Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Історико-географічні дослідження в Україні

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000008

Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - ISSN 2616-5295


    Див. також в Електронна бібліотека

Збірка наукових праць «Історико-географічні дослідження в Україні» упорядковується та готується до друку відділом спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України Національної академії наук України. Тематика представлених статей та рецензій досить широка й охоплює значне коло актуальних питань з історичного джерелознавства, картографічних історичних джерел, монетарного обігу на території України у часи середньовіччя, вітчизняної регіоналістики та боністики, біографістики вітчизняних історичних постатей. Значне місце серед них посідають питання з цілого ряду проблем історичної географії, картографії, топографії, регіоналістики, краєзнавства, екології, історії міст і сіл України, їх символіки, атрибутики місцевої влади, історичного картографування, нумізматичних пам’яток тощо. Все це традиційно знайшло відображення в публікаціях даної збірки відділу. Довідковий апарат видання містить короткі відомості про науковий статус, коло дослідницьких інтересів, посаду і місце роботи авторів опублікованих праць.


Архів випусків:

Поточний випуск: 2015 : Чис.  13

 2015  2012  2009  2007  2005  2004  2003  2001  1998  1994  1992  1991

Переглянути весь архів


Тематика:

історична

Рік заснування:

1988

Реєстрація у ДАК України:

Постанова президії ВАК України від 26.05.2010 р. №1-05/4; Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №6933, 4.02.2003

Головний редактор:

Ростислав Сосса, доктор географічних наук, старший науковий співробітник

Відповідальні секретарі:

Тетяна Водотика, кандидат історичних наук, науковий співробітник

Редколегія:

Боряк Геннадій – доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України, Верменич Ярослава – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України, Марко Кадіну (Marco Cadinu) – доктор філософії (історія), асоційований професор кафедри житлового будівництва, навколишнього середовища та архітектури, Університет Кальярі (Італія), Капраль Мирон – доктор історичних наук, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Конопська Беата (Beata Konopska) – доктор габілітований, відділ картографії, Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Реєнт Олександр – доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України, Скрицкі Радослав (Radosław Skrycki) – доктор габілітований, професор Інституту історії та міжнародних відносин Шцецинського університету (Польща), Томозов Валерій – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, керівник сектору генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, Трубчанінов Сергій – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Інтернет
Адреса01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4
E-mail hgseditor@gmail.com

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)