ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБИЛИОТЕКА

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБИЛИОТЕКА [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Russkaia_ystorycheskaia (останній перегляд: 23.07.2019)
РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБИЛИОТЕКА

"РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" — серійне багатотомне видання літописних, юрид., літ., стат. пам’яток та документальних матеріалів з історії Церкви, освіти та к-ри, соціально-політ., екон. та міжнар. відносин 14—17 ст., яке видавалося Археогр. комісією в Санкт-Петербурзі (Петрограді, Ленінграді), Юр’єві (нині м. Тарту, Естонія; окремі томи) протягом 1872—1927. Видано 39 томів. Деякі томи перевидані. "Р.и.б." складається з кількох осн. джерельних комплексів — своєрідних міні-серій, об’єднаних за тематично-видовими ознаками:

1) "Памятники полемической литературы в Западной Руси", які опубліковані в 3-х томах "Р.и.б." за редакцією П.Гільде-брандта (СПб., 1878, 1882, 1903. Т. 4, 7, 19). До них увійшли полемічні твори Захарії Копистенського "Палінодія, або книга оборони…" (див. "Палінодія"; т. 4), Христофора Філалета "Апокрисис" (т. 4), Мелетія Смотрицького "Анти графе" (т. 19) та ін. авторів, а також праці римо-католиків, зокрема ректора віленської єзуїтської академії Петра Скарги "Про єдність Церкви Божої під одним пастором..." (т. 7) та "Берестейський собор та його оборона 1596 р." (т. 7, 19), віленського архімандрита Лева Кревзи "Оборона унії" (т. 4), богослова єзуїтської колегії в Ярославі (нині місто в Польщі) Бенедикта Гербеста "Висновки віри Римської церкви" (т. 7), володимирського та берестейського єпископа Іпатія Потія "Антирисис, або апологія супроти Христофора Філалета" (т. 19) та ін., "Ектезис" — хроніка Берестейського собору (т. 19);

2) частина "Литовской метрики", видана в 4-х томах "Р.и.б." (СПб., 1903, 1910. Т. 20, 27; Юрьев, 1914. Т. 30; Пг., 1915. Т. 33). "Литовская метрика" була видана за редакцією П.Гільдебрандта та участю С.Бершадського (т. 20), за редакцією І.Лаппо (т. 27, 30) та С.-Л.Пташицького (т. 33). Книги судних справ до Бєльського привілею та 2-го Литов. статуту (1566) вміщені в 20-му т., а книги записів — у 27-му т. До 30-го т. увійшли книги публічних справ за 1538—69, а до 33-го т. — "Ухвала на великому сеймі Віленському року 1528" з двома додатками: "Реєстр попису війська Великого князівства Литовського року 1565" та "Попис війська Великого князівства Литовського літа 1567". За видовими ознаками та формою записів "Литовская метрика" включає документи із соціально-екон. та політ. історії Литви, України та Білорусі 15—16 ст., ухвали великого князя Литви та сеймів Великого князівства Литовського, реєстри, пописи (переписи) війська, привілеї землевласникам, містам, митникам, інвентарі окремих міст, суд. рішення, пере-лік повинностей тощо. На відміну від попередніх видань Литовської метрики переважна більшість заголовків документів, уміщених у томах "Р.и.б.", відповідала оригіналам, а не складалася редактором;

3) "Донские дела" видрукувані в 5-ти томах "Р.и.б." за редакцією В.Дружиніна (СПб., 1898, 1906, 1909, 1913. Т. 18 (1594—1640), т. 24 (1640—46), т. 26 (1646—48), т. 29 (1648—54); Пг., 1917. Т. 34; із 1655). Вони містять чимало інформації, яка висвітлює зв’язки донського козацтва із запорожцями. В "Донских делах" опубліковані царські грамоти, донесення воєвод, "расспросные речи", діловодство, пов’язане з поїздками козаків до Москви тощо.

Окрім того, в "Р.и.б." вміщені: 4) документи і матеріали із зовн. та внутр. політики Росії, у т. ч. "Записные книги Московского стола" (т. 9, 10, 11); 5) "Дела Тайного приказа" (т. 21, 22, 23, 38) та "Приходно-расходные книги Московских приказов" (т. 28); 6) документи із церк. та монастирських архівів (т. 5, 12, 14, 25, 37); 7) писцеві книги, уривки з літописів, оповіді та сказання про смутний період російської історії, твори Авакума, кн. А.Курбського (т. 13, 31, 39); 8) документи із закордонних архівів, зокрема з Копенгагенського держ. архіву (т. 16). Підготовку "Р.и.б." здійснили відомі історики та археографи: О.Барсуков, С.Белокуров, С.Бершадський, П.Бичков, С.Веселовський, П.Гільдебрандт, Б.Греков, В.Дружинін, М.Костомаров, М.Коялович, І.Лаппо, О.Лаппо-Данилевський, Л.Майков, О.Павлов, С.Платонов, С.Пташицький, Ф.Успенський, Ю.Щербачов та ряд ін. Значна частина документів і матеріалів, опублікованих у "Р.и.б.", вперше введена до наук. обігу. Документи надруковані мовою оригіналів зі збереженням мовних особливостей та правопису. Більшість томів "Р.и.б." мають впорядкований наук. апарат (вступні розвідки, покажчики, коментарі), який постійно вдосконалювався у процесі видання. Частину документів подано зі скороченням.

Бібліогр.: Каталог изданий Археографической комиссии, вышедших в свет с 1836 по 1895 год. СПб., 1893; Библиографический указатель изданий Археографической комиссии: 1836—1936 (к 150-летию Археографической комиссии). Л.,1985.


Література:
 1. Летопись занятий Археографической комиссии, вып. 5—7, 9, 11—12, 19—21. СПб., 1871—1909
 2. Гильдебрандт П.А. Гедеон Балабан и его три книги. СПб., 1900
 3. Софинов Л.Г. Из истории русской дореволюционной археографии: Краткий очерк. М., 1957
 4. Корнева И.И. и др. История археографии в дореволюционной России. М., 1969
 5. Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. М., 1973
 6. Ковальский Н.П. Источниковедение и археография истории Украины XVI — первой половины XVII вв., ч. 2: Анализ дореволюционных отечественных публикаций источников. Днепропетровск, 1978
 7. Исследования по истории Литовской метрики: Сборник научных трудов, вып. 1—2. М., 1989

Посилання:
 • АПОКРИСИС XVI СТ.
 • ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ІНВЕНТАРІ
 • КОПИСТЕНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ЗАХАРІЯ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОЯЛОВИЧ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ
 • КУРБСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛАППО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЛАППО-ДАНИЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • МОСКВА
 • ПАЛІНОДІЯ
 • ПЛАТОНОВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • ПОТІЙ ІПАТІЙ
 • ПТАШИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ-ЛЮДВІК
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СКАРГА ПЕТРО
 • СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ ГЕРАСИМОВИЧ
 • УСПЕНСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
 • ВЕСЕЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ФЕОФАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЛЕТОПИСЬ ЗАНЯТИЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)