ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КОНДУФОР ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000205

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Кондуфор Юрій Юрійович
Варіанти імені
Kondufor; Кондуфор

КОНДУФОР Юрій Юрійович (30.01.1922, с. Зубані Глобинського р-ну Полтав. обл. – 10.01.1997, м. Київ) – історик, компартійний діяч. Академік АН УРСР (1985, член-кореспондент з 1979), заслужений діяч науки України (1992). Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1980). 1939–1940, 1946–1949 навчався на іст. фак-ті Харків. держ. ун-ту. 1940–1946 служив в танкових частинах Забайкальського військового округу у Монголії, брав участь у боях з Квантунською армією. 1949–52 – аспірант, 1952 – доц. кафедри марксизму-ленінізму Харків. держ. ун-ту. Канд. дис. «Боротьба робітничого класу і біднішого селянства України за хліб у період іноземної воєнної інтервенції в громадянської війни. 1919 рік» (1952, наук. кер. – к. і. н. Г. Ю. Немірова). Одночасно з 1952 – керівник лекторської групи, зав. відділу пропаганди та агітації Харків. обкому КПУ, 1958–1968 – зав. відділу науки та культури ЦК КПУ. Докт. дис. «Союз робітничого класу і селянства в період громадянської війни» (1965, наук. консультант – акад. АН СРСР І. І. Мінц, захист в Академії суспільних наук при ЦК КПРС). 1968–1978 – зав. кафедри історії радянського суспільства, одночасно з 1973 –декан іст. фак-ту Київ. держ. ун-ту. Професор (1968). 1978–93 – директор Ін-ту історії України НАН України, з 1994 – радник дирекції. Одночасно 1985–1993 – зав. відділу історії Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни, 1979–1988 – голов. редактор «УІЖ». На початку 1990-х сприяв створенню в Ін-ті історії України обстановки ідеологічного плюралізму та можливості дослідження принципово нових тем, хоча сам залишився на старих методологічних позиціях. Підготував 3 докторів і 15 кандидатів наук. Делегат ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ і ХХVI з’їздів КПУ, на яких обирався кандидатом, а на ХХVІІ з’їзді – членом ЦК КПУ, делегат ХХVI і XXVII з’їздів КПРС. Депутат Верховної Ради УРСР V, VI та VII скликань. Опублікував понад 250 праць, в яких досліджував і популяризував т. зв. ленінську теорію соціалістичної революції, історію Жовтневої революції в Україні, а також рішення чергових партійних з’їздів. Брав участь у колективних працях, у т. ч. «Великий Жовтень і громадянська війна на Україні» (К., 1973); «Великое содружество народов – братьев. К 60-летию образования Союза ССР» (К., 1982); «Історія Української РСР. Короткий нарис» (К., 1981; рос. мовою, К., 1983); «Социалистическое строительство на Украине в годы гражданской войны» (К., 1986); «Великий Жовтень і Україна» (К., 1987) та ін. Очолював авторські колективи видань «Українська РСР в період громадянської війни. 1917–1920» (К, 1968, Т. 2); «Могутня радянська держава» (К., 1972); «Нерушимая дружба украинского и белорусского народов в период социализма» (К, 1978) та ін. Головний редактор «Історії Української РСР» (У 8 т., 10 кн., К., 1977–1979, Державна премія УРСР в галузі науки і техніки, 1980), «Истории Украинской ССР» (В 10 т., К., 1981–1985), «Історії Києва» (в 3 т., 4 кн., К., 1986–1987), циклу праць з історії історичних зв’язків і дружби українського, російського, білоруського і молдавського народів з 6-ти томів (К., 1978–1982, Державна премія УРСР в галузі науки і техніки, 1984), «Истории рабочих Донбасса» (в 2 т., К., 1981).

Основні праці:
.
История СССР: Поступающим в вузы. – К., 1977, 1980, 1983, 1987, 1988 (у співавт.)..
Великий Октябрь на Украине. – К., 1986..
Великий Октябрь и защита его завоеваний. – К., 1971..
Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны в ходе проведения продовольственной политики 1918–1920 гг. – К., 1964..
Пролетаріат Харкова у трьох революціях. – Х., 1959 (у співавт.)..
Пролетариат Харькова в борьбе за победу Октября. – Х., 1957 (у співавт.)..
Революционные события 1905–1907 гг. в Харькове и губернии. – Х., 1955 (у співавт.)..
Робітничі продовольчі загони на Україні в 1919 році. – Х., 1953..

Література:
Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст.: Зб. наук. праць, присвячений пам’яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. – К., 2004..
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. – К., 2004..
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998..
[Некролог] // УІЖ. – 1997. – № 2..
Історія Академії наук Української РСР. – К., 1982..
Учені вузів Української РСР. – К., 1968..


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (1977) Котов В. Н., Кондуфор Ю. Ю. История СССР. Поступающим в вузы. Пособие.
 2. (1978) Кондуфор Ю. Ю. Бойовий загін КПРС : (До 60-річчя І з’їзду Компартії України).
 3. (1980) Котов В. Н., Кондуфор Ю. Ю. История СССР : Поступающим в вузы.
 4. (1983) Котов В. Н., Кондуфор Ю. Ю. История СССР : Поступающим в вузы.
 5. (1986) Кондуфор Ю. Ю. Великий Октябрь на Украине
 6. (1987) Кондуфор Ю. Ю. Ленинская теория социалистической революции и современность : К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
 7. (1987) Котов В. Н., Кондуфор Ю. Ю. История СССР : Поступающим в вузы. – 4-е изд., испр.
 8. (1988) Котов В. Н., Кондуфор Ю. Ю. История СССР : Поступающим в вузы.

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Кондуфор Ю. Ю.  Сьогодення Інституту історії України АН УРСР // Український історичний журнал. - 1991. - № 7. - C. 57-60.
 2. КОНДУФОР Ю.Ю , МАРТИНЕНКО А.К. Друга світова війна, антикомунізм і фальсифікатори історії // Український історичний журнал. - 1984. - № 11. - C. 27–43.
 3. КОНДУФОР Ю.Ю. , ЛИХОЛАТ A.B. Актуальні питання економічного і соціального розвитку радянського суспільства в світлі рішень ХХVІ з'їзду КПРС // Український історичний журнал. - 1981. - № 4. - C. 43–55.
 4. КОНДУФОР Ю.Ю. , МАРТИНЕНКО А.К. Велика Жовтнева соціалістична революція і світовий комуністичний та робітничий рух // Український історичний журнал. - 1977. - № 10. - C. 32–42.
 5. Кондуфор Ю.Ю. , Саженюк С.Н. Радянська Україна в братній сім'ї народів СРСР. – К.: Наук. думка, 1972. // Український історичний журнал. - 1973. - № 2. - C. 141–142.
 6. Кондуфор Ю.Ю.  Великий Жовтень і доля інтелігенції // Український історичний журнал. - 1989. - № 12. - C. 3-18.
 7. Кондуфор Ю.Ю.  Всесвітньо-історичне значення Перемоги радянського народу. (35-річчя Перемоги Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років: (Матеріали респ. наук. конф. у м. Києві 6 трав. 1980 р.) // Український історичний журнал. - 1980. - № 7. - C. 24–29.
 8. Кондуфор Ю.Ю.  Вступне слово. (Актуальні питання критики буржуазних і ревізіоністських фальсифікацій керівної ролі КПРС у радянському суспільстві: (Матеріали "круглого столу") // Український історичний журнал. - 1984. - № 8. - C. 11–12.
 9. Кондуфор Ю.Ю.  Вступне слово. (Історичний досвід КПРС по здійсненню ленінської аграрної політики і неспроможність її буржуазних фальсифікацій: (Матеріали „круглого столу”) // Український історичний журнал. - 1986. - № 1. - C. 60–61.
 10. КОНДУФОР Ю.Ю.  Вступне слово. (Матеріали "круглого столу". До нових висот у соціалістичному змаганні). // Український історичний журнал. - 1985. - № 6. - C. 15–17.
 11. КОНДУФОР Ю.Ю.  Досвід створення і розвитку СРСР – надбання народів світу // Український історичний журнал. - 1982. - № 12. - C. 30–38.
 12. Кондуфор Ю.Ю.  Завдання дальшого розвитку історичних досліджень в Українській РСР у світлі рішень ХХУІІ з'їзду КПРС // Український історичний журнал. - 1988. - № 4. - C. 5-20.
 13. Кондуфор Ю.Ю.  Історична закономірність возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі. (40-річчя возз'єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною у складі Союзу РСР: (Матеріали респ. наук. сесії у м. Києві 26 жовт. 1979 p.). // Український історичний журнал. - 1979. - № 12. - C. 12–16.
 14. КОНДУФОР Ю.Ю.  Історичні дослідження: Вітчизняна історія: Міжвід. зб. – К.: Наук. думка, 1976. – Вип.2. – 109 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 5. - C. 140–141.
 15. Кондуфор Ю.Ю.  Революційні події 1917 р. на Україні: пошук альтернативи // Український історичний журнал. - 1990. - № 11. - C. 10-20.
 16. КОНДУФОР Ю.Ю.  Створення КП (б)У – складової і невід'ємної частини ленінської партії комуністів // Український історичний журнал. - 1976. - № 4. - C. 42–52.
 17. Кондуфор Ю.Ю.  ШЛЯХОМ, осяяним Леніним. – К.: Наук. думка, 1969. // Український історичний журнал. - 1970. - № 4. - C. 135–137.