офіц. обґрунтування введення військ до ЧССР викликало сумнів у колах укр. наукової, творчої інтелігенції, серед студентської молоді, робітників, селянства, духовенства, які вбачали в тискові на Чехословаччину відхід від принципів демократії, забезпечення прав і свобод людини.

Під впливом чехословац. подій 1968 на якісно новий рівень піднявся громад. рух за легалізацію Української греко-католицької церкви. Принципово нові підходи чехословац. кер-ва до свободи віросповідань, відновлення греко-катол. церкви в ЧССР 1968, повернення храмів і культового майна стали своєрідним сигналом для католиків сх. обряду України.

Утихомирення неприйнятної для партійно-держ. кер-ва СРСР громад. думки відносно подій у Чехословаччині здійснювалося різними методами – від профілактичних бесід в управліннях КДБ, перевірок на професійній основі до порушення кримінальних справ, які тягнули за собою тривалий термін ув'язнення.

Одним із засобів боротьби з інакодумством стало порушення кримінальних справ за 62-ю і 197-ю статтями Кримінального кодексу УРСР. Крім того, у звинувачувальних висновках чільне місце займало, серед іншого, "антирадянське трактування чехословацьких подій". Як приклад, можна навести кримінальні справи викладача вищого військ. навч. закладу Г.Алтуняна, правозахисника, генерала П.Григоренка, доцента Кіровогр. пед. ін-ту Г.Дубовова, літ. працівника редакції газ. "Черкаська правда" В.Захарченка, заступника завідувача відділу пропаганди і агітації Черкас. обкому КПУ (звільненого з посади незадовго до порушення кримінальної справи) М.Ліхцова, вчителя із Житомир. обл. Д.Мазура та ін.

Загалом події "П.в." стали важливим явищем суспільно-політ. життя Європи 2-ї пол. 20 ст., однією з найсерйозніших політ. криз у соціаліст. таборі.

Ідеї "П.в." неабияким чином вплинули на зародження, вже на новому витку історії, антиавторитарних ідей, що втілилися на практиці в 1980-х рр., призвели, зрештою, до зміни сусп. ладу в СРСР і країнах Сх. Європи.


Література:
 1. Латыш М.В. "Пражская весна"1968 г. и реакция Кремля. М., 1998
 2. Дмитрук В.І. Україна не мовчала: Реакція українського суспільства на події 1968 року в Чехословаччині. К., 2004
 3. Мусатов В.Л. Советский Союз и Пражская весна1968 г. В кн.: Чехия и Словакия в ХХ веке: Очерки истории, кн.2. М., 2005
 4. Бажан О.Г. Суспільні настрої в Україні у ході чехословацької кризи 1968 року за донесеннями радянських спецслужб. "З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ", 2008, № 1/2
 5. Дмитрук В.І. "Празька весна" і Україна. Там само
 6. Prager Frühling: Das internationale Krisenjahr 1968. Beiträge. Böhlau–Verlag–Köln–Weimar–Wien, 2008
 7. "Пражская весна" 1968 года и советские республики: Реакция власти и общества: Сборник научных статей. М.–Грац–Вена–Ставрополь–Ростов-на-Дону, 2009.

Посилання:
 • ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕХІЯ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ЕМІГРАЦІЯ
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ
 • КАРЛОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ПРАЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КОПЕЛЄВ ЛЕВ ЗІНОВІЙОВИЧ
 • КУРОНЬ ЯЦЕК
 • МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНІСТІВ ТА МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ УКРАЇНІСТІВ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • РАДЯНСЬКА АРМІЯ
 • РОСІЯ
 • ШЕЛЕСТ ПЕТРО ЮХИМОВИЧ
 • ЗІЛИНСЬКИЙ ОРЕСТ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)