ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РЕЄНТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Лисенко О.Є. РЕЄНТ Олександр Петрович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Reient_O (останній перегляд: 16.09.2019)
РЕЄНТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

РЕЄНТ Олександр Петрович (н. 10.05.1949) – історик, краєзнавець, педагог. Д-р істор. н. (1994), професор (1998). Чл.-кор. НАН України (2000). Відмінник нар. освіти України (1996), засл. діяч н. і т. України (1997). Н. в с. Дяківці Літинського р-ну Він. обл. Закінчив історико-пед. ф-т Київ. пед. ін-ту ім. О.М. Горького (1975). До 1977 – на комсомольській і викладацькій роботі в цьому навч. закладі. Аспірант Ін-ту історії АН УРСР (1977–80), молодший наук. співробітник, старший наук. співробітник відділу історії Великої Жовтневої соціаліст. революції і громадян. війни. 1981 захистив канд. дис. на тему: "Робітничий клас радянської України на завершальному етапі громадянської війни (1920 р.)". Із 1994 – заст. директора з наук. роботи. 1994 захистив докторську дис. на тему: "Робітники України в 1917–1920 рр. (соціально-політичні та економічні зміни)". Із 1999 – зав. відділу історії України 19 – поч. 20 ст. Спеціалізується на проблемах теорії та методології істор. науки, історіографії, націогенезу і державотворення, соціально-екон. та політ. життя, національно-визвол. і суспільно-політ. рухів у 19–20 ст., історії Церкви та ін.

Автор понад 600 наук. публікацій, у т. ч. бл. 40 індивідуальних і колективних монографій, енциклопедично-довідкових видань, 10 підручників та посібників. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Інституту історії України НАН України та Донец. нац. ун-ту. Голова Експертної ради ВАК України з істор. наук (1997–2001), член Держ. атестаційної колегії Мін-ва освіти і науки України з історії (2004–09), член президії ВАК України (з 2009), член атестаційної колегії Мін-ва освіти і науки, молоді та спорту України (з 2011). Член редакційних рад і редколегій провідних наук. періодичних видань і збірників істор. профілю ("Український історичний журнал", "Проблеми історії України ХIХ – початку ХХ ст.", "Історичний журнал", "Ucrainica Polonica", "Історія України: Маловідомі імена, події, факти", "Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики", "Український історичний збірник", кількох міждисциплінарних журналів).

Брав участь у підготовці колективних видань: "Історія Української РСР" (т. 5, 1977), "Реабілітовані історією" (з 1992), "Малий словник історії України" (1997), "Україна крізь віки" (1999), "Безсмертя: Книга Пам'яті України: 1941–1945" (2000), "Військове будівництво в Україні у ХХ столітті" (2001), "Нариси з історії дипломатії України" (2001), "Україна: Утвердження незалежної держави (1991–2001)" (2001), "Уряди України у ХХ ст." (2001), "Нариси історії професійних спілок України" (2002), "Політичний терор і тероризм в Україні" (2002), "Енциклопедія історії України" (із 2003), "Історія українського селянства" (2006), "История Украины: научно-популярные очерки" (2008), "Економічна історія України" (2011) та ін.

Член Нац. спілки журналістів України (2005), Голова Нац. спілки краєзнавців України (2012). Веде активну викладацьку та методичну роботу. Голова комісії з історії краєзнавства Малої академії наук України (2001–09), Голова Комісії з історії Всеукр. конкурсу навчальних програм та підручників для 5–12-го класів загальноосвітніх навч. закладів (2002 –08).

Зав. кафедри заг. історії, методології і методики навчання Держ. вищого навч. закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (із 2005), почесний доктор цього ун-ту, почесний професор Ізмаїльського держ. пед. ун-ту (з 1999), почесний професор Кам'янець-Подільського нац. ун-ту (див. Камянець-Подільський державний університет). Систематично читає спецкурси в ін. вузах країни. Підготував понад 30 кандидатів та д-рів наук.

Лауреат премії НАН України ім. М.Костомарова (1997), Держ. премії України в галузі н. і т. (2001, за монографію "Українські визвольні змагання 1917–1921 рр." циклу "Україна крізь віки"), премії ім. Д.Яворницького (2009).

Нагороджений орденом "За заслуги" 3-го ст. (2007), Почесною Грамотою КМ України (1999), Грамотою ВР України "За заслуги перед Українським народом" (2006), Почесною Грамотою ВР України "За особливі заслуги перед Українським народом" (2008), Подякою Голови КМ України (2009), відзнаками НАН України "За підготовку наукової зміни" (2009), "За наукові досягнення" (2011), а також орденами та грамотами різних реліг. конфесій, багатьма відомчими й університетськими відзнаками.


Праці:
 1. Рабочий класс Советской Украины на завершающем этапе гражданской войны (1920 г.). К., 1984
 2. Більшовизм і українська революція (спроба визначення характеру і динаміки соціальних процесів). К., 1994
 3. Україна: Проблеми самоорганізації (начерки новітньої доби). К., 1996 (у співавт.)
 4. Українська революція і робітництво: Соціально-політичні та економічні зміни 1917–1920 рр. К., 1996
 5. Українська національна ідея і християнство. К., 1997 (у співавт.)
 6. У робітнях історичної науки. К., 1999
 7. Історія України: Навчальний посібник для 9-го класу. К., 2000, 2005, 2009 (у співавт.)
 8. Нариси з історії Української революції. К., 2000
 9. Павло Скоропадський. К., 2003
 10. Україна в імперську добу (ХIХ – початок ХХ ст.). К., 2003
 11. Перша світова війна і Україна. К., 2004 (у співавт.)
 12. Україна між світовими війнами (1914–1939): Події. Люди. Документи: Нариси історії: Навчальний посібник. К., 2004
 13. Україна Соборна: Наукові розвідки і рецензії. К., 2006
 14. Промислове виробництво в містах і селах Подільської губернії кінця ХVIII – початку ХХ ст. К., 2008 (у співавт.)
 15. Історія України: Підручник для 9-го класу. К., 2009 (у співавт.)
 16. Україна ХIХ–ХХ століть: Роздуми та студії історика. К., 2009
 17. Історія України: Підручник для 10-го класу. К., 2010 (у співавт.)
 18. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.). К., 2011 (у співавт.).
Література:
 1. Брега Г. Реєнт Олександр Петрович. В кн.: Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник: Серія "Українські історики", вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2003
 2. Лисенко О. Життєвий і творчий шлях Олександра Петровича Реєнта. "Історія України", 2006, № 17 (465)
 3. Лисенко О.Є., Степаненко Г.В. Олександр Петрович Реєнт. В кн.: Інститут історії України НАН України: 1936–2006. К., 2006
 4. Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт: Біобібліографічний покажчик: 2005 рік. К., 2006
 5. Романцов В. Ювілей визначного вченого: До шістдесятиріччя від дня народження Реєнта Олександра Петровича. "Схід: Аналітично-інформаційний журнал: Економіка. Історія. Філософія", 2009, № 2 (93)
 6. Лисенко О.Є. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Реєнта. "УІЖ", 2009, № 3.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 • УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)