ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ГИРИЧ ІГОР БОРИСОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000081

ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Гирич Ігор Борисович
Варіанти імені
Hyrych; Гирич

ГИРИЧ Ігор Борисович (23.09.1962, м. Київ) – фахівець з проблем історії культури та політичної думки, джерелознавства, передусім епістолології, історіографії, зокрема грушевськознавства, липинськознавства, києвознавства. Чл.-кор. УВАН (США, з 1998), дійсний член НТШ (2005). 1987 закінчив вечірнє відділення іст. фак-ту Київ. держ. ун-ту. 1979–89 – охоронець фондів, м. н. с., н. с., с. н. с. відділу публікації та використання документів ЦДІА України у м. Києві. 1983–85 служив у лавах рад. армії. 1989–91 – н. с. Археограф. комісії при Ін-ті історії АН УРСР. З 1991 – н. с., з 1996 – с. н. с., з 2002 – зав. відділу джерел з історії України ХІХ – поч. ХХ ст., зав. сектора грушевськознавства Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 1992–95 – гол. ред. іст. часопису «Старожитності». Канд. дис. «Архів М. Грушевського як джерело для вивчення діяльності визначних постатей українського руху (М. Грушевський, С. Єфремов, В. Липинський, М. Василенко)» (1995). З 1991 – член Укр. іст. тов-ва, секретар його київського осередку. З 1996 – заст. гол. редактора журналу «Укр. історик», зав. редакції іст. літератури у вид-ві пед. літ-ри «Ґенеза». 1999–2001 – в. о. гол. ред. вид-ва «Ґенеза». 2001–2002 – директор вид-ва Львів. богословської академії (нині – Укр. католицький ун-т). З 2001 – відповід. секретар редколегії 50-томного видання творів М. С. Грушевського, відповід. секретар редколегії 25-титомного видання спадщини В. Липинського. Член редколегії журналів «Пам’ять століть», «Ґенеза», «Пам’ятки України», «Молода нація», «Україна модерна», «Історія в школах України», «Українсько-археографічного щорічника».

Основні праці:
.
М. Грушевський та І. Франко: До історії взаємин // УІЖ. – 2006. – №5.
Публіцистика М. Грушевського на сторінках «Літературно-Наукового Вісника» у 1907–1914 рр. // Грушевський М. С. Твори: У 50-ти т. – Т. 2. – Львів, 2005 (у співавт.).
Архів А. Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя поч. ХХ ст. // До джерел. – Зб. наук. праць на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Львів, 2005.
Листи В. Липинського до О. Барвінського, М. Вороного, Б. Грінченка, М. Грушевського, В. Доманицького, Д. Донцова, частково В. Дорошенка і А. Жука [підготовка тексту, коментарі] // Липинський В. Листування. – Т. 1. – К., Філадельфія, 2003.
У тіні В. Липинського (А. Жук як політичний мислитель і дослідник історії визвольного руху) // Молода нація. – 2002. – № 3 (24).
Щоденник М. Грушевського за 1910 р. // Український Історик. – 2002. – Ч.1/4 (152–155) (у спіавт.).
М. Грушевський і церква // Український церковний історичний журнал. – 2002. – №1 (2).
Політична публіцистика М. Грушевського // Грушевський М. С. Твори: У 50-ти т. – Т. 1. – Львів, 2002.
Листи В. Липинського до М. Грушевського: Передмова, тексти, коментарі // Листування Михайла Грушевського. Серія: Епістолярні джерела грушевськознавства. – Т. 2. – К., 2001.
«Народництво» та «державництво» в українській історіографії: проблема змістовного наповнення понять // Молода нація. – Ч.4. – К., 2000.
Видання україномовних епістолярних джерел кін. ХІХ – сер. ХХ ст.: Методичні рекомендації. – К., 2000 (у співавт.).
М. Грушевський і М. Василенко: До історії творчих контактів // Укр. археогр. щорічник. – Том 3/4. – К., 1999.
Державницький напрям і народницька школа в українській історіографії (на тлі стосунків М. Грушевського і В. Липинського) // Михайло Грушевський і українська історична наука. – Львів, 1999.
Київські ідеї і українська справа // Пам’ять століть. – 1998. – № 3.
Організація М. Грушевським археографічного роботи у львівський період життя і діяльності (1894–1914 рр.) // УІЖ. – 1997. – №1.
Епістолярна спадщина М. Грушевського: Покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві. – К., 1996.
М. Грушевський і С. Єфремов на тлі суспільно-політичного життя кін. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. // Український історик. – 1996. – Т. 128–131.
Між російським і українським берегами: В. І. Вернадський і національне питання, в світлі щоденника 1917–1921 рр. // Mappa Mundi. – Львів, 1996.
Щоденник М. Грушевського, 1904–1910 рр. // Київська старовина. – 1995. – № 1.
М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди // Академія пам’яті проф. В. Антоновича. – Вип. 1. – К., 1994.
До історії ВУАН: М. Грушевський і А. Кримський // Укр. археогр. щорічник. – Вип. 1. – К., 1992 (у співавт.).
Архів М. Грушевського // Київська старовина. – 1992. – № 1.
До історії топографії Печерської частини Києва (за матеріалами Київської інженерної команди) // Проблеми історичної географії України. – К., 1991.
Листування М. Грушевського до О. Грушевського // Український історик. – 1991–1992. – Т. 110–115.

Література:
ЕСУ. – Т. 5. – К., 2006.
Українські архівісти: Біобібліогр. довід.: У 3 вип. – Вип. 3: 1970–1990-ті рр. – К., 2003.
Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К., 1998.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. ЖУК Андрій Ілліч
 2. КУПЧИНСЬКИЙ Олег Антонович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (2011) Гирич І. Історичні причини наших поразок і перемог   
 2. (2011) Гирич І. Б. Концептуальні проблеми історії України
 3. (2014) Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX – початок XX ст.)
 4. (2016) Галушка А., Гирич І., Глизь І., Масненко В., Монолатій І., Присяжнюк Ю., Шамара С., Шандра В. Історія без цензури. У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів
 5. Гирич Ігор Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Гирич І. Б. М.  Грушевський і С. Єфремов (до історії наукових, літературних і особистих взаємин) // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 1994. - Вип. 3. - C. 65.
 2. Гирич І. Б.  До 75-річчя доктора історичних наук О. А. Купчинського // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - C. 234-236.
 3. Гирич І. Б.  До історії топографії Печерської частини Києва XIX ст. (за матеріалами Київської інженерної команди) // Проблеми історичної географії України. - 1991. - C. 54-61.
 4. Гирич І. Б.  М. Грушевський і С. Єфремов (до історії наукових, літературних і особистих взаємин) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 1994. - 3. - C. 65-75.
 5. Гирич І. Б.  М.Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 рр. (за матеріалами щоденника) // Український історичний журнал. - 2016. - № 5. - C. 101.
 6. Гирич І. Б.  П’ятдесятитомник творів Михайла Грушевського: концепція, здобутки, перспективи // Український історичний журнал. - 2016. - № 2. - C. 51.
 7. Гирич І.  В. Липинський і українська націонал-демократія (1900–1914): пошуки теоретичного компромісу з консервативною ідеологією // Історіографічні дослідження в Україні. - 2014. - Вип. 25. - C. 181.
 8. Гирич І.  Страсті навколо підручників з історії: підручник як головний засіб будівництва держави // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 243-252.
 9. Гирич І.Б. , Гирич Т.Ю. План Києва 1786 г. як історико-топографічне джерело // Географічний фактор в історичному процесі. - 1990. - C. 77-85.
 10. Гирич І.Б.  М. Грушевський і І. Франко: до історії взаємин // Український історичний журнал. - 2006. - № 5. - C. 35-66.
 11. Гирич І.Б.  Організація М.С.Грушевським археографічної роботи у львівський період життя й діяльності (1894-1914 рр.) // Український історичний журнал. - 1997. - № 1. - C. 72-86.
 12. Гирич Ігор  В.І. Вернадський і питання українського державотворення // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2013. - 18. - C. 64-72.
 13. Гирич Ігор  До проблеми історіософії Михайла Брайчевського // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 50.
 14. Гирич Ігор  Ярослав Шашкевич – історіограф новітньої України. Спроба есею // Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. - 18. - C. 280-312.
 15. Палієнко М.Г. , Гирич І.Б. Археографічні студії професора Я.Калакури // Український історичний журнал. - 2017. - № 4. - C. 162.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2009. Гирич І. Концептуальні проблеми висвітлення історії України ХІХ - ХХ ст. в сучасних шкільних підручниках : (Зб. газетних і журнальних ст. за 2007 - 2009 рр.) / І. Гирич , 2009. - 68 с.
 2. 2009. Гирич І. Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті : научное издание / І. Гирич, 2009. - 64 с.
 3. 2011. Гирич І. Історичні причини наших поразок і перемог : научно-популярная литература / І. Гирич, 2011. - 142 с.
 4. 2011. Гирич І. Київ в українській історії : сборник научных трудов / І. Гирич, 2011. - 304 с.
 5. 2011. Гирич І. Концептуальні проблеми історії України : научно-популярная литература / І. Гирич, 2011. - 224 с.
 6. 2012. Гирич І.Б. Між наукою і політикою. Історіографічні студії про вчених-концептуалістів : научно-популярная литература / І.Б. Гирич, 2012. - 488 с.
 7. 2013. Гирич І. Київ ХІХ - ХХІ : Путівник / І. Гирич, 2013. - 256 с.
 8. 2014. Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ - початок ХХ ст.) : научное издание / І. Гирич; Відп. ред. О.Рубльов, 2014. - 496 с.
 9. 2014. Гирич І. Формування модерної української нації: теорія і суспільні виклики. (ХІХ - початок ХХ ст.) : научное издание / І. Гирич, 2014. - 112 с.
 10. 2014. Гирич І.Б. Рецензія / І.Б. Гирич // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N4. - С. 223-226
 11. 2015. Гирич І.Б. Українська історична та суспільно-політична думка Наддніпрянщини національно-демократичного спрямування (середина ХІХ - початок ХХ століття) : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.06 / І.Б. Гирич, 2015. - 34 с.