ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПАПАКІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000575

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Папакін Георгій Володимирович
Варіанти імені
Papakin; Папакин
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
Посадастарший науковий співробітник (за сумісництвом)
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Наукові
зацікавлення
археографія, архівознавство, біографістика, джерелознавство, історія державних установ (інституцієзнавство) України
E-mailhpapakin@gmail.com
Дата та місце
народження
20 травня 1953 р., м. Київ
Докторська
дисертація
“Приватні архіви української родової еліти в національній історії другої половини XVII–XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських)” (захист відбувся в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у 2005 р. за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство)
Кандидатська
дисертація
“Археографічна комісія Центрального архівного управління УСРР: історія створення і науковий доробок (1928–1934)” (захист відбувся в Інституті української археографії та джерелознавства НАН України у 1995 р. за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни)
ОсвітаГорьківський державний університет ім. М. І. Лобачевського (історичний факультет, рік випуску – 1975)
Професійна
діяльність
червень– грудень 2013 р.

професор, завідувач кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

грудень 2013

виконуючий обов’язки директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Квітень–березень 2011 р.

начальник відділу архівування документів Українського інституту національної пам’яті

2014–

директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

2013–

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних ресурсів Інституту історії України НАН України (за сумісництвом)

2011–червень 2013 р.

старший науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних ресурсів Інституту історії України НАН України

2000–2008

начальник відділу управління Державного комітету архівів України

1993–2000

начальник відділу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України

1980–1991

співробітник Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України

1976–1980

старший хранитель фондів, старший науковий співробітник, завідувач архівосховищем Центрального державного архіву Жовтневої революції, вищих органів державної влади і органів державного управління Української РСР

Наукові проекти
 • 2005
 • Автограф української історії IX–XXI ст.

  Праці
  Монографії, брошури

  1. "Чорна дошка”: антиселянські репресії (1932–1933) / Відп. ред. Г. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 420 с.

  2. Українські визвольні змагання 1939–1956: джерельний контент. – Вип. 1: Проблеми класифікації й змісту джерел повстанського та радянського походження / Відп. ред. Г. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 358 с.

  3. Історія державних установ України: Урядуючі інституції та державні установи ІХ – початку ХХ ст. / НАН України. Інститут історії України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва. – К.: Інститут історії України, 2010. – 243 с.

  4. Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої половини ХVІІ–ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б.в.], 2004. – 417 с.

  5. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: Історико-архівні нариси. – К., 2003. – 282 с.

  6. От марта до сентября. Штрихи к портрету Александры Коллонтай. – К.: Изд-во полит. лит-ры Украины. – 1989. – 222 с.

  Підручники та посібники

  7. Використання архівної інформації. Архівна евристика. Архівний маркетинг // Архівознавство : Підручник для студ. іст. фак-тів вищ. навч. закладів / ред.: Я. Калакура, І. Матяш. – 2-ге вид., випр. і доп. : Академія, 2009. – С. 277–298.

  8. Археографія // Спеціальні історичні дисципліни: Довідник. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. – К. : “Либідь”, 2008. – С. 22–29.

  9. Нариси історії архівної справи в Україні : Навч. посібник для студ. іст. фак. вищих навч. закл. / Ред. І. Матяш, К. Климова. – К.: КМ Академія, 2002. – С. 337–366, 390–398.

  Документальні публікації

  10. Історичні джерела про подвиг Героїв Крут // Герої Крут: Трагічні події 29 січня 1918 р. та вшанування пам’яті (до 91-ї річниці подій) / Документи. Фотодокументи. Публікації преси. – К.: УІНП, “Українські інформаційні технології”, 2009. (електронне видання).

  11. Державна служба в Україні крізь віки: Норми закону. Практика. Життєві колізії (від упорядників) // Історія державної служби в Україні: у 5 томах / Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; упорядники: Г. В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Л. Я. Демченко, Ю. А. Мицик та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 3 : Документи і матеріали. V ст. до н. е. – 1774 р. – С. 7–25. (співавтор Г. В. Боряк)

  12. Гетьман Павло Скоропадський: штрихи до портрету // Гетьман Павло Скоропадський. Спомини. – К.: Україна, 1992. – С. 3–9.

  13. Книга и жизнь // Антонов-Овсеенко В. А. В семнадцатом году. – К.: Изд-во „Україна”, 1991. – С. 5–19.

  Довідники, покажчики, каталоги

  14. Голодомор в Україні 1932–1933: реєстр архівних документів, опублікованих у 1990–2007 рр. // Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 pp. в Україні. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – С. 421–423, 424–532. (співавтори та співупорядники - Г. В. Боряк, Н. І. Лісунова)

  15. Фонди з історії УПА у державних архівосховищах України (1941–1957). Вип. 2. – Анотований покажчик фондів партійних органів УРСР, в яких відбилася боротьба з УПА. – К., 2000. – 48 с.

  16. Фонди з історії Української Повстанської Армії в державних архівосховищах України. – Вип. 1. Анотований покажчик фондів УПА (1942–1946). – К., 1999. – 62 с. (співавтори – О. Вовк, З. Яцишин)

  Розділи у колективних дослідженнях

  17. Habent sua fata libelli // Скоропадський П. П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918 / Упорядник І. Гирич. – К.: Наш формат, 2016. – С. 364–376.

  18. Голодомор в Україні 1932–1933: реєстр архівних документів, опублікованих у 1990–2007 рр. // Національна книга пам′яті жертв голодомору 1932–1933 pp. в Україні. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – С. 421–423, 424–532. (співавтор – Г. В. Боряк)

  Статті

  19. Майстерня Грушевського-джерелознавця // Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 97–113.

  20. Папакін Г.В. Венедикт М’якотін: наукова та громадсько-політична спадщина емігрантської доби в житті незвичайної людини // М’якотін В. О. Революція та еміграція / Упорядн. Новікова О. О. – К., 2017. – С. 3–11.

  21. Папакін Г. В. Habent sua fata libelli / Г. Папакін // Скоропадський П. П. Спогади: кінець 1917 – грудень 1918. Український переклад / Упорядник І. Гирич. – К.: Наш формат, 2017. – С. 347–359.

  22. Досвід електронної публікації історичних джерел в США та Західній Європі: короткий огляд (1971–2010) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Електронні інформаційні ресурси. Зб. наук. праць. – К., НАН України, Інститут історії України, 2015. – Число 25. – С. 77–90.

  23. Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікація, змістова сторона // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 174–190.

  24. Змагання за Українську корону у ХVIII ст.: перші претенденти : сборник научных трудов // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів / Відп. ред. В.Смолій. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2014. – С. 120–128.

  25. Особливості соціально-політичних комунікацій тоталітарного суспільства (на прикладі радянського режиму 1930-1940-х років) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – К., 2013. – № 4. – С. 45–52.

  26. До проблеми змістовного наповнення навчальної підготовки документознавців у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – К., 2013. – № 2. – С. 4–8.

  27. Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. пр. – К.: Інститут історії України, 2013. – Число 21. Електронні інформаційні ресурси. – С. 73 – 89 (співавтор – Г. В. Боряк)

  28. Сучасна електронна археографія: предмет, специфіка, складові, стан дослідження. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. пр. – К.: Інститут історії України, 2013. – Число 21. Електронні інформаційні ресурси. – С. 45 – 60.

  29. Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і „чорна дошка” // Український історичний журнал. – 2013. – № 6. – С. 45–57.

  30. Перша світова війна у рефлексії Павла Скоропадського //Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 80–97.

  31. Електронна археографія: новітній напрям старої науки, її складові та стан дослідження // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 25–34.

  32. Тростянець: націокультурний простір родини Скоропадських // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій; Відп. ред. І. Колесник. НАН України. Інститут історії України. – Вип. 6. – К.: Інститут історії України, 2011/2012. – С. 288–300.

  33. Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження // Український історичний журнал. – 2012. – № 4. – С. 154–171.

  34. Проблемні питання джерелознавчого аналізу документальної спадщини радянського репресивно-карального апарату 1920–1930-х років (з приводу книги: Подкур Р., Ченцов В. Документи органов государственной безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ (Тернополь: Збруч, 2010) // Український історичний журнал – 2012. – № 1. – С. 183–200.

  35. Герменевтика джерелознавча” (архівна та археографічна): до формулювання проблеми // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип. 5. – К., 2010/2011. – С. 368–380.

  36. Джерельна база дослідження українського визвольного руху 1939–1956: специфічні особливості та стан оприлюднення // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. пр. – К.: Інститут історії України, 2011. – Число 19. – С 103–116.

  37. Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА // Сумський історико-архівний журнал. – № XII–XIII. – 2011. – С. 7–19.

  38. Джерела з історії українських визвольних змагань 1939–1956 років в архівах України: специфіка, стан і перспективи дослідження // Українська повстанська армія інакше (в літературі, мистецтві, культурі) Ukrajinská povstalecká armáda jinak (v literatuře, umění a kultuře) / Упорядн. А. Лукачова. – Прага : Національна бібліотека Чеської Республіки–Слов’янська бібліотека, РУТА – громадське об’єднання, 2011. – С. 107–126.

  39. Сучасна українська Інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій/ Г. В. Папакін // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 153–166.

  40. Український визвольний рух за Другої світової війни: специфіка джерельної бази / Г. Папакін // Сумський історико-архівний журнал. – 2010. – № VIІІ–IХ. – С. 7–16.

  41. Сучасний стан законодавчо-нормативного забезпечення архівування документів: погляд архівіста // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 4. – С. 7–16.

  42. “Blacklists” as a tool of the Soviet Genocide in Ukraine // Holodomor studies. – Vol. 1, No. 1. – Winter-Spring 2009. – P. 55–75.

  43. Сучасна археографія: виклики інформаційної ери та російська/радянська традиція (роздуми з приводу книги В. П. Козлова “Основы теоретической и практической археографии”, М., 2008) / Г. Папакін // Ейдос: альманах теорії і практики історичної науки. – Вип. 4. – К., 2009. – С. 553–568.

  44. Джерела для дослідження російських органів управління Східною Галичиною та Північною Буковиною під час Першої світової війни (спроба огляду за довідковими виданнями) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. пр. – К. : НАН України, Інститут історії України, 2009. – Число 16. – С. 64–76.

  45. Використання історичних джерел в археографічних публікаціях: суспільні виклики та наукові проблеми (роздуми архівознавця) // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 135–146.

  46. До питання про законодавчо-нормативне забезпечення архівування документів // Сумський історико-архівний журнал. – 2009. – № VI–VII. – С. 7–16.

  47. Історія державних установ України: предмет, об’єкт та специфіка наукової та навчальної дисципліни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 67–75.

  48. Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р. // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К, 2008. – Вип. 39. – С. 129–150.

  49. Павло Скоропадський: перші роки еміграції // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 81–95.

  50. Павло Скоропадський і державотворчі процеси доби Української революції 1917–1921 років // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С. 15–32.

  51. Джерельна та історіографічна база дослідження історії державних установ України // Архіви України. – 2008. – № 5–6. – С. 67–81.

  52. Архівні документи про “чорні дошки” як знаряддя радянського геноциду в Україні в 1932–1933 роках // Архіви України. – 2008. – № 3–4. – С. 14–28.

  53. Архіви України в міжнародних та міжрегіональних програмах збереження культурної спадщини: досвід і перспективи // Архіви України. – 2008. – № 1–2. – С. 150–157.

  54. Механізм сталінського геноциду в 1932 – 1933 роках в Україні // Пам’ять століть. – 2008. – № 5/6. – С. 236–261.

  55. Досвід і перспективи участи України у міжнародних та регіональних програмах збереження культурної спадщини (архівний контекст) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журнал. – К., 2007. – № 3. С. 6–11.

  56. Господарська, громадська та благодійницька діяльність роду Скоропадських у документах фамільного архіву (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // Сіверянський літопис. – 2006. – № 2. – С. 41–51.

  57. Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904–1905 років // Архіви України. – 2006. – № 1–6. – С. 412–416.

  58. Розвиток архівознавства і документознавства в Національній Академії наук України: науково-інформаційна та едиційна діяльність Інституту рукопису та Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992–2005) // Архіви України. – 2005. – № 5–6. – С. 23–31.

  59. "Озернянський архів” – нові джерела до історії українського руху Опору // Архіви України. – 2005. – № 1–3. – С. 513–515.

  60. Архіви родини Скоропадських у першій чверті XVIII ст. // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 11. – К., 2004. – С. 25–42.

  61. Переміщені архіви – спадщина поділеного світу // Архіви України. – 2004. –№ 3. – С. 87–89.

  62. Фамільні архіви української еліти: Питання камерально-археографічного та едиційного опрацювання // Архіви України. – 2004. – № 1–2. – С. 34–81.

  63. Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 28–57.

  64. Архіви України і виклики сучасного суспільства: штрихи до колективного потрету користувача архівної інформації // Архіви України. – 2003. – № 1–3. – С. 48–52. (співавтор – Г. В. Боряк)

  65. Фамільні архіви української еліти: склад, зміст, доля у ХІХ ст. // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 6. – К., 2003. – С. 28–52.

  66. Роль Павла Скоропадського у державотворчих процесах доби національно-визвольної боротьби 1917–1921 рр. // Десять років незалежності України: минуле і сучасне державотворення: Наук. зб. / Під ред. В. Смолія, О. Реєнта, Ю. Терещенка та ін. – К., 2003. – С. 112–130.

  67. Питання віри та церкви в архівній спадщині Павла Скоропадського // Гуманітарний Seminarium: науково-практичний щорічник. – № 1. – Університетське видавництво “Пульсари”, 2003. – С. 179–192.

  68. Засновники роду Скоропадських (архівно-генеалогічна і геральдична розвідка) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 8. – С. 87–95.

  69. Листи з 1917 р.: Кореспонденція Павла Скоропадського часів Лютневої революції в Росії // Архіви України. – 2002. – № 1–3. – С. 81–111.

  70. “…мы пойдем по пути всевозможных социальных экспериментов”. Февральская революция 1917 г. в семейной переписке П. П. Скоропадского // Исторический архив. – М., 2002. – № 4. – С. 70–91.

  71. Церковні фонди християнських конфесій у складі Національного архівного фонду України: структура, зміст, історія надходження // Студії з архівної справи та документознавства. – 2001. – Т. 7. – С. 5–13.

  72. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК) // Архіви України. – 2001. – № 4–5. – С. 3–24.

  73. Щоденники Павла та Олександри Скоропадських 1904–1917 рр.: історія ведення, зберігання, зникнення; спроба реконструкції // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. – К., 2001. – С. 433–446.

  74. Михайло Грушевський і Павло Скоропадський: начерк історії особистих стосунків // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 4: Студії на пошану Р. Пирога. – К., 2001. – С. 135–145.

  75. Проблеми збереження і користування фамільними архівними фондами (на прикладі фонду Скоропадських) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2000. – Т. 6. – С. 32–37.

  76. Створення фамільного архіву Скоропадських: доробок Павла Скоропадського // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2000. – Вип. 6. – С. 97–110.

  77. Доля національної еліти України та Фінляндії на зламі епох: Павло Скоропадський і Карл Густав Маннергейм // Етнічна історія народів Європи: Україна та Фінляндія: західні та східні впливи на історичний та культурний розвиток: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К., 2000. – С. 53–58.

  78. До питання опрацювання джерельної бази дослідження українських визвольних змагань 1939–1956 рр. // Архіви України. – 2000. – № 1–3. – С.15–21.

  79. Закарпатська проблема в архівній спадщині Павла Скоропадського (20-ті – початок 40-х років) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Т. 4. – С. 142–149.

  80. Павло Скоропадський: Постать на тлі історії // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Т. 5: Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р. – С. 14–20.

  81. Павло Скоропадський і Фінляндія на початку ХХ ст. (До історії зв’язків майбутнього гетьмана України з фінами та Фінляндією) // Україна – Фінляндія: Зб. наук. статей. – К., 1999. – С. 27–42.

  82. Архів, архівний документ у житті Павла Скоропадського // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 1: Архів і особа. – К., 1999. – С. 122–134.

  83. Теоретичні питання української археографії у діяльності Археографічної комісії ЦАУ УСРР (1929–1930) // Студії з архівної справи та документознавства. – 1998. – Т. 3. – С. 72–77.

  84. Павло Скоропадський як діяч архівної справи (до правомірності формулювання питання) // Архівна та бібліотечна справа доби визвольних змагань (1917–1921): Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 166–184.

  85. ІІ Міжнародна наукова конференція “Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р.” // Архіви України. – 1998. – № 1–6. – С. 139–141.

  86. Українська гетьманська держава 1918 р. та Павло Скоропадський // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Історія. – Вип. IV. – Тернопіль, 1997. – С. 115–122.

  87. Павел Петрович Скоропадский // Вопросы истории. – М., 1997. – № 9. – С. 61–81.

  88. Розробка теоретичних питань української археографії у діяльності Археографічної комісії ЦАУ УСРР (1929–1930) // Студії з архівної справи та документознавства. – 1996. – Т. 1. – С. 53–61.

  89. Документи архівосховищ Російської Федерації про М. С. Грушевського // Архіви України. – 1996. – № 1–3. – С. 87–91.

  90. Колекція мікрофільмів з Національного архіву Канади // Архіви України. – 1995. – № 4–6. – С. 184–188.

  91. The Practicalities of Genealogical Research in Ukraine // Avotaynu. The international Review of Jewish Genealogy. – Vol. X, number 4. – Winter 1994. – P. 3–4.

  92. Доля архівної спадщини Скоропадських у сховищах України // Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського (1873–1945). – К.: Академпрес, 1993. – С. 198–246.

  93. Гортаючи сторінки “Архива русской революции” // Архіви України. – 1991. – № 4. – С. 51–54.

  94. Архівні джерела про вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка у 1919 році // Архіви України. – 1989. – № 1. – С. 9–13.

  95. Нові документи про діяльність О. М. Коллонтай на Україні (лютий – вересень 1919 р.) // Архіви України. – 1986. – № 5. – С. 50–55.

  96. Украинский Наркомсовпроп // Вопросы истории. – 1984. – № 4. – С. 73–83.

  97. Документи ЦДАЖР УСРС про створення і діяльність Народного комісаріата радянської пропаганди УСРР у 1919 р. // Архіви України. – 1984. – № 5. – С. 63–67.

  98. Діяльність Артема (Ф. А. Сергєєва) на Україні (за документами ЦДІА УРСР у м. Києві та ЦДАЖР УРСР) // Архіви України. – 1983. – № 2. – С. 52–56. (співавтор – В. Овсієнко)

  99. Архівні джерела про роботу агітпоїзда імені В. І. Леніна на Україні в 1919 р. // Архіви України. – 1981. – № 4. – С. 18–21. (співавтор – Т. Папакіна)

  Енциклопедичні гасла

  100. Сверчевский Кароль // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наук. думка, 2012. – Т. 9: Прил–С. – С. 469–470.

  101. Павло Петрович Скоропадський // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наук. думка, 2012. – Т. 9: Прил–С. – С. 614–616.

  102. Пшеничний Гордій Семенович // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наук. думка, 2012. – Т. 9: Прил–С. – С. 70–71. (співавтор – Т.О. Ємельянова)

  103. Правила публікації архівних документів / Г. Папакін // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наук. думка, 2011. – T. 8: Па–Прик.– С. 477–479.

  104. Єдиний державний архівний фонд УСРР/УРСР // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наук. думка 2005. – Т. 3: Е–Й. – С. 107–109.

  105. „Архив русской революции” // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наук., думка. – К., 2003. – Т. 1: А–В. – С. 138–139.

  Науково-популярні публікації

  106. Листи з окупованого Криму. 1854–1856 роки. Український тиждень. – № 15. – 2016. – С. 40–43.

  107. Донбас на "чорній дошці": 1932–1933. Науково-популярний нарис / НАН України. Інститут історії України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К.: Інститут історії України, 2014. – 44 с. – (Студії з регіональної історії. Степова Україна)

  108. «Коли всі засоби добрі...» Радянська боротьба з ОУН та УПА на прикладі одного документа // День. – 2014. –10 січня.

  109. Українська корона – що це таке? Наша земля як козир у політичній грі XVIII ст. // День. – 2013. – 27–28 червня. – №№ 110–111; 7–8 липня. – № 115.

  110. «Ми надаємо вам землю…». Аграрна політика УПА на прикладі одного конкретного документа // День. – 2013. – 30 серпня.

  111. 29 квітня 1918 р.: "Переворот у цирку” чи закономірний етап революції? // День. – 2013. –26–27 квітня. – №№ 77–78.

  112. Михайло Грушевський і Павло Скоропадський // Визначні особистості в історії України: у 2 ч. / Упоряд. Т. Ковтунович. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 2. – С. 83–92.

  113. Державотворча спадщина Центральної Ради і становлення Української гетьманської держави 1918 р. (до формулювання питання) // Історія в школах України. – 1997. – № 2. – С. 14–20.

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  114. Папакін Г.В. Гетьман Павло Скоропадський і Церква (за матеріалами родинного листування і спогадами) // Православ’я в Україні. Зб. за матеріалами Міжн. наук. конф., присвяченої 25-літтю відновлення Київської православн. богосл. академії (1992–2017). К., 23 листоп. 2017 р. – Ч. 2. – К., 2017. – С. 22–36.

  115. Кримська (Східна) війна 1853–1856 років на сторінках ІТВАК: джерелознавчий аналіз публікацій // Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qırımımız. – Вип. ІІ: Збірка статей за матеріалами Другої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 160-й річниці капітуляції Росії у Кримській війні 1853–1856 рр. / ред. кол. Г. Папакін (голова); за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2016. –С. 24–35.

  116. Доля російської археографії в Україні (до постановки проблеми на прикладі ХІХ ст.) // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження. Зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовтня 2014 р.). – К., 2015. – С. 7–14.

  117. Джерела кримської історії: до концепції «Кримського дипломатарію» // Наш Крим. – Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Першої міжнародної наукової конференції «Крим в історії України». – К., 2015. – С. 9–18.

  118. Джерела до історії „Великого терору”: проблеми класифікації // Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в СРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 15 березня 2012 р. / Упорядн.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – К.: Інститут історії України, 2013. – С. 13–28.

  119. "Чорні дошки” як знаряддя радянського геноциду в Україні в 1932–1933 роках / Г. Папакін // Голодомор 1932–1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка: Матеріали міжнар. наук. конференції, К., 25–26 вересня 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Академія, 2009. – С. 59–87.

  120. Концептуальні засади розробки документальної частини академічного проекту “Історія державної служби в Україні” // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: зб. тестів виступів на наук. – практ. конференції (Київ, 18 листопада 2008 р. – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. – С. 23–29.

  121. Українізація 34-го корпусу: за наказом Л.Корнілова чи за покликом душі? (за новими джерелами) // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії: Всеукраїнська наукова конференція, 19–20 травня 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам’яті, Ін-т історії України НАН України. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 223–239.

  122. Участие Украины в международных и региональных программах сохранения культурного наследия: опыт и перспективы // Программа ЮНЕСКО “Память мира”: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия: Материалы международной конференции (Нац. библиотека Беларуси, 30 ноября – 1 декабря 2006 г.). – Минск: “Классико-принт”, 2007. – С. 22–27.

  123. Доступ к историческим документам в научных и генеалогических целях: юридические аспекты и опыт Украины // Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the State of Central and East European Countries. (Modralin, Oct. 15–16, 1999). – Warszawa, 2000. – S. 179–183.

  124. История, современное состояние и перспективы использования документов частных коллекций и архивов религиозных конфессий государственной и негосударственной части НАФ Украины // The Private Archives and Archival materials in Central and East European Countries: Materials of International Conference (Modralin, Oct. 8–11, 1998). – Warszawa, 1999. – S. 171–180.

  125. Традиції Київської археографічної комісії у діяльності Археографічної комісії Укрцентрархіву // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії (Київ, Седнів, 18–21 жовтня 1993 р.). – К., 1997. – С. 123–136.

  126. Павло Скоропадський та українська національна церква у першій половині ХХ ст. // Ідея національної церкви в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17–18 жовтня 1997 р. – Тернопіль, 1997. – С. 93–101.

  127. Павло Скоропадський та архівна справа в Українській Державі 1918 р. – до постановки проблеми // Українське архівознавство: Історія, сучасний стан і перспективи: Наук. доповіді Всеукраїнської конференції (Київ, 19–20 листопада 1996 р.). – Ч. ІІ. – К., 1997. – С. 118–123.

  128. Державотворча спадщина Центральної Ради і становлення Української гетьманської держави 1918 р. // Центральна Рада і український державотворчий процес: Матеріали наук. конференції (Київ, 20 березня 1997 р.). – К., 1997. – С. 85–97.

  129. Постать Богдана Хмельницького в історико-політичній концепції Вячеслава Липинського // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Великого Гетьмана (Київ, 24–25 жовтня 1995 р.). – К., 1996. – С. 184–188.

  130. Питання єдності церков у державницькій діяльності гетьмана П. Скоропадського (1918–1945) // “Берестя – 1596” в історичній долі українства: Матеріали Всеукраїнської науково-богословської конференції (Тернопіль, 29–30 листопада 1996 р.). – Тернопіль, 1996. – С. 65–79.

  131. Досвід Археографічної комісії ЦАУ УСРР та перспективи його використання в сучасній видавничій роботі архівних установ // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні / Доповіді та повідомлення наукової конференції 15–16 березня 1995 р. – К., 1996. – С. 65–79.

  Рецензії

  132. Новітня англомовна інтелектуальна біографія Михайла Грушевського (Plokhy Serhii. Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of Ukrainian History. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press Incjrh., 2005. – 614 p.) // Пам’ятки: Археографічний щорічник. – Т. 7. К., 2007. – С. 387–393.

  133. Дослідження витоків української археографії (Журба О. І. Становлення української археографії: люди, ідеї, інституції. – Дніпропетровськ: Вид. Дніпропетровського університету, 2003. – 316 с.) // Архіви України. – 2004. – № 4–6. – С. 223–230.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АРХИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
  2. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД УСРР/УРСР (ЄДАФ УСРР/УРСР)
  3. ПАВЛЮК Павло Іванович
  4. ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
  5. ПШЕНИЧНИЙ Гордій Семенович
  6. СВЕРЧЕВСЬКИЙ Кароль
  7. СКОРОПАДСЬКИЙ Павло Петрович
  8. ТЮТЮННИК Юрій Йосипович
  9. ФАМІЛЬНІ АРХІВИ
  10. ФОСТУН Святомир-Михайло
  11. ФРУНЗЕ Михайло Васильович
  12. ЧОРНІ ДОШКИ
  13. ШУМСЬКИЙ Олександр Якович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2008) Боряк Г. В., Папакін Г. В. Голодомор в Україні 1932–1933 : реєстр архівних документів, опублікованих у 1990–2007 рр.   
  2. (2008) Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С., Мотренко Т., Палеха Ю., Папакін Г., Середа А. Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні   
  3. (2010) Папакін Георгій Історія державних установ України : Урядуючі інституції та державні установи ІХ — початку ХХ ст.   
  4. (2011) Папакін Георгій "Чорні дошки" як обличчя Голодомору   
  5. (2012) Папакін Г. Українські визвольні змагання 1939–1956 : джерельний контент   
  6. (2012) Папакін Г. Червонi партизани : трагічний рейд у нікуди   
  7. (2013) Папакін Г. "Чорна дошка” : антиселянські репресії (1932–1933)   
  8. (2014) Боряк Геннадій, Папакін Георгій Кримський архів: Джерела з історії Криму та кримських татар   
  9. (2014) Папакін Г. В. Студії з регіональної історії : Степова Україна. Донбас на "чорній дошці": 1932–1933: науково-популярне видання (2014)   
  10. (2015) Папакін Г. В. Відгук офіційного опонента Г. В. Папакіна на дисертацію Т. Л. Вілкул "Хронографічна складова домонгольського київського літописання та походження давньоруських хронографів"   
  11. (2017) Папакін Г. В. Археографічна ретроспектива Чорнобильської трагедії   
  12. (2018) Папакін Г. Павло Скаропадський та Українська академія наук : До 100-річчя НАН України
  13. Папакін Георгій Додаток : Загальний список населених пунктів, занесених на "чорну дошку" у 1932-1933 рр. Уклали: Георгій Папакін, Олена Лісняк   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Папакін Г. В.  Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона // Український історичний журнал. - 2014. - № 5. - C. 174.
  2. Папакін Г. В.  Майстерня М.Грушевського-джерелознавця // Український історичний журнал. - 2017. - № 1. - C. 97.
  3. Папакін Г. В.  Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій // Український історичний журнал. - 2010. - № 5. - C. 153-166.
  4. Папакін Г.В.  Використання історичних джерел в археографічних публікаціях: суспільні виклики та наукові проблеми (роздуми архівознавця) // Український історичний журнал. - 2009. - № 6. - C. 135-146.
  5. Папакін Г.В.  Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження // Український історичний журнал. - 2012. - № 4. - C. 154-171.
  6. Папакін Г.В.  Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і «чорна дошка» // Український історичний журнал. - 2013. - № 6. - C. 45-57.
  7. Папакін Г.В.  Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Український історичний журнал. - 2008. - № 4. - C. 81-95.
  8. Папакін Г.В.  Перша світова війна в рефлексії П.Скоропадського (за матеріалами приватного листування) // Український історичний журнал. - 2013. - № 3. - C. 80-97.
  9. Папакін Г.В.  Проблемні питання джерелознавчого аналізу документальної спадщини радянського репресивно-карального апарату 1920–1930-х рр. (Із приводу книги: Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ (Тернополь: Збруч, 2010)) // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 183-200.
  10. Папакін Г.В.  Українське історичне інституцієзнавство: специфіка науки, джерельна база // Український історичний журнал. - 2011. - № 3. - C. 174-190.
  11. Папакін Георгій  Сучасна археографія: виклики інформаційної ери та російська/радянська традиція (роздуми з приводу книги В. П. Козлова «Основы теоретической и практической археографии». М, 2008) // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - 2009. - 4. - C. 553-568.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2003. Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина : Історико-архівні нариси / Г. Папакін, 2003. - 282 с.
  2. 2004. Папакін Г. Архів Скоропадських : Фамільні архіви української еліти другої половини ХVІІ - ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських / Г. Папакін, 2004. - 420 с.
  3. 2009. Боряк Г.В. Державна служба в Україні крізь віки: Норми закону. Практика. Життєві колізії : научное издание / Г.В. Боряк, Г.В. Папакін // Історія державної служби в Україні : У п'яти томах / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; кер. кол. упоряд. Г.В. Боряк. - К. : Ніка-Центр, 2009. - Т. 3 : Документи і матеріали V ст. до н.е. - 1774 р. - С. 7-24
  4. 2010. Папакін Г. Історія державних установ України: Урядуючі інституції та державні установи ІХ - початку ХХ ст. : Лекції / Г. Папакін, 2010. - 243 с.
  5. 2012. Папакін Г. Українські визвольні змагання 1939 - 1956 років: джерельний контент : научное издание. Вип. 1. Проблеми класифікації й змісту джерел повстанського та радянського походження / Г. Папакін; Відп. ред. Г.В. Боряк, 2012. - 358 с.
  6. 2013. Боряк Г. Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування : сборник научных трудов / Г. Боряк, Г. Папакін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Ч. 21 : Електронні інформаційні ресурси. - С. 73-89
  7. 2013. Папакін Г. "Чорна дошка": Антиселянські репресії (1932 - 1933) : монография / Г. Папакін; Відп. ред. Боряк, 2013. - 422 с.
  8. 2014. Папакін Г. Донбас на "чорній дошці": 1932-1933 : научно-популярная литература / Г. Папакін, 2014. - 44 с.
  9. 2014. Папакін Г. Змагання за Українську корону у ХVIII ст.: перші претенденти : сборник научных трудов / Г. Папакін // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 120-128

   Проекти Інституту

  1. Автограф української історії IX–XXI ст.
  2. Кримський архів: Джерела з історії Криму та кримських татар