ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Матях В.М. СМОЛІЙ Валерій Андрійович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Smolij_V (останній перегляд: 20.05.2019)
СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

СМОЛІЙ Валерій Андрійович (н. 01.01.1950) — історик, фахівець у галузі історії України доби середньовіччя та раннього Нового часу. Дійсний член Національної академії наук України (1995). Професор (1999). Засл. діяч н. і т. (1998). Н. в с. Авратин (нині село Волочиського р-ну Хмельн. обл.). 1970 з відзнакою закінчив істор. ф-т Кам’янець-Подільського пед. ін-ту. Два роки перебував на викладацькій роботі. 1972—75 — аспірант, 1975—79 — молодший, 1979—86 — старший наук. співробітник, із 1986 — зав. відділу історії феодалізму (нині — історії України середніх віків і раннього нового часу), 1991—93 — заст. директора з наук. роботи, із грудня 1993 — директор Інституту історії України НАН України. 1997—99 — віце-прем’єр-міністр України з питань гуманітарної політики. Член Президії НАН України (із 1998). Член К-ту з Держ. премій України в галузі н. і т. (із 1997).

Нагороджений Почесною відзнакою Президента України (1996), орденом Ярослава Мудрого 5-го (1999), 4-го (2004) та 3-го ст. (2011), орденом "За заслуги" 2-го (2006) та 1-го ст. (2009).

Лауреат Держ. премії України в галузі н. і т. (2000).

1975 захистив канд. дис. на тему: "Возз’єднання Правобережної України з українськими землями у складі Російської держави" (наук. керівник — чл.-кор. АН УРСР Ф.Шевченко); 1985 — докторську дис. на тему: "Соціальна свідомість учасників народних рухів на Україні (друга половина ХVII — ХVIII ст.)".

Автор близько 1,5 тис. наук. праць, зокрема, низки шкільних і вузівських підручників, ряду монографій, в яких на основі широкої джерельної бази розкриваються закономірності історичного процесу на укр. землях на зламі середньовіччя та Нового часу. Пріоритетами в наук. діяльності вченого виступають проблеми історії козацтва українського; національно-визвол. рухів українців; формування сусп. свідомості укр. соціуму; становлення нац. етносу та самобутнього розвитку його к-ри, перебігу державотворчого процесу в Україні в 17—18 ст.; міждерж. відносин у Центрально-Східній Європі раннього Нового часу та місця і ролі в них укр. фактору тощо.

Помітне місце в наук. доробку вченого посідають методологічні розробки, в яких відбито спостереження над станом історичної науки в Україні, шляхами її інтеграції у світ. історіографічний простір, мобілізації творчого потенціалу істориків на вирішення актуальних і важливих наук. проблем, вибудови відносин між науковцями та владними інституціями тощо.

Осн. напрями діяльності очолюваної ним наук. інституції — розробка на сучасному рівні європ. істор. науки таких проблем, як становлення та істор. еволюція Укр. д-ви; політ. к-ра та проблеми ментальності укр. сусп-ва; укр. сусп-во в системі європ. та світ. цивілізацій; історія міжнар. зв’язків України; дослідження актуальних проблем нац. історіографії та джерелознавства; публікація археогр. та історіографічної спадщини тощо. Багато уваги приділяє вихованню молодих наук. кадрів, створив сучасну наукову школу в галузі медієвістики і новістики.

Вироблені науковим колективом під керівництвом С. нові концептуальні підходи щодо осмислення українського історичного процесу відбиті у фундаментальному академічному проекті "Енциклопедія історії України" та низці колективних і авторських монографій, зокрема 15-томній серії "Україна крізь віки", що 2000 була відзначена Держ. премією України в галузі н. і т.; серії біографічних нарисів "Особистість і доба", багатотомному довідковому виданні "Україна: Хроніка ХХ століття". Під кер-вом С. реалізовані масштабні проекти: "Все про Україну" (К., 1998), "Україна: Утвердження незалежної держави (1991—2001)" (К., 2001), "Уряди України у ХХ столітті: Науково-документальне видання" (К., 2001), "Видатні діячі України минулих століть: Меморіальний альманах" (К., 2001), "Київ: Енциклопедичне видання" (К., 2001), "Нариси з історії дипломатії України" (К., 2001), "Політичний терор і тероризм в Україні ХIХ—ХХ ст." (К., 2002), 3-й том фундаментального академічного видання "Історія української культури" (К., 2003), "Голод 1932—1933 років в Україні: Причини та наслідки" (К., 2003), "Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси" (т. 1—3, К., 2004), "Україна — козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах" (К., 2004), "Історія українського селянства: Нариси" (т. 1—2, К., 2006), "Історія українського козацтва: Нариси" (т. 1—2, К., 2006—07), "Державотворчий процес в Україні: 1991—2006" (К., 2007), "Політична система для України: Історичний досвід і виклики сучасності" (К., 2008), "История Украины: Научно-популярные очерки" (М., 2008), "Історія державної служби в Україні" (т. 1—2, К., 2009), "Історія українського парламентаризму: Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення" (К., 2010), багатотомне серійне видання "З історії повсякденного життя в Україні" (кн. 1—2, К., 2010); "Нариси з історії української революції 1917—1921 років" (кн. 1, К., 2011), "Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХI століття: Історичні нариси" (кн. 1—2, К., 2011).

Під кер-вом С. та за його редакцією реалізовано низку помітних археогр. проектів, зокрема: з історії України ранньомодерної доби — "З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи" (К., 1996), "Універсали Богдана Хмельницького, 1648—1657" (К., 1998), "Листи Івана Мазепи" (т. 1—2, К., 2002—10); "Олександр Гваньїні. Хроніка Європейської Сарматії" (К., 2007), ""Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення)" (К.—Львів, 2011); з новітньої історії України — "В’ячеслав Липинський: З епістолярної спадщини" (К., 1996), "Голод в Україні 1946—1947: Документи і матеріали" (К.—Нью-Йорк, 1996), "Українська Центральна Рада: Документи і матеріали" (т. 1—2, К., 1996—97), "ОУН в 1941 році: Документи" (К., 2006), "ОУН в 1942 році: Документи" (К., 2006), "Голодомор 1932—1933 років в Україні: Документи і матеріали" (К., 2007), "ОУН і УПА в 1943 році: Документи" (К., 2008), "ОУН і УПА в 1944 році: Документи" (ч. 1—2, К., 2009), "Пам’ять народу: Геноцид в Україні голодом 1932—1933 років: Свідчення" (кн. 1—2, К., 2009); з історії здобуття незалежності — "Провісники свободи, державності і демократії: Документи і матеріали: До 20-ї річниці створення Народного руху України" (К., 2009), "Шлях до незалежності: Суспільні настрої в Україні кінця 80-х рр. ХХ ст.: Документи і матеріали: До 20-ї річниці незалежності України" (К., 2011); з історії істор. науки в Україні — "У лещатах тоталітаризму: Перше двадцятиріччя Інституту історії України НАН України (1936—1956): Збірник документів і матеріалів" (ч. 1—2, К., 1996), "Інститут історії України НАН України: Друге двадцятиріччя (1957—1977): Документи і матеріали" (К., 2007), "Інститут історії України Національної академії наук України: Документи і матеріали: 1936—1991" (кн. 1, К., 2011); документальна частина фундаментального видання "Історія державної служби в Україні: Документи і матеріали" (т. 3—5, К., 2009) та ін.

С. є членом ред. колективів ряду періодичних та серійних наук. видань, із 1995 очолює редколегію "Українського історичного журналу". Виступив відп. редактором понад 500 колективних та індивідуальних монографій, добірок документів, перевидань історіографічної спадщини, збірників наук. праць, зокрема, щорічників "Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.)", "Соціум: Альманах соціальної історії", "Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки", "Регіональна історія України" та ін.


Праці:
 1. Возз’єднання Правобережної України з Росією. К., 1978
 2. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина ХVII — ХVIII ст.). К., 1986
 3. Як і коли почала формуватися українська нація. К., 1991
 4. У пошуках нової концепції Визвольної війни українського народу ХVII ст. К., 1992
 5. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. К., 1993 (2-ге вид., перероблене і доповнене, — К., 1995; 3-тє вид., доопрацьоване, — К., 2009)
 6. Правобережна Україна у другій половині ХVII — ХVIII ст.: Проблема державотворення. К., 1993
 7. Історія в життєписах. К., 1994
 8. Українська державна ідея ХVII —ХVIII століть: Проблеми формування, еволюції, реалізації. К., 1997
 9. Українська національна революція середини ХVII століття: Проблеми, пошуки, рішення. К., 1999
 10. Богдан Хмельницький: Біографічний нарис. К., 2002
 11. Україна ХХ століття, кн. 1—2. К., 2002
 12. Україна: Поступ історії. К., 2003
 13. Моя Україна. К., 2004
 14. Політична система українського суспільства у роки Національної революції ХVII століття. К., 2008
 15. Українська національна революція ХVII ст. (1648—1676). К., 2009
 16. Петро Дорошенко: Політичний портрет. К., 2011
Література:
 1. Парнюк М.О., Підтиченко В.І. Свідомість народних мас — предмет дослідження. «Філософська думка», 1985, № 5
 2. Историография истории УССР. К., 1986
 3. Пінчук Ю.А. Захист докторської дисертації В.А. Смолієм. «УІЖ», 1986, № 4
 4. В Національній академії наук України. «Демократична Україна», 1995, 20 квітня
 5. Нове поповнення академії: Обрані на загальних зборах Національної академії наук 14 квітня 1995 р. «Вісник НАН України», 1995, № 7—8
 6. Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1998
 7. 50-річний ювілей академіка В.А. Смолія. «Вісник НАН України», 2000, № 1
 8. Смолій Валерій Андрійович. В кн.: Хто є хто в Україні. К., 2001
 9. Кам’янець-Подільський державний університет в особах, т. 1. Кам’янець-Подільський, 2003
 10. Смолій В.А. В кн.: НАН України: Персональний склад: 1918—2003. К., 2003
 11. Шемшученко Ю.С. Смолій Валерій Андрійович. В кн.: Юридична енциклопедія, т. 5. К., 2003
 12. Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Минуле й сьогодення. К., 2004
 13. Академік Валерій Смолій. Кам’янець-Подільський, 2006
 14. Матях В.М. Смолій Валерій Андрійович. В кн.: Інститут історії України Національної академії наук України. К., 2006
 15. Rublow O. Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (1936—2006). «Biuletyn ukrainoznawczy», 2006, nr. 12
 16. Smolij Valerij Andryjowycz / Смолій Валерій Андрійович. Там само
 17. Шаров І. Методом творчого осмислення. В кн.: Шаров І. Вчені України: 100 видатних імен. К., 2006
 18. Валерій Андрійович Смолій. В кн.: Завальнюк О.М. та ін. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського. Кам’янець-Подільський, 2007
 19. Смолій Валерій Андрійович. В кн.: Україна в III тисячолітті: Традиції, інновації, інвестиції. К., 2007
 20. Смолій В.А. В кн.: Почесні члени Харківського університету: Біографічний довідник. Х., 2008
 21. Смолій Валерій Андрійович. В кн.: Україна в III тисячолітті: Традиції, інновації, інвестиції. К., 2008
 22. Реєнт О. Слово про вченого. В кн.: Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. К., 2010
 23. Тронько П.Т. 40 років служіння Кліо. Там само; До 60-річчя головного наукового редактора «Українського історичного журналу» академіка НАН України В.А. Смолія. «УІЖ», 2010, № 1.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА
 • ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • МЕДІЄВІСТИКА
 • МЕНТАЛЬНІСТЬ, МЕНТАЛІТЕТ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНА ЄВРОПА
 • УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧУХЛІБ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАЦТВА
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ПУСТОВОЙТЕНКО ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ
 • РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
 • СОЦІУМ: АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ
 • СТОРІНКИ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗБІРНИК
 • ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)