ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ЯСЬ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000523

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Ясь Олексій Васильович
Варіанти імені
Ias' Oleksiĭ Vasylʹovych; Yas' Oleksiy; Ясь Алексей;
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 
Посадапровідний науковий співробітник
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Наукові
зацікавлення
українська історіографія ХІХ–ХХ ст., методологія та теорія історії, історія історіографії, інтелектуальна історія
E-mailalexyas@ukr.net
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 87 04 (служб.)
Дата та місце
народження
2 жовтня 1967 р., м. Київ
Докторська
дисертація
«Українські історики у світлі культурних епох і стилів мислення початку ХІХ – 80-х років ХХ ст.». Науковий консультант академік НАН України В. А. Смолій. Захист відбувся в Інституті історії України НАН України 19 грудня 2014 р.
Кандидатська
дисертація
«Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945–1991 рр.». Науковий керівник д.і.н., проф. Ю. А. Пінчук. Захист відбувся в Інституті історії України НАН України 28 квітня 2000 р.
Освіта1993 закінчив історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, диплом із відзнакою
Професійна
діяльність
2017–

провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

2016–2018

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, запрошений викладач

2005–2017

старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

2000–2005

науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

1996–2000

молодший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

1993–1996

інженер-дослідник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2014–
 • член редколегії електронного історичного журналу «Scriptorium nostrum» (видавець Херсонський державний університет)

 • 2002–2004
 • член редколегії альманаху «Молода нація» (відділ «історія ідей», видавництво «Смолоскип»)

 • 1998–2014
 • член редколегії збірника наукових праць «Історіографічні дослідження в Україні» (видавець Інститут історії України НАН України)

  Дослідницькі стипендії та гранти
 • 1996–1998
 • Стипендія НАН України для молодих вчених

  Премії та нагороди
 • 2016
 • Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

 • 2013
 • Подяка Президії НАН України

 • 2011
 • Почесна грамота Верховної Ради України

 • 2006
 • Почесна грамота Президії НАН України

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Багатоликий Микола Костомаров: До 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова / Заг. ред. і вступ. слово В. Смолія. – К.: Либідь, 2018. – 304 с.

  2. «На чолі республіканської науки…». Інститут історії України (1936–1986) : Нариси з інституціональної та інтелектуальної історії (До 80-річчя установи) / вступне слово та наук. ред. В. Смолія. – К. : НАН України. Ін-т історії України, 2016. – 542 с.

  3. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80–ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. – Ч. 2. – 650 с.

  4. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80–ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. – Ч. 1. – 587 с.

  5. Грецькі сторінки української історії. Популярний виклад / Вступне слово та ред. акад. В.А.Смолія. – К.: Либідь, 2013. – 224 с. (у співавтор. з В. Томазовим)

  6. Греческие страницы украинской истории. Популярное изложение / Вступительное слово и ред. акад. В.А.Смолия. – изд. 2–е, испр. – К: Лыбидь, 2013. – 224 с. (у співавтор. з В. Томазовим)

  7. Греческие страницы украинской истории. Популярное изложение / Вступительное слово и ред. акад. В.А.Смолия. – К.: Лыбидь, 2009. – 228 с. (у співавтор. з В.В.Томазовим)

  8. Україна: [альбом]. – К.: Мистецтво, 2007. – 432 с. (у співавтор. з В.Томазовим)

  9. Україна: віхи історії: [альбом]. – 2-е вид. – К.: Мистецтво, 2003. – 432 с (у співавтор. з В.Томазовим).

  10. Україна: віхи історії: [альбом]. – К.: Мистецтво, 2001. – 432 с. (у співавтор. з В.Томазовим).

  11. Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти. – К.: Либідь, 2000. – 488 с. (у співавтор. з М. Дмитрієнко, В. Литвином, В. Томазовим, Л. Яковлєвою).

  Підручники та посібники

  12. Історіографія // Спеціальні історичні дисципліни: Довідник. Навч. посібник / Керівник авт. колективу І. Н. Войцехівська. – К.: Либідь, 2008. – С. 286–296.

  Довідники, покажчики, каталоги

  13. Юрій Анатолійович Пінчук: Біобібліографія: (До 70-річчя від дня народження) / вступн. ст. В.А.Смолія; відп. ред. О.А.Удод; уклад.: С.С.Батуріна, О.Т.Гончар, Н.В.Пазюра, О.В.Ясь. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2007. – 64 с. (у співавтор. з С.Батуріною, О.Гончар, Н.Пазюрою)

  14. Марія Дмитрієнко: історик, журналіст, громадська діячка: Біобібліографія / Відп. ред. О.А.Удод; авт. вступн. ст. акад. В.А.Смолій. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2007. – 168 с. (у співавтор. з І.Войцехівською)

  15. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник / вступ. ст. і заг. ред. В. А. Смолія. – К.: Вища школа, 2005. – 543 с.: іл. (у співавтор. з Ю. Пінчуком, В. Смолієм).

  16. Етнічна історія грецької спільноти в Україні: Бібліографічний довідник-покажчик / відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2003. – 288 с. (упоряд. у співавтор. з Я. О. Іщенко та Л. П. Маркітан)

  Розділи у колективних дослідженнях

  17. Роль партійних функціонерів у творенні «колективного стилю» українського радянського історіописання (До історії підготовки двотомника «Історія Української РСР» кін. 1940-х – поч.1950-х рр.) // Історик і Влада: колективна монографія / Відп. редактор В. Смолій; творчий керівник проекту І. Колесник. – К.: НАН України: Ін-т історії України, 2016. – С. 205–235.

  18. Проект соціологізації минувшини в українській історіографії 1920-х років: візії Михайла Грушевського та Михайла Слабченка // Дисциплінарні виміри української історіографії: колективна монографія / Відп. ред. і керівник авт. колективу О.А.Удод. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2015. – С. 115–204.

  19. Терміни «Новоросія» та «Південна Україна» в історичному часі і просторі другої половини XVIII – початку ХХІ ст.: походження й інтерпретації // Схід і Південь України: час, простір, соціум: Колективна монографія: У 2 т. / Відп. ред. В. А. Смолій; керівник авт. колективу Я. В. Верменич. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. – Т. 1. – С. 85–92.

  20. Ідеї та образи українського романтичного історіописання ХІХ ст. // Академічні й доакадемічні образи української історіографії: Колективна монографія / відп. ред. та керівник авт. колективу О. А. Удод. – Київ : НАН України. Ін-т історії України, 2012. – С. 193–394.

  21. Образи Переяслава в українській історіографії академічної доби (початок ХІХ – кінець 80-х років ХХ століття) // Переяславська рада 1654 року: Історіографія та дослідження. – К.: Смолоскип, 2003. – С. 524–604.

  22. Творці української валюти (1917–1921): І. Будівничі Української держави; ІІ. Урядовці; ІІІ. Митці та вчені // Гроші в Україні: факти і документи. – К.: Фірма ARC-Ukraine, 1998. – C. 263–276.

  Статті

  23. Вступна стаття до розвідки М. М. Кордуби «Найважніший момент в історії України» // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 173–177.

  24. Південна Україна як об’єкт історіографічного осмислення й політичних маніпуляцій // Верменич Я. В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. – К.: НАН Україні. Ін-т історії України, 2016. – С. 111–162.

  25. Вступна стаття до розвідки О. С. Компан «Кипень у “казані історії”» (до 100-річчя від дня народження автора статті – Олени Станіславівни Компан) // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 198–206.

  26. Вступна стаття до розвідки О. П. Оглоблина «Проблема схеми історії України 19–20 століття (до 1917 року)» // Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 192–198.

  27. Війна та історична думка. Кілька зауваг до статті С. Томашівського «Війна й Україна» // Пам’ятки України: історія та культура. – 2015. – № 3/4. – С. 30–31.

  28. Вступна стаття до розвідки С. Т. Томашівського «Схід і Захід: Історично-політичний нарис» // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 184–187

  29. Вступна стаття до розвідки О. Й. Пріцака «Що таке історія України?» // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 177–184.

  30. Вступна стаття до розвідки Л.-Р. Р. Біласа «Історія як спокусник» // Український історичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 189–194.

  31. Вступна стаття до розвідки Б. Д. Крупницького «Дещо про історичну Немезіду» // Український історичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 195–200.

  32. Історіографічна дискусія 1823 р.: рецензія О. Мартоса та лист Д. Бантиша-Каменського до видавця журналу «Сын Отечества» (вступна стаття) // Український історичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 186–191

  33. «Покаянні» та «викривальні» тексти українських істориків першої половини 1930-х років як «новий жанр» радянського історіописання // Світло й тіні українського радянського історіописання: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, Україна, 22–23 травня 2013 р.) / за ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2015. – С. 69–88.

  34. Традиція й Революція у великому тексті М. Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. – Вип. 25. – С. 220–239.

  35. Україна-Гетьманщина у світлі теорії «єдиного процесу» Михайла Слабченка // Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. – С. 629–670.

  36. Незвичайні виміри творчості Федора Шевченка, або тяжкий хрест українського й радянського Історика // Шевченко Ф. Історичні студії: Збірка вибраних праць і матеріалів (До 100-річчя від дня народження) / Редколегія: В. Смолій (голова); упоряд. і ком. С. Батуріна, С. Блащук, І. Корчемна, О. Ясь. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. – С. 9–36.

  37. Монографія «Політичні та економічні зв’язки України з Росією в середині XVII ст.» у науковій спадщині Ф. Шевченка // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 168–200.

  38. Конфлікт процес / структура у конструкції «довгого» ХІХ ст. Михайла Слабченка // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін–т історії України, 2014. – Вип. 24. – С. 196–224.

  39. Вступна стаття до розвідки М. С. Грушевського «Звичайна схема “русскої” історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства» // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 199–202.

  40. Вступна стаття до розвідки М. І. Костомарова «Мысли об истории Малороссии» // Український історичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 179–181.

  41. «Колективний чоловік» на авансцені історії: соціологізація минувшини в дослідницьких практиках М. Грушевського // Український історичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 123–148.

  42. Ідеал науковості українського історика радянської доби, чи кілька спостережень над текстами Ф. Шевченка другої половини 1940–х — початку 1970–х років // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: .: НАН України. Ін–т історії України, 2013. – Вип. 7. – С. 204–224.

  43. Людина модерна та людина історична, або Переддень «антропологічного повороту» у рецепції Бориса Крупницького // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.: Український письменник, 2013. – Вип. 18, т. 21. – С. 379–398.

  44. Клас і нація у концепції української історії Матвія Яворського // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін–т історії України, 2013. – Вип. 23. – С. 198–235.

  45. Великое княжество Литовское и циклическая традиция историописания в рецепции Льва Окиншевича // Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур. Серыя «Гістарыяграфічныя даследванні». – Гродна: ЮрСаПрынт, 2013. – С. 131–140.

  46. Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця XVIII–XX ст. // Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 6–38.

  47. Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С.133–158.

  48. Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) // Український історичний журнал. – 2012. – № 1. – С. 4–28. (у співавтор. з В. А. Смолієм, О. А. Удодом)

  49. Монументальний проект великого наративу М. Грушевського у світлі його дослідницьких стратегій // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2012. – Вип. 22: Доповіді та матеріали Міжнародної наукової конференції «Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття» (20–21 жовтня 2011 р., м. Київ). – С. 565–664.

  50. Матеріальний світ у неоромантичній концептуалізації В’ячеслава Липинського // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К., 2011/2012. – Вип.6. – С. 160–174.

  51. Інтелектуал із київського мегаполіса // Ігор Борисович Гирич: Біобібліографічний покажчик. – К.: Український письменник, 2012. – С. 5–14.

  52. Неоромантизм в історичній візії С. Томашівського // Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 195–214.

  53. Циклічні візії історії в рецепції Лева Окіншевича // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2011. – Вип. 21. – С. 22–43.

  54. Поняття «поступ» у конструкції Михайла Драгоманова // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – 2010/2011. – Вип. 5. – С. 151–171.

  55. Лев Окіншевич і теорії циклічності історії // Хроніка 2000. – К., 2011. – Вип. 4 (90): Україна–Білорусь, кн. 1. – С. 175–197.

  56. Типологічний метод у дослідницьких практиках В.Антоновича // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2010. – Вип. 20. – С.61–86.

  57. Олена Компан – дослідниця ранньомодерного українського міста // Українки в історії. Нові сторінки / Відп. ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2010. – С. 80–86.

  58. Незвичайний позитивіст Володимир Антонович // Україна крізь віки: Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України професора В. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2010. – С. 863–892.

  59. Дегероїзація козацтва та пошуки аксіологічного взірця в історичній візії Пантелеймона Куліша // Студії з україністики: Зб. наук. пр. на пошану дослідника укр. козацтва В. Цибульського з нагоди 60–річчя від дня народження. – Рівне: Видавець О.Зень, 2010. – С. 139–146.

  60. Два образи Старої України: візії О. Лазаревського й О. Оглоблина // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 67–92.

  61. «Свій» серед «чужих», «чужий» серед «своїх». «История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько–російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 160–194.

  62. Три візії українського органіцизму: тіло-ідеал, органічна сполука й організм-конструкція (кілька думок щодо інструментальних трансформацій історичної термінології) // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2009. – Вип.4. – С.524–552.

  63. Історичне письмо Куліша у світлі його інтелектуальних трансформацій // Хроніка 2000. – К., 2009. – Вип. 78: Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша.– С. 459–528.

  64. «Невикінчена» харизма. Образ Івана Мазепи в конструкції Мазепинського Ренесансу Олександра Оглоблина // Укр. археографічний щорічник: Нова серія. – К.: Укр. письменник, 2009. – Т.16/17, вип.13/14. – С. 398–414.

  65. Козацько-гетьманська минувшина в рецепції П. Куліша (1840–ві – початок 1860–х років) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип. 8. – С. 220–244.

  66. У пошуках контексту. О. Оглоблин як інтерпретатор доби Хмельниччини // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип. 19. – С. 315–346.

  67. Історичні погляди Олександра Оглоблина: радянська доба (1919–1941) // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип.18. – С.214–252.

  68. Романтизм і український гранд-наратив // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип. 3, ч. 1. – С. 207–226.

  69. Історія як міф. «Гетьман-відступник» у рецепції М.Костомарова // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха: Зб. наук. пр. / Відп. ред. В. А. Смолій. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. – С. 145–169.

  70. В. Липинський та неоромантизм (до 125–річчя від дня народження) // Український історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 75–95.

  71. Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в однойменній монографії М. І. Костомарова // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 89–106.

  72. Історичні погляди Олени Компан. До 90-річчя від дня народження // Історик Олена Компан: Матеріали до біографії / Упоряд. Я. Компан. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 489–514.

  73. Історичні погляди Пантелеймона Куліша в світлі інтелектуальних метаморфоз 1870–80-х років // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін–т історії України, 2007. – Вип.17. – С.78–105.

  74. Фрагмент як форма мислення: романтичний світ Михайла Максимовича // Terra Cossacorum: Студії з давньої і нової історії України: Наук. зб. на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2007. – С. 477–516.

  75. Рецензія у науковій творчості історика: проблеми різновидів та функціонального призначення // Україна модерна. – 2007. – Ч. 12/1. – С. 97–128.

  76. Раціоналізм versus романтизм: М.Маркевич як перехідний тип історика // Історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 62–73.

  77. Наукова гіпотеза чи історичне фентезі? Кілька думок про спробу новітньої популяризації «теорії» А. Фоменко та Г. Носовського // Університет: Історико-філософський журнал. – 2007. – № 2. – С. 102–108.

  78. Генеалогічні ідеї Вадима Модзалевського в рецепції української зарубіжної історіографії другої половини 1940–1980–х років // Студії з архівної справи та документознавства. – К.: Державний комітет архівів. Український науково–дослідний ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет, 2007. – Т.15. – С. 189–193.

  79. Микола Андрусяк та його наукова спадщина (матеріали до біобібліографії) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2006. – Ч.13, част.1. – С.313–342.

  80. Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засади «Истории Малороссии» Миколи Маркевича // Український істориний журнал. – 2006. – № 1. – С. 27–42.

  81. Стиль мислення – метафора та інструмент // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: НАН України. Ін–т історії України, 2006. – Вип.2, ч.1. – С.19–40.

  82. Раціональне та ірраціональне в науковій творчості Михайла Максимовича // Генеза. – 2006. – № 1. – С. 51–63.

  83. Поняття «стиль мислення»: функціональність, зміст, інструментальний потенціал // Історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 52–61.

  84. Між пізнім романтизмом та позитивізмом (роздуми над «Историей воссоединения Руси» П. Куліша) // Історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 57–67.

  85. Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова // Україна модерна. – 2006. – Ч. 10. – С. 37–57.

  86. «История Малой России» Д. Бантиша–Каменського в світлі дослідницького інструментарію // Український археографічний щорічник: Нова серія. – К.: НАН України. Ін-т укр.археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2006. – Т.13/14. – Вип. 10/11. – С. 343–361.

  87. Конструкція часу в історіописанні Миколи Костомарова // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип. 5. – К., 2005. – С. 512–530.

  88. Українська зарубіжна історіографія 1945–1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів // Ейдос. – 2005. – Вип. 1. – С. 333–357.

  89. Сила і безсилля. Соціальні функції козацтва в інтерпретаціях українських-істориків романтиків ХІХ ст. (методичний інструментарій та техніка викладу) // Соціум. – 2004. – Вип. 4. – С. 215–228.

  90. Борис Крупницький (до 110-річчя від дня народження) (2) // Український історичний журнал. – 2004. – № 6. – С. 83–94.

  91. Борис Крупницький (до 110-річчя від дня народження) (1) // Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 35–45.

  92. Постать і науковий доробок Ф. П. Шевченка: погляд з того боку «залізної завіси» // Український історичний журнал. – 2004. – № 4. – С. 117–125

  93. Монографічні студії в українській історіографії другої половини ХІХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2004. – Вип. 14. – С. 365–404.

  94. З методики історичного дослідження (кілька думок щодо вибору теми і формулювання проблеми) // Історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 111–117.

  95. Архітектоніка та техніка викладу в студії В’ячеслава Липинського «Листи до братів-хліборобів» // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2002. – Вип. 11. – С. 319-350.

  96. Між традиціями і модерном: методологічні проблеми української зарубіжної історіографії у світлі наукових дискусій (кінець 50–х – початок 60–х років ХХ ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів: У 2 ч. – К., 2001. – Число 6 (7). Ч. 2. – С. 363–376.

  97. Генеалогічна ідея в науковій творчості та методології О. П. Оглоблина // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів. – К., 2000. – Число 4. Ч. 1. – С. 146–158.

  98. Українська зарубіжна історіографія 1945–1991 рр.: проблема поколінь та організація дослідницької праці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історіографічні дослідження в Україні [Вип. 10]: Об’єднаний випуск зб. наук. праць на пошану акад. В. А. Смолія: У 2 ч. – К., 2000. – Ч.2: Історіографія. – С. 352–391.

  99. Державницький напрям української історіографії та його інтелектуальна спадщина // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1999. – Вип. 7. – С. 286–313.

  100. Лев Окіншевич і проблема "межового положення" України (3 історіографічних дискусій на еміграції кін. 40-х поч. 50-х років XX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць. – К., 1998. – Вип. 2. – С. 354–372.

  101. Оцінка наукової спадщини Миколи Костомарова в українській зарубіжній історіографії (1945–1991) // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1998. – Вип. 8. – С. 123–137.

  102. Часопис «Рід та Знамено» і його внесок у розвиток української еміграційної історіографії // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1. – С. 32–37. (у співавтор. з М. Дмитрієнко)

  103. Проблема наукової традиції і сучасна українська історіографія // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 1997. – Число 1. – С. 252–263.

  104. Лев Окіншевич та його есе «Між Заходом і Сходом» // Розбудова держави. – 1997. – № 7/8. – С. 102–107.

  105. Персональна бібліографія істориків діаспори // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 2. – С. 10–16.

  106. Українська історіографія та етнопсихологія Володимира Янева: (Суб’єктивні нотатки з приводу розвитку однієї наукової галузі) // Розбудова держави. – 1996. – № 10. – С. 57– 61.

  107. Понятійний апарат історичної науки і українська історіографія: сучасний стан та перспективи розробки // Історична наука на порозі XXI століття: підсумки та перспективи: Мат-ли Всеукр. наук. конф. – Харків, 1995. – С. 92– 97.

  108. Державницький напрям в українській історіографії першої третини XX cт.: становлення, формування, вплив // Історія українського середньовіччя: Козацька доба: Зб. наук. праць (На пошану О. М. Апанович): У 2 ч. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 111–133.

  109. Поняття «концепції» в українській історичній науці // Розбудова держави. – 1994. – № 8. – С. 45–55.

  110. Благодійність як атрибут громадянського суспільства: історія і сучасність // Розбудова держави. – 1994. – № 6. – С. 37–44. (у співавтор. з М. Дмитрієнко).

  Енциклопедичні гасла

  111. Перелік статей в "Енциклопедії історії України" див. нижче (генерується автоматично).

  Література
  1. Указ Президента України №492/2016 від 8 листопада 2016 р. "Про нагородження працівників Інституту історії України Національної академії наук України"
  2. Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2013. – Т. 10: Т–Я. – С. 765–766.
  3. Українські бібліографи : біограф. відом., проф. діяльн., бібліогр. / уклад. Н. І. Абдуллаєва; наук. ред. В. О. Кононенко. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 3 – С. 163–164.
  4. Інститут історії України НАН України. 1936–2006. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2006. – С. 692–693.
  5. Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник / Серія: «Українські історики». – Київ–Львів: НАН України. Ін-т історії України, 2003. – Вип.2, ч.1. – С. 380–381.

  ЯСЬ Олексій Васильович (02.10.1967, м. Київ) – фахівець з української історіографії ХІХ–ХХ ст. 1993 закінчив іст. фак-т Київ. держ. ун-ту, 1997 – аспірантуру заочної форми навчання Ін-ту історії України НАН України. З 1993 – інженер-дослідник, м. н. с., н. с., з 2005 – с. н. с. відділу української історіографії Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945–1991 рр.» (2000, наук. кер. – д. і. н. Ю. А.Пінчук). У 2014 р. захистив докторську дисертацію “Українські історики у світлі культурних епох і стилів мислення початку XIX – 80-х років ХХ ст.” (наук. консультант академік НАН України В. А. Смолій).

  Основні праці:
  Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засади «Истории Малороссии» Миколи Маркевича // УІЖ. – 2006. – № 1..
  Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енцикл. довід. – К., 2005 (у співавт.)..
  Українська зарубіжна історіографія 1945–1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів // Ейдос. – 2005. – Вип. 1..
  Конструкція часу в історіописанні Миколи Костомарова // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип. 5. – К., 2005..
  Сила і безсилля. Соціальні функції козацтва в інтерпретаціях українських-істориків романтиків ХІХ ст. (методичний інструментарій та техніка викладу) // Соціум. – 2004. – Вип. 4..
  Постать і науковий доробок Ф. П. Шевченка: погляд з того боку «залізної завіси» // УІЖ. – 2004. – № 4..
  Монографічні студії в українській історіо-графії другої половини ХІХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 14. – К., 2004..
  Борис Крупницький // УІЖ. – 2004. – № 5–6..
  Образи Переяслава в українській історіографії академічної доби (початок ХІХ – кінець 80-х років ХХ століття) // Переяславська рада 1654 року: Історіографія та дослідження. – К., 2003..
  З методики історичного дослідження (кілька думок щодо вибору теми і формулювання проблеми) // Історичний журнал. – 2003. – № 1..
  Україна: віхи історії: [Альбом]. – К., 2001 (перевид. – К., 2003; (у співавт.)..
  Архітектоніка та техніка викладу в студії В’ячеслава Липинського «Листи до братів-хліборобів» // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 11. – К., 2002..
  Між традиціями і модерном: методологічні проблеми української зарубіжної історіографії у світлі наукових дискусій (кінець 50–х – початок 60–х років ХХ ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів: У 2 ч. – Число 6 (7), Ч. 2. – К., 2001...
  Українська зарубіжна історіографія 1945–1991 рр.: проблема поколінь та організація дослідницької праці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історіографічні дослідження в Україні [Вип. 10]: Об’єднаний випуск зб. наук. праць на пошану акад. В. А. Смолія: У 2 ч. – Ч.2: Історіографія. – К., 2000..
  Генеалогічна ідея в науковій творчості та методології О. П. Оглоблина // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів. – Число 4, Ч. 1. – К., 2000..
  Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти. – К., 2000 (у співавт.)..
  Державницький напрям української історіографії та його інтелектуальна спадщина // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 7. – К., 1999..
  Оцінка наукової спадщини Миколи Костомарова в українській зарубіжній історіографії (1945–1991) // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 8. – К., 1998...
  Часопис «Рід та Знамено» і його внесок у розвиток української еміграційної історіографії // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1; (у співавт.)..
  Проблема наукової традиції і сучасна українська історіографія // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Число 1. – К., 1997...
  Лев Окіншевич та його есе «Між Заходом і Сходом» // Розбудова держави. – 1997. – № 7/8..
  Українська історіографія та етно-психологія Володимира Янева: (Суб’єктивні нотатки з приводу розвитку однієї наукової галузі) // Розбудова держави. – 1996. – № 10..
  Персональна бібліографія істориків діаспори // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 2..
  Понятійний апарат історичної науки і українська історіографія: сучасний стан та перспективи розробки // Історична наука на порозі XXI століття: підсумки та перспективи: Мат-ли Всеукр. наук. конф. – Харків, 1995..
  Державницький напрям в українській історіографії першої третини XX cт.: становлення, формування, вплив // Історія укр. середньовіччя: Козацька доба: Зб. наук. праць (На пошану О. М. Апанович): У 2 ч. – Ч. 1. – К., 1995..
  Поняття «концепції» в українській історичній науці // Розбудова держави. – 1994. – № 8..
  Благодійність як атрибут громадянського суспільства: історія і сучасність // Розбудова держави. – 1994. – № 6 (у співавт.)..

  Література:
  .


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. АВСТРОМАРКСИЗМ
  2. АВТОНОМІЯ
  3. АКЦИЗ
  4. АНАФЕМА
  5. АНДРУЗЬКИЙ Георгій Львович
  6. АНДРУСЯК Микола Григорович
  7. АНОМІЯ
  8. АНТОНОВИЧ Марко Дмитрович
  9. АНТОНОВИЧ Михайло Дмитрович
  10. АРАКЧЕЄВЩИНА
  11. АРИСТОКРАТІЯ
  12. АРІАПІФ
  13. АРТИЛЕРІЯ
  14. АРХІВ-МУЗЕЙ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
  15. АСИМІЛЯЦІЯ
  16. АТЕЇЗМ
  17. БАБІЙ Борис Мусійович
  18. БАССАЛИГО Дмитро Миколайович
  19. БЕЗАК Олександр Павлович
  20. БІБЛІОЛОГІЯ
  21. БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА УКРАЇНИ
  22. БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА УКРАЇНИ
  23. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
  24. БІЛА РУСЬ (Білорусія, Білорусь, Біларусь)
  25. БІЛАНЮК Петро Борис
  26. БІЛОДІД Іван Костянтинович
  27. БІЛОЗЕРСЬКИЙ Василь Михайлович
  28. БІОГРАФІСТИКА
  29. БОЙКО Максим Симонович
  30. БОЛХОВІТІНОВ Євген
  31. БОРИСФЕН
  32. БРОДСЬКИЙ Лазар Ізраїлевич
  33. БРОДСЬКИЙ Лев Ізраїлевич
  34. БРУН Пилип Карлович
  35. БУКОВИНСЬКА ЗОРЯ
  36. БУКОВИНСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1848-49 РР.
  37. БУТКОВ Петро Григорович
  38. ВАРШАВА
  39. ВЕЛИКА РУСЬ
  40. ВЕРГУН Дмитро Миколайович
  41. ВЕРНАДСЬКИЙ Георгій Володимирович
  42. ВЕРХОВИНЦІ
  43. ВИННИЧЕНКО Володимир Кирилович
  44. ВІНТОНЯК Олександр
  45. ВІППЕР Роберт
  46. ВОЙНАР Мелетій Михайло
  47. ВОСТОКОВ Олександр Олександрович
  48. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
  49. ГАЛАЙЧУК Богдан-Тадей
  50. ГАЛИЧ Василь Миколайович
  51. ГЕССЕН Юлій Ісидорович
  52. ГЛАДИНЮК Григорій Пантелеймонович
  53. ГЛОБЕНКО-ОГЛОБЛИН Микола Миколайович
  54. ГНАТИШАК Микола
  55. ГОРАК Степан Михайлович
  56. ГОРЛЕНКО Василь Петрович
  57. ГРИЦАК Павло Євгенович
  58. ГРУЗІЯ (Сакартвело)
  59. "ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ"
  60. ГУНЧАК Тарас Григорович
  61. ДАНИЛЕВСЬКИЙ Микола Якович
  62. ДАШКЕВИЧ Ярослав Романович
  63. ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
  64. ДІАСПОРА
  65. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Петро Михайлович
  66. ДОБРЯНСЬКИЙ Лев
  67. ДОРОШЕНКО Володимир Вікторович
  68. ДУБРОВСЬКИЙ Василь Васильович
  69. ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
  70. ЕМІГРАЦІЯ
  71. ЕНГЕЛЬ (Engel) Йоган-Християн фон
  72. "ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ"
  73. "ЖИВОПИСНАЯ РОССИЯ"
  74. "ЗА СТО ЛІТ" ("ЗСЛ")
  75. ЗАЙОНЧКОВСЬКИЙ Петро Андрійович
  76. ЗАЙЦЕВ Павло Іванович
  77. "ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА"
  78. "ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО–ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН" ("ЗІФВ")
  79. "ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА"
  80. "ЗАПИСКИ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ"
  81. "ЗАПИСКИ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН"
  82. "ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ"
  83. "ЗАПИСКИ ЧИНА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО"
  84. ЗВІД ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  85. "ЗЕМСКИЙ ОБЗОР"
  86. ЗНАЧКО–ЯВОРСЬКИЙ Мельхіседек
  87. "ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ"
  88. "ИСТОРИЯ ФАБРИК И ЗАВОДОВ"
  89. ІВАНЧЕНКО Раїса Петрівна
  90. ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
  91. "ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ"
  92. ІСТОРІОГРАФІЯ, як термін
  93. "ІСТОРІЯ КИЄВА"
  94. "ІСТОРІЯ РУСІВ", "Исторія Русовъ"
  95. "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР"
  96. ІСТР
  97. КАППЕЛЕР Андреас
  98. КАРЄЄВ Микола Іванович
  99. КАРПОВ Геннадій Федорович
  100. КЕЙВАН Іван Миколайович
  101. "КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ"
  102. КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
  103. КИЛИМНИК Степан Іванович
  104. КЛЕПАТСЬКИЙ Павло Григорович
  105. КЛЕПАЧІВСЬКИЙ Костянтин Йосипович
  106. КОЗІНЦЕВ Григорій Михайлович
  107. КОМПАН Олена Станіславівна
  108. КОРОПЕЦЬКИЙ Іван-Святослав
  109. КОРЧМАР Яків Ісакович
  110. КОЧУБИНСЬКИЙ Олександр Олександрович
  111. КОЯЛОВИЧ Михайло Йосипович
  112. КРАВЧЕНКО Богдан Олександрович
  113. КРАМСЬКОЙ Іван Миколайович
  114. КРИМСЬКИЙ Агатангел Юхимович
  115. КРУПНИЦЬКИЙ Борис Дмитрович
  116. ЛАППО-ДАНИЛЕВСЬКИЙ Олександр Сергійович
  117. ЛАШКОВ Федір Федорович
  118. ЛЕПЕШИНСЬКА Ольга Василівна
  119. ЛЕТОПИСЬ ЗАНЯТИЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
  120. ЛИННИЧЕНКО Іван Андрійович
  121. ЛИХАЧОВ Дмитро Сергійович
  122. ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
  123. ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ
  124. ЛОВМЯНСЬКИЙ Генрик
  125. ЛЮБОВИЧ Микола Миколайович
  126. МАКАРОВ Степан Осипович
  127. МАКСИМОВИЧ Георгій Андрійович
  128. МАЛА РУСЬ
  129. МАЛИНОВСЬКИЙ Михайло Іванович
  130. МАРГОЛІС Юрій Давидович
  131. МАРКЕВИЧ Микола Андрійович
  132. МАРКЕВИЧ Олексій Іванович
  133. МАРКС КАРЛ ТА УКРАЇНА
  134. МАРТОС Іван Романович
  135. МАРУНЯК Володимир
  136. МАТВЄЄВ Євген Семенович
  137. МАЦЬКІВ Теодор Іванович
  138. МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (Антонович-Мельник) Катерина Миколаївна
  139. МЕМУАРИ
  140. МЕМУАРИСТИКА
  141. МЕНЦИНСЬКИЙ Модест Омелянович
  142. МІФ ІСТОРИЧНИЙ
  143. МОЙСЕЄНКО Петро Онисимович
  144. МОЛДОВА
  145. МУРАВЙОВ-АПОСТОЛ Іван Матвійович
  146. НАРБУТ Георгій (Юрій) Іванович
  147. НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ
  148. НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ
  149. НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  150. НАШЕ ДЕЛО
  151. НЕЖДАНОВА Антоніна
  152. НЕЗАБИТОВСЬКИЙ Василь Андрійович
  153. НЕОРОМАНТИЗМ
  154. НЄЧ ЮЛІАН-Єжі
  155. НИКОЛАЕВСКИЙ ВЕСТНИК
  156. НОВА ІСТОРІЯ
  157. НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ГУРТОК
  158. ОБІДНИЙ Михайло Юрійович
  159. "ОБЩЕЕ ДЕЛО"
  160. ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
  161. ОЛЯНЧИН Домет Герасимович
  162. ОНАЦЬКИЙ Євген Дометійович
  163. ОРГАНІЦИЗМ
  164. "ОРЛИК"
  165. ОСАДЧУК Богдан Іванович
  166. ОСНОВА - газета
  167. ОСНОВА - часопис
  168. ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ
  169. ПАВЛОВ Платон Васильович
  170. ПАВЛОВСЬКИЙ Вадим Мефодійович
  171. ПАДАЛКА Лев Васильович
  172. ПАЙПС Ричард Едгар
  173. ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА
  174. ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ИСКУССТВА
  175. ПАСТЕРНАК Євген Іванович
  176. ПАСТЕРНАК Ярослав Іванович
  177. ПЕЛЕНСЬКИЙ Євген-Юлій
  178. ПЕЛЕНСЬКИЙ ЙОСИП ГАВРИЛОВИЧ
  179. ПЕЛЕНСЬКИЙ Ярослав Богданович
  180. ПИПІН Олександр Миколайович
  181. ПІВДЕННА УКРАЇНА
  182. ПІДГАЙНИЙ Олег Семенович
  183. ПІДГАЙНИЙ Семен Олександрович
  184. ПІДЛЯШШЯ
  185. ПІНЧУК Юрій Анатолійович
  186. ПІЧЕТА Володимир Іванович
  187. ПЛОТНІКОВ Павло Артемович
  188. ПЛОХИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МЕЛЕТІЙОВИЧ
  189. ПОДАТОК З ОБІГУ
  190. ПОЙДА Дмитро Павлович
  191. ПОКАС Григорій Андрійович
  192. ПОКРОВСЬКИЙ Олексій Іванович
  193. ПОЛЕВОЙ Микола Олексійович
  194. ПОЛТАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
  195. ПОЛТАВСЬКИЙ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ
  196. ПОСТУПУ ТЕОРІЇ
  197. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Арнольдович
  198. ПРАВДА
  199. ПРИГАРА Андрій
  200. ПРІЦАК Омелян Йосипович
  201. ПРОКОПОВИЧ Петро Іванович
  202. ПУТРО Олексій Іванович
  203. РЕЦЕНЗІЯ
  204. РЕШЕТАР Джон-Стівен
  205. РИМАРЕНКО Юрій Іванович
  206. РІГЕЛЬМАН Микола Аркадійович
  207. РІД ТА ЗНАМЕНО
  208. РОЗНЕР Іонас Германович
  209. РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСЬКИЙ Олександр Васильович
  210. РОМАНТИЗМ
  211. РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК
  212. РОССИЯ: ПОЛНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА: НАСТОЛЬНАЯ И ДОРОЖНАЯ КНИГА ДЛЯ РУССКИХ ЛЮДЕЙ
  213. РУМУНІЯ
  214. РУССКАЯ БЕСЕДА
  215. РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБИЛИОТЕКА
  216. РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
  217. РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК
  218. РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
  219. РУССКОЕ СЛОВО
  220. САВЧУК Семен-Володимир Матвійович
  221. САРМАТСЬКІ ГОРИ
  222. СБОРНИК ХЕРСОНСКОГО ЗЕМСТВА 1868-1916
  223. СБОРНИКИ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1867-1916)
  224. СВІТ Іван Васильович
  225. СВОБОДА - газета, США
  226. СВОБОДА - тижневик, Львів (1897-1938)
  227. СВОБОДНАЯ РОССИЯ - часопис, Женева (1888-1889)
  228. СЕМЕНОВ-ЗУСЕР Семен Анатолійович
  229. СЕМЕНТОВСЬКИЙ Костянтин Максимович
  230. СЕМЕНТОВСЬКИЙ Микола Максимович
  231. СЕМЕНТОВСЬКИЙ Олександр Максимович
  232. СЕНКЕВИЧ Генрик
  233. СЕНЬКУСЬ Роман Ілліч
  234. СЕНЬОБОС Шарль
  235. СЕРГІЄНКО Григорій Якович
  236. СЕРЕДНІ ВІКИ НА УКРАЇНІ збірник
  237. СИРЦОВА Світлана Михайлівна
  238. СІМПСОН Джордж-Вілфрід
  239. СІРИЙ КЛИН, Сіра Україна
  240. СІЧИНСЬКИЙ Володимир Юхимович
  241. СКЕПТИЧНА ШКОЛА
  242. СКІФСЬКИЙ МІФ
  243. СКОРОПАДСЬКИЙ Данило
  244. СКОРОПИС-ЙОЛТУХОВСЬКИЙ Олександр Філаретович
  245. СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВО, слов’янолюбство
  246. СЛОВО - ЧАСОПИС
  247. СЛЮСАРЕНКО Анатолій Гнатович
  248. СМИРНОВ Михайло Павлович
  249. СНАЙДЕР Тимоті-Девід
  250. СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
  251. СОЛОВЙОВ Сергій Михайлович
  252. СОНДЕРС Девід
  253. СОРОКІН Питирим Олександрович
  254. СОСНОВСЬКИЙ Михайло Іванович
  255. СОХОЦЬКИЙ Ісидор Йосифович
  256. СОЮЗ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
  257. СПЕРАНСЬКИЙ Михайло Несторович
  258. СПИСКИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ - довідник (1861-1885)
  259. СРЕДНИЕ ВЕКА - неперіодичний збірник
  260. СТАРОЖИТНОСТІ, газета
  261. СТЕБЛІН-КАМЕНСЬКИЙ Ростислав Андрійович
  262. СТЕПОВИЧ Андроник Іоаникійович
  263. СТРУК Данило Євстахійович
  264. СТУРДЗА Олександр Скарлатович
  265. СУБТЕЛЬНИЙ Орест Мирославович
  266. СУЧАСНІСТЬ, часопис
  267. СФАТУЛ ЦЕРІЙ
  268. ТАВРИДА
  269. ТАВРИКА
  270. ТАВРИЧЕСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
  271. ТАНАЇС, р. Дон
  272. ТАРАНОВСЬКИЙ Федір Васильович
  273. ТАРЛЕ Євген Вікторович
  274. ТАТИЩЕВ Василь Микитович
  275. ТЕОДОРОВИЧ Микола Іванович
  276. ТИМОШЕНКО Володимир Прокопович
  277. ТИЩЕНКО Микола Федорович
  278. ТОРКЕ Ганс-Йоахім
  279. ТРИЗУБ, тижневик
  280. ТРИФІЛЬЄВ Євген Парфенович
  281. ТРУБЕЦЬКОЙ Микола Сергійович
  282. ТРУДЫ ОБЩЕСТВА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВОЛЫНИ
  283. ТРУДЫ ПОДОЛЬСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
  284. УДОД Олександр Андрійович
  285. УІТКРОФТ Стівен
  286. УКРАЇНА, НАЗВА
  287. УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО, ЛЬВІВ (1915-1918)
  288. УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК - часопис, США
  289. ФЕВР Люсьєн
  290. ФЕЙЄРБАХ Людвіг-Андреас
  291. ФЕРДИНАНД І Габсбург
  292. ФІЛАРЕТ, у миру – Гумілевський Дмитро Григорович
  293. ФЛОРЯ Борис Миколайович
  294. ФРОСТ Роберт-Ян
  295. ХАГЕН Марк фон
  296. ХЕРСОНСЬКІ ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  297. ХМІЛЬ Іван Сергійович
  298. ХОЛМСЬКА ГУБЕРНІЯ
  299. ЦАР
  300. ЦАРСТВО ПОЛЬСЬКЕ
  301. ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ІМ. ПЕТРА ЯЦИКА
  302. ЧИЖЕВСЬКИЙ Дмитро Іванович
  303. ЧИРОВСЬКИЙ Микола Миколайович
  304. ЧИТАЛЬНЯ
  305. ЧОРНА РУСЬ
  306. ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
  307. ШАЙНОХА Кароль
  308. ШЕВАЛЬЄ П'єр
  309. ШЕВЕЛЄВ Арнольд Григорович
  310. Шевелів Б
  311. ШЕВЧЕНКО Ігор Іванович
  312. ШЛЕПАКОВ Арнольд Миколайович
  313. ШОВІНІЗМ
  314. ШПЕНГЛЕР Освальд
  315. ШУЛЬГИН Василь Віталійович
  316. ШУЛЬЦ Павло Миколайович
  317. ЩЕПКІН Євген Миколайович
  318. ЩЕРБИНА Володимир Іванович
  319. ЩЕРБИНА Йосип Тимофійович
  320. ЩІТКІВСЬКИЙ (Щитківський) Іван Іванович
  321. ЮЖНЫЙ КРАЙ
  322. ЮРИДИЧНА ШКОЛА, історико-правнича школа, державно-юридична школа
  323. ЯВОРІВСЬКИЙ Володимир Олександрович
  324. ЯВОРНИЦЬКИЙ Дмитро Іванович

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2005) Смолій В. А., Пінчук Ю. А., Ясь О. В. Микола Костомаров : Віхи життя і творчості   
  2. (2009) Томазов Валерий, Ясь Алексей Греческие страницы украинской истории
  3. (2013) Томазов В. В., Ясь О. Грецькі сторінки української історії
  4. (2014) Ясь А. В. "Покаянные" и "обличительные" тексты украинских историков первой половины 1930-х гг. как способ организации культурного пространства тоталитарного общества   
  5. (2014) Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.)   
  6. (2014) Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.)   
  7. (2014) Ясь О. В. Українські історики у світлі культурних епох і стилів мислення початку ХІХ – 80-х років ХХ ст.   
  8. (2018) Удод О., Верменич Я., Ковалевська О., Ясь О. Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями   
  9. (2018) Юркова О., Ясь О. До 100-річчя Національної академії наук України. Витоки, історія створення та розвиток української академічної науки
  10. (2018) Ясь О. В. Багатоликий Микола Костомаров : До 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Пінчук Ю.А. , Ясь О.В. Prymak T. Mykola Kostomarov: A biography. - Toronto; Buffalo; L.: Univ. of Toronto Press, 1996. - XXIII. - 263 p. // Український історичний журнал. - 1997. - № 2. - C. 126-128.
  2. ПІНЧУК ЮРІЙ , ЯСЬ ОЛЕКСІЙ Наукова, публіцистична та літературна спадщина Миколи Костомарова: перевидання 1987-1998 pp. (Матеріали до бібліографії) // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 462-469.
  3. ПІНЧУК ЮРІЙ , ЯСЬ ОЛЕКСІЙ Наукова, публіцистична та літературна спадщина Миколи Костомарова: перевидання 1987-1998 pp. (Матеріали до бібліографії) // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 462-469.
  4. Смолій В.А. , Удод О.А., Ясь О.В. Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 4-28.
  5. Ясь О. В.  "Колективний чоловік" на авансцені історії: Соціологізація минувшини в дослідницьких практиках М.Грушевського // Український історичний журнал. - 2014. - № 6. - C. 123.
  6. Ясь О. В.  "Свій" серед "чужих", "чужий" серед "своїх". "История Малой России" Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) // Український історичний журнал. - 2009. - № 2. - C. 160-194.
  7. Ясь О. В.  IX методологічний семінар "Глобальна історія, національні наративи та професія історика з перспективи теорії й практики" // Український історичний журнал. - 2017. - № 5. - C. 222.
  8. Ясь О. В.  VII методологічний семінар "Проект людського "Я”: тіло, життя, історія" // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - C. 234.
  9. Ясь О. В.  Архів Івана Крип'якевича: Інвентарний опис // Український історичний журнал. - 2007. - № 1. - C. 221-223.
  10. Ясь О. В.  Дашкевич Я. Україна і Схід // Український історичний журнал. - 2017. - № 5. - C. 180.
  11. Ясь О. В.  Два образи Старої України: візії О. Лазаревського й О. Оглоблина // Український історичний журнал. - 2009. - № 3. - C. 67-92.
  12. Ясь О. В.  Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засади "Истории Малороссии" Миколи Маркевича … // Український історичний журнал. - 2006. - № 1. - C. 27-42.
  13. Ясь О. В.  Монографія "Політичні та економічні зв’язки України з Росією в середині XVІІ ст." у науковій спадщині Ф.Шевченка (до 100-ліття від дня народження) // Український історичний журнал. - 2014. - № 3. - C. 168.
  14. Ясь О. В.  О. Оглоблин. Студії з історії України // Український історичний журнал. - 1996. - № 2. - C. 134-138.
  15. Ясь О. В.  О. Субтельний. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. // Український історичний журнал. - 1995. - № 6. - C. 140-142.
  16. Ясь О. В.  Позитивізм: рефлексії щодо класичної моделі історіописання: Матеріали круглого столу // Український історичний журнал. - 2017. - № 2. - C. 224.
  17. Ясь О. В.  Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського // Український історичний журнал. - 2017. - № 1. - C. 218.
  18. Ясь О.  "Великі повороти" соціогуманітарного знання в історії історієписання ХХ ст.: українська проекція // Український історичний журнал. - 2018. - № 5. - C. 107.
  19. Ясь О.  Верба І.В. Олександр Оглоблин: Життя і праця в Україні (До 100-річчя з дня народження) / Відп.ред. П.С.Сохань. К.: НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, 1999. 384 с. // Історіографічні дослідження в Україні. - 2002. - 11. - C. 387-390.
  20. Ясь О.  Дві сторінки з історії костомаровознавства // Історіографічні дослідження в Україні. - 2018. - Вип. 28. - C. 388.
  21. Ясь О.  Ідея академії в українській науковій і громадській думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тексти та контексти // Український історичний журнал. - 2018. - № 6. - C. 4.
  22. Ясь О.  Калакура Я. С. Методологія історіографічного дослідження: науково-методичний посібник. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2016. – 319 с. // Історіографічні дослідження в Україні. - 2017. - Вип. 27. - C. 462.
  23. Ясь О.  Критичний метод та його роль у становленні академічної історіографії // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 209.
  24. Ясь О.  Традиція й Революція у великому тексті М. Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні. - 2014. - Вип. 25. - C. 220.
  25. Ясь О.  Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії : монографія / за наук. ред. О. О. Салати. – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – 288 с. // Історіографічні дослідження в Україні. - 2017. - Вип. 27. - C. 467.
  26. Ясь О.В.  Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) // Український історичний журнал. - 2011. - № 2. - C. 228-231.
  27. Ясь О.В.  Борис Крупницький (до 110-річчя від дня народження) // Український історичний журнал. - 2004. - № 5. - C. 35-45.
  28. Ясь О.В.  Борис Крупницький (до 110-річчя від дня народження). (Закінчення) // Український історичний журнал. - 2004. - № 6. - C. 83-94.
  29. Ясь О.В.  В.Липинський та неоромантизм (до 125-річчя від дня народження) // Український історичний журнал. - 2007. - № 5. - C. 75-95.
  30. ЯСЬ О.В.  Вшанування д-ра іст. наук Ю.А. Пінчука в зв'язку з його 60-річчям. [ Ін-т історії України НАНУ, 1997 р. ] // Український історичний журнал. - 1998. - № 3. - C. 158-159.
  31. Ясь О.В.  До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя: У 2 т. // Український історичний журнал. - 2005. - № 5. - C. 209-211.
  32. Ясь О.В.  Історичні погляди Олени Компан (До 90-річчя від дня народження) // Український історичний журнал. - 2006. - № 4. - C. 140-156.
  33. Ясь О.В.  Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмель¬ницького в однойменній монографії М.І.Костомарова // Український історичний журнал. - 2007. - № 2. - C. 89-106.
  34. Ясь О.В.  Малий словник історії України. - К.: Либідь, 1997. - 464 с. // Український історичний журнал. - 1998. - № 6. - C. 149-150.
  35. Ясь О.В.  Міжнародна наукова конференція «Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття» // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 217-219.
  36. Ясь О.В.  Міжнародна наукова конференція «Світло й тіні українського радянського історієписання» та круглий стіл «Викладання больових точок історії України ХХ ст. у школах» // Український історичний журнал. - 2013. - № 4. - C. 216-222.
  37. Ясь О.В.  Неоромантизм в історичній візії С.Томашівського // Український історичний журнал. - 2011. - № 4. - C. 195-214.
  38. Ясь О.В.  О.О. Ковальчук. Українське історичне джерелознавство доби романтизму // Український історичний журнал. - 2012. - № 4. - C. 216-218.
  39. Ясь О.В.  Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова // Український історичний журнал. - 2012. - № 2. - C. 133-158.
  40. Ясь О.В.  Постать і науковий доробок Ф. П. Шевченка: погляд з того боку "залізної завіси" // Український історичний журнал. - 2004. - № 4. - C. 117-125.
  41. Ясь О.В.  Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця ХVIII–ХХ ст. // Український історичний журнал. - 2012. - № 5. - C. 6-38.
  42. Ясь Олексій  Генеалогічна ідея в науковій творчості і методології О.Л.Оглоблина // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 4. - C. 146-158.
  43. Ясь Олексій  З історії методико-технічних прийомів науково-дослідної праці: "летючі картки" та конспективні записи // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2005. - 12. - C. 118.
  44. Ясь Олексій  Ідеал науковості українського історика радянської доби, чи кілька спостережень над текстами Ф.Шевченка другої половини 1940-х – початку 1970-х років // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - 2013. - 7. - C. 204-224.
  45. Ясь Олексій  Історичні погляди Олександра Оглобліна: радянська доба (1919-1941) // Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. - 18. - C. 214-252.
  46. Ясь Олексій  Історичні погляди Пантелеймона Куліша в світлі інтелектуальних метаморфоз 1870-1880-х років // Історіографічні дослідження в Україні. - 2007. - 17. - C. 78-105.
  47. Ясь Олексій  Козацько-гетьманська минувшина в рецесії П. Куліша (1840-ві - початок 1860-х років) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2008. - 8. - C. 220-244.
  48. Ясь Олексій  Конструкція часу в історіописанні Миколи Костомарова // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2005. - 5. - C. 512-530.
  49. Ясь Олексій  Лев Окіншевич і проблема "межового положення" України (3 історіографічних . дискусій на еміграції кін. 40-х поч. 50-х років XX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 354-372.
  50. Ясь Олексій  Микола Андрусяк та його наукова спадщина. (Матеріали до біобліографії) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2006. - 13. - C. 313.
  51. Ясь Олексій  Микола Андрусяк та його студії про походження і значення терміна "Україна" (до історії однієї наукової дискусії) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2003. - 10. - C. 317.
  52. Ясь Олексій  Між традиціями і модерном: метолологічні проблеми української зарубіжної історіографії у світлі наукових дискусій (кінець 50-х - початок 60-х років ХХ ст.) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2001. - 7. - C. 363.
  53. Ясь Олексій  Персональна бібліографія істориків України (Матеріали до бібліографії бібліографій) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2002. - 9. - C. 404.
  54. Ясь Олексій  Сила і безсилля. Соціальні функції козацтва в інтерпретаціях українських істориків-романтиків ХІХ ст. (методичний інструментарій та техніка викладу) // Соціум. - 2004. - 4. - C. 215-228.
  55. Ясь Олексій  Стиль мислення – метафора та інструмент // Ейдос. - 2006. - 2. - C. 19-40.
  56. Ясь Олексій  Три візії українського органіцизму: тіло-ідеал, органічна сполука й організм-конструкція (кілька думок щодо інструментальних трансформацій історичної термінології) // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - 2009. - 4. - C. 524-552.
  57. Ясь Олексій  У пошуках контексту. О.Оглоблин як інтерпретатор доби Хмельниччини // Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. - 19. - C. 315-346.
  58. Ясь Олексій  Українська зарубіжна історіографія 1945 - 1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів // Ейдос. - 2005. - 1. - C. 333-358.
  59. ЯСЬ ОЛЕКСІЙ  Українська зарубіжна історіографія 1945-1991 pp.: проблема поколінь та організація дослідницької праці // Історіографічні дослідження в Україні. - 2000. - 10. - C. 352-391.
  60. ЯСЬ ОЛЕКСІЙ  Українська зарубіжна історіографія 1945-1991 pp.: проблема поколінь та організація дослідницької праці // Спеціальні історичні дисципліни. - 2000. - 5. - C. 352-391.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2014/2015. Ясь О. Рецензія : сборник научных трудов / О. Ясь // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій; відп. ред. І.Колесник. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014/2015. - Вип. 8. - С. 359-365
  2. 1997. Моця А.П. Булгар - Киев : Пути - связи - судьбы / А.П. Моця, А.Х. Халиков; , 1997. - 192 с.
  3. 1999. Ясь О. Другі Костомаровські читання / О. Ясь // Молода нація : Альманах. - К. : Смолоскип, 1999
  4. 1999. Ясь О. Листування В. Липинського / О. Ясь // Молода нація : Альманах. - К. : Смолоскип, 1999
  5. 2000. Ясь О.В. Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945 - 1991 рр. : Дис... канд. іст. наук / О.В. Ясь, 2000. - 296 с.
  6. 2002. А сє єго срєбро : Збірник праць на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 70-річчя, 2002. - 283 с.
  7. 2002. Бевз Т.А. Н.Я. Григоріїв - політик і вчений : биография отдельного лица / Т.А. Бевз; , 2002. - 285 с.
  8. 2002. До новітнього українського світогляду і стратегії : З нагоди роковин А.Камінського - політика і вченого, 2002. - 148 с.
  9. 2002. Ионов И.Н. Теория цивилизаций от античности до конца ХIХ века : научное издание / И.Н. Ионов, В.М. Хачатурян, 2002. - 384 с.
  10. 2002. Ісаєвич Я. Лев Білас і його історіографічні праці; Лев Білас. Криза нашого часу : научное издание / Я. Ісаєвич; , 2002. - 58 с.
  11. 2002. Михайло Драй-Хмара : Літературно-наукова спадщина, 2002. - 592 с.
  12. 2003. Бібліографічний покажчик творів Миколи Івановича Костомарова / відп. ред. Ю. Пінчук, члн. ред. кол. О. Реєнт, секр. О. Ясь, 2003. - 195 с.
  13. 2003. Борозняк А.И. Лев Копелев и его Вуппертальский проект / А.И. Борозняк; под ред. Я.С. Драбкина // Новая и новейшая история / РАН РФ. - М. : Наука, 2003. - N2. - С. 233-235
  14. 2003. Смолій В.А. Ілюстрована Україна: минулле і майбутнє : альбом / В.А. Смолій // Україна. Віхи історії / В. Томазов, О. Ясь. - К. : Мистецтво, 2003. - С. 6-9
  15. 2003. Україна. Віхи історії : альбом / В. Томазов, О. Ясь, 2003. - 432 с. (Введено оглавление)
  16. 2003. Ясь О. Антонович Марко Дмитрович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 8-9
  17. 2003. Ясь О. Бойко Максим Симонович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 27
  18. 2003. Ясь О. Дашкевич Ярослав Романович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 92-94
  19. 2003. Ясь О. Дорошенко Дмитро Іванович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 105-106
  20. 2003. Ясь О. Другі Костомаровські читання / О. Ясь // Молода нація : Альманах. - К. : Смолоскип, 2003. - N2. - С. 251-252
  21. 2003. Ясь О. Кравченко Богдан Олександрович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 157-158
  22. 2003. Ясь О. Кубійович Володимир Михайлович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 168-169
  23. 2003. Ясь О. Лащенко Ростислав Митрофанович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 181-182
  24. 2003. Ясь О. Левицький Борис : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 183
  25. 2003. Ясь О. Линниченко Іван Андрійович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 187-188
  26. 2003. Ясь О. Листування В. Липинського / О. Ясь // Молода нація : Альманах. - К. : Смолоскип, 2003. - N2. - С. 237-239
  27. 2003. Ясь О. Микола Андрусяк - історик і публіцист: матеріали до бібліографії / О. Ясь // Молода нація : Альманах. - К. : Смолоскип, 2003. - N3. - С. 251-275
  28. 2003. Ясь О. Микола Андрусяк та його студії про походження і значення терміна "Україна" (до історії однієї наукової дискусії) : сборник научных трудов / О. Ясь // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. пам'яті відомого вченого-історика доктора історичних наук Михайла Брайчевського з нагоди 80-річчя від дня народження. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Число 10 : Ч. 2. - С. 318-333
  29. 2003. Ясь О. Нагаєвський Ісидор : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 232
  30. 2003. Ясь О. Огієнко Іван Іванович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 239-240
  31. 2003. Ясь О. Пизюр Євген : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 254-255
  32. 2003. Ясь О. Прокопчук Григорій : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 273
  33. 2003. Ясь О. Решетар Джон (Іван) Стефан : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 275-276
  34. 2003. Ясь О. Сенютович-Бережний Вячеслав Георгійович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 284-285
  35. 2003. Ясь О. Сосновський Михайло Іванович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 299
  36. 2003. Ясь О. Сохоцький Ісидор Йосифович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 301
  37. 2003. Ясь О. Стахів Матвій Іванович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 303-304
  38. 2003. Ясь О. Стороженко Микола Володимирович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 307-308
  39. 2003. Ясь О. Субтельний Орест Мирославович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 312-313
  40. 2003. Ясь О. Чировський Микола Миколайович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 343-344
  41. 2003. Ясь О. Щербаківський Вадим Михайлович : справочное издание / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 366-367
  42. 2004. Горобець В. Чи все так просто з тими родичами? (замітки з приводу розвідки о. Юрія Мицика) : монография / В. Горобець // Соціум. Альманах соціальної історії / ; ; Гол. ред. В. Смолій, Відп. ред. В. Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 4. - С. 193-195
  43. 2004. Зема В. Есхатологічні мотиви в руських проповідях на м'ясопуст (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) : монография / В. Зема // Соціум. Альманах соціальної історії / ; ; Гол. ред. В. Смолій, Відп. ред. В. Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 4. - С. 199-213
  44. 2004. Соціум. Альманах соціальної історії : монография. Вип. 4 / ; ; ; Гол. ред. В. Смолій, Відп. ред. В. Горобець, 2004. - 244 с. (Введено оглавление)
  45. 2004. Ясь О. Біднов Василь Олексійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 44-47
  46. 2004. Ясь О. Андрієвський Олексій Олександрович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 7-9
  47. 2004. Ясь О. Бжез(с)ький Роман Стефанович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 37-38
  48. 2004. Ясь О. Битинський Микола : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 43-44
  49. 2004. Ясь О. Біланюк Петро Борис : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 48
  50. 2004. Ясь О. Блажейовський Дмитро Теодорович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 50-51
  51. 2004. Ясь О. Бучневич Василь Євстафійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 73-74
  52. 2004. Ясь О. Великий Атанасій (Атаназій) Григор : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 75-77
  53. 2004. Ясь О. Венгрженовський (Венгржиновський) Сергій Олександрович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 77-78
  54. 2004. Ясь О. Вергун Дмитро Миколайович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 79-80
  55. 2004. Ясь О. Вінтоняк Олександр : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 84-85
  56. 2004. Ясь О. Войнар Мелетій Михайло : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 87-88
  57. 2004. Ясь О. Галайчук Богдан Тадей : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 92-93
  58. 2004. Ясь О. Галич Василь Миколайович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 93-94
  59. 2004. Ясь О. Галущинський Теодосій (Теодозій) Тит : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 96-97
  60. 2004. Ясь О. Глобенко-Оглоблин (справжнє призвіще Оглоблин) Микола Миколайович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 105-106
  61. 2004. Ясь О. Голубовський Петро Васильович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 112-113
  62. 2004. Ясь О. Горленко Василь Петрович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 115-117
  63. 2004. Ясь О. Горняткевич Даміан (Дам'ян, Дем'ян) Антонович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 118
  64. 2004. Ясь О. Грицак Павло Євгенович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 125-126
  65. 2004. Ясь О. Дашкевич Ярослав Романович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 134-138
  66. 2004. Ясь О. Дмитришин Базіл (Василь) Франкович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 140
  67. 2004. Ясь О. Добровольський Петро Михайлович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 142-144
  68. 2004. Ясь О. Дорошенко Володимир Вікторович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 148-149
  69. 2004. Ясь О. Ждан Михайло Петрович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 163
  70. 2004. Ясь О. Заїкин В'ячеслав : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 166-167
  71. 2004. Ясь О. Зограф Олександр Миколайович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 173-175
  72. 2004. Ясь О. Іваницький Сократ Омелянович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 179
  73. 2004. Ясь О. Кейван Іван Миколайович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 195
  74. 2004. Ясь О. Кінах (Кинах) Гліб Григор : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 198-199
  75. 2004. Ясь О. Климкевич Роман : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 202-203
  76. 2004. Ясь О. Кордиш-Головко Неоніла Леонтіївна : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 208-209
  77. 2004. Ясь О. Коровицький Іван Іванович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 209-210
  78. 2004. Ясь О. Коропецький Іван-Святослав : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 210-211
  79. 2004. Ясь О. Коцевалов (Кацевалов) Андрій Степанович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 211-212
  80. 2004. Ясь О. Критичний метод та його роль у становленні академічної історіографії : монография / О. Ясь // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. До 10-річчя заснування віддділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Число 11 : Ч. 2. - С. 209-227
  81. 2004. Ясь О. Лашков Федір Федорович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 225-227
  82. 2004. Ясь О. Лев Василь Михайлович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 227-228
  83. 2004. Ясь О. Максимович Георгій Андрійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 243
  84. 2004. Ясь О. Мигул Іван Іванович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 254
  85. 2004. Ясь О. Милорадович Василь Петрович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 255-256
  86. 2004. Ясь О. Міллер Михайло Олександрович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 257-258
  87. 2004. Ясь О. Монографічні студії в українській історіографії другої половини ХІХ ст. : сборник научных трудов / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 14. - С. 365-404
  88. 2004. Ясь О. Незабитовський Василь Андрійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 262-263
  89. 2004. Ясь О. Олянчин Домет Герасимович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 265-267
  90. 2004. Ясь О. Павловський Вадим Мефодійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 267-268
  91. 2004. Ясь О. Павловський Іван Францевич : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 268-271
  92. 2004. Ясь О. Палій Михайло : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 271
  93. 2004. Ясь О. Пастернак Євген Іванович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 271-272
  94. 2004. Ясь О. Патрило Ісидор Іван : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 272-273
  95. 2004. Ясь О. Пеленський Йосип Гаврилович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 274-275
  96. 2004. Ясь О. Рецензія / О. Ясь // Молода нація : Альманах. - К. : Смолоскип, 2004. - N1. - С. 233-238
  97. 2004. Ясь О. Романович-Славатинський Олександр Васильович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 284-286
  98. 2004. Ясь О. Сила і безсилля. Соціальні функції козацтва в інтерпритаціях українських істориків-романтиків ХІХ ст. (методичний інструментарій та механіка викладу) : монография / О. Ясь // Соціум. Альманах соціальної історії / ; ; Гол. ред. В. Смолій, Відп. ред. В. Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 4. - С. 215-228
  99. 2004. Ясь О. Скрутень Іван Йософат : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 298
  100. 2004. Ясь О. Соловій Мелетій : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 303-306
  101. 2004. Ясь О. Струк Данило (Данило Гусар) Євстахійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 310-311
  102. 2004. Ясь О. Тимошенко Володимир Прокопович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 315-317
  103. 2004. Ясь О. ф.П. Шевченко та його науковий доробок: погляд з того боку залізної завіси : монография / О. Ясь // "Істину встановлює суд історії": Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Т.2 : Наукові студії. - С. 15-27
  104. 2004. Ясь О. Чижевський Дмитро Іванович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 333-335
  105. 2004. Ясь О. Чирко Володимир Андрійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 337-338
  106. 2004. Ясь О. Юрченко Олександр Володимирович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 363
  107. 2004. Ясь О.В. Борис Крупницький (до 110-річчя від дня народження) / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N5. - С. 35-45
  108. 2004. Ясь О.В. Борис Крупницький (до 110-річчя від дня народження). (Закінчення). / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N6. - С. 83-94
  109. 2004. Ясь О.В. Постать і науковий доробок Ф.П. Шевченка: погляд з того боку "залізної завіси" / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2004. - N4. - С. 117-123
  110. 2005. Герої- освітяни і науковці України : монография / яд., 2005. - 432 с. (Введено оглавление)
  111. 2005. СкляренкоСкляренко Є.М.Є.М. Тронько Петро Тимофійович : монография / Є.М.Є.М. СкляренкоСкляренко // Герої- освітяни і науковці України / яд. - К. : Генеза, 2005. - С. 405-410
  112. 2005. Смолій В.А. Микола Костомаров: Віхи життя і творчість : Енцикл. довід. / В.А. Смолій, Ю.А. Пінчук , О.В. Ясь, 2005. - 543 с.
  113. 2005. Ясь О. З історії методико-технічних прийомів науково-дослідної праці: "летючі картки" та конспективні записи : монография / О. Ясь // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Зб. наук. пр. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Число 12. Ч. ІІ : На пошану академіка НАН України, Героя України, д-ра іст. наук, проф. Петра Тимофійовича Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. - С. 118-153
  114. 2005. Ясь О. В'ячеслав Липинський : монография / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 15 : Визначні постаті української історіографії ХІХ-ХХ ст. - С. 432-486
  115. 2005. Ясь О. Конструкція часу в історіописанні Миколи Костомарова : монография / О. Ясь // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 5. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 512-532
  116. 2005. Ясь О. Михайло Максимович і його наукова творчість у світлі наративних експерементів романтичної історіографії : монография / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 16 : Михайло Максимович і українська історична наука (Матеріали круглого столу, проведеного в Інституті історії України НАН України 10 листопада 2004 р. з нагоди 200-річчя від дня народження М.О. Максимовича. - С. 190-209
  117. 2005. Ясь О. Поняття "методика" і "методологія": співвідношення, субординація та функціональне призначення / О. Ясь // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2005. - N4. - С. 45-56
  118. 2005. Ясь О. Українська зарубіжна історіогріфія 1945 - 1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів : монография / О. Ясь // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 1. - С. 333-357
  119. 2005. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2005. - N5. - С. 209-211
  120. 2006. Пінчук Ю.А. Відділ української історіографії : монография / Ю.А. Пінчук, О.В. Ясь, О.Т. Гончар // Інститут історії України НАН України. 1936 - 2006. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - С. 146-154
  121. 2006. Ясь О. Микола Андрусякта його наукова спадщина. (Матеріали до біобібліографії) : сборник научных трудов / О. Ясь // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : Зб. наук. пр. Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Число 13 : Ч. 1. - С. 313-342
  122. 2006. Ясь О. Між пізнім романтизмом та позитивізмом (роздуми над "Историей воссоединения Руси" П.Куліша) / О. Ясь // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2006. - N2. - С. 57-67
  123. 2006. Ясь О. Поняття "стиль мислення": функціональність, зміст, інструментальний потенціал / О. Ясь // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2006. - N6. - С. 52-61
  124. 2006. Ясь О. Стиль мислення - метафора та інструмент : монография / О. Ясь // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2. Ч. 1. - С. 19-40
  125. 2006. Ясь О.В. Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засади "Історії Малорусії" Миколи Маркевича / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N1
  126. 2006. Ясь О.В. Історичні погляди Олени Компан (До 90-річчя від дня народження) / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2006. - N4. - С. 140-156
  127. 2007. Україна : монография / Авт.-упоряд. В.Томазов, О.Ясь, 2007. - 432 с.
  128. 2007. Ясь О. Історичні погляди Пантелеймона Куліша в світлі інтелектуальних метаморфоз 1870 - 1880-х років : монография / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 17. - С. 78-106
  129. 2007. Ясь О. **NOT VALID RECORD 583099**Рецензія : научное издание / О. Ясь // Український археографічний щорічник / Голов. ред. П. Сохань. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2007. - Вип. 12, Т. 15 : Український археографічний збірник. - С. 785-791
  130. 2007. Ясь О. Раціоналізм versus романтизм: М.Маркевич як перехідний тип історика / О. Ясь // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. - К. : Вища шк., 2007. - N5. - С. 62-73
  131. 2007. Ясь О. Рецензія : научное издание / О. Ясь // Український археографічний щорічник / Голов. ред. П. Сохань. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2007. - Вип. 12, Т. 15 : Український археографічний збірник. - С. 780-784
  132. 2007. Ясь О. Фрагмент як форма мислення: романтичний світ Михайла Максимовича : монография / О. Ясь // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України : Наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 477-516
  133. 2007. Ясь О.В. В.Липинський та неоромантизм (до 125-річчя від дня народження) / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N5. - С. 75-95
  134. 2007. Ясь О.В. Історія як сюжет:. Представлення образу Богдана Хмельницького в однойменній монографії М.І. Костомарова / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N2. - С. 89-106
  135. 2007. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2007. - N1. - С. 221-223
  136. 2008. Ясь О. Історичні погляди Олександра Оглоблина: радянська доба : монография / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 18. - С. 214-252
  137. 2008. Ясь О. Історіографія : рекомендовано Мин.образования / О. Ясь // Спеціальні історичні дисципліни : Довідник. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Либідь, 2008. - С. 286-296
  138. 2008. Ясь О. Історія як міф. "Гетьман-відступник" у рецепції М.Костомарова : сборник научных трудов / О. Ясь // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха : Зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - С. 145-169
  139. 2008. Ясь О. Романтизм і український гранд-наратив : сборник / О. Ясь // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 3, Ч. 1. - С. 207-226
  140. 2008. Ясь О. У пошуках контексту. О.Оглоблин як інтерпретатор доби Хмельниччини : сборник научных трудов / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 19. - С. 315-346
  141. 2009. Томазов В. Греческие страницы украинской истории : Популярное изложение / В. Томазов; Под ред. В.А. Смолия, 2009. - 224 с.
  142. 2009. Ясь О. "Невикінчена" харизма. Образ Івана Мазепи в конструкції мазепинського ренесансу Олександра Оглоблина : сборник научных трудов / О. Ясь // Український археографічний щорічник / Голова редкол. П. Сохань. - К. : Укр. письменник, 2009. - Вип. 13/14, Т. 16/17 : Український археографічний збірник. - С. 398-414
  143. 2009. Ясь О. Три візії українського органіцизму: тіло-ідеал, органічна сполука й організм-конструкції (кілька думок щодо інструментальних трансформацій історичної термінології) : сборник научных трудов / О. Ясь // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 4. - С. 524-552
  144. 2009. Ясь О.В. "Свій" серед "чужих", "чужий" серед "своїх". "История Малой России" Д.Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N2. - С. 160-194
  145. 2009. Ясь О.В. Грузія (Сакартвело), Республіка Грузія : справочное издание / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 1 : Предметно-тематична частина: А - Г. - С. 176-180
  146. 2009. Ясь О.В. Два образи Старої України: візії О.Лазаревського й О.Оглоблина / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N3. - С. 67-92
  147. 2010. Капраль М.М. "Записки чина св. Василія Великого" ("Analecta Ordinis S. Basilii Magni") : словарь / М.М. Капраль, О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 2 : Предметно-тематична частина: Д - Й. - С. 164-165
  148. 2010. Ясь О. Антонович Михайло Дмитрович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 5
  149. 2010. Ясь О. Болховітінов Євфимій Олексійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 23-24
  150. 2010. Ясь О. Брун Пилип Карлович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 27-28
  151. 2010. Ясь О. Величенко Степан : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 33-35
  152. 2010. Ясь О. Дегероїзація козацтва та пошуки аксіологічного взірця в історичній візії Пантелеймона Куліша (1870 - 90-ті роки) : сборник научных трудов / О. Ясь // Студії з україністики : Зб. наук. пр. На пошану укр. козацтва В. Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народження / Відп. ред. Л.Д. Малевич. - Рівне : Вид. О. Зень, 2010. - С. 139-146
  153. 2010. Ясь О. Килимник Степан Іванович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 126
  154. 2010. Ясь О. Кримський Агатангел Юхимович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 146-150
  155. 2010. Ясь О. Між досторвірним та уявним. Микола Костомаров як історик-художник : сборник научных трудов / О. Ясь // Український археографічний щорічник : Нова серія / Голов. ред. П. Сохань. - К. : Укр. письменник, 2010. - Вип. 15, Т. 18 : Український археографічний збірник. - С. 232-250
  156. 2010. Ясь О. Незвичайний позитивіст Володимир Антонович : сборник научных трудов / О. Ясь // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 863-892
  157. 2010. Ясь О. Павлов Платон Васильович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 204-205
  158. 2010. Ясь О. Плохинський Михайло Мелентійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 222-223
  159. 2010. Ясь О. Рігельман Микола Аркадійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 232-233
  160. 2010. Ясь О. Світ Іван (Джон) Васильович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 251-253
  161. 2010. Ясь О. Смирнов Михайло Павлович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 261
  162. 2010. Ясь О. Степович (Дудка-Степович) Андроник Іоаникійович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 267-268
  163. 2010. Ясь О. Теодорович Микола Іванович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 282-283
  164. 2010. Ясь О. Типологічний метод у дослідницьких практиках В.Антоновича : сборник научных трудов / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.А. Удод. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 20 : "Історіографічним дослідженням" - 40 років! (1968 - 2008). - С. 61-86
  165. 2010. Ясь О. Трифільєв Євген Парфенович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 290-292
  166. 2010. Ясь О. Філарет : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 300-301
  167. 2010. Ясь О. Шульц Павло Миколайович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 320-321
  168. 2010. Ясь О. Щєпкін Євген Миколайович : сборник биографической информации / О. Ясь // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 321-323
  169. 2010/2011. Ясь О. Поняття "поступ" у конструкції михайла Драгоманова : сборник научных трудов / О. Ясь // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010/2011. - Вип. 5. - С. 151-171
  170. 2011. Ясь О.В. Неоромантизм в історичній візії С.Томашівського / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N4. - С. 195-213
  171. 2011. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Новая и новейшая история / РАН РФ. - М. : Наука, 2011. - N2. - С. 228-231
  172. 2011. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N2. - С. 228-231
  173. 2011. Ясь О.В. Циклічні візії історії в рецепції Лева Окіншевича : сборник научных трудов / О.В. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - Вип. 21. - С. 22-43
  174. 2011/2012. Ясь О. Матеріальний світ у неоромантичній концептуалізації В'ячеслава Липинського : научное издание / О. Ясь // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.А. Смолій; відп. ред. І.Колесник. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011/2012. - Вип. 6. - С. 160-174
  175. 2012. Смолій В. Історія інституцька, історія українська (Ювілейні роздуми з академічної проблематики) : сборник научных трудов / В. Смолій, О. Удод, О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 22 : Доповіді та матеріали Міжнар. наук. конф.: "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття", 20-21 жовтня 2011 року. - С. 5-42
  176. 2012. Смолій В.А. Історія інституцька, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) / В.А. Смолій, О.А. Удод, О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N1. - С. 4-28
  177. 2012. Ясь О. Монументальний проект великого наративу М.Грушевського у світлі його дослідницьких стратегій : сборник научных трудов / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 22 : Доповіді та матеріали Міжнар. наук. конф.: "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття", 20-21 жовтня 2011 року. - С. 565-664
  178. 2012. Ясь О. Рецензія : сборник научных трудов / О. Ясь // Український археографічний щорічник / Голова редкол. П. Сохань. - К. : Український письменник, 2012. - Вип. 16/17, Т. 19/20 : Український археографічний збірник. - С. 634-636
  179. 2012. Ясь О.В. Міжнародна наукова конференція "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття" / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N1. - С. 217-219
  180. 2012. Ясь О.В. Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N2. - С. 133-158
  181. 2012. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N3. - С. 215-216
  182. 2012. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N4. - С. 216-218
  183. 2012. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N5. - С. 199-201
  184. 2012. Ясь О.В. Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця ХVIII - ХХ ст. / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N5. - С. 6-38
  185. 2013. Томазов В. Грецькі сторінки української історії : Популярний виклад / В. Томазов; За ред. В.А. Смолія, 2013. - 224 с.
  186. 2013. Ясь О. Ідеал науковості українського історика радянської доби, чи кілька спостережень над текстами Ф.Шевченка другої половини 1940-х - початку 1970-х років : сборник научных трудов / О. Ясь // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 7. - С. 204-224
  187. 2013. Ясь О. Клас і нація у концепції української історії Матвія Яворського : сборник научных трудов / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 23. - С. 238-262
  188. 2013. Ясь О.В. "Свобода" : словарь / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 4 : Предметно-тематична частина: П-Я. - С. 175-176
  189. 2013. Ясь О.В. "Сучасність" : словарь / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 4 : Предметно-тематична частина: П-Я. - С. 224
  190. 2013. Ясь О.В. Міжнародна наукова конференція "Світло й тіні українського радянського історієписання" та круглий стіл "Викладання больових точок історії України ХХ ст. у школах" / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N4. - С. 216-222
  191. 2013. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N2. - С. 218-222
  192. 2013. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N5. - С. 212-215
  193. 2013. Ясь О.В. Романтизм : словарь / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 4 : Предметно-тематична частина: П-Я. - С. 118-122
  194. 2013. Ясь О.В. Румунія (Romania) : словарь / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 4 : Предметно-тематична частина: П-Я. - С. 158-162
  195. 2014. Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ - 80-ті роки ХХ ст.) : Моногр. у 2-х ч. Ч. 1 / О. Ясь; Відп. ред. В.А. Смолій, 2014. - 587 с.
  196. 2014. Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ - 80-ті роки ХХ ст.) : Моногр. у 2-х ч. Ч. 2 / О. Ясь; Відп. ред. В.А. Смолій, 2014. - 651 с.
  197. 2014. Ясь О. конфлікт процес / структура у конструкції "довгого" ХІХ ст. Михайла Слабченка : сборник научных трудов / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 24. - С. 196-224
  198. 2014. Ясь О. Розд. 1: Терміни "Новоросія" та "Південна Україна" в історичному часі і просторі другої половини ХVIII - початку ХХІ ст.: походження й інтерпретації : монография / О. Ясь // Схід і Південь України: час, простір, соціум : В 2-х т. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Т. 1 : Кол. моногр. - С. 85-92
  199. 2014. Ясь О. Традиції й Революція у великому тексті М.Грушевського : сборник научных трудов / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 25. - С. 220-239
  200. 2014. Ясь О. Україна-Гетьманщина у світлі теорії "єдиного процесу" Михайла Слабченка : сборник научных трудов / О. Ясь // Українська держава другої половини ХVII - XVIII ст.: політика, суспільство, культура / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 629-670
  201. 2014. Ясь О.В. "Колективний чоловік" на авансцені історії: Соціологізація минувшини в дослідницьких практиках М.Грушевського / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N6. - С. 123-148
  202. 2014. Ясь О.В. VII методологічний семінар "Проект людського "Я": тіло, життя, історія" / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N4. - С. 234-235
  203. 2014. Ясь О.В. Винниченко Володимир Кирилович : словарь / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 65-67
  204. 2014. Ясь О.В. Галайчук Богдан-Тадай : словарь / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 90-91
  205. 2014. Ясь О.В. Грушевський М.С. Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слав'янства / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N5. - С. 198-208
  206. 2014. Ясь О.В. Гунчак (Hunczak) Тарас Григорович : словарь / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 123-124
  207. 2014. Ясь О.В. Костомаров Н.И. Мысли об истории Малороссии (вступна стаття) / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N6. - С. 179-197
  208. 2014. Ясь О.В. Кримський Агатангел Юхимович : словарь / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 225-229
  209. 2014. Ясь О.В. Крупницький Борис Дмитрович : словарь / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 231-233
  210. 2014. Ясь О.В. Мацьків Теодор Іванович : словарь / О.В. Ясь // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 304-305
  211. 2014. Ясь О.В. Монографія "Політичні та економічні зв'язки України з Росією в середині ХVII ст." у науковій спадщині Ф.Шевченка (до 100-ліття від дня народження) / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N3. - С. 168-200
  212. 2014. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N5. - С. 209-213
  213. 2014. Ясь О.В. Українські історики в світлі культурних епох і стилів мислення початку ХІХ - 80-х років ХХ ст. : Дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.06 / О.В. Ясь, 2014. - 532 с.
  214. 2014. Ясь О.В. Українські історики у світлі культурних епох і стилів мислення початку ХІХ - 80-х років ХХ ст. : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.06 / О.В. Ясь, 2014. - 40 с.
  215. 2015. Ясь О. "Покаянні" та "викривальні" тексти українських істориків першої половини 1930-х років як "новий жанр" радянського історіописання : научное издание / О. Ясь // Світло й тіні українського радянського історіописання : Матеріали міжнар. наук. конф. (К., Україна, 22-23 травня 2013 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 69-88
  216. 2015. Ясь О. Розд. 1.3: Проект соціологізації минувшини в українській історіографії 1920-х років: візії Михайла Грушевського та Михайла Слабченка : монография / О. Ясь // Дисциплінарні виміри української історіографії : Кол. моногр. / Відп. ред. та кер. авт. кол. О.А. Удод. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 115-204
  217. 2015. Ясь О. Розд. 2: Південна Україна як об'єкт історіографічного осмислення й політичних маніпуляцій : монография / О. Ясь // Південна Україна на цивілізаційному пограниччі / Я. Верменич; Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 111-162
  218. 2015. Ясь О.В. Історіографічна дискусія 1823 р.: рецензія О.Мартоса та лист Д.Бантиша-Каменського до видавця журналу "Сын Отечества" (вступна стаття) / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N5. - С. 186-198
  219. 2015. Ясь О.В. Рецензія / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N5. - С. 221-224
  220. 2016. Ясь О. Розд. 3.1: роль партійних функціонерів у творенні "колективного стилю" українського радянського історіописання (До історії підготовки двотомника "Історія Української РСР" кін. 1940-х - поч. 1950-х рр. ) : монография / О. Ясь // Історик і влада / Кер. авт. групи І.Колесник. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - С. 205-235
  221. 2016. Ясь О.В. (вступ. ст.) Куліш П.О. Історія України од найдавніших часів / О.В. (вступ. ст.) Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N3. - С. 172-200
  222. 2016. Ясь О.В. Грушевський М.С. степ і море в історії України. Кілька слів щзодо пляну і перспектив сього досліду / О.В. Ясь // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2016. - N1. - С. 176-194

   Проекти Інституту

  1. The MAPA: Digital Atlas of Ukraine
  2. Автограф української історії IX–XXI ст.
  3. Енциклопедія історії України (ЕІУ)