ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КОЛЕСНИК ІРИНА ІВАНІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000196

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Колесник Ірина Іванівна
Варіанти імені
Kolesnyk; Колесник
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 
Посадапровідний науковий співробітник
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняПрофесор (1999)
Наукові
зацікавлення
Історія та теорія історичної науки, українська історіографія ХІХ–ХХI ст.
E-mailikolesnyk2002@gmail.com
Персональні
веб-ресурси
Телефон+38044 279 87 04 (служб.)
Дата та місце
народження
2 червня 1952 р., м. Дніпропетровськ
Докторська
дисертація
«Зародження та розвиток історіографічних знань в Росії (кінець XVIII – початок ХІХ ст.)», захист відбувся в Російському державному гуманітарному університеті (Москва), 25 жовтня 1991 р.
Кандидатська
дисертація
«Полеміка навколо ‘Історії Росії з найдавніших часів’ С. М. Соловйова в російській дореволюційній історіографії», керівник – к.і.н., доц. В. І. Шевцов, захист відбувся в Московському історико-архівному інституті 2 березня 1979 р.
ОсвітаІсторичний факультет Дніпропетровського державного університету, 1974 р., диплом із відзнакою
Професійна
діяльність
2002–2016

провідний науковий співробітник відділу української історіографії

1992–2006

професор кафедри історіографії та джерелознавства Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Наукові проекти
 •     
 • Автор ідеї та організатор щорічних методологічних семінарів в Інституті історії України НАН України: 2-го теоретико-методологічного семінару «Нова історіографічна культура та український гранд-наратив». Київ, 24 квітня 2007 р.; 3-го теоретико-методологічного семінару «Історична наука в Україні як історія інтелектуальних співтовариств». Київ, 25 листопада 2008 р.; 4-го теоретико-методологічного семінару «Історія науки як історія понять». Київ, 25 квітня 2010 р.; 5-го теоретико-методологічного семінару «Поворот до матеріального: нові горизонти історичної науки». Київ, 21 жовтня 2011 р.; 6-го теоретико-методологічного семінару «Ментальні мапи як інструментарій історика». Київ, 20 листопада 2012 р.; 7-го теоретико-методологічного семінару «Проект людського ‘Я‘: тіло, життя, історія». Київ, 20 травня. 2014 р.; 8-го теоретико-методологічного семінару «Історик та Влада: наукові школи, генерації, співтовариства». Київ, 8 жовтня 2015 р.

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2015
 • Член Редакційної ради щорічника Інституту історії ПАН «Klio Polska. Studia i Materialy z Dziejow Historiografii Polskiej» (Варшава)

 • 2007
 • член редакційної колегії збірника наукових статей «Регіональна історія України» (Інститут історії України НАН України)

 • 2005–2017
 • відповідальний редактор щорічника «Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки»

 •     
 • Член редакційної колегії щорічника «Історіографічні дослідження в Україні»

 •     
 • Член редакційної колегії видання «Харківський історіографічний збірник». Вип. 1–14. ( ХНУ, Харків)

 •     
 • Член редакційної колегії видання «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Збірник наукових праць» (ДНУ, Дніпропетровськ)

  Наукове керівництво
  Докторські дисертації:
 • В. М. Андрєєв «Віктор Петров: інтелектуальна біографія» (2013, Інститут історії України НАН України)
 • Д. С. Вирський. «Річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.)» (2009, Інститут історії України НАН України)
 • В. В. Ващенко «Стратегії конструювання М. Грушевським українських метанаративів: методи та їх функції» (2009, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара)
 • Кандидатскі дисертації:
 • М. М. Суздаль «Микола Цертелєв: дослід інтелектуальної біографії» (2015, Інститут історії України НАН України)
 • Д. О. Андросова-Байда «Українська історична наука 1920-х рр.: образ жінки-історика» (2009, Інститут історії України НАН України)
 • Премії та нагороди
 • 2015
 • Почесна відзнака «Трудова слава» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна»

 • 2011
 • Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом»

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Інститут історії України: Нове українське відродження» / Відп. ред. академік Валерій Смолій. К.: НАН України, Інститут історії України, 2016. – 273 с.

  2. Історик і Влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В.Смолій; творчий керівник проекту І.Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с.

  3. Українська історіографія: концептуальна історія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 566 с.

  4. Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій. Монографія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 596 с.

  5. Історіографічна думка в Росії: від Татіщева до Карамзіна. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1993. – 208 с. (Рос. мовою)

  6. Розвиток історіографічної думки в Росії XVIII – першої половини XIX століття. – Дніпропетровськ, 1990. – 80 с. (Рос. мовою)

  7. Історія російської історіографії XVIII – першої половини XIX століття . – Дніпропетровськ, 1987. – 84 . (Рос. мовою)

  Підручники та посібники

  8. Українська історіографія (XVIII – початок XIX століття). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Генеза, 2000. – 256 с.

  Документальні публікації

  9. Михайло Марченко як історіограф // Марченко Михайло. Українська історіографія (з інтелектуальної спадщини). Монографія. – К.: Фенікс, 2011. – С. 5–6.

  Розділи у колективних дослідженнях

  10. Український історик та Влада: точка неповернення // Історик і Влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В.Смолій; творчий керівник проекту І.Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – С. 11–76.

  11. Університетська історіографія в Україні: ретроспективи та перспективи // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / за редакцією Леоніда Зашкільняка та Павла Серженги – Львів: ПАІС, 2015. – С. 55–64.

  12. Historia historiografii na Ukrainie: metodologiszne modele). Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie / Pod redakcja naukowa Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulinskiej i Leonida Zaszkilniaka. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, s. 64–78.

  13. Рodwojna kulturowosc jako fenomnen ukrainskiego swiata duchowego. Historia – mentalnosc – tozsamosc / Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukrainskiej historiografii XIX i XX wieku, pod redakcja E. Koko, V. Nowak i L. Zaszkilniaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego. Gdansk 2013, s. 94–110.

  14. Історична пам’ять та історіографія: архетипи взаємодії // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. IV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в XIX – першій половині XX століття: колективна монографія / за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісулінської, П. Сєрженги. – Львів: ПАІС, 2011. – С. 54–64.

  Статті

  15. Языковая модель времени в историческом сознании украинцев // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – 2015. – Вып. 53. – С. 159–174.

  16. Українське істрієписання 1960–1980-х рр.: культурні розриви та метаморфози // Світло і тіні українського радянського історіописання: Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 22–23 травня 1913 р. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – С. 169–175.

  17. Михаил Барг – историк будущего времени // Харківський історіографічний збірник. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 14. – С. 17–22.

  18. Історія України між інтелектуальними догмами та новаціями (З нагоди ювілею Павла Роберта Магочія) // Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Магочія. До 70-річчя від дня народження науковця. – Ужгород – Пряшів – Нью-Йорк: Видавництво В. Подяка, 2015. – С. 341–349.

  19. Передмова. «Нова біографічна історія» як метод» // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – Вип. 8. – С. 7–13.

  20. Біографічний світ Тараса Шевченка // Укр. іст. журн. – 2014. – № 3. – С. 78–99.

  21. Ментальні мапи як інструментарій історика // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – Вип. 7. – С. 159–168.

  22. Историография в контексте теории сетей // Историографические чтения памяти профессора Виктора Александровича Муравьева: Сб. статей в 2 тт. – М., 2013. – Т. 1. – С. 105–137.

  23. Історіографічна топографія: Дніпропетровський феномен // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Ін-т історії НАН України, 2013. – Вип. 7. – С. 355–370.

  24. «Місця пам’яті» в культурному просторі історіографії // Національна та історична пам’ять. Політика пам’яті в культурному просторі: Зб. наук. праць. – К.: ДП «НВЦ ‘Пріоритети’», 2013. – Вип. 8. – С. 84–93.

  25. Редакційне слово. «Поворот до матеріального» як виклик української історичної науки // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – Вип. 6. – С. 8–12.

  26. Повернення до речей як перспектива історичних досліджень // Укр. іст. журн. – 2012. – № 3. – С. 183–209.

  27. Ментальне картографування та професія історика: між раціональним та уявленим // Укр. іст. журн. – 2012. – № 5. – С. 135–156.

  28. Коллекционирование между вещностью и личностью // Археография музейного предмета. Мат-лы Международной научной конференции. РГГУ, Российский институт культурологии 16–17 марта 2012. Москва. – М.: РГГУ, 2012. – С. 88–91.

  29. Кар’єра історика: етичний вимір // Харківський історіографічний збірник. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 11. – С. 26–41.

  30. Історична пам’ять: аналітична модель // Національна пам’ять: соціокультурний та духовний виміри. Національна та історична пам’ять: Зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 4. – С. 19–29.

  31. «Речі довкола нас»: чи готова історична наука до чергового повороту // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – Вип. 6. – С. 26–46.

  32. «Очарование вещами» как поворот в интеллектуальной истории // Историческое знание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. / Отв. ред. О. В. Воробьева, З. А Чеканцева. – М.: ИВИ РАН, 2012. – С. 177–197.

  33. Українська історіографія як історія понять // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010/2011. – Вип. 5. – С. 51–68.

  34. Редакційне слово // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010/2011. – Вип. 5. – С. 7–9.

  35. Научная школа, сетевая модель в украинском контексте // Мир историка: Историографический сборник. – Омск, 2011. – Вып. 7. – С. 253–283.

  36. Историография vs история понятий или снова о ремесле историка // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII – начала XX века. Материалы международной научной конференции. – М.: ИВИ РАН, 2011. – С. 137–139.

  37. Гранд-нарратив в украинских историографических практиках // Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы / Под ред. Л. П. Репиной. – М.: Изд-во ЛКИ, 2011. – С. 249–273.

  38. Conceptual History: Concepts, Metaphors and Discourses. The 13th Annual Conference on the History of Concepts. RSHU, Moscow, 16–18 September 2010 / Исторія понять: концепти, метафори, дискурси. Тринадцята конференція з історії понять. РДГУ, Москва, 16–18 вересня 2010 // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010/2011. – Вип. 5. – С. 484–489.

  39. 30. Историко-понятийный дискурс науки. Опыт украинской историографии // Наука в различных измерениях: Сб. науч. тр. II-й Междун. теоретико-практич. конф-ции, посвященной памяти док. филос. наук, проф. Г. Ф. Миронова, г. Ульяновск 17–18 мая 2010 г. / Под ред. Т. Н. Брысиной. – Ульяновск: Ул. ГУ, 2010. – С. 53–56.

  40. Дендизм Гоголя: мода и творчество // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. – Омск: Изд-во Ом. ГУ, 2009. – Вып. 5. – С. 206–235.

  41. Український гранд-наратив. Ретроспективи та перспективи – 2 // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2008. – Вип. 3. – С. 153–177.

  42. Історіографія у сучасному поняттєвому просторі // Харьківський історіографічний збірник. – Х., 2008. – Вип. 10. – С. 31–43.

  43. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимації культурної історії України. XIX століття // Укр іст. журн. – 2008. – № 1. – С. 169–193.

  44. Регіональна історія в українській історіографії: практика та рефлексія // Регіональна історія України: Зб. наук. ст. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – Вип. 1. – С. 105–120.

  45. Стиль історіографічного мислення як когнітивна свідомість // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – Вип. 2. Ч.1. – С. 41–67.

  46. Методологические стратегии в постсоветском историографическом пространстве: украинский контекст // Проблемы методологии источниковедения. Мат-лы ІІІ Научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. – М.: Изд-во МГУ; СПб: Алетейя, 2006. – С. 134–144.

  47. Дніпропетровська історіографічна школа: спроба саморефлексії // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – Вип. 2. Ч. 1. – С. 181–404.

  Література
  1. Українські історики ХХ століття. Біобіблографічний довідник. Серія «Українські історики». – К., 2010. – Вип. 3. – С. 132–134.
  2. Енциклопедія історії України в 10 тт. Т.4 – К., 2007. – С. 450.
  3. Наукові співробітники: Біобібліографічні довідки // Інститут історії України НАН України (1936–2006) / Відп. ред.В.А. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 561.
  4. Професори Дніпропетровського національного університету: Біографічний довідник. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2003. – С.119.

  Колесник Ірина Іванівна (02.06.1952, м. Дніпропетровськ) – фахівець з теорії та історії історичної науки, російської та української історіографії XVIII – XIX ст., наукознавства та культурології. Акад. Української Академії історичних наук (1999). 1974 закінчила іст. фак-т Дніпропетровського держ. ун-ту. 1974–77 – аспірантка кафедри історіографії та джерелознавства іст. фак-ту Дніпропетров. держ. ун-ту. 1978–80 – викладач кафедри історії КПРС, 1980–82 – викладач, 1982–92 – доц., з 1992 – проф. кафедри історіографії та джерелознавства Дніпропетров. держ. ун-ту. Канд. дис. «Полеміка навколо “Истории России с древнейших времен” С. М. Соловйова в російській дореволюційній історіографії» (1979, наук. кер. – к. і. н. В. І. Шевцов, захист в Москов. держ. історико-архівному ін-ті). Докт. дис. «Зародження та розвиток історіографічних знань в Росії (кінець XVIII – початок ХІХ ст.)» (1991, захист в Російському державному гуманітарному ун-ті, м. Москва). Професор (1999). 2000–2004, з 2006 – член Експертної ради з історичних наук ВАК України. Член спеціалізованої вченої ради по захисту докт. дис. при Дніпропетров. нац. ун-ті. 2002–2006 – радник Голови Верховної Ради України. Одночасно з 2002 – пров. н. с. відділу української історіографії Ін-ту історії України НАН України. З 2005 – відп. редактор альманаху теорії та історії історичної науки «Ейдос».

  Основні праці:

  Українська історіографія в полі інтелектуальної історії: Modern or Postmodern ? // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип. 1. – К., 2005..
  Федір Шевченко: Інтелектуальна генеалогія українського радянського історика // УІЖ. – 2005. – № 5..
  «Державницька школа» в російській історіо-графії: Час переоцінки // States. Societies. Cultures: East and West: Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski. – New York, 2004..
  Українська культура та історіографія: Історія ментальностей // УІЖ. – 2002. – № 1..
  Методологія історії чи історія методології: Метафори історіографічного дискурсу // Український гуманітарний огляд – Вип. 5. – К., 2001..
  Историческая наука и историческое искусствознание в конце ХХ в.: Методологический аспект // Категоріальний апарат історичної науки: Харківський історіографічний збірник. – Вип. 4. – Харків, 2000..
  Українська історіографія (XVIII – початок XX ст.). – К., 2000..
  Курс української історіографії в вищій школі: Нова модель викладання // Дніпропетровський історико-археографічний зб. – Вип. 1. – Дніпропетровськ, 1997..
  Historiography of History:Modern Instruments and Tendencies in Study // XX-th International Congress of History of Science. Book of abstracts Scientific Sections. – Liege, 1997..
  Философия и культурология: пути обновления историографии // Россия в ХХ веке: судьбы исторической науки. – М.,1996..
  Дидактичний образ української історіографії (Нотатки на полях підручника) // Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. Теорія та методи: Міжвуз. зб. наук. праць – Дніпропетровськ, 1995..
  Українська історіографія в контексті національного відродження в Україні: спроба періодизації // Історія і теорія історичної науки та освіти: Харківський історіографічний зб. – Вип. 1. – Харків, 1995..
  Историографическая мысль в России: от Татищева до Карамзина. – Днепропетровск, 1993..
  Развитие историографической мысли в России XVIII – первой половины XIX в. – Днепропетровск, 1990..
  Когда зародились историографические знания в России? Пути исследования проблемы // История СССР. – 1989. – № 4..
  История русской историографии XVIII – первой половины XIX в. – Днепропетровск, 1987..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. Модерну теорія

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2000) Колесник І. І. Українська історіографія : XVIII ‒ початок XX століття   
  2. (2008) Колесник І. Интеллектуальное сообщество: Сетевой анализ   
  3. (2009) Колесник І. І. Дендизм Гоголя: мода и творчество   
  4. (2009) Колесник Ірина Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій
  5. (2011) Колесник І. Історична пам’ять та історіографія: архетипи взаємодії   
  6. (2011) Колесник І. І. Научная школа: сетевая модель в украинском контексте   
  7. (2012) Колесник І. І. "Очарование вещами" как поворот в интеллектуальной истории   
  8. (2013) Колесник І. Podwójna kulturowość jako fenomen ukraińskiego świata duchowego   
  9. (2013) Колесник І. Українська історіографія : концептуальна історія
  10. (2015) Колесник І. Історія історіографії в Україні: методологічні моделі   
  11. (2015) Колесник І. Історія України між інтелектуальними догмами та новаціями : З нагоди ювілею Павла Роберта Магочія   
  12. (2015) Колесник І. Українське історієписання 1960-1980-х pp.: культурні розриви та метаморфоз   
  13. (2015) Колесник І. Університетська історіографія в Україні: ретроспективи та перспективи   
  14. (2016) Колесник І. Інститут історії України: Нове українське відродження   
  15. (2016) Колесник І. Історик у "світі речей" (До ювілею професора Кшиштофа-Мацея Ковальського)   
  16. (2017) Колесник І. Україна: неконвенціональна історія   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Колесник І. І.  Біографічний світ Тараса Шевченка // Український історичний журнал. - 2014. - № 3. - C. 78.
  2. Колесник І. І.  Гоголь у культурно-інтелектуальній історії України: міфи та стереотипи (до 200-річчя Миколи Гоголя) // Український історичний журнал. - 2009. - № 2. - C. 135-160.
  3. Колесник І.  Український історик і влада: від примусу до партнерства // Ейдос. - 2016-2017. - Вип. 9. - C. 9 .
  4. Колесник І.І.  «Повернення до речей» як перспектива історичних досліджень // Український історичний журнал. - 2012. - № 3. - C. 183-209.
  5. Колесник І.І.  Інтелектуальне співтовариство як засіб леґітимації культурної історії України. XIX століття // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - C. 169--193.
  6. Колесник І.І.  Ментальне картографування та професія історика: між раціональним й уявленим // Український історичний журнал. - 2012. - № 5. - C. 135-156.
  7. Колесник І.І.  Українська культура та історіографія: історія ментальностей // Український історичний журнал. - 2002. - № 1. - C. 26-37.
  8. Колесник Ірина  «Український гранд-наратив. Ретроспективи і перспективи» - 2 // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - 2009. - 4. - C. 584-597.
  9. Колесник Ірина  Дніпропетровська історіографічна школа: спроба саморефлексії // Ейдос. - 2006. - 2. - C. 381-404.
  10. Колесник Ірина  Історіографічна топографія: Дніпропетровський феномен // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - 2013. - 7. - C. 355-370.
  11. Колесник Ірина  Культурно-інтелектуальна історія як дзеркало "нової наукової революції" // Ейдос. - 2005. - 1. - C. 36-45.
  12. Колесник Ірина  Ментальні мапи як інструментарій історика // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - 2013. - 7. - C. 159-168.
  13. Колесник Ірина  Мережева модель науки (новий проект української історіографії?) // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - 2009. - 4. - C. 54-88.
  14. Колесник Ірина  Регіональна історія в українській історіографії: практика та рефлексія // Регіональна історія України. - 2007. - 1. - C. 205-220.
  15. Колесник Ірина  Стиль історіографічного мислення як когнітивна свідомість // Ейдос. - 2006. - 2. - C. 41-67.
  16. Колесник Ірина  Українська історіографія в полі інтелектуальної історії: Modern or Postmodern? // Ейдос. - 2005. - 1. - C. 227-245.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2014/2015. Колесник І. Передмова. "Нова біографічна історія" як метод : сборник научных трудов / І. Колесник // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій; відп. ред. І.Колесник. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014/2015. - Вип. 8. - С. 7-13
  2. 2005. Батуріна С. Рецензія : монография / С. Батуріна // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 383-387
  3. 2005. Верменич Я. Історія ідей та криза історизму : монография / Я. Верменич // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 24-27
  4. 2005. Верменич Я. Конструювання ідентичностей: роль інтелектуальної еліти України у творенні моделей регіонального розвитку (ХІХ - початок ХХ ст.) : монография / Я. Верменич // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 246-260
  5. 2005. Вирський Д. Кілька слів від редакції : монография / Д. Вирський // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 83-85
  6. 2005. Вирський Д. Річпосполитська історіографія ХVI - початку ХVII ст. як "вітчизняна" для українців : монография / Д. Вирський // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 261-270
  7. 2005. Головко В. "Археології кризи історичної науки": "сам як інший" : монография / В. Головко // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 261-270
  8. 2005. Гончар О. Костомарівські читання: місце зустрічі змінити не можна : монография / О. Гончар // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 376-378
  9. 2005. Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 1 / Гол. ред. В. Смолій, 2005. - 401 с. (Введено оглавление)
  10. 2005. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки : монография. Вип. 1 / Гол. ред. В. Смолій, 2005. - 401 с.
  11. 2005. Ковалевська О. "Науковий Переяслав": Літня школа молодих істориків України і Росії (Переяслав-Хмельницький, 2003) : монография / О. Ковалевська, Д. Вирський // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 369-375
  12. 2005. Колесник І. Історіографічний дискурс в Україні: реалії та прогнози : монография / І. Колесник // Сучасна українська історіографія: проблеми методології та термінології : Матер. науково-методологічного семінару (Київ, 17 червня 2004 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 22-35
  13. 2005. Колесник І. Культурно-інтелектуальна історія як дзеркало "нової наукової революції" : монография / І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 36-45
  14. 2005. Колесник І. Українська історіографія в полі інтелектуальної еліти: Modern or Postmodern? : монография / І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 227-245
  15. 2005. Смолій В. Редакційний анонс : монография / В. Смолій // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 7-11
  16. 2005. Ясь О. Українська зарубіжна історіогріфія 1945 - 1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів : монография / О. Ясь // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 333-357
  17. 2006. Вирський Д. Матеріали методологічного семінару "Нова українська історіографія: образи, методи, напрями" Київ, 17 січня 2006 р. : монография / Д. Вирський, Д. Андросова // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 9-16
  18. 2006. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки : монография. Вип. 2. Ч. 1 / Голов. ред. В. Смолій, 2006. - 498 с. (Введено оглавление)
  19. 2006. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки : монография. Вип. 2. Ч. 2 / Гол. ред. В. Смолій, 2006. - 74 с.
  20. 2006. Колесник І. Дніпропетровська історична школа: спроба саморефлексії : монография / І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 381-404
  21. 2006. Колесник І. Стиль історіографічного мислення як когнітивна свідомість : монография / І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 41-67
  22. 2006. Пінчук Ю. Київський період творчості М.І. Костомарова: до проблеми самосвідомості історика : монография / Ю. Пінчук // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 344-351
  23. 2006. Смолій В. Від редакції : монография / В. Смолій // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 7-8
  24. 2006. Юсова Ю. Концепт давньоруської народності: умови актуалізації в Україні : монография / Ю. Юсова // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 352-380
  25. 2006. Ясь О. Стиль мислення - метафора та інструмент : монография / О. Ясь // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 19-40
  26. 2007. Колесник І. Регіональна історія в українській історіографії: практика та рефлексія : монография / І. Колесник // Регіональна історія України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 1. - С. 205-220
  27. 2008. Колесник І. Український гранд-наратив. Ретроспективи та перспективи : сборник / І. Колесник // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 3, Ч. 1. - С. 153-177
  28. 2008. Колесник І.І. Інтелектуальне співторариство як засіб легітимації культурної історії України. ХІХ століття / І.І. Колесник // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N1. - С. 169-193
  29. 2009. Колесник І. "Український гранд-наратив. Ретроспективи і перспективи" - 2 : сборник научных трудов / І. Колесник // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 4. - С. 584-597
  30. 2009. Колесник І. Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій : научное издание / І. Колесник, 2009. - 596 с.
  31. 2009. Колесник І. Про бібліотеку : сборник научных трудов / І. Колесник // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 3 : Бібліотека "Ейдосу". - С. 5-6
  32. 2009. Колесник І. Редакційне слово : сборник научных трудов / І. Колесник // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 4. - С. 7-14
  33. 2009. Колесник І.І. Гоголь у культурно-інтелектуальній історії України: міфи та стереотипи (до 200-річчя Миколи Гоголя) / І.І. Колесник // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N2. - С. 135-160
  34. 2010/2011. Колесник І. Редакційне слово : сборник научных трудов / І. Колесник // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010/2011. - Вип. 5. - С. 7-9
  35. 2010/2011. Колесник І. Українська історіографія як історія понять : сборник научных трудов / І. Колесник // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010/2011. - Вип. 5. - С. 51-68
  36. 2011/2012. Колесник І. "Речі довкола нас": чи готова історична наука до чергового "повороту" : научное издание / І. Колесник // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.А. Смолій; відп. ред. І.Колесник. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011/2012. - Вип. 6. - С. 26-46
  37. 2012. Колесник І.І. "Повернення до речей" як перспектива історичних досліджень / І.І. Колесник // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N3. - С. 183-209
  38. 2012. Колесник І.І. Ментальне картографування та професія історика: між раціональним й уявленим / І.І. Колесник // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N5. - С. 135-156
  39. 2013. Колесник І. Історіографічна топографія: Дніпропетровський феномен : сборник научных трудов / І. Колесник // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 7. - С. 355-370
  40. 2013. Колесник І. Ментальні мапи як інструментарій історика : сборник научных трудов / І. Колесник // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 7. - С. 159-168
  41. 2013. Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія : научное издание / І. Колесник; За ред. В.Смолія, 2013. - 566 с.
  42. 2014. Колесник І.І. Біографічний світ Тараса Шевченка / І.І. Колесник // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N3. - С. 78-99
  43. 2015. Колесник І. Історія України між інтелектуальними догмами та новаціями. (З нагоди Павла Роберта Магочія) : сборник научных трудов / І. Колесник // Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія / Відп. ред. та упоряд.: В.Падяк, П.Крафчик. - Ужгород; Пряшів; Нью-Йорк : Вид-во В.Падяка, 2015. - С. 341-349
  44. 2015. Колесник І. Українське історієписання 1960 - 1980-х рр.: культурні розриви та метаморфози : научное издание / І. Колесник // Світло й тіні українського радянського історіописання : Матеріали міжнар. наук. конф. (К., Україна, 22-23 травня 2013 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 169-175
  45. 2016. Колесник І. Покінцеві зауваги : монография / І. Колесник // Історик і влада / Кер. авт. групи І.Колесник. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - С. 527-535
  46. 2016. Колесник І. Розд. 1.1: Український історик і Влада: точка неповернення : монография / І. Колесник // Історик і влада / Кер. авт. групи І.Колесник. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - С. 11-53