ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЛААС НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000717

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Лаас Наталія Олександрівна
Науковий ступіньнаук.співр., к.і.н.
E-mailnatalia.laas@gmail.com

ЛААС Наталія Олександрівна (8.04.1984, смт. Черняхів, Житомирської обл.) – дослідниця історії Радянського Союзу, сучасної зарубіжної історіографії СРСР.

2001–2006 рр. навчалася на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2006–2009 рр. – аспірантка, з 2009 – молодший науковий співробітник, з 2010 – науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми соціальної історії України другої половини 40-х – середини 60-х рр. ХХ ст. в англомовній історіографії» (2010, науковий керівник – член-кореспондент НАН України В.М. Даниленко).

У 2008–2013 роках була редакторкою бібліографії та рецензій часопису «Критика» (Київ). У 2010–2011 рр. викладала в Київському університеті туризму, економіки та права. У 2011−2014 рр. – доцент кафедри політології та соціальних технологій у Національному авіаційному університеті (Київ). З березня 2014 р. – запрошена редакторка сайту www.historians.in.ua.

Стажувалася в Університеті імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща, 2009–2010), Каліфорнійському університеті в Берклі (США, 2013), Гарвардському університеті (США, 20014−2015). У 2014−2015 рр. стипендіатка Програми науково-дослідних стипендій імені Карнегі (США) та Фонду катедр українознавства. Брала участь у міжнародних наукових конференціях та літніх школах в Австрії, Іспанії, Литві, Південній Кореї, Польщі, Росії, Сполучених Штатах, Угорщині.

Наукові зацікавлення: зарубіжна історіографія історії СРСР та України; культурна та економічна історія Радянського Союзу; історія емоцій.

Основні праці:

Редаговані книжки:

Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба / Відп. ред. В. М. Даниленко; ред.-упор. Н. О. Лаас. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015

Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): У 3-х частинах / Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010

Статті:

Із закордонних архівів: Невідоме інтерв’ю Юрія Лавріненка (Нью-Йорк, 1951 р.) // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. С. 357−362

Благодійництва як політика знання, або Що очікувати від стипендії імені Стівена Коена? //

Американські регіональні студії про Україну та Росію: Сучасна «накова імперія»? // http://historians.in.ua/index.php/avtorska-kolonka/1287-natalia-laas-amerykanski-rehionalni-studii-pro-ukrainu-ta-rosiiu-suchasna-naukova-imperiia

«Радянське» та «російське»: криза тактики «ввічливого непомічання» // http://historians.in.ua/index.php/avtorska-kolonka/1089-natalia-laas-radianske-ta-rosiiske-kryza-taktyky-vvichlyvoho-nepomichannia

Вивчення соціальних трансформацій в Україні часів пізнього сталінізму та хрущовського періоду // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. С. 16−49

Історія радянської України в бібліографічних покажчиках англомовних праць другої половини ХХ століття // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. Вип. 18. Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. С. 298–323

Славяноведческая проблематика в контексте американской и канадской советологии во время «холодной войны» // Другі Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыалы. Том. 2. Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2013. С. 161–165

Методика візуальної історії в англо-американських ґендерних студіях з історії Радянського Союзу // Семіосфера радянської культури: знаки і значення. Вип. 2 / Відп. ред. В. Хархун. Київ, Ніжин: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2011. С. 215–222

Економіка України в добу застою (1965–1985) (у співавт. з В. Крупиною) // Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: В 2 т. Т. 2. Київ: Ніка-Центр, 2011. С. 457–498

Рецензія на: Україна модерна. Вип. 4 (15): Память як поле змагань. К.: Критика, 2009. 353 с. // Український історичний журнал. 2011. № 1. С. 210–215

Соціальна історія СРСР в американській історіографії: теоретичні дискусії 1980–2000-х рр. // Український історичний журнал. 2010. № 4. С. 170–191

Соціальна історія повоєнної України: досвід української та англомовної історіографії // Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). Ч. 1–2. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. С. 73–138

Соціальна стратифікація радянського суспільства: концептуальні пошуки в англомовній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. С. 104–117

История крымских татар периода позднего сталинизма и хрущевской «оттепели»: экскурс в англоязычную историографию // Проблемы отечественной истории: источники, историография, исследования. Сборник научных статей / Отв. ред. М. В. Друзин. – СПб.; К.; Мн.: Санкт-Петербургский институт истории РАН; Институт истории Украины НАН Украины; Белорусский гос. ун-т, 2008. С. 247–259

Наукове коментування:

Вибрані праці академіка В. І. Вернадського. Т. 1: Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 2: Вибрані праці. Київ: НАН України та ін., 2011 (у співавторстві)

Вибрані праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими: У 2-х книгах та 3-х частинах. Київ: НАН України та ін., 2011–2012 (у співавторстві)

Інтерв’ю:

Юрій Сльозкін: «...в роботі я схильний вишукувати щось своє особливе, і від інших очікую його ж» [інтерв’ю з професором Юрієм Сльозкіним; публ. укр. та анг. мовами] // http://historians.in.ua/index.php/intervyu/1183-yurii-slozkin-v-roboti-ia-skhylnyi-vyshukuvaty-shchos-svoie-osoblyve-i-vid-inshykh-ochikuiu-toho-zh

Дітер Зіґерт: «Інтеграція України в Європу проти волі Росії – неможлива» [інтерв’ю з професором Дітером Зіґертом; публ. укр. та анг. мовами] // http://historians.in.ua/index.php/intervyu/1224-diter-zigert-intehratsiia-ukrainy-v-yevropu-proty-voli-rosii-nemozhlyva

Ларі Вулф: «Якщо зануритися в дослідження з перспективи України, Польщі та інших східноєвропейських країн, то на русистику розвивається щось на кшталт алергії» [інтерв’ю з професором Ларі Вулфом; публ. укр. та анг. мовами] // http://historians.in.ua/index.php/intervyu/1081-lari-vulf-yakshcho-zanurytysia-v-doslidzhennia-z-perspektyvy-ukrainy-polshchi-ta-inshykh-skhidnoievropeiskykh-krain-to-na-rusystyku-rozvyvaietsia-shchos-na-kshtalt-alerhii

Едвард Вокер: «Старі поділи, здійснені під час “холодної війни”, залишаються незмінними, тому що немає легких, альтернативних шляхів розділити світ» [інтерв’ю з професором Едвардом Вокером; публ. укр. та анг. мовами] // http://historians.in.ua/index.php/intervyu/1305-edvard-voker-stari-podily-zdiisneni-vprodovzh-kholodnoi-viiny-zalyshaiutsia-nezminnymy-tomu-shcho-nemaie-lehkykh-alternatyvnykh-shliakhiv-rozdilyty-svit

Наукове редагування перекладів:

Боннелл, Вікторія. Більшовицька демонологія в радянських політичних плакатах 1930–1945 років // http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1115-viktoriia-bonnell-bilshovytska-demonolohiia-v-radianskykh-politychnykh-plakatakh-19301945-rokiv

Плампер, Ян. Історія емоцій // http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1313-yan-plamper-istoriia-emotsii

Єкельчик, Сергій. Перший кандидат та його вірні діти: Як висували в депутати в повоєнному Києві // http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1302-serhii-yekelchyk-pershyi-kandydat-i-ioho-virni-dity-yak-vysuvaly-v-deputaty-v-povoiennomu-kyievi

Бранденберґер, Девід. Людям не подобається марксистський аналіз: Початки радянського культу героїв і героїзму // http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1288-devid-brandenberger-liudiam-ne-podobaietsia-marksystskyi-analiz-pochatky-radianskoho-kultu-heroiv-i-heroizmu (частина 1);

http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1289-devid-brandenberger-liudiam-ne-podobaietsia-marksystskyi-analiz-pochatky-radianskoho-kultu-heroiv-i-heroizmu-chastyna-2 (частина 2)


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. КУРОМІЯ ГІРОАКІ
 2. ЛЕВИЦЬКИЙ Борис Васильович
 3. ЛУЦЮК Любомир-Ярослав
 4. МАРГОЛІН Арнольд Давидович
 5. МЕННІНГ Кларенс-Огастус
 6. ПАДОХ Ярослав Миколайович
 7. ПАП Михайло
 8. ПІДГАЙНИЙ Олег Семенович
 9. ПРОЦИК Анна
 10. СЕРБИН Роман
 11. СОЛЬЧАНИК Роман
 12. ХИМКА Іван-Павло
 13. ЦЮЦЮРА Теодор Богдан

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Лаас Н. О.  Соціальна історія СРСР в американській історіографії: теоретичні дискусії 1980–2000-х рр. // Український історичний журнал. - 2010. - № 4. - C. 170-191.
 2. ЛААС Н.  Із закордонних архівів: невідоме інтерв'ю Юрія Лавріненка (Нью-Йорк, 1951) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2015. - Вип. 20. - C. 355.
 3. Лаас Н.  Із закордонних архівів: невідомі інтерв’ю Григорія Костюка (Німеччина, 1950–1951 роки) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 256.
 4. Лаас Н.О. , Крупина В.О. Проблеми історії України 1945-1991 pp. на сторінках «Українського історичного журналу» // Український історичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 142-166.
 5. Лаас Н.О.  VІІІ літня школа Європейського товариства історичної економіки // Український історичний журнал. - 2013. - № 6. - C. 225-228.
 6. Лаас Н.О.  Міжнародний семінар із розробки дослідницьких проектів в інституті славістичних, східноєвропейських та євразійських студій Каліфорнійського університету (Берклі, США) // Український історичний журнал. - 2013. - № 3. - C. 231-234.
 7. Лаас Н.О.  Україна модерна. – Вип.4 (15): Пам’ять як поле змагань // Український історичний журнал. - 2011. - № 1. - C. 210-215.
 8. Лаас Наталія  ІСТОРИЧНА НАУКА В УРСР ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ // Український історичний збірник. - 2009. - 12. - C. 449-454.
 9. Лаас Наталія  Матеріальне повсякдення населення в українському радянському соціумі епохи «застою» (1965–1985 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2011. - 16. - C. 175-192.
 10. Лаас Наталія  Мовно-комунікативна сфера українського радянського суспільства часів пізнього сталінізму та хрущовського періоду: дослідження проблеми в англо- американській історіографії // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 225-234.
 11. Лаас Наталія  Характеристика етапів та особливостей вивчення радянознавчої та українознавчої проблематики гуманітарними науками англо-американських країн у другій половині ХХ ст. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2012. - 17. - C. 10-28.
 12. Лаас Наталя  АНГЛОМОВНІ ПРАЦІ ПРО СТАНОВИЩЕ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО СТАЛІНІЗМУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ПРИ ВЛАДІ М. ХРУЩОВА // Український історичний збірник. - 2008. - 11. - C. 403–418.
 13. Лаас Наталя  Історія радянської України в бібліографічних покажчиках англомовних праць другої половини ХХ століття // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2013. - 18. - C. 298-323.
 14. Лаас Наталя  Соціальна стратифікація радянського суспільства: концептуальні пошуки в англомовній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 14. - C. 104-116.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2007. Лаас Н.О. Проблеми історії України 1945 - 1991 рр. на сторінках "Українського історичного журналу" / Н.О. Лаас, В.О. Крупина // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N6. - С. 142-166
 2. 2008. Лаас Н. Англомовні праці про становище російської православної церкви в Україні в період пізнього сталінізму та перебування при владі М.Хрущова : сборник научных трудов / Н. Лаас // Український історичний збірник 2008 / Голов. ред. Т.Чухліб. - К. : Ін-т Історії України НАН України, 2008. - Вип.11. - С. 403-418
 3. 2008. Лаас Н. Соціальна стратифікація радянського суспільства: концептуальні пошуки в англомовній історіографії другої половини ХХ - початку ХХІ ст. : сборник научных трудов / Н. Лаас // Україна ХХ ст. : Культура, ідеологія, політика: Збірник статей / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАН Укараїни, 2008. - Вип. 14. - С. 104-116
 4. 2008. Лаас Н.А. История крымских татар периода позднего сталинизма и хрущевской "оттепели": экскурс в англоязычную историографию : сборник научных трудов / Н.А. Лаас // Проблемы отечественной истории : Источники, историография, исследования. Зб. науч. ст. / Отв. ред. М.В. Друзин. - СПб.; К.; Минск : Нестор-История, 2008. - С. 247-259
 5. 2009. Лаас Н. Історична наука в УРСР як предмет дослідження в англо-американській історіографії : сборник научных трудов / Н. Лаас // Український історичний збірник 2009 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 12. - С. 449-454
 6. 2009. Лаас Н. Мовно-комунікативна сфера українського радянського суспільства часів пізнього сталінізму та хрущовського періоду: дослідження проблеми в англо-американській історіографії : сборник научных трудов / Н. Лаас // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 1. - С. 225-234
 7. 2009. Лаас Н.О. Природа девіацій і нонконформізму в радянському соціумі: тенденції англомовної історіографії другої половини ХХ ст. : научное издание / Н.О. Лаас // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : Зб. наук. пр. (На пошану д-ра істор. наук, проф., чл.-кор. НАН України) / Відп. ред. П.С. Григорчук. - Вінниця, 2009. - Вип. ХVІІ : Серія: Історія. - С. 107-111
 8. 2009. Лаас Н.О. Проблеми соціальної історії України другої половини 40-х - середини 1960-х рр. ХХ ст. в англомовній історіографії : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.06 / Н.О. Лаас, 2009. - 20 с.
 9. 2009. Лаас Н.О. Проблеми соціальної історії України другої половини 40-х - середини 60-х рр. ХХ ст. в англомовній історіографії : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.06 / Н.О. Лаас, 2009. - 245 с.
 10. 2010. Лаас Н. Сучасна англо-американська історіографія про повсякденні структури та практики в СРСР : сборник научных трудов / Н. Лаас // Історія повсякденності: теорія та практика : Матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14 - 15 травня 2010 р. / Упоряд.: О.М. Лукашевич, Т.Ю. Нагайко. - Переяслав-Хмельницький : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 34-36
 11. 2010. Лаас Н. Ч. 1, розд. 2: Соціальна історія повоєнної України: досвід української та англомовної історіографії : монография / Н. Лаас // Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (Друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.) : Колективна монографія у 3-х частинах / Відп. ред. В.М. Даниленко; ред.-упоряд. Н.О. Лаас. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Кн.2, Ч. 1,2. - С. 73-138
 12. 2010. Лаас Н.О. Соціальна історія СРСР в американській історіографії: теоретичні дискусії 1980 - 2000-х рр. / Н.О. Лаас // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N4. - С. 170-191
 13. 2011. Лаас Н. Матеріальне повсякдення населення в українському радянському соціумі епохи "застою" (1965 - 1985 рр.) : сборник научных трудов / Н. Лаас // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 16. - С. 175-192
 14. 2011. Лаас Н.О. Рецензія / Н.О. Лаас // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N1. - С. 210-215
 15. 2011. Лаас Н.О. Ч. 6, розд. 31: Повсякденне життя : научное издание / Н.О. Лаас // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 485-495
 16. 2011. Лаас Н.О. Ч. 6, розд. 31: Провал Продовольчої програми : научное издание / Н.О. Лаас // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 472-473
 17. 2011. Лаас Н.О. Ч. 6, розд. 31: Соціальна структура населення та міграційні процеси : научное издание / Н.О. Лаас // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 457-463
 18. 2011. Лаас Н.О. Ч. 6, розд. 31: Становище в сільському господарстві : научное издание / Н.О. Лаас // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Центр-Ніка, 2011. - Т. 2. - С. 463-471
 19. 2012. Лаас Н. Характеристика етапів та особливостей вивчення радянознавчої та українознавчої проблематики гуманітарними науками англо-американських країн у другій половині ХХ ст. : сборник научных трудов / Н. Лаас // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2012. - Вип. 17. - С. 10-28
 20. 2013. Лаас Н. Гарвардський проект дослідження радянської соціальної системи 1950-х рр.: Антагонізм чи синтез історії повсякдення й тоталітарного підходу? : сборник / Н. Лаас // "І Міждисциплінарні гуманітарні читання". З жовтня 2013 р. : Присвяч. 95-річчю НАНУ. Програма та тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2013. - С. 69
 21. 2013. Лаас Н. Історія радянської України в бібліографічних покажчиках агломовних праць другої половини ХХ століття : сборник научных трудов / Н. Лаас // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 18. - С. 298-323
 22. 2013. Лаас Н. Слов'янознавчі, радянознавчі та українознавчі студії у Північній Америці: саморефлексії та оцінкиззовні (друга половина ХХ століття) : сборник научных трудов / Н. Лаас // Український історичний збірник 2013 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 16. - С. 339-358
 23. 2013. Лаас Н.О. VІІІ літня школа Європейського товариства історичної економіки / Н.О. Лаас // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N6. - С. 225-228
 24. 2013. Лаас Н.О. Міжнародний семінар із розробки дослідницьких проектів в інституті славістичних, східноєвропейських та євразійських студій Каліфорнійського університету (Берклі, США) / Н.О. Лаас // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N3. - С. 231-234
 25. 2014. Даниленко В. Українське суспільство: від пізнього сталінізму до хрущовської "відлиги" : сборник научных трудов / В. Даниленко, Н. Лаас, М. Смольніцька // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 19. - С. 5-19
 26. 2014. Лаас Н. Між історичним та біологічним: історія емоцій як міждисциплінарність нового гатунку : сборник / Н. Лаас // "ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання" : Присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. (26 лютого 2014 р., К.). Тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2014. - С. 117-118
 27. 2014. Лаас Н.О. Левицький Борис Васильович : словарь / Н.О. Лаас // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 244-245
 28. 2015. Даниленко В. Передмова : монография / В. Даниленко, Н. Лаас, М. Смольніцька // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба : Кол. моногр. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 8-14
 29. 2015. Лаас Н. Із закордонних архівів: невідоме інтерв'ю Юрія Лавріненка (Нью-Йорк, 1915) : сборник научных трудов / Н. Лаас // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / відп. ред. В.Даниленко. - Львів : Растр-7, 2015. - Вип. 20. - С. 355-360
 30. 2015. Лаас Н. Розд. 1: Вивчення соціальних трансформацій в Україні часів пізнього сталінізму та хрущовського періоду : монография / Н. Лаас // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба : Кол. моногр. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 16-47