ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ

  Бібліографічне посилання: Карсим І.А. ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Chernihivska_arkhivna (останній перегляд: 20.05.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ заснована 14 листопада 1896. Головами комісії в різні часи були Г.Милорадович, Є.Зеленецький, кн. В.Голіцин, О.Рачинський; зберігачем музею — Є.Корноухов. Членами Ч.г.в.а.к. були: Б.Грінченко, О.Русов, М.Коцюбинський, Г.Коваленко, В.Тарнавський, А.Верзилов, М.Бережков, М.Подвойський, Є.Корноухов, В.Модзалевський, І.Рашевський, Я.Жданович, М.Макаренко, П.Скоропадський, М.Стороженко, А.Стороженко, Г.Нарбут, М.Василенко та ін. Звання почесних членів комісії мали В.Антонович, В.Іконников, П.Уварова, Д.Багалій, М.Владимирський-Буданов, М.Сумцов, М.І.Петров, Д.Яворницький, Д.Самоквасов, Б. і В. Ханенки.

До пріоритетних напрямів наук. діяльності Ч.г.в.а.к. належали: дослідження церк. пам’яток, церк. історії та біографій визначних земляків, генеалогії місц. дворянства, укр. старшини. В архіві та музеї комісії було зібрано чимало писемних та речових пам’яток.

Члени комісії досліджували архіви Черніг. губернського правління, канцелярії губернського предводителя дворянства і Черніг. казенної палати. Станом на 1915 в істор. архіві комісії зберігалося майже 20 тис. справ, у т. ч. — 8 томів Румянцевського ген. опису Малоросії (див. Генеральний опис Лівобережної України 1765—1769) з архіву Черніг. губернського стат. к-ту. Зібрання губернської вченої архів. комісії згодом стало складовою частиною майбутнього губернського (обласного) архіву.

1912 Ч.г.в.а.к. розпочала співпрацювати з утвореною при Рос. істор. т-ві спец. комісією зі збирання відомостей про наявність місц. архівів та умови зберігання в них документів. 1913 зібрану комісією інформацію про стан 86-ти архівів губернії було надіслано до Рос. істор. т-ва. 1914 члени Ч.г.в.а.к. створили у складі комісії спец. "архівне бюро" і продовжили дослідження місц. сховищ, приділивши увагу і раніш неохопленим архівам волосних правлінь та судів. Збирання документів супроводжувалося їх наук. опрацюванням та публікаціями на сторінках "Трудов Черниговской архивной комиссии". Упродовж 1898—1918 вийшло друком 12 випусків "Трудов..." Окремими виданнями вийшли "Любецкий синодик" (1902) та "Актовая книга Стародубского городового уряда 1693 г." (1914).

Члени Ч.г.в.а.к. здійснювали нагляд за проведенням земельних робіт під час буд-ва в істор. частині Чернігова, збирали дані про археол. об’єкти на території Чернігівської губернії (1902 була розроблена "Програма для збирання свідоцтв археологічних, історичних та етнографічних Чернігівської губернії"). В археол. розкопках, що проводилися комісією, брали участь В.Шугаєвський, Є.Корноухов, П.Добровольський, кн. В.Голіцин, В.Модзалевський, Н.Сахновський.

Члени Ч.г.в.а.к. опікувалися збереженням місц. пам’яток — черніг. соборів та монастирів, Юр’євої божниці (див. Остерська божниця) в с. Старгородка (нині у складі м. Остер), палацу гетьмана К.Розумовського в Батурині. Діячі Ч.г.в.а.к. приділяли увагу місц. етногр. пам’яткам, фольклорним дослідженням. Серед членів комісії були відомі укр. етнографи: Г.Коваленко, Б.Грінченко, С.Гатцук.

Музейна колекція Ч.г.в.а.к. почала формуватися 1895, до офіц. відкриття комісії. Станом на 1907 в музеї налічувалося бл. 3 тис. експонатів. Об’єднання зібрання комісії з колекцією пам’яток, що залишилася після 14-го Археол. з’їзду, додало до колекції багато археол. матеріалів. Музей Чернігівської вченої архівної комісії виконував і функцію пропаганди істор. минулого краю. Кількість відвідувачів музею складала 2—3 тис. осіб на рік. Комісія мала наук. б-ку, яка 1909 налічувала 5277 томів.

Ч.г.в.а.к. активно співпрацювала з ін. наук. т-вами. Починаючи з 1899, її делегати були присутніми на кожному археологічному з’їзді. Значною віхою в діяльності комісії було забезпечення підготовки та проведення в Чернігові 1908 14-го Археол. з’їзду. Ця подія активізувала процес вивчення місц. пам’яток, привернула увагу місц. населення до минулого краю.

На поч. 20 ст. відносини Ч.г.в.а.к. з місц. властями були відзначені гострим конфліктом радикально налаштованих членів комісії (І.Шраг, М.Коцюбинський та ін.) з черніг. губернатором О.Хвостовим у 1904. Комісія перетворилася на осередок нац. руху і стала своєрідним громадсько-політ. центром губернії.

Припинила існування 1919.

дата публікації: 2013 р.

Література:
 1. Наукове життя в Чернігові (в 1914—1924 pp.). «Україна», 1925, кн. 3
 2. Федоренко П. О.М. Лазаревський та культурні цінності Чернігівщини. «Український археографічний збірник», 1927, т. 2
 3. Кибальчич М. М.М. Коцюбинський в архівній комісії. «Радянське літературознавство», 1940, кн. 5—6
 4. Коваленко О. Чернігівська архівна комісія (до 80-річчя з дня заснування). «УІЖ», 1976, № 12
 5. Курас Г. До історії Чернігівської губернської архівної комісії. «Архіви України», 1994, № 1—6
 6. Линюк Л. Музей Чернігівської губернської вченої архівної комісії. «Родовід», 1996, № 2
 7. Українська архівна енциклопедія. К., 2008

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БАТУРИН
 • БЕРЕЖКОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769
 • ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • ХАНЕНКИ БОГДАН І ВАРВАРА
 • КОЦЮБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • КОВАЛЕНКО ГРИЦЬКО
 • МАКАРЕНКО МИКОЛА ОМЕЛЯНОВИЧ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МУЗЕЙ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ
 • МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • НАРБУТ ГЕОРГІЙ (ЮРІЙ) ІВАНОВИЧ
 • ОСТЕР
 • ОСТЕРСЬКА БОЖНИЦЯ
 • ПЕТРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • РУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • САМОКВАСОВ ДМИТРО ЯКОВИЧ
 • ШРАГ ІЛЛЯ ЛЮДВИГОВИЧ
 • ШУГАЄВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН АНДРІЙОВИЧ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
 • ВЕРЗИЛОВ АРКАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ МИХАЙЛО ФЛЕГОНТОВИЧ
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ЯКОВИЧ
 • ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ
 • КОРНОУХОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЮБЕЦЬКИЙ СИНОДИК
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ГЕРБОВНИК
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МУЗЕЙ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ
 • МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • РУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ШЕВЕЛІВ Б
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)