ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ГУРЖІЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000111

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Гуржій Олександр Іванович
Варіанти імені
Hurzhij; Гуржий
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 
Посада
Науковий ступіньгол.наук.співр., д.і.н., проф.
Премії та нагороди
 • 2017
 • Державна премія України в галузі науки і техніки (за «Енциклопедію історії України» (у 10 томах); у співавторстві)

  Література
  1. Указ Президента України №101/2017 від 7 квітня 2017 р. "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року"

  Гуржій Олександр Іванович (літ. псевдонім: Давид Грай, 02.02.1955) — дослідник історії  України 17-19 ст.,  історіограф і джерелознавець. Д-р істор. н. (1999), проф. (2005), засл. діяч н. і т.  України (2006). Лауреат премії ім. М.С.Грушевського НАН України (1999). Н. в м. Київ у сім′ї  чл.-кор. АН УРСР І.О.Гуржія.  Закінчив історичний ф-т  Київ. держ. ун-ту (1977).  1977-1979 — стажист-дослідник, 1979-1986 — м.н.с., 1986-1999 – с.н.с., 1999-2009 — пров. н.с., з 2010 — голов. н.с. Ін-ту історії України НАНУ (до 1991 — Ін-т  історії України АН УРСР). 1982 захистив канд. дис. “Розвиток феодальних відносин на Лівобережній Україні в першій половині  18 ст.”, а 1999 — докторську дис. на тему “Гетьманська влада в Українській козацькій державі.  З 2001 по 2011  - директор Всеукраїнської громадської організації “Український інститут воєнної історії”. Працював за сумісництвом на посадах: професора кафедри новітньої історії в Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького (2002-2004); головного наукового співробітника науково-організаційного управління в Національній академії оборони України (2003-2007); завідувача кафедри  суспільних наук в Мукачівському державному університеті (2009-2014).  2011 присвоєно   вчене звання “Почесного професора” кафедри історії України  Кам′янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Автор (співавтор) близько 600 наукових і науково-популярних  праць, серед яких 27 монографій, 8 брошур, 14 підручників і посібників. Зокрема монографія “Історія козацтва. Держава-військо-битви” (у співавторстві з Т.В.Чухлібом) витримала 6 перевидань, у тому числі й російською мовою (2005-2013). Досліджує переважно  аспекти соціально-економічного розвитку та політичного становища України 17-19 ст.  Висвітлював історіографічний доробок Д.М.Бантиша-Каменського, О.Г.Барвінського, М.С.Грушевського, П.С.Єфименка, Д.І.Яворницького, Д.І.Багалія, багатьох сучасних вітчизняних  і зарубіжних учених.  Здійснив або взяв участь у перевиданні праць названих істориків, став одним  з ініціаторів випуску багатотомних серій “Історія України  в прозових творах та документах” (особисто упорядкував 4 томи, три з них побачили світ у 1993-1996), а також “Гетьмани України та їхня доба” (з 2013). Автор близько 100 статей в “Енциклопедії історії України” (тт. 1-10, Київ, 2003-2013).   Брав участь у підготовці й публікації збірок  документів: Описи Київського намісництва 70-80 років ХVІІІ ст.; Описи Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст.; Описи Лівобережної  України кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст. та ін.  Член редколегій багатьох видань, зокрема періодичних: УІЖ, Історичні зошити (Ін-т історії України НАНУ), Середньовічна Україна. Зб. наук. праць (Київ), Вісник  Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького (Серія історичні науки), Український історичний збірник (Київ), Дослідження з історії техніки. Зб. наук. праць (Київ), Український правничий альманах (Київ),  Сумська старовина (Суми), Україна в Центрально-Східній Європі. З найдавніших часів  до кінця ХVІІІ ст. (Київ), Чорноморська Минувшина (Одеса), Науковий вісник Миколаївського державного  університету ім. В.О.Сухомлинського. Зб. наук. праць (Миколаїв),   Волонтер (Київ), Гуржіївські історичні читання (Черкаси), Сторінки воєнної історії України.  Зб. наук. праць (Київ)  і інші.  Опублікував  дві книги-ессе - “Порини” (Черкаси, 2008) та “Ідентифікація селянина” (Черкаси, 2011), а також збірки поезій і оповідань: “Рефлексія” (Миколаїв, 2010), “Прості істини” (Київ, 2011),  “Проблеми життя, або Монологи про щось важливе” (Київ, 2011), “В очікуванні сонця”(Київ, 2012),  “Барви мінливості” (Київ, 2014).

           Лауреат Черкаської обласної краєзнавчої премії ім. М.Максимовича (2006). Нагороджений:  медаллю АН УРСР з премією для молодих учених (1986), грамотою голови Київської міської державної адміністрації (2001), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Фонду інтелектуальної  співпраці Україна   - ХХІ століття (2003), Почесною відзнакою міністерства  надзвичайних ситуацій (2005), Грамотою Національної академії оборони України (2005), Почесною грамотою  Кабінету Міністрів України (2006); орденами Української Православної Церкви Київського Патріархату: Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня, Святого Архистратига Михаїла, Святих Кирила і Мефодія, Святого Юрія Переможця (2003-2011), Почесною грамотою Президії НАН України (2013) та ін.

           Підготував 10 кандидатів і 3 докторів наук.

  Основні праці:

  Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине ХVІІІ в. - К., 1986;  Як і коли почала формуватися українська нація. - К., 1991 (у співавт.); Українська козацька держава в другій половині ХVІІ ст.: територіальні межі та населення. – К., 1992; Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст. – К., 1994; Право в Українській козацькій державі (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.). – К., 1994; Українська козацька держава в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996; Гетьман Іван Скоропадський. – К., 1998; Гетьманська Україна. – К., 1999 (у співавт.); Особливості організації управління та зв’язку в роки Великої Вітчизняної війни. – К., 2004 (у співавт.); Етнологічні осередки України в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.: Нарис діяльності – К., 2004 (у співавт.); Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні – К., 2004; Іван Скоропадський – К., 2004;         “Український історичний журнал” та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині ХХ ст. - К., 2004 (у співавт.); Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. - К., 2004 (у співавт.); Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття (історико-філосолфський аспект). - К., 2004 (у співавт.); Ілля Шульга — історик України. Нарис життя та діяльності. - Черкаси, 2006 (у співавт.); 100 великих постатей і подій козацької України. - К., 2008, 2010 (у співавт.); Податне населення України ХVІІ — ХVІІІ ст. Нариси з історії та статистики. - Черкаси, 2009; З історії функціонування Києво-Печерської Лаври в останній період сталінського тоталітарного режиму (кінець 40-х — початок 50-х років ХХ ст.). - Черкаси, 2009; Місто Умань: історичні портрети, події, факти. - Черкаси, 2010 (у співавт.); Від гетьмана до гетьмана: рід Скоропадських в історії України. - Київ-Суми, 2011 (у співавт.); Оподаткування сільського населення України (ХVІІ- середина ХІХ ст.). - Черкаси, 2011(у співавт.); Селяни України та їх оподаткування в ХVІІ- середині ХІХ ст. - Біла Церква (у співавт.); Славетні битви на теренах України  від князівської доби до початку ХХ століття. - К., 2012 (у співавт.); Війна 1812 року: український контекст. - К., 2012 (у співавт.); Купецтво Києва та Київщини ХVІІ- ХІХ ст. - К., 2013 (у співавт.); Художньо-критичні студії. - Черкаси, 2013; І.Скоропадський; П.Скоропадський (Гетьмани України та їхня доба). - К., 2013 (у співавт.);  Константин Гордиенко. - К., 2013 (у співавт.); Український хліб і його реалізація в ХVІІІ — на початку ХХ ст. (Нариси з історії та економіки). - К., 2013.

  Література:

  Вчені Інституту історії України. Біобібліографічний довідник. Серія: Українські історики. – К., 1998. – Вип.1; Санцевич А. Інститут історії України НАН України. Історіографічний нарис (до 60-річчя установи). – К., 1998; Бібліографія основних видань Інституту історії України НАН України 1936-2001. – К., 2002;  Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. Вип. 2. Ч. 1 – Київ-Львів, 2003; Хто є хто в Україні. – К., 2004; Гуржій Олександр Іванович: доктор історичних наук, професор. Бібліографічний покажчик. - Черкаси, 2010.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АРГАТИ
  2. БАЛІСТА
  3. БАНАЛІТЕТ
  4. БАСАРИНКА
  5. БАЮРАК Василь Гнатович
  6. БЕЗБОРОДЬКИ
  7. БЕРДИШ
  8. БОБИЛІ
  9. БОБРОВНИКИ
  10. БОГУН Іван
  11. БОГУНА ПОВСТАННЯ 1659 р.
  12. БОЙЧУК Іван
  13. БОМБАРДА
  14. БУЛАВІНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1707-1709 РР.
  15. БУРЛАКИ
  16. ВЕРЛАН
  17. ВИБОРНІ КОЗАКИ
  18. ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ
  19. ВІЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ МАЄТНОСТІ
  20. ВІНО
  21. "ВОЄННА ІСТОРІЯ"
  22. ВОТЧИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ
  23. ГАРКУША (Миколаєнко) Семен Іванович
  24. ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ
  25. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ СУД
  26. ГЕТЬМАНСЬКІ УНІВЕРСАЛИ
  27. ГЕТЬМАНЩИНА
  28. ГЛУХІВСЬКІ РАДИ 1750, 1763
  29. ГОРОДНИКИ
  30. ГОРОДОВІ КОЗАКИ
  31. ГУРЖІЙ Іван Олександрович
  32. ҐАЛАҐАНИ
  33. ДЕРЖАВЕЦЬ
  34. ДИТИНКА
  35. ДІДИЧІ
  36. ДОВБУШ Олекса Васильович
  37. ЕВЕКТА
  38. "ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ" 1767
  39. ЖАЛУВАНА ГРАМОТА МІСТАМ 1785
  40. ЖУРБА (Злий) Василь
  41. ЗАГОРОДНИКИ
  42. ЗАЙМАНЩИНА
  43. ЗАХРЕБЕТНИКИ
  44. ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  45. ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
  46. ЗИМІВНИК
  47. ЗУПОЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ
  48. ІНДУКТА
  49. "КНИГА СТАТУТ ТА ІНШІ ПРАВА МАЛОРОСІЙСЬКІ" 1764, "Книга Статут и прочія права малороссийскія и другіе, служащія к тому, переписки трудов и собранія Василія Петрова сына Кондратьева"
  50. КОЗАЦЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 16–18 ст.
  51. КОМІРНИКИ, коморники
  52. КОЧУБЕЇ
  53. КОЧУБЕЙ Василь Леонтійович
  54. КРІПАЦТВО, кріпосне право
  55. ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, Лівобережжя
  56. МАГІСТРАТСЬКІ СЕЛЯНИ
  57. МАГНАТИ
  58. МАЙСТРЕНКО Олексій
  59. МАРУСЯК Дмитро
  60. МЕДВІДЬ Григорій
  61. МУХИ ПОВСТАННЯ 1490–1492
  62. ОЛЕШКІВСЬКА СІЧ
  63. ОЧКОВЕ
  64. ПАНЩИНА
  65. ПАРУБОК
  66. ПАСКЕВИЧІ (Паськевичи)
  67. ПИСКЛИВИЙ Іван
  68. ПИСЬМЕННИЙ Олексій
  69. ПІДПОМІЧНИКИ
  70. ПІДСУСІДКИ
  71. ПОРЦІЇ, рації
  72. ПОСПІЛЬСТВО
  73. ПОСПОЛИТІ
  74. ПРОПІНАЦІЯ
  75. РАЛЬЦІ
  76. РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
  77. РАНГОВІ ПОСПОЛИТІ
  78. РАТУША
  79. РАТУШНІ ПОВИННОСТІ
  80. РЕШЕТИЛІВСЬКІ СТАТТІ 1709
  81. СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ
  82. СКОРОПАДСЬКИЙ Іван Ілліч
  83. СКОРОПАДСЬКІ
  84. СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ЕНЦИКЛОПЕДИЯ
  85. СТАЦІЯ
  86. СТЕФАНОВИЧ Василь
  87. СТРІЛЬЦІ
  88. СУБОТІВ, село
  89. СЯБРИ (співвласники, співучасники, пайовики, приятелі)
  90. ТЕВ'ЯШОВИ
  91. УРОЧНІ ЛІТА
  92. ХАНЕНКИ
  93. ХУТІР
  94. ЦЕРКОВНЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО
  95. ЦЕРКОВНІ СЕЛЯНИ
  96. ШАФОНСЬКИЙ Опанас Филимонович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (1989) Гуржій О. І., Гарань О. В. Історія України : нові підходи в історіографії та археографії.
  2. (1991) Гуржій О. І., Смолій В. А. Як і коли почала формуватися українська нація.
  3. (1992) Гуржій О. Історичні зошити. Українська козацька держава в другій половині XVII ст.: територіальні межі та населення   
  4. (1992) Гуржій О. І. Українська козацька держава.
  5. (1993) Гуржій О. І. Історичні зошити. Право в українській козацькій державі (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)   
  6. (1994) Гуржій О. Історичні зошити. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII-XVIII ст.)   
  7. (1994) Гуржій О. Історичні зошити. Право в Українській козацькій державі (друга половина XVII—XVIII ст.)
  8. (1994) Гуржій О. І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII – XVIII ст.).
  9. (1994) Гуржій О. І. Право в українській козацькій державі (друга половина ХVII – ХVIII ст. )
  10. (1996) Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині ХVII – ХVIII ст. : Кордони, населення, право   
  11. (1998) Гуржій О. І. Гетьман Іван Скоропадський.
  12. (1999) Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Україна крізь віки. Т. 8: Гетьманська Україна   
  13. (2002) Гуржій О., Корнієнко В. Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного.
  14. (2004) Атрохов А. В., Гуржій О. І., Лисенко О. Є., Сидоров С. В. Особливості організації управління та зв’язку в роки Великої Вітчизняної війни.
  15. (2004) Гуржій О. Іван Скоропадський
  16. (2004) Гуржій О. І. Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні.
  17. (2004) Гуржій О. І., Корнієнко В. В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний   
  18. (2004) Гуржій О. І., Парахіна М. Б. Етнологічні осередки України в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. : Нарис діяльності.
  19. (2004) Гуржій О., Капітан Л. "Український історичний журнал" та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині ХХ ст.
  20. (2004) Гуржій О., Лега А., Макаров В. Узагальнення досвіду проведення миро-творчих операцій в другій половині ХХ ст.
  21. (2006) Гуржій О. Стецюк Катерина Ісаківна (1905 - 2002 рр.) : Бібліографія/ О. Гуржій, С. Юсов.
  22. (2007) Гуржій О. Український хутір ХV-XVIII cт. : Історичний нарис
  23. (2008) Гуржій О.І. 100 великих постатей і подій козацької України
  24. (2008) Гуржій О.І. Порини
  25. (2009) Гуржій О. Податне населення України XVІІ-XVІІІ ст. Нариси з історії та cтатистики
  26. (2011) Гуржій О. I., Чухліб Т. В. Історія козацтва. Держава–військо–битви
  27. (2011) Гуржій О. І., Орлик В. М. Оподаткування сільського населення України (XVII – середина XIX ст.)
  28. (2012) Гуржій О., Орлик В. Селяни України та їх оподаткування в XVII – середині ХІХ ст.
  29. (2012) Гуржій О., Реєнт О., Палій А. Війна 1812 року : український контекст   
  30. (2013) Гуржій І. О., Гуржій О. І. Купецтво Києва та Київщини XVII–XIX ст.   
  31. (2013) Гуржій О. І., Реєнт О. П. Іван Скоропадський
  32. (2013) Гуржій О. І., Реєнт О. П. Павло Скоропадський
  33. (2014) Гуржій О. І. Витоки формування ринку вільнонайманої праці в Україні   
  34. (2015) Гуржій О. I., Реєнт О. П. Славетні битви. Від Донбасу до Карпат. Від Києва до Криму
  35. (2015) Гуржій О. І. Політико-адміністративне й територіальне реформування Гетьманщини у XVIII ст. : причини, перебіг, наслідки   
  36. (2017) Гордуновський О. М., Гуржій О. І., Реєнт О. П. Торгівля в Південній Україні: організація товарообігу та людський потенціал (кінець XVIII ‒ початок ХХ ст.)   
  37. (2017) Гуржій О. І. Проблеми формування південних губерній Російської імперії в політиці Катерини ІІ   
  38. (2018) Гуржій О., Реєнт О., Шапошникова Н. Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVII ‒ початок XX ст.)   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Гордуновський О.М. , Гуржій О.І. Стан наукової розробки проблеми розвитку хлібної торгівлі на Півдні України в ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - 13. - C. 113–120.
  2. Гуржій О. І. , Донік О. М. «Український історичний журнал»: півстоліття в науці // Український історичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 6-18.
  3. Гуржій О. І. , Капітан Л.І. Д(о 90-річчя від дня народження Ф. П. Шевченка) Ф. П. Шевченко - головний редактор "Українського історичного журналу" // Український історичний журнал. - 2004. - № 4. - C. 103-116.
  4. Гуржій О. І.  Про особливості украінсько-російських взаємовідносин у середині XVII ст. (1654—1657 pp.) // Український історичний журнал. - 1992. - № 10. - C. 13-23.
  5. Гуржій О. І.  Проблема збереження територіальної цілісності Гетьманщини за царювання Петра І // Український історичний журнал. - 2015. - № 3. - C. 73.
  6. Гуржій О. , Капітан Л. З когорти репресованих бандуристів // Краєзнавство. - 2018. - № 3. - C. 235.
  7. Гуржій О.  Адміністративний устрій і управління міст України та Білорусі в другій половині XVIІ–XVIІІ ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2017. - Вип. 17. - C. 155.
  8. Гуржій О.  Іван Костянтинович Білодід // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 290.
  9. Гуржій О.  Історик-адміністратор: Арнольд Шевелєв очима сучасника // Ейдос. - 2016-2017. - Вип. 9. - C. 209 .
  10. Гуржій О.  Кордони Гетьманщини у ХVІІІ ст. в картографічному та територіальному вимірах // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 139.
  11. Гуржій О.  Політика Катерини ІІ щодо Слобідської України у 1762–1767 рр. // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2018. - Вип. 18. - C. 274.
  12. Гуржій О.  Постать Миколи Костомарова в науковій діяльності І. О. Гуржія // Історіографічні дослідження в Україні. - 2018. - Вип. 28. - C. 81.
  13. ГУРЖІЙ О.І. , ІВАНОВА Т.Є. Вшанування доктора історичних наук К.І. Стецюк у зв'язку з її ювілеєм // Український історичний журнал. - 1986. - № 3. - C. 159–160.
  14. Гуржій О.І. , Капітан Л.І. “Український історичний журнал”: з історії виникнення та діяльності // Український історичний журнал. - 2001. - № 6. - C. 21-34.
  15. Гуржій О.І. , Катренко А.М. (1) ГУРБИК А. Аграрна реформа в Україні ХVІ ст. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 1997. - 64 с. (2) Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні ( волость, дворище, село, сябринна, спілка). - К.: Ін-т історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1999. - № 4. - C. 127-131.
  16. Гуржій О.І. , Лазуренко В.М. До 75-річчя доктора історичних наук, професора М.І.Бушина // Український історичний журнал. - 2013. - № 2. - C. 232-234.
  17. Гуржій О.І. , Падалка С.С. А.А.Костиря. Історіографія, джерелознавство, бібліографія спецоперації СРСР в Афґаністані (1979-1989 рр.) // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - C. 220-223.
  18. Гуржій О.І. , Чухліб Т.В. В.Горобець. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654—1665 // Український історичний журнал. - 2002. - № 2. - C. 104-114.
  19. Гуржій О.І.  “Круглий стіл” з питань історії феодалізму на Україні. [ м.Кам'янець-Подільський ] // Український історичний журнал. - 1989. - № 9. - C. 157-158.
  20. Гуржій О.І.  В.Г.Сарбей та І.О.Гуржій: маловідомі факти взаємин // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 12-15.
  21. Гуржій О.І.  Гетьман Іван Скоропадський (1) // Український історичний журнал. - 1998. - № 6. - C. 77-90.
  22. Гуржій О.І.  Гетьман Іван Скоропадський (2) // Український історичний журнал. - 1999. - № 1. - C. 98-104.
  23. Гуржій О.І.  Гетьман Іван Скоропадський (3) // Український історичний журнал. - 1999. - № 2. - C. 141-153.
  24. Гуржій О.І.  Дискусія з канадським ученим. [ м. Київ, 1988 р.] // Український історичний журнал. - 1989. - № 5. - C. 157-158.
  25. Гуржій О.І.  До питання про кількість та етнічний склад населення України у другій половині ХVІІ ст. // Український історичний журнал. - 1993. - № 6. - C. 43-49.
  26. ГУРЖІЙ О.І.  До питання про феодальну ренту і повинності на Лівобережній Україні в першій половині ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1984. - № 1. - C. 84–92.
  27. ГУРЖІЙ О.І.  Еволюція селянського класу-стану на Україні в системі феодальної суспільно-економічної формації. (Матеріали суспільно-політичних читань "Історія класів і соціальних груп Української РСР") // Український історичний журнал. - 1986. - № 12. - C. 99–100.
  28. ГУРЖІЙ О.І.  Землеволодіння селян і рядових козаків на Лівобережній Україні у другій половині ХVІІ – 60-х роках ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1981. - № 5. - C. 72–82.
  29. Гуржій О.І.  Іван Богун: деякі міфи та реальність // Український історичний журнал. - 1998. - № 1. - C. 99-111.
  30. ГУРЖІЙ О.І.  Класи-стани та їх еволюція на Лівобережній Україні в період пізнього феодалізму // Український історичний журнал. - 1985. - № 3. - C. 71–80.
  31. Гуржій О.І.  Купецький стан на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVII - у XVIII ст.: проблеми становлення та розвитку // Український історичний журнал. - 2004. - № 3. - C. 3-21.
  32. Гуржій О.І.  М.С.Грушевський про соціальну структуру середньовічної України // Історія України: нові підходи в історіографії та археографії. - 1989. - 10. - C. 3-19.
  33. ГУРЖІЙ О.І.  Основні закономірності розвитку торгівлі і місцевих ринків на Україні у ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1986. - № 8. - C. 17–27.
  34. Гуржій О.І.  Право в українській козацькій державі (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.) // Право в українській козацькій державі (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.). - 1993. - 7. - C. 1-48.
  35. Гуржій О.І.  Праця П.С. Єфіменка про П.І. Калнишевського: (До 300-річчя з дня народження ) // Український історичний журнал. - 1990. - № 12. - C. 121-122.
  36. Гуржій О.І.  Про особливості українсько-російських взаємовідносин в середині ХVІІІ ст. ( 1654-1657 рр. ) // Український історичний журнал. - 1992. - № 11. - C. 13-23.
  37. Гуржій О.І.  Проблеми соціально-економічного розвитку України періоду пізнього феодалізму в буржуазній і буржуазно-націоналістичній історіографії // Український історичний журнал. - 1988. - № 9. - C. 36-44.
  38. ГУРЖІЙ О.І.  Рядове козацтво і його місце в класово становій структурі суспільства Лівобережної України першої половини ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1982. - № 8. - C. 89–96.
  39. ГУРЖІЙ О.І.  Феодальне землеволодіння і джерела його зростання на Лівобережній Україні в першій половині ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1979. - № 11. - C. 87–94.
  40. Гуржій Олександр , Матях Валетина Новий ракурс у дослідженні міжнародно-правового статусу Української козацької держави (Рецензія на: Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. – К., 2003. – 518 с.) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2003. - 3. - C. 421-426.
  41. Гуржій Олександр , Юсов Святослав Наукова діяльність К.Стецюк в Інституті історії України (До століття з дня народження історика та 70-річчя Інституту) // Історіографічні дослідження в Україні. - 2007. - 17. - C. 233-249.
  42. Гуржій Олександр  "Іван носить плахту, а Настя - булаву"? Суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини XVIIІ ст. // Соціум. - 2002. - 1. - C. 219-230.
  43. Гуржій Олександр  Діяльність гетьмана І. Скоропадського в оцінці вітчизняних і зарубіжних істориків // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2000. - 1. - C. 386-396.
  44. Гуржій Олександр  Кілька слів про родину вченого // Спеціальні історичні дисципліни. - 1999. - 3. - C. 249-253.
  45. Гуржій Олександр  Наш Володимир Сосюра: «віра в світле майбутнє» (асоціативні нотатки на берегах прочитаного) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2013. - 18. - C. 362-374.
  46. Гуржій Олександр  Пошта Гетьманщини в другій половиш XVII-XVIII ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 167-181.
  47. Гуржій Олександр  Слово подяки // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 406-407.
  48. Гуржій Олександр  Як історики „реабілітовували” скульптора І. Гончара // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 14. - C. 405-410.
  49. Смолій В.А. , Гуржій О.І. Становлення української феодальної державності // Український історичний журнал. - 1990. - № 10. - C. 10-20.
  50. Солдатенко В.Ф. , Гуржій О.І., Молчанов В.Б. О.П.Реєнт, О.В.Сердюк. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.) // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - C. 212-219.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 1996. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХХVІІ - ХХVІІІ ст. : кордони, населення, право / О.І. Гуржій, 1996. - 222 с.
  2. 1999. Гуржій О.І. Гетьманська влада в українській козацькій державі першої чверті ХVІІІ ст. (на прикладі діяльності І. Скоропадського) : Дис... д-ра іст. наук № 07.00.01 / О.І. Гуржій , 1999. - 393 с.
  3. 2003. Горобець В. Переяславсько-Московський договір 1654 р.: результати і наслідки : историческая литература / В. Горобець // Переяславська рада очима істориків, мовою документів / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. - К. : Україна, 2003. - С. 375-393
  4. 2003. Гуржій О. Гуржій Іван Олександрович : справочное издание / О. Гуржій // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 85-86
  5. 2003. Гуржій О. З історії родів України та Росії: Герцики : сборник научных трудов / О. Гуржій // Україна та Росія: Проблеми політичних та соціокультурних відносин : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 566-575
  6. 2003. Гуржій О. Інтелектуальна еліта Гетьманщини в країнах Західної Європи, Азії та Америки в контексті культурно-релігійних і політичних контактів / О. Гуржій // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал. - К. : Київський славістичний ун-т, 2003. - N2. - С. 22-30
  7. 2003. Гуржій О. Новий ракурс у дослідженні міжнародно-правового статусу Української козацької держави : сборник научных трудов / О. Гуржій, В. Матях // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 3. - С. 419-424
  8. 2003. Гуржій О.І. Війни нового покоління та Україна : материалы временных коллективов / О.І. Гуржій; О.І. Гужій, І.Ю. Тищенко // Локальні війни та збройні конфлікти сучасності: Проблеми розвитку теорії і практики : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12 грудня 2002 року. - К. : Український ін-т воєнної історії, 2003. - Ч ІІ. - С. 14-20
  9. 2003. Гуржій О.І. Постаті історії: Петро Сагайдачний. Основні засади військової стратегії українського війська в першій чверті ХVІІ століття (за досвідом підготовки і проведення походу на Москву 1617 - 1618 рр.) : научное издание / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко // Запорозька старовина : Спец. вип. Присвячується світлій пам'яті останнього кошового отамана Запорозького Війська Низового Петра Калнишевського з нагоди 200-ї річниці від дня його смерті. - К.; Запоріжжя : Ін-т історії України НАН України, 2003. - С. 64-78
  10. 2003. Переяславська рада очима істориків, мовою документів : историческая литература / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб, 2003. - 432 с. (Введено оглавление)
  11. 2003. Смолій В. Міра відповідальності : историческая литература / В. Смолій, В. Степанков // Переяславська рада очима істориків, мовою документів / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. - К. : Україна, 2003. - С. 331-352
  12. 2004. Атрохов А. В. Особливості організації управління та зв'язку в роки Великої Вітчизняної війни : монография / А. В. Атрохов; О. І. Гуржій, О. Є. Лисенко, 2004. - 149 с.
  13. 2004. Гуржій О. "Історія Лисянщини та розвиток краєзнавства в краї" : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 102
  14. 2004. Гуржій О. "Історія регіонів України: Лисянщина" : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 102
  15. 2004. Гуржій О. "Крізь славу і згарища" : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 125
  16. 2004. Гуржій О. "Лисянка. Минуле і сучасність" : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 144
  17. 2004. Гуржій О. "Лисянський державний районний історичний історичний музей" : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 147
  18. 2004. Гуржій О. "Мальовниче містечко над Тікичем" : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 162
  19. 2004. Гуржій О. "Матеріали з історії Лисянщини. Історіографія" : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 166
  20. 2004. Гуржій О. "Нариси з історії Лисянщини" : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 176
  21. 2004. Гуржій О. "Український історичний журнал" та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині ХХ ст. : монография / О. Гуржій, Л. Капітан, 2004. - 256 с.
  22. 2004. Гуржій О. Гетьман Іван Скоропадський і запорожці (1708 - 1722) : монография / О. Гуржій // Україна - козацька держава : Ілюстрована історія Українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. - К. : ЕММА, 2004. - С. 435-443
  23. 2004. Гуржій О. Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні. : монография / О. Гуржій, 2004. - 80 с.
  24. 2004. Гуржій О. Доба героїчних походів гетьмана Петра Канашевича-Сагайдачного : монография / О. Гуржій // Україна - козацька держава : Ілюстрована історія Українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. - К. : ЕММА, 2004. - С. 122-133
  25. 2004. Гуржій О. Дорошенко Петро Дорофійович : монография / О. Гуржій, Т. Чухліб // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 85
  26. 2004. Гуржій О. Етнологічні осередки України в 20-х на початку 30-х років ХХ ст.: Нарис діяльності : монография / О. Гуржій; М. Парахіна, 2004. - 248 с.
  27. 2004. Гуржій О. Залізняк Максим Ієвлевич : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 95
  28. 2004. Гуржій О. Іван Скоропадський : монография / О. Гуржій // Полководці Війська Запорозького : Кн. 2. - К. : ВІК, 2004. - Сер. : "Козацька спадщина". - С. 263-274
  29. 2004. Гуржій О. Іван Скоропадський : монография / О. Гуржій, 2004. - 312 с.
  30. 2004. Гуржій О. На чолі редколегії "Українського історичного журналу" : монография / О. Гуржій, Л. Капітан // "Істину встановлює суд історії": Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Т.2 : Наукові студії. - С. 28-47
  31. 2004. Гуржій О. Неживий Семен : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 180
  32. 2004. Гуржій О. Основні напрями наукових досліджень національних меншин у 1920 - 1930 рр. : сборник научных трудов / О. Гуржій, М. Парахіна // Україна соборна : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 1. - С. 288-303
  33. 2004. Гуржій О. Палій Семен Пилипович : монография / О. Гуржій // Край козацький : Довідник з історії Лисянщини. - К. : Наук. думка, 2004. - С. 195
  34. 2004. Гуржій О. Часи гетьманства Івана Скоропадського : монография / О. Гуржій // Україна - козацька держава : Ілюстрована історія Українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. - К. : ЕММА, 2004. - С. 432-434
  35. 2004. Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний : монография / О.І. Гуржій, 2004. - 189 с.
  36. 2004. Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний : монография / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко, 2004. - 185-189 с.
  37. 2004. Гуржій О.І. Купецький стан на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині ХVІІ - у ХVІІІ ст.: проблеми становлення та розвитку / О.І. Гуржій // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N3. - С. 3-21
  38. 2004. Гуржій О.І. Переднє слово : сборник научных трудов / О.І. Гуржій // Локальні війни сучасності. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 5-6
  39. 2004. Гуржій О.І. Проблемні питання сучасної української воєнної термінології : сборник научных трудов / О.І. Гуржій, Р.І. Пилявець // Воєнні конфлікти другої половини ХХ століття. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 6-13
  40. 2004. Гуржій О.І. Узагальнення досвіду проведення миротворчих операцій в другій половині ХХ століття : монография / О.І. Гуржій, А. Лега, В. Макаров, 2004. - 94 с.
  41. 2004. Гуржій О.І. Ф.П. Шевченко - головний редактор "Українського історичного журналу" / О.І. Гуржій, Л.І. Капітан // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N4. - С. 103-116
  42. 2004. Мосов С.П. Застосування сил і засобів повітряної розвідки в локальних війнах кінця ХХ ст. : сборник научных трудов / С.П. Мосов, О.І. Гуржій, А.А. Попок // Локальні війни сучасності. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 44-57
  43. 2005. Гуржій О.І. Специфіка соціальних рухів у Гетьманщині в першій половині ХVІІІ ст. (на матеріалах Старадубщини та Чернігівщини) : сборник научных трудов / О.І. Гуржій, Л.П. Дешевенко // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 9, Ч. 3. - С. 325-340
  44. 2006. Бушин М.І. Ілля Шульга - історик України. Нарис життя та діяльності : монография / М.І. Бушин, 2006. - 252 с.
  45. 2006. Гуржій О. Кабінет примітивної культури та її пережитків в побуті й фольклорі України і його роль у діяльності етнологічних осередків у 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. : монография / О. Гуржій, М. Парахіна // Слов'янські обрії. - К. : НАНУ, 2006. - Вип. 1. - С. 389-301
  46. 2006. Гуржій О. Стецюк Катерина Ісаківна (1905 - 2002 рр.) : Бібліографія / О. Гуржій, С. Юсов, 2006. - 128 с.
  47. 2006. Гуржій О.І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної, Слобідської та Північної України : монография / О.І. Гуржій // Історія українського селянства : Нариси в 2-х т. - К. : Наук. думка, 2006. - Т. 1. - С. 245-263
  48. 2006. Гуржій О.І. Мої рідні й близькі : монография / О.І. Гуржій // Гуржіївські історичні читання. (Матеріали конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження члена-кореспондента АН УРСР Івана Олександровича Гуржія). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 35-48
  49. 2006. Гуржій О.І. Український історичний журнал : монография / О.І. Гуржій, Л.І. Капітан // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 213-229
  50. 2006. Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття: (Історико-філософ. аспект) : Монограф. / О.І. Гуржій, С.П. Мосов, В.Д. Макаров, 2006. - 355 с.
  51. 2007. Гордуновський О. Хлібна торгівля в Україні у ХІХ ст.: висвіт лення деяких аспектів в історіографії 30-х років ХІХ - середини 80-х років ХХ ст. : монография / О. Гордуновський, О. Гуржій // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України : Наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 517-527
  52. 2007. Гордуновський О.М. Стан наукової розробки проблеми розвитку хлібної торгівлі на Півдні України в ХІХ ст. : монография / О.М. Гордуновський, О.І. Гуржій // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. / О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. ХІІІ
  53. 2007. Гуржій І. Сторінки історії України : монография / І. Гуржій, О. Гуржій, С. Корновенко, 2007. - 221 с.
  54. 2007. Гуржій О. Документи і матеріали : монография / О. Гуржій // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 521-530
  55. 2007. Гуржій О. Наукова діяльність К.Стецюк в Інституті історії України (До століття з дня народження історика та 70-річчя Інституту) : монография / О. Гуржій, С. Юсов // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 17. - С. 233-248
  56. 2007. Гуржій О. Порини : монография / О. Гуржій // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 9-23
  57. 2007. Гуржій О. Український хутір ХV-XVIII cт. : Історичний нарис / О. Гуржій, 2007. - 82 с.
  58. 2007. Гуржій О.І. "Український історичний журнал": півстоліття в науці / О.І. Гуржій, О.М. Донік // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N6. - С. 6-18
  59. 2007. Гуржій О.І. Мої пам'ятні зустрічі з С.З. Зарембою : монография / О.І. Гуржій // Перші Зарембівські читання : Матеріали Перших Всеукраїнських наук. читань, присвяч. 60-річ. від дня народження укр. іст. та пам'ткознавця Сергія Захаровича Заремби (1947-2003) м. Київ 23 січня 2007 р. - К. : Центр пам'яткознавства НАН України, 2007. - С. 11-14
  60. 2008. Гуржій О. Порини : монография / О. Гуржій, 2008. - 196 с.
  61. 2008. Гуржій О. Як історики "реабілітували" скульптора І.Гончара : сборник научных трудов / О. Гуржій // Україна ХХ ст. : Культура, ідеологія, політика: Збірник статей / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАН Укараїни, 2008. - Вип. 14. - С. 405-410
  62. 2008. Гуржій О.І. 100 великих постатей і подій козацької України : монография / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб, 2008. - 464 с. (Введено оглавление)
  63. 2008. Гуржій О.І. В.Г. Сарбей та І.О. Гуржій: маловідомі факти взаємин : сборник / О.І. Гуржій // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : Матеріали Других Сарбеївських читань / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. ХV. - С. 12-15
  64. 2008. Смолій В. Козацтво в історії України (замість передмови) : монография / В. Смолій // 100 великих постатей і подій козацької України / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. - К. : Арій, 2008. - С. 5-6
  65. 2009. Гуржій О. З історії функціонування Києво-Печерської Лаври в останній період сталінського тоталітарного режиму (кінець 40-х - початок 50-х років ХХ ст.) : научное издание / О. Гуржій; Відп. ред. М.І. Бушин, 2009. - 197 с.
  66. 2009. Гуржій О. Податне населення України ХVІІ - ХVІІІ ст. : Нариси з історії та статистики / О. Гуржій; Відп. ред. В.А. Смолій, 2009. - 296 с.
  67. 2009. Гуржій О. Сучасна воєнно-історична та воєнна термінологія: проблемні питання : сборник научных трудов / О. Гуржій, Р. Пилявець // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. Заснований у 1997 р. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - Вип. 12. - С. 19-24
  68. 2009. Гуржій О.І. І.Мазепа й І.Скоропадський: до історії взаємовідносин : сборник научных трудов / О.І. Гуржій // Доба гетьмана І. Мазепи в європейський історії: міфи і реалії : До 300-річчя воєнно-політичного виступу гетьмана Івана Мазепи за державну незалежність України. Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. Київ - Батурин, 7-8 листопада 2008 / Співголови редкол.: В.А. Смолій, В.П. Андрущенко. - К. : Вид-во НПУ ім М.П. Драгоманова, 2009. - С. 63-73
  69. 2009. Гуржій О.І. Сторінки з літопису родини Гуржіїв-Корнієнків: лаврський період : сборник научных трудов / О.І. Гуржій // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. / Голов. ред.: В.А. Смолій, А.І. Кузьмінський, С.Ю. Наумов. - Черкаси : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - С. 8-24
  70. 2009. Устименко В.М. Грузини в Україні : справочное издание / В.М. Устименко, О.І. Гуржій // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 175-176
  71. 2010. Бушин М.І. Місто Умань: історичні портрети, події, факти : монография / М.І. Бушин; Відп. ред. М.Ю. Виговський, 2010. - 262 с.
  72. 2010. Гордуновський О. Південна Україна в процесі розвитку хлібної торгівлі ХІХ ст.: історіографія : сборник научных трудов / О. Гордуновський, О. Гуржій // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.А. Удод. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 20 : "Історіографічним дослідженням" - 40 років! (1968 - 2008). - С. 354-381
  73. 2010. Гуржій І. Соціально-економічне становище, джерела формування та етнічний склад купецтва Києва в другій половині ХVIII - першій половині ХІХ ст. : сборник научных трудов / І. Гуржій, О. Гуржій // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 657-673
  74. 2010. Гуржій І. Сторінки історії України : научное издание. Вип.2 / І. Гуржій, О. Гуржій, С. Корновенко, 2010. - 128 с.
  75. 2010. Гуржій О.І. Рецензія / О.І. Гуржій, С.С. Падалка // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N1. - С. 220-223
  76. 2011. Гуржій О. Ідентифікація селянина, або Як більшовицька влада його "переробляла" за власним образом та подобою : научное издание / О. Гуржій; Відп. ред. О.П. Реєнт, 2011. - 328 с.
  77. 2011. Гуржій О. Олешківська Січ (1711 - 1728 рр.) в російсько-турецько-польському трикутнику / О. Гуржій // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2011. - N2. - С. 230-236
  78. 2011. Гуржій О. Оподаткування сільського населення України (ХVІІ - середина ХІХ ст.) : научное издание / О. Гуржій; Голова редкол. А.Г. Морозов; відп. ред. В.А. Смолій, 2011. - 196 с.
  79. 2011. Гуржій О. Початки формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні (друга половина ХVII - XVIII ст.) : сборник научных трудов / О. Гуржій // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 11. - С. 217-245
  80. 2011. Гуржій О.І. Від гетьмана до гетьмана: рід Скоропадських в історії України : монография / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт, 2011. - 228 с.
  81. 2011. Гуржій О.І. Історія козацтва. Держава - військо - битви : научно-популярная литература / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб, 2011. - 464 с.
  82. 2011. Гуржій О.І. Ч. 4, розд. 17: Економічне життя Лівобаражної та Слобідської України наприкінці ХVII - y XVIII ст. : научное издание / О.І. Гуржій // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження. В двох томах / Відп. ред. В.А. Смолій; Кер. авт. кол. С.В. Кульчицький. - К. : Ніка-Центр, 2011. - Т. 1. - С. 520-539
  83. 2011. Солдатенко В.Ф. Рецензія / В.Ф. Солдатенко, О.І. Гуржій, В.Б. Молчанов // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N6. - С. 212-219
  84. 2012. Гуржій О. Війна 1812 року: український контекст : научное издание / О. Гуржій; Відп. ред. В.А. Смолій, 2012. - 154 с.
  85. 2012. Гуржій О. Чиновники, міщани та освітяни Переяслава другої половини ХVII - початку ХХ ст. : Моногр. / О. Гуржій, В. Лоха, 2012. - 412 с.
  86. 2012. Гуржій О.І. Батьківська лампа : сборник научных трудов / О.І. Гуржій // Гуржіївські історичні читання / Голов. ред. В.А. Смолій. - Черкаси : Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького, 2012. - Вип. 5. - С. 7-8
  87. 2012. Гуржій О.І. Селяни України та їх оподаткування в ХVІІ - середині ХІХ ст. : монография / О.І. Гуржій; Відп. ред. В.А. Смолій, 2012. - 278 с.
  88. 2013. Гордуновський О.М. Український хліб і його реалізація в ХVІІІ - на початку ХХ ст. : (Нариси з історії та економіки) / О.М. Гордуновський; Відп. ред. В.А. Смолій, 2013. - 224 с.
  89. 2013. Гуржій І. Купецтво Києва та Київщини ХVІІ - ХІХ ст. : монография / І. Гуржій; Відп. ред. В.А. Смолій, 2013. - 284 с.
  90. 2013. Гуржій О. Гортаючи прочитане, шукаючи розумне... : сборник / О. Гуржій, 2013. - 138 с.
  91. 2013. Гуржій О. Наш Володимир Сосюра: "віра в світле майбутнє" (асоціативні нотатки на берегах прочитаного) : сборник научных трудов / О. Гуржій // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 18. - С. 362-359
  92. 2013. Гуржій О. Художньо-критичні студії : научно-популярная литература / О. Гуржій, 2013. - 92 с.
  93. 2013. Гуржій О.І. До 75-річчя доктора історичних наук, професора М.І. Бушина / О.І. Гуржій, В.М Лазуренко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N2. - С. 232-234
  94. 2013. Гуржій О.І. Іван Скоропадський : научно-популярная литература / О.І. Гуржій; Голов. ред. Р.Стасюк, 2013. - 222 с.
  95. 2013. Гуржій О.І. Про що свідчать дарчі надписи (маргіналії), на авторських книгах (на прикладі власної бібліотеки (м. Київ) і особистого фонду ім. І.О. Гуржія, який зберігається в Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького : сборник научных трудов / О.І. Гуржій // Гуржіївські історичні читання / Голов. ред. В.А. Смолій. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2013. - Вип. 6. - С. 8-11
  96. 2013. Гуржій О.І. Рецензія / О.І. Гуржій // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N6. - С. 207-209
  97. 2013. Гуржій О.І. Решетилівські статті 1709 : словарь / О.І. Гуржій // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 4 : Предметно-тематична частина: П-Я. - С. 116
  98. 2013. Гуржій О.І. Славетні битви на теренах України : від князівської доби до початку ХХ століття / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт, 2013. - 336 с.
  99. 2013. Гуржій О.І. Структуризація та юридичне оформлення купецтва в україні другої половини ХVII - XVIII ст. : научное издание / О.І. Гуржій // Історія торгівлі, податків та мита : Сьома міжнар. наук. конф. 24-25 жовтня 2013 р., Дніпропетровськ. Тези доповідей / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - С. 26-28
  100. 2014. Гордуновський О. Чумацький промисел в Україні: причина занепаду : сборник научных трудов / О. Гордуновський, О. Гуржій // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 14. - С. 162-182
  101. 2014. Гуржій О. Витоки формування ринку вільнонайманої праці в Україні : научное издание / О. Гуржій; Відп. ред. В.А. Смолій, 2014. - 166 с.
  102. 2014. Гуржій О. Етнічний склад і соціальна структура населення Гетьманату в другій половині ХVII - XVIII ст. : сборник научных трудов / О. Гуржій // Українська держава другої половини ХVII - XVIII ст.: політика, суспільство, культура / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 126-158
  103. 2014. Гуржій О. Олешківська Січ (1711 - 1728 рр.) у російсько-турецько-польському трикутнику : сборник научных трудов / О. Гуржій // Джерела духовності : Наук.-краєзнавчі експедиції Нац. спілки краєзнавців України 2009 - 2013 рр. Документи та матеріали / За заг. ред. О.П. Реєнта; упоряд.: В.Дмитрук, Р.Маньковська, Є. Букет. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. - С. 136-147
  104. 2014. Гуржій О.І. Атеїстичні мотиви в поезії Т.Г. Шевченка (до постановки питання) : сборник научных трудов / О.І. Гуржій // Т.Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ : Матеріали круглого столу (К., 11 березня 2014 року) / Відп. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 143-146
  105. 2014. Гуржій О.І. Богун Іван : словарь / О.І. Гуржій // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 40-41
  106. 2014. Гуржій О.І. Проблемність вживання термінів "воєнний" та "військовий": методологічні підходи : научное издание / О.І. Гуржій // Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) : Тези доповідей Всеукраїнської наук. конф. з міжнар. участю. (К. - Черкаси, 25-26 вересня 2014 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 26-28
  107. 2015. Гуржій О. Олешківська Січ (1711 - 1728 рр.) : научно-популярная литература / О. Гуржій // Історія Запорозької Січі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Арій, 2015. - С. 141-156
  108. 2015. Гуржій О. Політико-адміністративне й територіальне реформування Гетьманщини у ХVІІІ ст.: причини, перебіг, наслідки / О. Гуржій; Відп. ред. В.А. Смолій, 2015. - 80 с.
  109. 2015. Гуржій О.І. Грабовецький Володимир Васильович / О.І. Гуржій // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N6. - С. 232-233
  110. 2015. Гуржій О.І. Проблема збереження територіальної цілісності Гетьманщини за царювання Петра І / О.І. Гуржій // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N3. - С. 73-87
  111. 2015. Гуржій О.І. Рецензія / О.І. Гуржій, М.С. Кучерук // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N2. - С. 222-225
  112. 2015. Гуржій О.І. Славетні битви. Від Донбасу до Карпат. Від Києва до Криму : научно-популярная литература / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт, 2015. - 336 с.
  113. 2016. Гуржій О. Реорганізаційні процеси в торгівельній галузі України у XVIII ст.: російський та білоруський контекст : научное издание / О. Гуржій // Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в ХVІ-ХVІІІ ст.: фактор реформ / Голов. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - С. 169-190