ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КОНОНЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000623

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Кононенко Василь Петрович
Варіанти імені
Kononenko V.; Kononenko W.; Кононенко В.
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 
Посаданауковий співробітник
Науковий ступінькандидат історичних наук
Персональні
веб-ресурси
 • Academia.edu
Дата та місце
народження
24 cерпня 1984 р., м. Вінниця
Освіта2006 р. закінчив Інститут історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Школу кадрового резерву при Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області
Професійна
діяльність
2009–

науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Праці
Розділи у колективних дослідженнях

1. «Договори та постанови» 1710 р. і «відновлення давнього з панством Кримським братерства, союзу військового і підтвердження вічної приязні» // Крим від античності до сьогодення: Історичні студії / Відп. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – C. 261–273.

Статті

2. Модернізаційні проекти української центральної адміністрації за доби І. Мазепи // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Т. 24: На пошану професора В.А. Смолія. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – С. 211–231.

КОНОНЕНКО Василь Петрович (24.08.1984, м. Вінниця) – дослідник інтелектуальної історії та історії модернізації раннього нового часу. 2006 закінчив Інститут історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Школу кадрового резерву при Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області. 2006–2009 – аспірант, з 2009 – м. н. с., н. с. відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Ін-ту історії України НАН України. Канд. дис. «Суспільно-політичні уявлення та ідеї козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кінець 80-х років ХVII – кінець 60-х років XVIII ст.)» (2010, наук. кер. – академік НАН України, д. і. н. В.А. Смолій).

Основні праці:

«Договори та постанови» 1710 р. і «відновлення давнього з панством Кримським братерства, союзу військового і підтвердження вічної приязні» // Крим від античності до сьогодення: Історичні студії / Відп. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – C. 261–273.

Модернізаційні проекти української центральної адміністрації за доби І. Мазепи // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Т. 24: На пошану професора В.А. Смолія. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – С. 211–231.

«Договори та постанови» 1710 р. як модернізаційний проект: спроба міждисциплінарного дослідження тексту // Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: історичні науки. Вип. 1. – К., 2014. – С. 48–65.

Модернізаційні проекти за гетьмана Кирила Розумовського // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів. – К., 2014. – С. 211–234.

Уявлювана географія у свідомості авторів «Договорів та постанов» 1710 р. // Ейдос. Вип. 7. – К., 2013. – С. 110–122.

Др. Антоній Й. Іван Богун – козацький полковник / Пер. з пол. І. Ремішевської; Упоряд.: Д. Ващук, В. Кононенко. – Київ–Кам’янець-Подільський: “Медобори–2006”, 2012. – 192 с.

[Рецензія] Katarzyna Kuras. Wspólpracownicy i klienci Augusta A. Czrartoryjskiego w czasach saskich. – Kraków: Towarzystwo Wydawnicze “Historia Jagellonica”, 2010. – 365 s. // Cоціум. – Вип. 10. – К., 2013. – С. 294–298.

Політико-правові витоки «Договорів та постанов» 1710 р. // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 12–13. – К., 2013. – С. 297–322.

[Рецензія]: Пилип Орлик: життя, політика, тексти: Матеріали Міжнародної наукової конференції “Ad fontes” до 300-річчя Бендерської конституції 1710 р. Київ, НаУКМА, 14–16 жовтня 2010. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.»; ред.-упор. Н. Яковенко. – К.: Унів. вид. «Пульсари», 2011. – 295 с. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. – 2012. – № 2 (12). – C. 253–256.

[Редакція] Miedzy wyobrażoną a polityczną wspуlnotą / Between Imagined and Political Communities / Materiały II Konferencji stypendystów Programu Stypendialnego Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców, Warszawa, 11 Maja 2011 / Red. M. Genyk, J. Kit, W. Kononenko, V. Lesnyak. – Warszawa, 2011. – 455 s.

“Pacta et Constitutiones …” між традиційним та модерним конституціоналізмом // Український історичний збірник. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – Вип. 14. – С. 17-33.

Konstytucja Filipa Orlika 1710 r. w kontekście myśli politycznej Europy Środkowej w XVIII wieku // Miedzy wyobrażoną a polityczną wspуlnotą / Between Imagined and Political Communities / Materiały II Konferencji stypendystów Programu Stypendialnego Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców, Warszawa, 11 Maja 2011 / Red. M. Genyk, J. Kit, W. Kononenko, V. Lesnyak. – Warszawa, 2011. – S. 12–25.

Суспільно-політичні ідеї та уявлення козацьких інтелектуалів Гетьманщини кінця 1720-х – початку 1760-х років // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 592−607.

[Огляд] History, Religion, and Culture British Intellectual History 1750−1950 / Ed. by S. Collini. – Cambridge university press, 2000. – 289 р. // Український історичний збірник. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – Вип. 12.– 2009 – С. 512−513.


ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. НОБІЛІТЕТ
 2. ОСАВУЛ
 3. РАДА ГЕНЕРАЛЬНОЇ СТАРШИНИ
 4. РАДА КОЗАЦЬКА ЗАГАЛЬНА
 5. РАНГИ ЗНАЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТОВАРИСТВА
 6. ТРЕТІЙ РИМ - європ. релігійно-політ. ідея
 7. ХОЗАРСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ МІФ
 8. ЧУХЛІБ Тарас Васильович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. (2017) Кононенко В. Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687–1764 рр.   

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. Кононенко В. В.  Голодомори в Україні як чинник радянської національної політики // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 13. - C. 74-79.
 2. Кононенко В. П.  Інтелектуальна біографія Павла Полуботка: обстоювання традиції «модернізаційною» риторикою (до 350-річчя Павла Полуботка) // Український історичний журнал. - 2010. - № 4. - C. 39-59.
 3. Кононенко В. П.  Міжнародна наукова конференція "Українська гетьманська держава на соціополітичній мапі ранньомодерної Європи: типове й унікальне" // Український історичний журнал. - 2014. - № 6. - C. 228.
 4. Кононенко В. П.  Науково-практична конференція ""Чорна рада” 1663 р. та "Руїна” Української козацької держави: історіографічні стереотипи і шляхи їх подолання" // Український історичний журнал. - 2013. - № 5. - C. 233.
 5. Кононенко В. П.  Український федералізм: «слов’янська ідея в національних шатах». Рецензія на книгу: Корольов Г. Український федералізм в історичному дискурсі (ХІХ – початок ХХ століття) (Київ, 2010) // Чорноморський літопис. - 2010. - 2. - C. 162-163.
 6. Кононенко В. , Сегеда В. "Договори та постанови" у міждисциплінарній перспективі. Рецензія. Чухліб Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року. — К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. — 103 с // Український історичний збірник. - 2017. - Вип. 19. - C. 465.
 7. Кононенко В.  "Пакти і Конституції" 1710 р.: історико-правовий статус міст // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2017. - Вип. 17. - C. 190.
 8. Кононенко В.  [Огляд] Subtelny O. Domination of Eastern Europe. Native nobilities and foreign absolutism, 1500-1715.- Kingston and Montreal, 1986.-270 p. // Український історичний збірник. - 2007. - 10. - C. 465-466.
 9. Кононенко В.  Review. Олександр Гуржій. ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕФОРМИ У ГЕТЬМАНЩИНІ У XVIII ст. // Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер. : Історичні науки. - 2017. - Вип. 3. - C. 242.
 10. Кононенко В.  Вплив традиції "pacta conventa" на написання й укладення "Договорів та постанов" 1710 р. у сучасній українській історіографії (1991–2013) // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2016. - Вип. 16. - C. 308.
 11. Кононенко В.  Конструювання пам’яті про "права та вольності" у текстах української еміграції 1709–1714 рр. // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2018. - Вип. 18. - C. 239.
 12. Кононенко В.  МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПАДЩИНИ ДАВНЬОЇ РУСІ? // Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер. : Історичні науки. - 2018. - Вип. 4. - C. Древняя Русь после Древней Руси: дискурс восточнославянского (не)единства / Отв. cост., ред. cерии А. В. Доронин. – Москва: Политическая энциклопедия, 2017. – 399 с.
 13. Кононенко В.  МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ І КОЗАЦЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ У ГЕТЬМАНЩИНІ НАПРИКІНЦІ XVII–XVIII ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ // Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер. : Історичні науки. - 2017. - Вип. 3. - C. 117.
 14. Кононенко В.  Рецепція литовського статутового права у Гетьманщині наприкінці 1680-х – початку 1760-х рр.: модернізаціячи відстоювання "старизни"? // Ukraina Lithuanica. - 2015. - Т. 3. - C. 169.
 15. Кононенко В.  РОЗПЛАТА ЗА МИНУЛЕ. З ДОСВІДУ СУЧАСНОЇ ПОЛЬЩІ. РЕЦЕНЗІЯ: HISTORYCZNO-PRAWNA ANALIZA STRUKTUR ORGANOW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W POLSCE LUDOWEJ (1944–1990): ZBIOR STUDIOW / POD RED. A. JUSUPOVICIA I R. LEŚKIEWICZA. — WARSZAWA INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, 2013. — 351 S. // Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер. : Історичні науки. - 2015. - Вип. 2. - C. 137.
 16. КОНОНЕНКО В.В.  Відображення у пресі НДР проблем формування соціально однорідного суспільства в СРСР. (Матеріали суспільно-політичних читань "Історія класів і соціальних груп Української РСР") // Український історичний журнал. - 1986. - № 12. - C. 102–103.
 17. Кононенко В.П.  А.Бовгиря. Козацьке історіописання в рукописній традиції XVIII ст. // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - C. 209-211.
 18. Кононенко В.П.  Варшавська східноєвропейська конференція «1991–2011: 20 років незалежності пострадянських країн» // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 220-221.
 19. Кононенко В.П.  Міжнародна наукова конференція «Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів» // Український історичний журнал. - 2013. - № 2. - C. 223-225.
 20. Кононенко В.П.  Науково-практична конференція «“Чорна рада” 1663 р. та “Руїна” Української козацької держави: історіографічні стереотипи і шляхи їх подолання» // Український історичний журнал. - 2013. - C. 233-233.
 21. Кононенко Валерій  Динаміка змін та структура єврейського населення Поділля в 1940–1980-х роках ХХ століття // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2012. - 17. - C. 204-216.
 22. Кононенко Валерій  Особливості релігійного життя єврейських громад в Україні у повоєнний період (друга половина 1940-х -початок 1960-х pp.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 276-285.
 23. Кононенко Василь  [Огляд] Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 452 с. // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2010. - Вип. 13, ч. 2. - C. 227-229.
 24. Кононенко Василь  [ОГЛЯД] РLOKHY S. ТSARS AND СOSSACKS: А STUDY OF ІCONOGRAPHY. – СAMBRIGE, 2002. – 102 Р. // Український історичний збірник. - 2008. - 11. - C. 496–497.
 25. Кононенко Василь  «Pacta et Constitutiones …» між традиційним та модерним конституціоналізмом // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2011. - 14. - C. 17-33.
 26. Кононенко Василь  «ДОГОВОРИ ТА ПОСТАНОВИ» 1710 р. ЯК МОДЕРНІЗАЦІНИЙ ПРОЕКТ: СПРОБА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ // Міждисциплінарні гуманітарні студії. - 2014. - 1. - C. 48-65.
 27. Кононенко Василь  HISTORY, RELIGION, AND CULTURE BRITISH INTELLECTUAL HISTORY 1750-1950 / EDITED BY S. COLLINI. – CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2000. – 289 Р. // Український історичний збірник. - 2009. - 12. - C. 512-513.
 28. Кононенко Василь  ГЕТЬМАНЩИНА В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ ТА УЯВЛЕНЬ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (КІНЕЦЬ XVII – ПЕРША ПОЛОВИНА XVIIІ СТ.) // Український історичний збірник. - 2008. - 11. - C. 46–58.
 29. Кононенко Василь  Ентоні Д. Сміт. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка. Наукове видання. – К.: Темпора, 2009. – 312 с. // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2011. - 14. - C. 318-322.
 30. Кононенко Василь  КОЗАЦЬКА ЕЛІТА МІЖ ВЕЛИКИМИ РЕФОРМАМИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (1725–1762 РР.) // Український історичний збірник. - 2009. - 12. - C. 91-98.
 31. Кононенко Василь  Козацький автономізм у проекції малоросійської та хозарської концепцій // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2008. - 8. - C. 247-265.
 32. Кононенко Василь  Мусульманська Європа очима західноєвропейських подорожників: [Огляд: Вулф Л. Винайдення Східної Европи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. – К.: Часопис «Критика»; 2009. – 591 с.; Калашников В.М. Україна очима іноземців: англомовні мемуари, записки, щоденники XVII –першої половини ХІХ століття (переклад тексту з коментарем): хрестоматія. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – 312 с.] // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2010. - 9. - C. 363-365.
 33. Кононенко Василь  Політико-правові витоки «Договорів та постанов» 1710 р. // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2013. - 12. - C. 297-322.
 34. Кононенко Василь  Світська інтелектуальна еліта Гетьманщини у десятиліття модернізаційних проектів // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2010. - Вип. 13, ч. 1. - C. 83-97.
 35. Кононенко Василь  Семінари з інтелектуальної історії в Інституті історії України НАН України // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2013. - 12. - C. 463-468.
 36. Кононенко Василь  Уявна географія у свідомості авторів «Договорів та постанов» 1710 р. // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - 2013. - 7. - C. 110-122.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1988. Кононенко В.В. Пресса ГДР об основных проблемах социалистического строительства в Советском Союзе (70-е - 80-е гг. ) : Дис... канд. ист. наук № 07.00.03 / В.В. Кононенко, 1988. - 281 с.
 2. 2004. Кононенко В.В. Суспільно-політичні настрої та моральний стан населення України в повоєнний період (1945 - 1953 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / В.В. Кононенко, 2004. - 20 с.
 3. 2004. Кононенко В.В. Суспільно-політичні настрої та моральний стан населення України в повоєнний період (1945 - 1953 рр.) : Дис... канд. іст. наук № 07.00.01 / В.В. Кононенко, 2004. - 231 с.
 4. 2008. Кононенко В. Козацький автономізм у проекції малоросійської та хозарської концепцій : сборник научных трудов / В. Кононенко // Україна в Центрально-Східній Європі : (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) / Відп. ред. В. Смолій. - К. : І-т історії України НАН України, 2008. - Вип. 8. - С. 247-265
 5. 2009. Кононенко В. Козацька еліта між великими реформами в Російській імперії : сборник научных трудов / В. Кононенко // Український історичний збірник 2009 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 12. - С. 91-98
 6. 2009. Кононенко В. Рецензія на огляд : сборник научных трудов / В. Кононенко // Український історичний збірник 2009 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 12. - С. 512-513
 7. 2010. Кононенко В. Історіографія світської інтелектуальної еліти Гетьманщини : сборник научных трудов / В. Кононенко // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.А. Удод. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 20 : "Історіографічним дослідженням" - 40 років! (1968 - 2008). - С. 298-322
 8. 2010. Кононенко В. Не місце серед живих. Факти і роздуми : научно-популярная литература / В. Кононенко, А. Чирва, 2010. - 736 с.
 9. 2010. Кононенко В. Огляд : научное издание / В. Кононенко // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 9-10. - С. 363-365
 10. 2010. Кононенко В. Огляд : сборник научных трудов / В. Кононенко // Український історичний збірник 2010 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 13 : Ч. 2. - С. 227-229
 11. 2010. Кононенко В. Світська інтелектуальна еліта Гетьманщини у десятиліття модернізаційних проектів : сборник научных трудов / В. Кононенко // Український історичний збірник 2010 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 13 : Ч. 1. - С. 83-97
 12. 2010. Кононенко В. Суспільно-політичні ідеї та уявлення козацьких інтелектуалів Гетьманщини кінця 1720-х - 1760-х років : сборник научных трудов / В. Кононенко // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія / Відп. ред. О. Онищенко. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - С. 592-607
 13. 2010. Кононенко В.П. Інтелектуальна біографія Павла Полуботка: обстоювання традиції "модернізаційною" риторикою (до 350-річчя Павла Полуботка) / В.П. Кононенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2010. - N4. - С. 39-59
 14. 2010. Кононенко В.П. Суспільно-політичні уявлення та ідеї козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кінець 80-х років ХVII - кінець 60-х років XVIII ст.) : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / В.П. Кононенко, 2010. - 230 с.
 15. 2010. Кононенко В.П. Суспільно-політичні уявлення та ідеї козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кінець 80-х років ХVII - кінець 60-х років ХVIII ст.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.01 / В.П. Кононенко, 2010. - 20 с.
 16. 2011. Кононенко В. "Pacta et Constitutiones..." між традиційним та модерним конституціоналізмом : сборник научных трудов / В. Кононенко // Український історичний збірник 2011 / Голова ред. ради В. Смолій; Голова редкол Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 14. - С. 17-33
 17. 2011. Кононенко В. Витоки українського федералізму з історико-літературної спадщини козацьких інтелектуалів : сборник научных трудов / В. Кононенко // Слов'янський світ і Україна : Зб. наук. пр. на пошану ректора Рівненського держ. гуманіт. ун-ту, проф. Р.Постоловського / Відп. ред. В.Шеретюк. - Рівне : Вид. О.Зень, 2011. - С. 368-376
 18. 2011. Кононенко В. Огляд : сборник научных трудов / В. Кононенко // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 11. - С. 341-342
 19. 2011. Кононенко В. Рецензія : сборник научных трудов / В. Кононенко // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : Зб. наук. пр. / Голова редкол. В.С. Степанков. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. - Вип. 2. - С. 249-251
 20. 2011. Кононенко В. Рецензія : сборник научных трудов / В. Кононенко // Український історичний збірник 2011 / Голова ред. ради В. Смолій; Голова редкол Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 14. - С. 318-321
 21. 2011. Кононенко В.П. Рецензія / В.П. Кононенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N6. - С. 209-211
 22. 2012. Кононенко В. Історія Гетьманщини в перспективі методологічних підходів "Кембриджської школи" : сборник научных трудов / В. Кононенко // Український історичний збірник 2012 / Голова редкол. В. Смолій; . - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 15. - С. 39-47
 23. 2012. Кононенко В. Пропозиції до створення бази опублікованих джерел з історії Гетьманщини : сборник научных трудов / В. Кононенко // Литовська метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації : Матеріали круглого столу. (21 березня 2012 р.) / Відп. ред. Г.Боряк. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2012. - С. 53-57
 24. 2012. Кононенко В.П. Варшавська східноєвропейська конференція "1991 - 2011: 20 років незалежності пострадянських країн" / В.П. Кононенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N1. - С. 220-221
 25. 2012. КононенкоКононенко В.П.В.П. Верифікація методологічних підходів інтелектуальної історії : сборник научных трудов / В.П.В.П. КононенкоКононенко; В.П. Кононенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. - Т. 22 : На пошану проф. П.Ф. Лаптіна. - С. 56-69
 26. 2013. Кононенко В. "Договори та постанови" 1710 р. як модернізаційний проект : сборник / В. Кононенко // "І Міждисциплінарні гуманітарні читання". З жовтня 2013 р. : Присвяч. 95-річчю НАНУ. Програма та тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2013. - С. 32-33
 27. 2013. Кононенко В. Національна революція 1648 - 1676 рр. і структурне реформування соціально-економічних відносин Української козацької держави : сборник / В. Кононенко // "І Міждисциплінарні гуманітарні читання". З жовтня 2013 р. : Присвяч. 95-річчю НАНУ. Програма та тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2013. - С. 29-30
 28. 2013. Кононенко В. Політико-правові витоки "Договорів та постанов" 1710 р. : сборник научных трудов / В. Кононенко // Україна в Центрально-Східній Європі / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 12-13. - С. 297-322
 29. 2013. Кононенко В. Рецензія : научное издание / В. Кононенко // Український археографічний щорічник / Голова редкол. П.Сохань. - К. : Укр. письменник, 2013. - Вип. 18, Т. 21 : Український археографічний зб. - С. 718-720
 30. 2013. Кононенко В. Рецензія : сборник научных трудов / В. Кононенко // Соціум : Альманах соціальної історії / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 10. - С. 294-298
 31. 2013. Кононенко В. Семінари з інтелектуальної історії в Інституті історії України НАН України : сборник научных трудов / В. Кононенко // Україна в Центрально-Східній Європі / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 12-13. - С. 463-468
 32. 2013. Кононенко В. Уявна географія у свідомості авторів "Договорів та постанов" 1710 р. : сборник научных трудов / В. Кононенко // Ейдос : Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 7. - С. 110-122
 33. 2013. Кононенко В.П. Міжнародна наукова конференція "Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів" / В.П. Кононенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N2. - С. 223-225
 34. 2013. Кононенко В.П. Науково-практична конференція "Чорна рада" 1663 р. та "Руїна" української козацької держави: історіографічні стереотипи і шляхи їх подолання" / В.П. Кононенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N5. - С. 233
 35. 2014. Кононенко В. "Договори та постанови" 1710 р.: легітимація "новизни" за допомогою "старизни" : сборник / В. Кононенко // "ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання" : Присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. (26 лютого 2014 р., К.). Тези доповідей / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2014. - С. 49-50
 36. 2014. Кононенко В. Модернізаційні проекти за гетьмана Кирила Розумовського : сборник научных трудов / В. Кононенко // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів / Відп. ред. В.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 213-237
 37. 2014. Кононенко В. Модернізаційні проекти української центральної адміністрації за доби І.Мазепи : сборник научных трудов / В. Кононенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка : Історичні науки / Відп. ред. В.Степанков. - Кам'яець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - Т. 24 : На пошану проф. В.А. Смолія. - С. 211-231
 38. 2014. Кононенко В. Пилип Орлик як релігійна людина: особливості міждисциплінарного дослідження : сборник научных трудов / В. Кононенко // ІІІ Міждисциплинарні гуманітарні читання : Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (6-7 червня 2014 р., ДВНЗ Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди) / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2014. - С. 30-32
 39. 2014. Кононенко В. Розд. І: "Договори та постанови" 1710 р. і "відновлення давнього з панством Кримським братерства, союзу військового і підтвердження вічної приязні" : сборник научных трудов / В. Кононенко // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 261-273
 40. 2014. Кононенко В. Соціально-економічні перетворення в Українському гетьманаті в контексті податкових реформ російської влади другої половини ХVII ст. : сборник научных трудов / В. Кононенко // ІІІ Міждисциплинарні гуманітарні читання : Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (6-7 червня 2014 р., ДВНЗ Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди) / Відп. ред. Г.В. Боряк. - К., 2014. - С. 27-28
 41. 2014. Кононенко В.С. Міжнародна наукова конференція "Українська гетьманська держава на соціополітичній мапі ранньомодерної Європи: типове й унікальне" / В.С. Кононенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2014. - N6. - С. 228-229
 42. 2015. Кононенко В. Рецензія : сборник научных трудов / В. Кононенко // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 15. - С. 431-433
 43. 2015. Кононенко В. Рецепція литовського статутового права у Гетьманщині наприкінці 1680-х - початку 1760-х рр.: модернізація чи відстоювання "старизни"? : сборник научных трудов / В. Кононенко // Ukraina Lithuanica : студії з історії Великого князівства Литовського / Голов. ред. М.Котляр. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. ІІІ. - С. 169-190
 44. 2015. Кононенко В.П. Рецензія / В.П. Кононенко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N2. - С. 206-212