ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

САРБЕЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Реєнт О.П. САРБЕЙ Віталій Григорович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Sarbej_V (останній перегляд: 18.02.2020)
САРБЕЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

САРБЕЙ Віталій Григорович (30.01.1928—22.04.1999) — історик. Д-р істор. н. (1976). Професор (1981). Засл. діяч н. і т. України (1996). Почесний відмінник Харків. ун-ту (1950), почесний член Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (1987). Н. в с. Янчекрак (нині с. Кам’янське Василівського р-ну Запоріз. обл.). Походив із родини інтелігентів. 1946—51 навч. спершу на істор. ф-ті Середньоазіат. ун-ту в Ташкенті (нині столиця Узбекистану), згодом — Харків. ун-ту, котрий закінчив із відзнакою. Працював учителем у сільс. середніх школах Підбузького р-ну Дрогобицької області (1951— 52). Навч. в аспірантурі Ін-ту історії АН УРСР (1953—56). 1958 захистив канд. дис. на тему: "Історичні погляди О.М. Лазаревського" під кер-вом М.Рубача, а 1972 — докторську дис. на тему: "Основоположники марксизму-ленінізму і дожовтнева історіографія України". 22 жовтня 1976 присуджено наук. ступінь д-ра істор. н. Зав. відділу історії капіталізму, пізніше — історії України 19 — поч. 20 ст. Ін-ту історії АН УРСР (1979—99; із 1991 — Ін-т історії України АН України, із 1994 — Інститут історії України НАН України).

Автор бл. 1200 праць з укр. історії, історіографії та джерелознавства 19—20 ст., зокрема розвідок про М.Аркаса, Д.Бантиша-Каменського, М.Берлинського, Є.Болховітінова, М.Драгоманова, М.Зібера, І.Каманіна, В.Ключевського, М.Костомарова, А.Кримського, О.Лазаревського, О.Левицького, М.Максимовича та ін., а також студій, присвячених теор. та методологічним проблемам істор. науки, концептуальним питанням укр. історії 19 — поч. 20 ст. Брав участь у низці колективних багатотомних видань з укр. історії, у т. ч. "Історії міст і сіл Української РСР", "Історії Української РСР", "Україна крізь віки" та ін. За редакцією С. видано понад 60 наук. та науково-популярних видань. Підготував 40 канд. та бл. 10 д-рів істор. н.

Істор. погляди С. первісно формувалися в руслі жорстко детермінованої рад. версії марксизму, яка поступово доповнювалася й корелювалася за рахунок включення до концептуальних схем культ. і духовних чинників на ниві укр. історії. Відтак наприкінці 1980-х — на поч. 1990-х рр. С. виступав зі спробами культурницької та соціологічної реінтерпретації марксизму щодо концепції укр. історії. Приміром, С. висунув синтетичну конструкцію укр. нац. відродження 19 ст., в якій прагнув узгодити марксистські, народницькі та діаспорні підходи. У 1990-х рр. пропонував переглянути роль традиційних рушіїв істор. процесу — народу та окремих соціальних спільнот — на основі сполучення соціологічного та культурологічного трактування. Крім того, С. тримався думки про потребу полівимірної концептуалізації укр. минувшини, зокрема з перспективи розмаїтої просторово-регіональної конфігурації історії України. В історії укр. істор. науки С. приділяв особливу увагу інституціонально-орг. чинникам, зокрема регіональним осередкам — губернським ученим архівним комісіям, стат. к-там та ін. Обстоював думку про існування в укр. історіографії 19 — поч. 20 ст. лівобереж. школи істориків, яку пов’язував з О.Лазаревським.

Лауреат диплома ім. Є.Болховітінова (Воронеж, 1995), Республіканської премії ім. Д.Яворницького (1998).

Нагороджений Почесною Грамотою ВР УРСР, медаллю А.Макаренка Мін-ва освіти України.

П. у м. Київ.

Бібліогр.: Сарбей Віталій Григорович (1928—1999): Бібліографічний покажчик. К., 1999.


Праці:
 1. Історичні погляди О.М. Лазаревського. К., 1961
 2. Знайомство В.І. Леніна з творами М.І. Костомарова. «УІЖ», 1967, № 5
 3. Над сторінками історії. «Вітчизна», 1967, № 7
 4. Н.И. Костомаров в историографическом наследии Карла Маркса. «Вопросы истории», 1967, № 8 (у співавт.)
 5. В.І. Ленін і дожовтнева спадщина історіографії України. К., 1972
 6. Очерки по методологии и историографии истории Украины (период капитализма). К., 1989
 7. До вироблення концепції багатотомної «Історії українського народу»: Роздуми і пропозиції. К., 1994
 8. Тарас Шевченко. В кн.: Історія України в особах: ХIХ—ХХ ст. К., 1995.
Література:
 1. Волощенко А.К. 50-річчя В.Г. Сарбея. «УІЖ», 1978, № 6
 2. Овсієнко О.Ф. Вшанування доктора історичних наук В.Г. Сарбея у зв’язку з його 60-річчям. Там само, 1988, № 5
 3. Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1998
 4. Посохов С.І. Віталій Григорович Сарбей. В кн.: Харківський історіографічний збірник, вип. 4. Х., 2000
 5. Колесник І.І. В.Г. Сарбей: Портрет історика в інтер’єрі ХIХ ст. В кн.: Сарбеївські читання: Тези виступів всеукраїнського «круглого столу». К., 2003
 6. Удод О.А. Професор В.Г. Сарбей (1928—1999): Українська історична наука 1990-х рр. на шляхах методологічної перебудови. Там само
 7. Король А.І. В.Г. Сарбей — дослідник історії України: Автореф. дис. ... канд. істор. н. Донецьк, 2008
 8. Гуржій О.І. В.Г. Сарбей та І.О. Гуржій: Маловідомі факти взаємин. В кн.: Проблеми історії України ХIХ — початку ХХ століття, вип. 15. К., 2008
 9. Реєнт О.П. Актуальні дослідницькі проблеми в історіографічній спадщині Віталія Григоровича Сарбея. Там само
 10. Скляренко Є.М. Ним по праву може пишатися історична наука України. Там само

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРКАС МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • БАНТИШ-КАМЕНСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • БЕРЛИНСЬКИЙ МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ
 • БОЛХОВІТІНОВ ЄВГЕН
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ДРОГОБИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 • ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • КЛЮЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • РУБАЧ МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ (1966)
 • ЗІБЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІЯ КИЄВА
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
 • МАРГОЛІС ЮРІЙ ДАВИДОВИЧ
 • МАРКС КАРЛ ТА УКРАЇНА
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)