ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ВОДОТИКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000597

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Водотика Тетяна Сергіївна
Варіанти імені
Vodotyka; Водотыка
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ 
Посаданауковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
Економічна історія, історія України ХІХ ст., історія підприємництва, міські студії
E-mailtvodotyka@gmail.com
Персональні
веб-ресурси
Телефон044 278 12 34
Дата та місце
народження
19.11.1988, м. Херсон
Кандидатська
дисертація
Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
ОсвітаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, диплом магістра з відзнакою, 2011 р.
Професійна
діяльність
2017

науковий співробітник Інституту історії України НАН України

2014

молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2016
 • співредактор електронного часопису «Місто: історія, культура, суспільство»

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 2015
 • гостьовий дослідник Центру міської історії у Львові

  ВОДОТИКА Тетяна Сергіївна (19.11.1988, Херсон) – дослідниця економічної історії, бізнес-історії, урбаністики, історії ХІХ – початку ХХ ст.

  У 2005–2011 рр. навчалася на історичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (диплом магістра). 2011–2014 рр. – аспірант відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України. Канд. дис. – «Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)» (2014 р., наук. кер.: д.і.н., проф. Верменич Я.В.).

  Травень 2015 р. – стажування у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи. 2008–2011 рр. – робота за контрактом над сайтом та іншими проектами Інституту історії України НАН України. З 2012 р. – архівіст І категорії відділу інформаційних технологій ЦДАВО України

  Основні праці:

  Мемуари як джерело з історії Херсона першої третини ХХ ст. // Південний архів: Історичні науки: Зб. наук. праць. – Херсон, ХДУ, 2003. – Вип. 12. – С. 110–119.

  Поляки у Херсоні за Всеросійським переписом населення 1897 р. // Південний архів: Історичні науки: Зб. наук. праць. – Херсон ХДУ, 2004. – Вип. 16.– С. 135–139.

  Суспільно-політичні настрої української інтелігенції на початку ХХ–ст.: херсонське оточення академіка С. Єфремова // Наукові записки [Херсонський краєзнавчий музей]. – Херсон: Айлант, 2006. – С. 21–30.

  Інформативні можливості газети “The Times” для дослідження індустріальної модернізації міст Південної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея. (Науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 121–130.

  Особливості Голодомору на Херсонщині 1932–1933 рр. на Херсонщині // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – К., Інститут історії України НАН України, 2008. – Випуск 18. Спеціальний: «Голод 1932-1933 років – геноцид українського народу». Відп. ред. С. Кульчицький. Упорядник О. Веселова. – С. 245–258.

  Історія Слов’яносербії в контексті історичної регіоналістики // Регіональна історія України. Збірник наукових статей / Головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор Я. Верменич. НАН України. Інститут історії України; Сектор теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – Bип. 4. – С. 81–94.

  Теорія фронтиру та її пізнавальні можливості у контексті історичної регіоналістики // Регіональна історія України. Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Смолій; Відп. ред. Я. Верменич. НАН України. Інститут історії України; Відділ історичної регіоналістики. – К.: Інститут історії України, 2012. – Вип. 6. – C. 101–114.

  Іноземне підприємництво міст України к. 19 – п. 20 ст.: на прикладі Густава Гартмана // Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 10. – С. 25–30.

  Особливості джерельної бази вивчення культури підприємництва у містах України у період індустріальної модернізації // Архіви України. – К., 2013. – Вип. 1. – С. 116–120.

  Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини у другій половині ХІХ ст. (за матеріалами демографічних переписів міст і Першого загального перепису населення Російської імперії 1897 р.) // Регіональна історія України. Збірник наукових статей / Гол. ред. В. Смолій; Відп. ред. Я. Верменич. НАН України. Інститут історії України; Відділ історичної регіоналістики. – К.: Інститут історії України, 2013. – Вип. 7 – С. 159–172.

  Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. // УІЖ. – 2013. – № 5. – С. 146–165.

  Формування індустріального підприємництва у містах підросійської України на рубежі ХІХ – ХХ ст. // Історичний архів. Наукові студії. Збірник наукових праць. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014. – Вип. 12. – С. 46–51.

  Фабрична інспекція у документах ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Архіви України. – К., 2014. – Вип. 4–5. – С. 167–175.

  Південні та східні губернії України як соціальний фронтир: до постановки проблеми // Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. / Відп.ред. В.А. Смолій; керівник авт. колективу Я.В. Верменич – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – Т. 1. – С. 92–100.

  Всеукраїнська наукова конференція «Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми» // Український історичний журнал. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – Вип. 4 (№517). – С. 227–231.

  Типологія міст Наддніпрянської України в контексті формування культури підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. – К., 2014. – Вип. 8. – С. 155–168.

  Іноземне підприємництво у містах Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Музейний вісник. – Запоріжжя, 2013 (2015). – № 13/2. – С. 67–72.

  Комплексний погляд на проблему реформування адміністративно-територіального устрою України // Архіви України. – К., 2014. – Вип. 6. – С. 236–238.

  Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. – № 22. – С. 14–26.

  Стратегії «соціалізації»: підприємництво іноземців у містах Півдня України у д.п. 19 – на початку 20 ст. // Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле і сучасність: Зб.матер.Міжнар.наук.-практ.конф., присв. 285-річчю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобережної України (24 лют. 2012 р., Глухів) / Редкол.: О.І. Курок, д.і.н., проф. [та ін.]. – Глухів; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. – С. 21–22.

  Сфера торгівлі за даними міських переписів та Першого загального перепису населення 1897 р. // Історія торгівлі, податків та мита: Тези доповідей Сьомої міжнародної наукової конференції, 24–25 жовтня, 2013 р., м. Дніпропетровськ / Ред. кол.: Смолій В.А. (відп. ред.), Дячок О.О. (наук. ред., упорядкув.), Шевченко В.В. НАН України. Інститут історії України; Міністерство освіти і науки України; Академія митної служби. – К.: Інститут історії України, 2013. – С. 49–51.

  Формирование нового типа отечественного индустриального предпринимательства на рубеже 19–20 вв.: на примере нефтепромышленника Хаима Кагана // Украинцы Юга России: проблемы истории, культуры, социально-экономического развития: мат-лы Междунар. научн. конф. (г. Ростов-на-Дону, 3–4 окт. 2013 г.) [отв. ред. акад. Г.Г. Матишов]. – Ростов н\Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – С. 192–197.

  Форми та методи підприємницької діяльності в контексті урбанізаційних процесів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали міжнародної науково-практично конференції (м. Одеса, 17–18 січня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – С. 12–16.

  Формування індустріального підприємництва у містах підросійської України на рубежі ХІХ – ХХ ст. // «Соціально-економічний розвиток колишніх територій Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст.» (Ольвійський форум – 2014). 3–6 квітня 2014 р. Ялта – Миколаїв.

  Зарубіжна історіографія розвитку підприємництва в містах Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // П’ятнадцяті джерелознавчі читання (присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, м. Київ). – Київ, 2014. – С. 44–46.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. НОВА КАХОВКА
  2. НОВОСЕЛИЦЯ
  3. ПІДВОЛОЧИСЬК
  4. ПІДГАЙЦІ
  5. ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ
  6. РАТНЕ
  7. РОВЕНЬКИ, місто Луганської обл.
  8. САЛЬКОВЕ, смт Кіровоградської обл.
  9. СКАЛАТ, місто Тернопільської обл.
  10. СЛОВ'ЯНОСЕРБІЯ
  11. СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬК , смт Луганської обл.
  12. СТАВИЩЕ , смт Київської обл.
  13. СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКЕ , смт Луганської обл.
  14. ТЕРЕБОВЛЯ, містобудівна структура
  15. Устилуг, місто Волинської обл.
  16. ХЕРСОН, обласний центр
  17. ЦУМАНЬ, смт Волинської обл.
  18. ШАЦЬК, смт Волинської обл.

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2018) Водотика Т. С. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Верменич Я. В. , Водотика Т. С. Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми" // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - C. 227.
  2. Водотика Т. С.  Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. // Український історичний журнал. - 2013. - № 5. - C. 124.
  3. Водотика Т.  Акупунктура міста / Жайме Лернер; пер. з порт. Катерини Скальської. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с. // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. - 2017. - № 2. - C. … 249.
  4. Водотика Т.  Модернізаційні та урбанізаційні процеси на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 201.
  5. Водотика Т.  Підприємці в соціальній структурі міського населення Наддніпрянської України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Український історичний збірник. - 2015. - Вип. 18. - C. 118.
  6. Водотика Т.  Препарування регіональних міст: Прищепа Олена. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне: ПП ДМ, 2010. – 287 с. // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. - 2016. - № 1. - C. 233.
  7. Водотика Т.С.  Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. // Український історичний журнал. - 2013. - C. 124-142.
  8. Водотика Т.С.  Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2013. - 22. - C. 14-25.
  9. Водотика Тетяна , Савенок Людмила Історія Слов'яносербії в контексті історичної регіоналістики // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2010. - 4. - C. 81-94.
  10. Водотика Тетяна  Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст.: нові джерельні пошуки // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2013. - 7. - C. 159-172.
  11. Водотика Тетяна  Теорія фронтиру та її пізнавальні можливості у контексті історичної регіоналістики // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2012. - 6. - C. 101-114.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2012. Водотика Т. Теорія фронтиру та її пізнавальні можливості у контексті історичної регіоналістики : сборник научных трудов / Т. Водотика // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т исторії України НАН України, 2012. - Вип. 6. - С. 101-114
  2. 2013. Водотика Т. Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст.: нові джерельні пошуки : сборник научных трудов / Т. Водотика // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я. Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 7. - С. 159-172
  3. 2013. Водотика Т.С. Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст. : сборник научных трудов / Т.С. Водотика // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Зб. наук. пр. / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 14-25
  4. 2014. Верменич Я.В. Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми" / Я.В. Верменич, Т.С. Водотика // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N4. - С. 227-230
  5. 2014. Водотика Т. Розд. 1: Південні та східні губернії України як соціальний фронтир: до постановки проблеми : монография / Т. Водотика // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 92-100
  6. 2014. Водотика Т. Типологія міст Наддніпрянської України в контексті формування культури підприємництва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / Т. Водотика // Регіональна історія України : Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 8. - С. 155-168
  7. 2014. Водотика Т.С. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Автореф. дис. .. канд. іст. наук № 07.00.01 / Т.С. Водотика, 2014. - 16 с.
  8. 2014. Водотика Т.С. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / Т.С. Водотика, 2014. - 220 с. + додат. с.
  9. 2015. Водотика Т. Міські соціальні фронтири у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ -на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / Т. Водотика // Регіональна історія України : Зб. наук. ст. / Голов. ред. В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 9 : До 100-річчя від дня народження акад. НАН України П.Т. Тронька. - С. 263-276
  10. 2015. Водотика Т. Підприємці в соціальній структурі міського населення Наддніпрянської України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : сборник научных трудов / Т. Водотика // Український історичний збірник 2015 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 18. - С. 118-127
  11. 2015. Водотика Т.С. Торгове посередництво та бізнес стратегії підприємців другої половини ХІХ початку ХХ ст. : научное издание / Т.С. Водотика // Історія торгівлі, податків та мита : Дев'ята міжнар. наук. конф. (29-30 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ). Тези доповідей / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 85-87
  12. 2016. Водотика Т.С. Рецензія / Т.С. Водотика // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N2. - С. 222-224