ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

УДОД ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000450

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Удод Олександр Андрійович
Варіанти імені
Udod; Удод
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 
Посада зав.відділу УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
Науковий ступіньпров.наук.співр., д.і.н., проф.
Вчене званнядоцент, 1996; професор, 2002; член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 2010
Наукові
зацікавлення
українська історіографія; інструменталізація історії; історична політика; публічна історія; історична освіта; методологія історії
E-mailoudod@ukr.net
Телефон+38044 279 87 04 (служб.)
Дата та місце
народження
10 травня 1957 р., с. Тарасівка Пологівського р-ну Запорізької обл.
Докторська
дисертація
"Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу (1920–1930-ті рр.)", науковий консультант – д. і. н. професор В.К. Якунін. Дніпропетров. держ. ун-т., 2000 р.
Кандидатська
дисертація
«К. Г. Гуслистий – історик України», науковий керівник – д. і. н. М. П. Ковальський. Дніпропетров. держ. ун-т., 1994.
ОсвітаЗапорізький державний педінститут (1974–1978), спеціальність – історія
Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2017
 • Український історичний журнал

 • 1994-2001
 • Бористен (Дніпропетровськ)

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Українська історична дидактика: академічний дискурс (До 80-річчя Інституту історії України). – Київ : НАН України, Ін-т історії України, 2016. – 214 с.

  Підручники та посібники

  2. Краєзнавча діяльність установ науки, освіти та культури // Основи краєзнавства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Харків, 2015. – C. 204-226.

  Розділи у колективних дослідженнях

  3. Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання // Україна: цивілізаційний контекст пізнання. –Кн. І: Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання.– К., Чернівці, Тернопіль: Астон, 2012. – 700 с. (у співавторстві Алексієвець Л. М., Калакура Я С., Юрій М. Ф.)

  4. Україна ХІХ – початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання: монографія. – Кн. ІІ:. Україна ХІХ – початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання. – К., Чернівці, Тернопіль: Астон, 2012. – 696 с. (у співавторстві Юрій М. Ф., Алексієвець Л. М., Калакура Я. С.)

  5. Історія історичної науки в Україні: проблеми дисциплінарної структури та предметної області досліджень // Академічні та доакадемічні образи української історіографії. – К., 2012. – С. 7–26.

  6. Історія повсякденності: питання історіографії // Розділ колективної монографії // Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. – С.17–39.

  7. Украинская ССР в 1965–1985 гг.: кризис тоталитаризма и квазифедерализма // История Украины: научно-популярные очерки / Под ред. В.А. Смолия. – М.: Олма Медиа Групп, 2008. – С. 824–881.

  Статті

  8. Соціокультурні аспекти формування української нації в ХІХ ст. // «Наддніпрянська україна: історичні процеси, події, постаті». – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – Вип. 13. – С. 185–202.

  9. Образи “іншого” в становленні української ідентичності // Харківський історіографічний збірник. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 14. – С. 54–75.

  10. Методологічні аспекти розуміння історії та культури // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – Вип. 26–27. – С. 435–453.

  11. Регіональна конфігурація українського історіописання: минуле і сучасне // Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – Т. 2. – С. 4–13.

  12. Просопографічна палітра українських радянських істориків доби «розвиненого соціалізму» // Світло і тіні українського радянського історіописання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 22–23 травня 2013 р.). – К., 2014. – С. 141–148.

  13. Антисистема і Україна // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2014. – Вип. 25. – С. 392–416.

  14. Історико-біографічні студії у контексті творення сучасного українського гранд-наративу // Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі: Матеріали VI Міжвузівського науково-методичного семінару (Київ, 28 листопада 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 7–13.

  15. Шкільна історична освіта як репрезентант політики пам'яті // Національна та історична пам'ять. Політика пам'яті у культурному просторі: Зб. наук.праць.– К.: УІНТ, 2013. – Вип. 8. – С. 8–13.

  16. Хрещення України-Русі доленосне для нашого народу // Урядовий кур’єр. – 27 липня 2013 р. – №134. – С. 7.

  17. Україно-польська комісія експертів: становленняі діяльність // Україно-польське співробітництво в галузі історичної освіти: Матеріали та документи україно-польської комісії експертів з удосконалення змісту шкільних підручників з історії те географії (1993–2013) / О. А. Удод (відп. ред.). – К.: Генеза, 2013. – С. 5–17. (у співавторстві Бондар В. В.)

  18. Україна і Польща у ХХ століття: суперництво історичних пам’ятей // Війни пам’ятей та політика примирення: Зб. наук. праць / За ред. В. Ф. Солдатенка. – К.: «Пріоритети», 2013. – С. 219–224.

  19. Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам'ять // Краєзнавство. – 2013. –№3 (84). – С. 42–46.

  20. Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам'ять // Волинська трагедія: через історію до порозуміння: Матеріали Всеукр. наук. конф. (Луцьк, 19–20 червня 2013 р.). – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. України, 2013. – С. 5–10.

  21. Сучаснна українська історіографія та проблеми формування змісту історичної освіти у вищих навчальних закладах України // Актуальні проблеми викладання історії України: Матеріали V міжвузівського навчально–методичного семінару (Київ, 14 грудня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 6–13.

  22. Ретроспективи та передумови становлення Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року // Нові технологі навчання: Науково-методичний збірник. – К., 2013. – Вип. 78. – С. 23–30.

  23. Освіта національних менши в Україні: здобутки, перспективи // Арагац. – №12 (315), грудень, 2013. – С. 1–3.

  24. На перетині століть: модерн, модернізм, криза ідентичності, революційний тероризм, націоналізм // Шляхи та механізмиконсолідації українського суспільства, утвердження ідеалів соборності, свободи та демократії: Зб.матеріалів науко.прац. конференції (Київ, 15–16 березня 2012 р.). – К.: КНТЕУ, 2012. – С. 229–284. (у співавторстві Юрій М. Ф.)

  25. Міграція населення України та Польщі ХІХ – початку ХХІ ст.: суть, причини, напрямки, наслідки (історіографічні та джерелознавчі аспекти) // Україно-польське співробітництво в галузі історичної освіти: Матеріали та документи україно-польської комісії експертів з удосконалення змісту шкільних підручників з історії те географії (1993–2013) / О. А. Удод (відп. ред.). – К.: Генеза, 2013. – С. 112–122.

  26. Модернізація і становлення української нації // Сторінки історії: збірник наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Вип. 35. – С. 39–60. (у співавторстві Юрій М. Ф.)

  27. Методологія історії і гуманітаризація знання // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2013. – Вип. 23. – С. 6–30.

  28. Освіта і краєзнавчий рух // V позачерговий з’їзд Національної спілки краєзнавців України: матеріали та документи. – К., 2012. – С. 67–71.

  29. Організаційно-методичні засади практичної підготовки педагогічних працівників // Гуманітарний вісник: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26. – С. 3–8.

  30. Меморіалізація історичної та соціокультурної травми українського народу після польсько-литовського завоювання // Україна. Європа. Світ: Зб. наук. праць. – Тернопіль, 2012. – Серія: історія. – Вип. 9. – С. 233–240. (у співавторстві Юрій М.)

  31. Креативна педагогіка в контексті модернізації освіти // Нові технології навчання. – К. – Вінниця, 2012. – Вип. 71. – С. 251–257.

  32. Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) // Український історичний журнал. 2012. – №1. – С. 5–29. (у співавторстві Смолій В. А., Ясь О. В.)

  33. Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2012. – Вип. 22. – С. 5–42. (у співавторстві Смолій В. А., Ясь О. В.)

  34. Історична освіта в Україні: світоглядні та методологічні основи // Педагогічна і психологічна науки в Україні: Зб. наук. праць: В 5 т. – К.: Педагогічна думка, 2012. – Т. 3: Загальна середня освіта. – С. 97–115.

  35. Цивілізаційний вимір України: між Сходом і Заходом // Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць Тернопільського національного педагогічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 5, ч.2. – С. 12–30. (у співавторстві Юрій М.)

  36. Розвиток свідомості праукраїнського народу // Україна-Європа-Світ. Міжн.зб.наук.праць. Серія: Історія, між нар.відносини. Тернопіль: Видв-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип.8. – С.151–163. (у співавторстві Юрій М.)

  37. Реконструкція категорій давньоруської православної культури // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. – Рівне, 2011. – Вип. 12. – С. 154–160. (у співавторстві Юрій М.)

  38. Реалізація нової моделі освіти, заснованої на використанні ІКТ, висуває нові вимоги до увсіх учасників навчального процесу // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – №7. – С. 3–5.

  39. Развитие межкультурного диалога и его интеграция в образовательный процесс для формирования толерантности подрастающего поколения (опыт Украины) // Образовательные аспекты межкультурного диалога в СНГ. – Душанбе, 2011. – С. 141–143.

  40. Особливості проукраїнського міфу і язичництва // Україна-Європа-Світ. Міжн.зб.наук.праць. Серія: Історія, між нар.відносини. Вип.6–7. Тернопіль: Видв-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. С.324–340. (у співавторстві Юрій М.)

  41. Культурна картина світу і Україна // Словянський вісник: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Серія «Історія та політичні науки». – Рівне, 2011. – Вип. 11. – С. 263–279. (у співавторстві Юрій М.)

  42. Концепти «істина», «правда», «сутнє», «належне» в культурі // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – Вип. 539–540. – С.124–134. (у співавторстві Юрій М.)

  43. Актуальні проблеми сучасної історичної освіти: гармонія чи компроміс між наукою та історичною пам’яттю // Історія та суспільствознавство в школах України. – 2011. – №8. – С. 32–38.

  44. Історія 1920–1930-х років, задукоментована в українському фольклорі // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2011. – № 5. – С. 43–46.

  45. Традиційне суспільство: його сутність та особливості // Словянський вісник: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Серія «Історія та політичні науки». – Рівне, 2010. – Вип. 10. – С. 269–275. (у співавторстві Юрій М.)

  46. Традиційна картина світу // Питання стародавньої та середньовічної історії: Археологія та етнологія. Зб. наукових праць Чернівецького національного ун-ту. – Чернівці, 2010. – С. 116–138. (у співавторстві Юрій М.)

  47. Про роль і значення шкільної історії у процесі творення національних ідентичностей // Історія України. – 2010. – № 37 (677). – С. 3–6.

  48. Причини та особливості настання удільної роздробленості на Русі: погляд крізь віки // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль: Вид. ТППУ ім. Гнатюка, 2010. – Вип. 4. – С. 27–43.

  49. Перша релігійна реформа Володимира // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Науково-дослідний інститут історії та етнології Прикарпатського національного ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 2. – С. 21–42 (у співавторстві Юрій М.)

  50. Орест Іванович Левицький як організатор історичної науки // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: Інститут історії України, 2010. – Вип 20. – С. 122–131.

  51. Міфологічна картина світу // Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць Тернопільського національного педагогічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип.5, ч.1. – С. 87–103. (у співавторстві Юрій М.)

  52. Влада у Київській Русі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові запискпи Рівненського державного гуманітарного інституту. – Рівне, 2010. – Вип. 19. – С. 7–17 (у співавторстві Юрій М.)

  53. Історія повсякденності: питання історіографії // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук, конф. – Переяслав-Хмельницький, 2010.

  54. Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії // Краєзнавство. – 2010. – №3. – С. 6–10.

  55. Історична пам'ять в Україні та європейські цінності // Державно-правові та суспільно-політичні перетворення в Украні: проблеми і перспективи (матеріали спільного засідання вчених рад Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Інституту історії України НАН України, 28 січня, 2010 року). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2010. – С. 94–103.

  56. Україна стала в центрі кожного вітчизняного підручника // Педагогічна газета. – №8 (181). – Серпень. – С. 6.

  57. Постать Степана Бандери в контексті офіційної політики пам’яті: джерелознавчі та історіографічні проблеми // Галичина. – 2009. – № 15–16. – С. 21–26.

  58. З любов’ю та повагою до дитин¬ства (До 90-річчя вальдорфської педагогіки) // Вальдорфська педагогіка в Україні: зб. статей. – К., 2009. – С. 67–80.

  59. Історична пам’ять в Україні та європейські цінності // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. наук. Праць. – К., 2009. – Вип. 15. – Ч. 2.– С. 3–10.

  60. Шкільний підручник як історіографічне явище // Шкільна історія очима істориків-науковців: Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Упорядник Н.Яковенко. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – С. 108–118.

  61. Про роль і значення шкільної історії у процесі творення національних ідентичностей // "За право бути собою". Українська державницька історіографія (збірка статей). – К., 2008. – С. 14–21.

  62. Козацтво як соціокультурний феномен // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненского державного гуманітарного університету. – Рівне, 2008. – Вип. 12. – С. 3–15 (у співавторстві Юрій М.)

  63. Зміст української історичної освіти в сучасній російській історіографії: стереотипи і міфи // Образ іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретації (Матеріали міжнародної наукової конференції, Київ, 15–16 грудня 2005 року / Упоряд. і наук.ред. Г.В. Касьянов. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2008. – С. 161–176, 223–225.

  64. Діяльність державних архівів України із розширення документальної бази дослідження Голодомору 1932–1933 рр. // Архіви України. – 2008. – № 3–4. – С. 5–14.

  65. До 60-річчя доктора історичних наук, професора В.В. Іваненка // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 248–252.

  66. Дидактика історії як предмет наукових зацікавлень М.І. Костомарова // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2008. – Вип. 18. – С. 100–109.

  67. Історія повсякденності як методологічна проблема // Історичне Прикарпаття. 20 березня 2007 р.

  68. Розробка проблем теорії та методології історичної науки та сторінках "Українського історичного журналу" (1957–2007) // УІЖ. – 2007. – № 6. – С. 55–67.

  69. Підручник з історії – невідємний атрибут держави (до 60-річчя з дня народження професора Ф.Г. Турченка) // Історія України. – лютий, 2007. – № 7 (503). – С. 1–5.

  70. Про актуальні проблеми інтеграції історичної науки і освіти // Історія в школах України. – 2007. – № 7. – С. 14–18.

  71. Концепція історичної освіти середньої загальноосвітньої 12-річної школи (проект). // Концептуальні засади сучасної шкільної історичної освіти: Збірник документів і наукових праць / За ред. К.О. Баханова. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – С. 45–49.

  72. До 70-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 223–226.

  73. Дисциплінарна структура української історичної науки: академічні та дидактичні виміри // Микола Павлович Ковальський. Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum… // За ред. Г.К. Швидько. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 129–143.

  74. Всеукраїнський семінар "Актуальні проблеми сучасної української історичної науки та її інтеграції з історичною освітою. // УІЖ. – 2007. – № 3. – С. 226–228.

  75. Історія повсякденності як складова історії України ХХ ст. // Історія ХХ століття: нові підходи до змісту шкіль ного курсу // Спецвипуск "Історія та правознавство". – 2007. – № 19–21. – С. 104–117.

  76. Історіографія Донецько-Криворізької Республіки // Регіональна історія України: Збірник наукових статей.– К.: Інститут історії України НАНУ. – 2007. – Вип. 1. – С. 221–228.

  77. Читайте цю книгу: вона навчить розуміти українську історію (передмова) // Турченко Ф. Микола Міхновський: Життя і Слово. – К.: Генеза, 2006. – С. 5–6.

  78. Проблема соборності української історіографії // Соборність України: історична спадщина і виклики часу. Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 191–198.

  79. Повсякденне життя киян в умовах окупації (вересень 1941 – листопад 1943): питання методології та історіографії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук. Праць. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 384–392.

  80. Зміст української історичної освіти в сучасній російській історіографії: імперські стереотипи і міфи // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – Харків: Основа. – Лютий 2006. – № 5(69). – С. 10–13.

  81. Зміст української історичної освіти в сучасній російській історіографії // Історія в школах України. – 2006. – № 1. – С. 10–13.

  82. Гуслистий Кость Григорович // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – С. 145–146.

  83. Гуслистий Кость Григорович // Інститут історії України. 1936–2006. – К., 2006. – С. 412–417.

  84. Історіософські погляди Володимира Винниченка. // Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Зб. статей. – К.: ІПіЕНД, 2006. – С. 72–82.

  85. Імперські стереотипи і міфи: російська історіографія про зміст української історичної освіти // Історія України. – 2006. – № 15. – С. 1–5.

  86. Homo historicus: Людина історична або історик в історії (до 60-річчя професора Ф.Г. Турченка). // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – В. XХ. – С. 458–461.

  УДОД Олександр Андрійович (10.05.1957, с. Тарасівка Пологівського р-ну Запорізької обл.) – спеціаліст в галузі укр. історіографії, історії історичної науки та освіти в Україні 1920–30-х рр., дослідник методологічних проблем історичної науки: аксіологічного (ціннісного) підходу, історії повсякденності, психоісторичного підходу. 1974–78 навчався на іст. фак-ті Запорізького держ. пед. ін-ту, 1978–92: вчитель історії, директор школи, зав. райвно; 1992–98 – нач. Дніпропетров. обл. управління освіти, заст. голови облдержадміністрації з політико-правових питань. 1991–94 навчався в аспірантурі Дніпропетров. держ. ун-ту. Канд. дис. «К. г. Гуслистий – історик України» (1994, наук. кер. – д. і. н. М. П. Ковальський). 1998–2000 – докторант Дніпропетров. нац. ун-ту. Докт. дис. «Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу (1920–1930-ті рр.)» (2000). 1993–2001 – доцент, проф. кафедри російської історії Дніпропетров. нац. ун-ту. З 2001 – гол. редактор вид-ва «Ґенеза». 2003–2004 – директор Ін-ту навчальної літератури Мін-ва освіти і науки України. 2002–2006 – пров. н. с. відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст., з 2006 – зав. відділу української історіографії та спеціальних історичних дисциплін Ін-ту історії України НАН України.

  Основні праці:

  Микола Неонович Петровський (1894–1951): Життя і творчий шлях історика. – К., 2005 (у спіавт.)..
  Україна: філософія історії. – К., 2003..
  Історія осягнення духовності. – К., 2001..
  Історія в дзеркалі аксіології: Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу в 1920–1930-х роках. – К., 2000..
  Історія і духовність. – К., 1999..
  Методическое пособие по истории древнего мира. – Дніпропетровськ, 1998 (у співавт.)..
  Управління школою. – Дніпропетровськ, 1998 (у співавт.)..
  Політична наука у категоріях, поняттях, схемах та діаграмах. – К., 1998 (у співавт.)..
  Кость Гуслистий – історик України. – К., 1998..
  Нариси історії Росії з найдавніших часів до сьогодення. – Дніпропетровськ, 1997 (у співавт.)..
  Очищення правдою: Відома і невідома Україна в об’єктиві історії ХХ сторіччя. – К., 1993 (у співавт.)..

  Література:

  Запорізький національний університет: Ювілейна книга. – Запоріжжя, 2006..
  Українські історики ХХ ст.: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2 ч. – Ч. 2. – К., 2004..
  Професори Дніпропетровського національного університету. – Дніпропетровськ, 2003..
  Мицик Ю. Рецензійний огляд // Український археографічний щорічник. – Вип. 5–6. – К., 2001..
  Чабан М. Долю народу визначає національний характер // Зоря. – Дніпропетровськ, 2000. – 13 червня..


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АНЕКДОТИ
  2. ДИРЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ В СРСР
  3. КАЖДАН Олександр Петрович
  4. КАРАМЗІН Микола Михайлович
  5. КАРСАВІН Лев Платонович
  6. КЕРТМАН Лев Юхимович
  7. КІЗЕВЕТТЕР Олександр Олександрович
  8. КОРОЛЮК Володимир Дорофійович
  9. КОСМІНСЬКИЙ Євген Олексійович
  10. КРИВОНОС Петро Федорович
  11. КУЛІШ Пантелеймон Олександрович
  12. ЛАППО Іван Іванович
  13. ЛИХАЧОВ Микола Петрович
  14. ЛИХОЛАТ Андрій Васильович
  15. МИХАЙЛИНА Павло Васильович
  16. МІЛЮКОВ Павло Миколайович
  17. МІНЦ Ісаак Ізраїлович
  18. МОРОЗ Олександр Олександрович
  19. ОРДЖОНІКІДЗЕ Григорій Костянтинович
  20. ПІДГАЄЦЬКИЙ Віталій Васильович
  21. ПЛЮЩ Іван Степанович
  22. П'ЯТИРІЧКИ, П'ЯТИРІЧНІ ПЛАНИ
  23. СКАБА Андрій Данилович
  24. СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ
  25. ТАБАЧНИК Дмитро Володимирович
  26. ШЕВЧЕНКО Валентина Семенівна

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2005) Удод О. А., Шевченко А. Ю. Микола Неонович Петровський (1894–1951) : Життя і творчий шлях історика.
  2. (2008) Удод О. Діяльність державних архівів України із розширення документної бази дослідження Голодомору 1932–1933 рр.   
  3. (2017) Удод О. А. 25 років незалежності України: поступ, досвід, перспективи   
  4. (2018) Удод О., Верменич Я., Ковалевська О., Ясь О. Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Реєнт О. П. , Удод О. А. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів: Історія України ХІХ століття // Український історичний журнал. - 2017. - № 2. - C. 210.
  2. Світленко С. , Удод О. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В.Іваненка // Український історичний журнал. - 2018. - № 2. - C. 229.
  3. Смолій В. А. , Удод О. А., Ясь Інститут історії України НАН України: віхи інституціональної та інтелектуальної історії // Український історичний журнал. - 2016. - № 5. - C. 4.
  4. Смолій В.А. , Удод О.А., Ясь О.В. Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 4-28.
  5. Удод О. А.  До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В.Боряка // Український історичний журнал. - 2016. - № 6. - C. 229.
  6. Удод О. А.  До 70-річчя доктора історичних наук, профессора С.В.Кульчицького // Український історичний журнал. - 2007. - № 1. - C. 223-225.
  7. Удод О. А.  З.І.Зайцева. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець XIX - початок XX ст.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 6. - C. 220-223.
  8. Удод О. А.  Питання історичної дидактики на сторінках "Українського історичного журналу" // Український історичний журнал. - 2017. - № 6. - C. 176.
  9. Удод О. , Юрій М. Антисистема і Україна // Історіографічні дослідження в Україні. - 2014. - Вип. 25. - C. 392 .
  10. Удод О.  Образ Миколи Костомарова у сучасному інформаційному та освітньому просторі України // Історіографічні дослідження в Україні. - 2018. - Вип. 28. - C. 11.
  11. Удод О.  СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ В ОЦІНЦІ ПОЛЬСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ ІСТОРИКІВ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 9. - C. 427-435.
  12. Удод О.  Ф. П. Шевченко як історик-концептуаліст // Історіографічні дослідження в Україні. - 2017. - Вип. 27. - C. 90.
  13. Удод О.А.  Всеукраїнський семінар "Актуальні проблеми сучасної української історичної науки та її інтеграція з історичною освітою" // Український історичний журнал. - 2007. - № 3. - C. 226-228.
  14. Удод О.А.  Дидактика історії: яким має бути універсальний підручник з української історії // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 199-209.
  15. Удод О.А.  До 60-річчя доктора історичних наук професора В.В.Іваненка // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - C. 233-236.
  16. Удод О.А.  До 60-річчя доктора історичних наук, професора Г.К.Швидько // Український історичний журнал. - 2004. - № 3. - C. 155-157.
  17. Удод О.А.  О.П.Реєнт. Перечитуючи написане // Український історичний журнал. - 2006. - № 2. - C. 221-223.
  18. Удод О.А.  Розробка проблем теорії та методології історичної науки на сторінках «Українського історичного журналу» (1957-2007 рр.) // Український історичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 55-67.
  19. Удод О.А.  С.В.Кульчицький. Помаранчева революція // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - C. 218-220.
  20. Удод О.А.  Українсько-російські взаємини: історіографічні міркування й роздуми // Український історичний журнал. - 2005. - № 2. - C. 167-177.
  21. УДОД О.П.  Початкова освіта на Україні наприкінці ХVІІІ – в першій половині XIX ст. // Український історичний журнал. - 1969. - № 9. - C. 83–91.
  22. УДОД О.П.  Середня та вища освіта на Україні (кінець ХVІІІ – перша половина XIX ст.) // Український історичний журнал. - 1970. - № 6. - C. 84–91.
  23. Удод Олександр  Деформація національно-історичної пам'яті українського народу: 1920-1930-ті роки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 198-204.
  24. Удод Олександр  Дидактика історії як предмет наукових зацікавлень М.І.Костомарова // Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. - 18. - C. 100-108.
  25. Удод Олександр  Житло і побут в структурі повсякденного життя українців (30-ті роки XX ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 311-321.
  26. Удод Олександр  Історична пам'ять в Україні та європейські цінності // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 3-10.
  27. Удод Олександр  Історіографія Донецько-Криворізької Радянської Республіки // Регіональна історія України. - 2007. - 1. - C. 221-228.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2001. Удод О. Історія: осягнення духовності : Наук. моногр. / О. Удод, 2001. - 192 с.
  2. 2003. Удод О. Сучасні українські підручники з історії в оцінці польських та німецьких істориків : сборник научных трудов / О. Удод // Проблеми історії України: Факти, судження , пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 9. - С. 427-435
  3. 2004. Удод О. Історія повсякденності: питання методології, історіографії та джерелознавства : сборник научных трудов / О. Удод // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. : Зб. наук. пр., присвячений пам'яті академіка НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х т. - К. : Ін-т історії України НАН України , 2004. - Т. 2. - С. 286-313
  4. 2004. Удод О. Методологічні проблеми історії повсякденності : монография / О. Удод // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія : Збірник наукових статей. - Чернівці : Рута, 2004. - Ч.2. - С. 381-385
  5. 2004. Удод О. Проблема "українського Криму" в російській та українській навчальній літературі : материалы временных коллективов / О. Удод // Крим в історичних реаліях України : Матеріали наук. конф. "Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР" (Київ, 19 лютого 2004 р.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 370-378
  6. 2004. Удод О.А. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Г.К. Швидько / О.А. Удод // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N3. - С. 155-157
  7. 2005. Удод О.А. Деромантизація історії війни як методологічна проблема : сборник научных трудов / О.А. Удод // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 9, Ч. 1. - С. 236-246
  8. 2005. Удод О.А. Дидактика історії: яким має бути універсальний підручник з української історії / О.А. Удод // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N4. - С. 199-209
  9. 2005. Удод О.А. Микола Неонович Петровський (1894-1951): життя і творчий шлях історика : монография / О.А. Удод, А.Ю. Шевченко, 2005. - 192 с.
  10. 2005. Удод О.А. Рецензія / О.А. Удод // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N6. - С. 218-220
  11. 2005. Удод О.А. Українсько-російські взаємини: історіографічні міркування й роздуми / О.А. Удод // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N2. - С. 167-177
  12. 2006. Удод О. Повсякденне життя киян в умовах окупації (вересень 1941 - листопад 1043): питання методології та історіографії : монография / О. Удод // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 15. - С. 384-391
  13. 2006. Удод О.А. Історіософські погляди Володимира Винниченка : монография / О.А. Удод // Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка : (до 125-річчя від дня народження). - К. : ІПіЕНД, 2006. - С. 72-81
  14. 2006. Удод О.А. Кость Григорович Гуслистий : монография / О.А. Удод // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 412-417
  15. 2006. Удод О.А. Рец. на кн. / О.А. Удод // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N2. - С. 221-223
  16. 2006. Удод О.А. Рецензія / О.А. Удод // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N6. - С. 220-223
  17. 2007. Удод О. Історіографія Донецько-Криворізької Радянської Республіки : монография / О. Удод // Регіональна історія України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 1. - С. 221-228
  18. 2007. Удод О.А. Всеукраїнський семінар "Актуальні проблеми сучасної української науки та її інтеграція з історичною освітою" / О.А. Удод // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N3. - С. 226-228
  19. 2007. Удод О.А. До 70-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького / О.А. Удод // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N1. - С. 223-225
  20. 2007. Удод О.А. Розробка проблем теорії та методології історичної науки на сторінках "Українського історичного журналу" (1957 - 2007 рр.) / О.А. Удод // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N6. - С. 55-67
  21. 2008. Удод О. Дидактика історії як предмет наукових зацікавлень М.І. Костомарова : монография / О. Удод // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. - С. 100-108
  22. 2008. Удод О. Шкільний підручник як історіографічне явище : монография / О. Удод // Шкільна історія очима істориків-науковців : Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Упоряд. Н.Яковенко. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2008. - С. 108-118
  23. 2008. Удод О.А. До 60-річчя доктора історичних наук професора В.В. Іваненка / О.А. Удод // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2008. - N1. - С. 233-236
  24. 2009. Удод О. Діяльність Державних архіві України із розширення документної база дослідження Голодомору 1932 - 1933 років : сборник научных трудов / О. Удод // Голодомор 1932 - 1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка : Матеріали міжнар. наук. конф. Київ, 25 - 26 вересня 2008 року / Відп. ред. І.Р. Юхновський. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - С. 133-143
  25. 2009. Удод О. Історична пам'ять в Україні та європейські цінності : сборник научных трудов / О. Удод // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 15 : На пошану д-ра іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук. пр., Ч. 2. - С. 3-10
  26. 2009. Удод О. Постать Степана Бандери в контексті офіційної політики пам'яті: джерелознавчі та історіографічні проблеми : сборник научных трудов / О. Удод // Галичина : Всеукраїнський наук. і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 100-річчя від дня народження С. Бандери / Голов. ред. М. Кугутяк. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2009. - Ч. 15-16. - С. 21-26
  27. 2010. Удод О. Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії / О. Удод // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2010. - N3. - С. 6-9
  28. 2010. Удод О. Історія повсякденності: питання історіографії : сборник научных трудов / О. Удод // Історія повсякденності: теорія та практика : Матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14 - 15 травня 2010 р. / Упоряд.: О.М. Лукашевич, Т.Ю. Нагайко. - Переяслав-Хмельницький : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 19-23
  29. 2010. Удод О. Міфопоетична картина світу : сборник научных трудов / О. Удод, Ю. Михайло // Україна - Європа - Світ : Міжнар. зб. наук. пр. / Голов. ред. Л.М. Алексієвець. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. - Вип. 5. У 2 ч. : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку, Міжнар. зб. наук. пр. на пошану проф. М.М. Алексієвця : Ч. 1. - С. 87-102
  30. 2010. Удод О. Орест Іванович Левицький як організатор української історичної науки : сборник научных трудов / О. Удод // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.А. Удод. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 20 : "Історіографічним дослідженням" - 40 років! (1968 - 2008). - С. 122-130
  31. 2010. Удод О. Ч. 1, розд. 1: Соціальна історія та історія повсякденностіяк напрямки соціально-історичних досліджень в історіографії ХХ ст. : монография / О. Удод, О. Коляструк // Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (Друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.) : Колективна монографія у 3-х частинах / Відп. ред. В.М. Даниленко; ред.-упоряд. Н.О. Лаас. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Кн.2, Ч. 1,2. - С. 17-72
  32. 2011. Удод О. Особливості праукраїнського міфу і язичництва : сборник научных трудов / О. Удод, М. Юрій // Україна-Європа-Світ. Міжнар. зб. наук. пр. : Серія: Історія, міжнар. відносини. Заснований 2008 р. / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. - Вип. 6-7 : 20-й річниці Незалежності України присвячується. - С. 324-339
  33. 2011. Удод О. Цивілізаційний вимір України між Сходом і Заходом : сборник научных трудов / О. Удод, Ю. Михайло // Україна - Європа - Світ : Міжнар. зб. наук. пр. / Голов. ред. Л.М. Алексієвець. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. - Вип. 5. У 2 ч. : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку., Ч. 2 : Міжнар. зб. наук. пр. на пошану проф. М.М. Алексієвця. - С. 12-29
  34. 2012. Смолій В. Історія інституцька, історія українська (Ювілейні роздуми з академічної проблематики) : сборник научных трудов / В. Смолій, О. Удод, О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 22 : Доповіді та матеріали Міжнар. наук. конф.: "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття", 20-21 жовтня 2011 року. - С. 5-42
  35. 2012. Смолій В.А. Історія інституцька, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) / В.А. Смолій, О.А. Удод, О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N1. - С. 4-28
  36. 2012. Удод О. Меморіалізація історичної та соціокультурної травми українського народу після польсько-литовського завоювання : сборник научных трудов / О. Удод, Ю. Михайло // Україна - Європа - Світ : Міжнар. зб. наук. пр. / Голов. ред. Л.М. Алексієвець. - Тернопіль : Вид-во НТПУ ім. В.Гнатюка, 2012. - Вип. 9 : Україна - Європа - Світ: творимо історію РАЗОМ. Присвяч. Євро-2012. - С. 233-239
  37. 2012. Удод О. Соціально-методологічні аспекти модернізації : сборник научных трудов / О. Удод, Ю. Михайло // Україна-Європа-Світ : Міжнар. зб. наук. пр. / Голов. ред. Л.М. Алексієвець. - Тернопіль : Вид-во НТПУ ім. В.Гнатюка, 2012. - Вип. 10 : Присвяч. 20-річчю істор. ф-ту ТНПУ ім. В. Гнатюка. - С. 275-281
  38. 2012. Юрій М. Україна найдавнішого часу - ХVІІІ століття: цивілізаційний контекст пізнання : научное издание. Кн. 1 / М. Юрій, Л. Алексієвець, Я. Калакура, О. Удод, 2012. - 700 с.
  39. 2012. Юрій М. Україна ХІХ - початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання : научное издание. Кн. 2 / М. Юрій, Л. Алексієвець, Я. Калакура, О. Удод , 2012. - 696 с.
  40. 2013. Удод О. Методологія історії і гуманітаризація знання : сборник научных трудов / О. Удод, М. Юрій // Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 23. - С. 6-29
  41. 2013. Удод О. Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам'ять / О. Удод // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N3. - С. 42-45
  42. 2013. Удод О.А. Україна і Польща у ХХ столітті: суперництво історичних пам'ятей : сборник научных трудов / О.А. Удод // Війни пам'ятей та політика примирення : Зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Ф. Солдатенко. - К. : Пріоритети, 2013. - С. 219-224
  43. 2014. Удод О. Антисистема і Україна : сборник научных трудов / О. Удод, Ю. Михайло // Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 25. - С. 392-416
  44. 2015. Удод О. Методологічні аспекти розуміння історії та культури : сборник научных трудов / О. Удод, Ю. Михайло // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. до 80-річчя д-ра іст. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Держ. премії України в галузі науки і техніки М.Ф. Дмитрієнко / Упоряд. В.В. Томазов; Відп. ред. Г.В. Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Ч. 26-27. - С. 435-449
  45. 2015. Удод О. Просопографічна палітра українських радянських істориків доби "розвиненого соціалізму" : научное издание / О. Удод // Світло й тіні українського радянського історіописання : Матеріали міжнар. наук. конф. (К., Україна, 22-23 травня 2013 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 161-168
  46. 2015. Удод О. Розд. 1.5: Історична наука в Україні періоду "застою": проблема взаємин істориків і влади : монография / О. Удод // Дисциплінарні виміри української історіографії : Кол. моногр. / Відп. ред. та кер. авт. кол. О.А. Удод. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 233-274
  47. 2016. Удод О. Розд. 2.4: Історія та історики у сучасному просторі України : монография / О. Удод // Історик і влада / Кер. авт. групи І.Колесник. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - С. 193-204