ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Нестуля О.О., Пантелеймоненко А.О. СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Spozhyvcha_kooperatsiia (останній перегляд: 22.07.2019)
СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ — сукупність споживчих т-в (кооперативів) та їх об’єднань (спілок), більшість з яких діють у системі Центр. спілки споживчих т-в України (Укоопспілка). Метою С.к.У. є поліпшення екон. та соціального стану членів-пайовиків шляхом задоволення їхніх потреб в якісних товарах і послугах за прийнятними цінами. Вона здійснює торг., заготівельну, виробничу та ін. види діяльності, сприяє соціальному і культ. розвиткові села, нар. промислів і ремесел, бере активну участь у міжнар. кооп. русі. Кооп. орг-ції, орієнтовані на потреби споживачів, почали засновуватися в Зх. Європі в останній чверті 18 ст., у період формування індустріального суспільства. Цінність їхньої діяльності полягала в реалізації базової ідеї споживчої кооперації — об’єднання групи осіб із метою економії коштів при гуртовій закупівлі необхідних товарів. Цю ідею вперше успішно було втілено "Товариством чесних піонерів" (1844; м. Рочдейл, Велика Британія). Його досвід отримав значне поширення в країнах Європи 2-ї пол. 19 ст.

В Україні перше споживче т-во заснували вчені Харків. ун-ту і місц. громад. діячі М.Балін і В.Козлов 6 жовтня 1866. У 1860-х рр. рух споживчих кооперативів набув масового характеру. Протягом 1867—69 споживчі т-ва почали діяти в Одесі, Миколаєві, Катеринославі (нині м. Дніпропетровськ), Полтаві, Херсоні, Києві, Севастополі, Сімферополі, Чернігові, ін. містах. Їхніми членами були представники інтелігенції, чиновники, робітники, службовці.

У 1870—80-ті рр., у зв’язку з реакційною політикою уряду Рос. імперії, темпи розвитку кооп. руху значно знизилися. Якщо за 1866—70 в укр. губерніях було засновано 17 споживчих т-в, то за наступні 20 років (1871—90) — тільки 16. Проте, поряд із міськими, споживчі т-ва почали виникати й розвивати свою діяльність у селах.

Подальшому розвиткові споживчої кооперації сприяло ухвалення 1897 МВС Рос. імперії "нормального" (взірцевого) статуту споживчого т-ва, що надавав кооперованим споживачам широкі можливості, у т. ч. право засновувати власні заклади для виготовлення, зберігання і продажу предметів споживання або брати такі заклади в оренду.

На поч. 20 ст. для території України був характерним інтенсивний розвиток кооп. руху. За даними К.Пажитнова, на поч. 1914 кількість споживчих т-в досягла 3280, а в 1917 — 4873. Споживча кооперація Наддніпрянської України об’єднувала бл. 1,4 млн членів.

Після 1905 з’явилися перші укр. об’єднання споживчих т-в (спілки). 1908 виникла Київ. спілка споживчих т-в, що об’єднала 180 т-в Київської губернії та окремі споживчі кооперативи Подільської губернії, Волинської губернії, Полтавської губернії та Чернігівської губернії. 1912 виникла Харків. спілка споживчих т-в ("Товарищество потребительских обществ Юга России"). 1915 на базі Полтав. т-ва гуртових закупівель заснована Полтав. спілка споживчих т-в. На 1 січня 1917 в Україні вже було 26 спілок споживчих т-в.

Після Лютневої революції 1917, попри тяжкі умови громадянської війни в Україні 1917—1921, спостерігався подальший інтенсивний розвиток кооперації в Україні. 20 березня 1917 Тимчасовий уряд ухвалив Закон "Про кооперативні товариства та їх спілки", що скасував адм. обмеження для заснування й діяльності кооп. т-в та їх спілок.

За період із травня 1917 по травень 1918 відбулося 3 Всеукр. кооп. з’їзди (див. Кооперативні з’їзди 1917—1918). Результатом стало створення Українського центрального кооперативного комітету — центр. орг-ції для укр. кооперативів.

Стрімко зростала кількість споживчих кооперативів та їх об’єднань. 1920 кількість споживчих спілок досягла 134. Із них: крайових — 5, районних — 124 і міських — 5. Найбільшою серед них був Дніпровський союз споживчих товариств ("Дніпросоюз") у Києві, що виник у травні 1917. "Дніпросоюз" здійснював торг. операції, розвивав власне вир-во товарів (ф-ки: взуттєву, трикотажну, із вир-ва мила), виконував інструкторсько-ревізійні та культурно-освітні функції. Споживча кооперація об’єднувала понад 4 млн пайовиків, а разом з їхніми родинами — 15 млн, або понад 50 % усього населення.

У Західній Україні кооп. рух зародився в 2-й пол. 19 ст. Велику роль у створенні перших кооп. крамниць відіграло т-во "Просвіта". Перший західноукр. споживчий кооператив "Народна торгівля" почав діяти у Львові з 1883. Він здійснював роздрібну торгівлю та виконував функції центр. складу споживчої кооперації. "Народна торгівля" мала мережу складів у Львові, Станіславі (нині м. Івано-Франківськ), Перемишлі, Тернополі. 1907 "Народна торгівля" перетворилася на "Крайовий торговельний союз". Перед Першою світовою війною "Народна торгівля" об’єднувала 1244 члени і мала 19 власних великих крамниць. У роки війни більшість споживчих т-в у західноукр. землях було зліквідовано. Кер-во відновленням кооперації взяла на себе Рада Крайового ревізійного союзу (діяв із 1904; 1929 перейменований на Ревізійний союз укр. кооперативів).

Відродженню кооп. руху сприяв Кооп. Закон, прийнятий польс. сеймом 29 жовтня 1920. Він гарантував спрощену процедуру реєстрації кооперативів. Протягом 1920—30 заг. кількість кооп. орг-цій збільшилася з 579 до 3146. Наприкінці 1938 "Народна торгівля" мала свої крамниці в усіх найбільших містах Галичини та Волині. Укр. кооперація в Галичині видавала 5 періодичних видань: "Господарсько-кооперативний часопис", "Кооперативна родина", "Кооперативна республіка", "Кооперативне молочарство", "Кредитова кооперація".

У Закарпатській Україні 1925 відновлені після I світ. війни кооперативи об’єдналися в Крайовий дружественний союз в Ужгороді, який до 1938 був верховним органом, ревізійно-орг. і кредитним центром для всіх видів кооперації. Наприкінці 1937 до складу союзу входили 93 споживчі т-ва.

Зі встановленням 1919 в Наддніпрянській Україні рад. влади споживчу кооперацію було примусово реорганізовано. Згідно з декретом РНК РСФРР "Про робітничо-селянські споживчі товариства" від 20 березня 1919 для отримання найнеобхідніших товарів громадяни зобов’язувалися мати членство у споживчих т-вах. У кожній місцевості могло дія- ти тільки одне — "єдине споживче товариство". "Єдині споживчі товариства" та їх спілки підпорядковувалися Центроспілці РСФРР. До мережі "єдиних споживчих товариств" входило 4869 т-в та 11 373 розподільчі пункти.

7 червня 1920 на об’єднаному засіданні представників правлінь Уцеробсекції (об’єднання укр. робітн. кооперації), Центроспілки РСФРР, "Дніпросоюзу" та "Товарищества потребительских обществ Юга России" було ухвалено рішення про утворення Вукопспілки — єдиного орг. і госп. центру споживчої кооперації УСРР. 18 червня 1920 було утворено Тимчасове правління спілки. Першим головою правління Вукопспілки був І.Саммер. 1920—21 Вукопспілка, крім споживчої, об’єднувала ін. види кооперації: с.-г., кредитну, пром., універсальну.

Із переходом до нової економічної політики, із березня 1921, кооперація почала повертатися до традиційних функцій. На 1 жовтня 1925 в Україні було 6678 споживчих т-в, із них 6382 сільські (1043 тис. членів) і 296 міських (617 тис. членів). У середньому на сільс. споживче т-во припадало 1—2 крамниці, на міське — по 7—8. У 1931 частка роздрібного товарообороту кооп. орг-цій складала 74 % від загальнореспубліканського.

Проте уже в цей період споживча кооперація втрачала свої класичні ознаки, у зв’язку з реалізацією рад. владою послідовної політики її одержавлення. 29 вересня 1935 було прийнято постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про роботу споживчої кооперації на селі". Відтак споживча кооперація, керуючись директивами парт. і держ. органів влади, мала обслуговувати тільки жителів сіл. Міські кооп. заклади роздрібної торгівлі й громад. харчування були передані місц. відділам системи наркомату внутр. торгівлі СРСР.

Значних змін зазнав кооп. сектор економіки в роки Другої світової війни. Із вересня 1939 на території Зх. України розпочалася перебудова місц. кооперації на рад. лад. Уже в грудні 1939 було ліквідовано Ревізійний союз укр. кооперативів. Припинилася діяльність кредитних і міських споживчих кооперативів, а їхнє майно перейшло у власність д-ви. У сільс. споживчої кооперації було вилучено склади та запаси збіжжя й передано держ. орг-ції "Заготзерно". По селах поширювалися сільс. споживчі т-ва рад. типу. Замість повітових спілок засновувалися районні спілки споживчих т-в, що входили до складу заново створених обласних споживчих спілок: Львівської, Дрогобицької, Станіславської, Тернопільської.

Із початком Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941—1945 та встановленням нацистського окупаційного режиму 1941 укр. кооперація зазнала нових реформ, репресій і грабунків. На початку липня 1942 споживча кооперація системи відновленої Вукопспілки об’єднувала 8,1 млн пайовиків-членів 7782 споживчих т-в, які входили до 522 райспоживспілок. У системі споживчої кооперації нараховувалося 13,3 тис. крамниць, 3,1 тис. пром. підпр-в, понад 3 тис. заготівельних пунктів, 967 складів тощо. Однак в умовах окупаційної влади споживча кооперація не була орієнтована на потреби населення. В обмін на товари першої необхідності кооперація повинна була організовувати заготівлі с.-г. продукції і пром. сировини для потреб окупаційної влади. За роки війни кооп. орг-ції зазнали великих збитків.

У міру звільнення території України від гітлерівських окупантів кооп. орг-ції почали відновлювати свою діяльність, але тепер уже під впливом рад. командно-адм. системи. Незважаючи на зростання обсягів діяльності підпр-в і орг-цій споживчої кооперації в 1950—80-ті рр. та формальне кількісне зростання членства (із 8,9 млн членів на 1 січня 1951 до 14,3 млн на кінець 1980), система Укоопспілки практично втратила демократичність управління.

Після проголошення 1991 незалежності України споживча кооперація об’єднувала 12,3 млн пайовиків і обслуговувала 22 млн осіб, або 42,7 % населення країни. 2111 сільс., міських і районних споживчих т-в входили до складу 375 районних і 25 обласних спілок споживчої кооперації, які, у свою чергу, були об’єднані в Центр. спілку споживчих т-в України — Укоопспілку. Вартість осн. фондів споживчої кооперації України тоді загалом складала 5,1 млрд карбованців, сума власних обігових коштів — 2,6 млрд крб. Пайовий фонд сягав 205 млн крб.

Правління кооп. орг-цій, зокрема Укоопспілки, змушені були вживати заходів щодо забезпечення життєдіяльності споживчої кооперації в умовах екон. кризи. Правління Укоопспілки виступило ініціатором прийняття Закону України "Про споживчу кооперацію" (прийнятий ВР України 10 квітня 1992), що визначив її юрид. статус. У жовтні 1992 Укоопспілка була прийнята в члени Міжнар. кооп. альянсу. Важливими документами для подальшого реформування системи стали Закон України "Про кооперацію" (2003) та "Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004—2015 рр.)".

Незважаючи на негативні впливи світ. фінансово-екон. кризи, що зумовили зменшення кількості споживчих т-в України (із 5252 на 1 січня 2009 до 5214 на аналогічний період 2010), зростає кількість підпр-в споживчої кооперації. Так, лише протягом 2010 було зареєстровано 58 нових підпр-в, а їхня заг. кількість на 1 січня 2011 сягнула 1349. Проте осн. проблемами системи С.к.У. є необхідність розширення членської бази (на поч. 2011 об’єднувала 483,8 тис. пайовиків) та збереження і зміцнення кооп. власності. Це зумовлює потребу в продовженні системних реформ.

С.к.У. є активним учасником міжнар. кооп. руху. Ії представники беруть участь у роботі міжнар. кооп. форумів. На поч. 2012 Укоопспілка стала членом Європейського співтовариства споживчих кооперативів.


Література:
 1. Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Нью-Йорк, 1964
 2. Історія споживчої кооперації України. Львів, 1996
 3. Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: Теорія і практика: Монографія. Полтава, 2008
 4. Фареній І.А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХIХ — на початку ХХ століття. Черкаси, 2008
 5. Нестуля О.О. Вплив політичних чинників на розвиток споживчої кооперації України: Історія і сучасність. В кн.: Споживча кооперація України: Історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири: Збірник наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Україна, Київ, 12 жовтня 2010 року. Львів, 2010
 6. Нестуля О.О., Пантелеймоненко А.О. Розбудова споживчої кооперації Наддніпрянської України (кінець ХIХ — початок ХХ ст.). В кн.: Вісник Львівської комерційної академії, вип. 9. Львів, 2011

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ДНІПРОВСЬКИЙ СОЮЗ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ГАЛИЧИНА
 • ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1917–1921
 • ІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
 • КАРБОВАНЕЦЬ
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • КООПЕРАТИВНІ З'ЇЗДИ 1917–1918
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • МИКОЛАЇВ
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • ОДЕСА
 • ПЕРЕМИШЛЬ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОЛТАВА
 • ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПРОСВІТА (1868–1939)
 • СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО АРК
 • СІМФЕРОПОЛЬ
 • ТЕРНОПІЛЬ
 • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
 • УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОМІТЕТ
 • УЖГОРОД
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.
 • ВОЛИНЬ
 • ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ
 • ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)